Selecteer een pagina

Archieven

Demonstratie tegen de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19

Op zondag 21 juni vanaf 13.00 uur is er in Den Haag op het Malieveld een demonstratie tegen de wetswijziging en het ‘nieuwe normaal’: Samen terug naar NORMAAL.

Nederland bevindt zich in een crisis

Ouderen vereenzamen, mensen durven elkaar niet meer aan te raken, werknemers raken hun baan kwijt, ondernemers gaan failliet. De 1,5 meter samenleving is onmenselijk, ongezond, in strijd met onze fundamentele vrijheden en economisch onverantwoord! Er is geen sprake meer van een epidemie. Zie grafieken RIVM.
en toch….
Op 1 juli 2020 moet de “Nieuwe Normaal”- wet ingaan waarmee jouw vrijheden vergaand beperkt worden!
Waar ligt jouw grens?
Zondag 21 juni 2020 komt Nederland samen op het Malieveld in Den Haag. Ondernemers, Wetenschappers, Medici, Juristen, Entertainers, Top Sporters en Journalisten komen samen om geweldloos en met liefde hun stem te laten horen.
Kom op voor je vrijheid, je rechten en het leven

Uit angst voor het nog onbekende Covid-19 virus ging Nederland medio maart in lockdown. De maatregelen zorgden voor ingrijpende beperkingen van onze vrijheden. Ook al waren ze minder zwaar dan in sommige andere landen. Met de beelden uit Bergamo en Spanje op het netvlies, offerden we onze vrijheid tijdelijk op om overbelasting van de IC’s te voorkomen. En om verdere verspreiding van het virus in te dammen.
Vraagtekens aanpak
Sindsdien is er veel gebeurd; de druk op de IC’s is er al weken niet meer, de termen ‘het nieuwe normaal’ en ‘de 1,5 meter maatschappij’ zijn geïntroduceerd, complete sectoren dreigen te verdwijnen, de minister spreekt over een vaccin als enige oplossing en nog veel meer. Ook zijn er verschillende maatregelen genomen die ondanks een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing zijn doorgevoerd en verplicht gesteld. Het omgekeerde is zelfs het geval; er stapelt zich meer en meer bewijs op waardoor er grote vraagtekens geplaatst mogen worden bij de gekozen aanpak en de bijbehorende maatregelen.
Geen spoedwet met maatregelen zonder onderbouwing effectiviteit
De maatregelen en richtlijnen – ZONDER wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit – dreigen een permanent karakter te krijgen nu het kabinet werkt aan een spoedwet om deze maatregelen wettelijk te verankeren. Dit kunnen we en zullen we NIET laten gebeuren.
Het nieuwe normaal = NIET Normaal
Hoe serieus het virus ook genomen dient te worden; aan onze grondrechten mag en kan niet getornd worden. Deze mogen NIET structureel worden aangetast. Bovendien is er niets normaals aan ‘het nieuwe normaal’ en ‘de 1,5 meter samenleving’. Het druist volledig in tegen de menselijke natuur.
En daarom komen we, hopelijk ook met jou, op 21 juni bij elkaar om de overheid te laten weten dat we de wetswijziging en het ‘nieuwe normaal’ NIET accepteren. In plaats daarvan gaan we SAMEN TERUG NAAR NORMAAL.
Niet alleen omdat we dit willen. Ook omdat er geen onderbouwde reden is om dit niet te doen.

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 begint aldus:

… dat het wenselijk is voor de huidige fase van de bestrijding van de epidemie van covid-19 tijdelijk een aanvullend wettelijk instrumentarium te creëren in de Wet publieke gezondheid dat voor de langere termijn een juridische basis vormt voor een samenleving waarin het houden van afstand en gedragsvoorschriften van groot belang zijn, en zeker te stellen dat digitale middelen die bij de bestrijding van die epidemie kunnen worden ingezet, door niemand worden misbruikt.

Tijdelijk voor de langere termijn een samenleving op afstand, met digitale middelen die door niemand worden misbruikt, is dat wenselijk? Hoe bedoelt u? Die anderhalve meter wordt in deze wet verankerd, maar die BOA constrictor is zeer ongezond, soms zelfs levensgevaarlijk! Heeft de minister dan niet van het IRVM gehoord wat zich afspeelt in de bejaardenzorg? Die ouderen sterven niet aan corona Covid-19, maar van eenzaamheid.

De Wet publieke gezondheid, zal worden aangepast aan deze onwenselijke (en onmenselijke!) wensen. Boven die WPG-wet staat:

Geldend van 19-03-2020 t/m heden, Wet van 9 oktober 2008, houdende bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid).

Die wet is kennelijk nog op 19 maart j.l. aangepast! In deze WPG-wet worden nu bij de nieuwe wet wat artikelen gewijzigd of ingevoerd. In het nieuwe Artikel 58 f wordt de BOA constrictor van anderhalve meter wettelijk vastgelegd. Wat tot op heden een noodmaatregel was, wordt dan verankerd in een “tijdelijke” wet.

In § 1 staat een rijtje begripsbepalingen, waaronder deze: veilige afstand: de afstand, bedoeld in artikel 58f, tweede en derde lid. In § 2 staat:

§ 2. Veilige afstand en andere gedragsvoorschriften
Artikel 58f [Veilige afstand]

1. Het is verboden zich buiten de woning op te houden zonder tot andere personen een veilige afstand te houden.
2. De veilige afstand wordt vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur, gehoord het RIVM. Na de plaatsing in het Staatsblad zendt Onze Minister onverwijld een afschrift van de algemene
maatregel van bestuur aan beide Kamers van de Staten-Generaal.
3. De krachtens het tweede lid vastgestelde veilige afstand kan, gehoord het RIVM, bij ministeriële regeling worden gewijzigd of op nihil worden gesteld.
4. Het eerste lid geldt niet voor:
a. personen die behoren tot een gemeenschappelijke huishouding;
b. personen die werken als opsporingsambtenaar of als zorgverlener, of bij een justitiële inrichting, bij de brandweer of in de kinderopvang, voor zover de werkzaamheden niet op gepaste wijze
kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de veilige afstand, en degene jegens wie de werkzaamheden worden uitgevoerd;
c. een persoon met een handicap, voor zover deze persoon zich niet met inachtneming van de veilige afstand buiten de woning kan ophouden, en diens begeleider.
5. Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van het in het eerste lid bedoelde verbod. Aan een vrijstelling kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

De minister van Gezondheid kan krachtens lid 3 op elk moment bepalen wat die veilige afstand is. Opvallend is ook dat de BOA constrictors geen veilige afstand hoeven te bewaren. En steeds weer bepaalt alleen de minister de regels, zonder de 2e Kamer en 1e Kamer daarbij te hoeven betrekken! Zij worden pas geïnformeerd als de regel er is, dus niet vooraf. Het parlement, en de hele bevolking, wordt daardoor buiten spel gezet.

De BOA constrictor, met een boete van 390 euro, wordt dan tot wet. De noodverordening, die op 23 maart van kracht werd, was gebaseerd op een zelfstandige algemene maatregel van bestuur.

Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt.
De meeste AMvB’s berusten op een formele wet. Wanneer dat niet het geval, spreekt men van een ‘zelfstandige’ AMvB.
De regering moet over een ontwerp-AMvB eerst advies van de Raad van State inwinnen.

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Nu krijgt het oorspronkelijke AMVB een wettelijke basis, maar de manier waarop dat gebeurt, klopt ook al niet. Niemand heeft om diewet gevraagd, hij wordt er door de regering doorheen gejast. Dit alles strijdt volgens mij met artikel 89 van de grondwet:

Algemene Maatregelen van Bestuur; Algemeen verbindende voorschriften
1. Algemene maatregelen van bestuur worden bij koninklijk besluit vastgesteld.
2. Voorschriften, door straffen te handhaven, worden daarin alleen gegeven krachtens de wet. De wet bepaalt de op te leggen straffen.
3. De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de algemene maatregelen van bestuur. Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.

Met de bekendmaking was niets mis, maar het opleggen van boetes zonder wettelijke grondslag mag niet middels een AMVB. En er was immers geen wettelijke grondslag! Dat de ministers op dat moment hun bevoegdheid te buiten gingen, het zij hen vergeven, maar alle BOA-boetes tot op heden zijn onrechtmatig opgelegd. En nu wil men dat graag verankeren in de wet. Daarom wordt de gezondheidswet wellicht zelfs met terugwerkende kracht aangepast, wat dan weer in strijd is met de rechtszekerheid. Helaas mag de rechter niet toetsen aan de grondwet, dat behoort de 1e Kamer te doen.

Een ander in te voegen artikel 68bis in de gezondheidswet zegt:

Artikel 68bis [Strafbaarstellingen en strafsancties regels hoofdstuk Va]
1. Met een hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de eerste categorie wordt gestraft degene die handelt in strijd met het bepaalde bij of krachtens de artikelen 58f, eerste of vijfde lid, tweede zin, 58g, eerste of vierde lid, tweede zin, 58h, tweede lid, of 58i, tweede lid.
2. Met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft degene die handelt in strijd met het bepaalde bij of krachtens de artikelen …

In deze wet worden alle regels vastgesteld door de minister! Er wordt wel bepaald dat het moet gaan om het bestrijden van een Covid-19 epidemie, maar wat is dat? Er vielen in Nederland meer doden tijdens de griep epidemie van 2017-2018, dan van de hele Corona PLANdemie! En hoewel de meeste mensen nu willen genieten van de zon en gezelligheid, leven we in een anderhalve meter dictatuur, waarbij veel mensen ook nog smetvrees hebben opgelopen. En de minister houdt zich aan de adviezen van het RIVM, dat weer luistert naar de WHO en hun sponsor: Billy Gates to Hell.

De hele aanpak getuigt ook van een mechanische kijk op gezondheid. Ongeveer 80% van de bevolking heeft een voldoende krachtig immuunsysteem om geen Covid-19 te krijgen, voor de overige bijna 20% is Corona hoogstens een griep. De 0,25% mensen die er aan zijn gestorven, waren voornamelijk ouderen of ernstig zieke mensen. Demente bejaarden, suikerpatiënten eventueel met obesitas, hartpatiënten, kankerpatiënten, allemaal dood door Corona. Wie Corona kreeg, kon weliswaar ernstig ziek worden, maar de meeste mensen kregen het niet, want hun immuunsysteem werkte.

George Carlin – Germs, Immune System

We gaan door naar de MEMORIE VAN TOELICHTING:

Op dit moment worden de maatregelen die nodig zijn voor de bestrijding van de epidemie van het virus vastgesteld via noodverordeningen van de voorzitters van de veiligheidsregio’s2. Deze noodverordeningen worden in het Europees deel van Nederland vastgesteld op grond van een opdracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: minister) op grond van artikel 7, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid (hierna: Wpg). Gegeven de beperkingen die de momenteel geldende maatregelen met zich brengen voor burgers en de onbekende tijdsduur waarvoor maatregelen nodig zullen zijn, is nationale wetgeving aangewezen boven de huidige structuur van noodverordeningen.

Met deze inbedding wordt tevens als doel gediend het bieden van een optimale basis voor zover sprake is van een beperking van grondrechten, die een gevolg is van de maatregelen die op grond van deze wet genomen kunnen worden. Een optimale democratische inbedding, ook op decentraal niveau, is daarbij voor de regering een belangrijke overweging. Het onderhavige wetsvoorstel vormt een juridische basis voor een samenleving waarin de norm om een veilige afstand te houden (de ‘anderhalve meter norm’) en hygiënenormen van groot belang zijn. In het wetsvoorstel is gekozen voor een flexibele inrichting, zodat de maatregelen kunnen meebewegen aan de hand van de actuele (wetenschappelijke) inzichten. Het is van belang dat deze tijdelijke wet de hoofdlijnen geeft voor de bevoegdheidsverdeling, een basis biedt voor maatregelen voor zover die grondrechten van burgers beperken en het toezicht en de handhaving regelt. Deze onderwerpen, die het overheidsoptreden normeren, vinden zodoende hun grondslag in een wet die in gezamenlijk overleg tussen regering en Staten-Generaal tot stand komt. Dat betekent onder andere dat de wet delegatiegrondslagen bevat zodat bij ministeriële regeling in die gevallen nadere regels kunnen worden gesteld. Daarbij is voorzien in betrokkenheid van het parlement en is evenwicht gevonden tussen het belang om snel te kunnen opschalen of afschalen, terwijl de democratische controle op nationaal niveau verzekerd is.

“Een optimale basis voor een beperking van grondrechten en een juridische basis voor een samenleving waarin de norm om een veilige afstand te houden (de ‘anderhalve meter norm’) en hygiënenormen geboden zijn.” Maar deze maatregelen, die tot op heden zijn genomen, hebben voor het verloop van de PLANdemie weinig uitgemaakt. Zij veroorzaakten slechts economische schade en een hoop ellende. De toelichting gaat verder:

Regels alleen zullen niet helpen. De eigen verantwoordelijkheid van iedere inwoner en van de samenleving als geheel, blijft voorop staan. De regering benadrukt dat. Afstand houden tot anderen, thuisblijven wanneer men klachten heeft, het niet schudden van handen en het regelmatig wassen van de handen zijn voorbeelden van manieren waarop iedereen in de samenleving bijdraagt aan bestrijding van de epidemie van het virus. Dit wetsvoorstel beoogt voor de langere termijn een juridische basis te vinden voor een aantal nodige maatregelen, maar daarnaast blijven deze ‘sociale gedragsregels’ van groot belang. De wilskracht van de samenleving zelf om de volksgezondheid te beschermen is groot gebleken. Juist op deze terreinen doet de regering een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel en de intrinsieke motivatie van een ieder, voor de eigen gezondheid en voor die van medeburgers.

“De eigen verantwoordelijkheid van iedere inwoner en van de samenleving als geheel, blijft voorop staan. De regering benadrukt dat.” En dan volgt er een reeks van rgels waaraan de burgers zich moeten houden, want anders komt de BOA met een boete!

Dit wetsvoorstel maakt de aanpak van de crisis zoals deze tot op heden heeft plaatsgevonden, niet ongedaan. Die structuur (aanwijzingen van de minister, gevolgd door noodverordeningen van de voorzitters van veiligheidsregio’s) blijft als zodanig bestaan. Wel is dit voorstel gebaseerd op het uitgangspunt dat de maatregelen ter bestrijding van de epidemie van het virus in principe op basis van de nieuw ingerichte structuur worden genomen. Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel dienen de geldende noodverordeningen te worden ingetrokken, waartoe de minister op grond van artikel 7, eerste lid Wpg tijdig opdracht zal geven. Mocht de epidemie van het virus weer een impuls krijgen en mocht met deze nieuwe structuur niet of niet snel genoeg voorzien kunnen worden in een adequate mogelijkheid om in specifieke omstandigheden in te grijpen, dan kan op die structuur van noodverordeningen worden teruggevallen.”

“Dit wetsvoorstel maakt de aanpak van de crisis zoals deze tot op heden heeft plaatsgevonden, niet ongedaan.” Als je enige gereedschap een hamer is, dan zie je elk probleem als een spijker! De regering denkt Corona te moeten bestrijden met een wet, maar intussen doen ze NIETS aan preventie! De noodverordeningen hebben de situatie alleen maar verergerd. Hoeveel mensen zouden er zijn gestorven van eenzaamheid, uitzichtloosheid of het gebrek aan medische zorg? Hoeveel bedrijven zijn er al failliet en hoeveel faillissementen komen er nog? De regering steunt weliswaar de gedupeerde middenstand, maar wie zal dat betalen? De schatkist is dan snel leeg en de schuldenlast stijgt, terwijl de opbrengst van de belastingen daalt naarmate de economische bedrijvigheid daalt.

Kortom, deze wet is een juridisch GEDROCHT. We kunnen elk moment weer worden opgesloten! De juiste maatregelen worden niet genomen en de verantwoordelijkheid van de bevolking is een FARCE. Wie zich niet houdt aan deze dwaze regels, krijgt doodgewoon een boete! En dat terwijl de meeste mensen reeds immuun zijn. Ook heeft de minister reeds 300 miljoen vaccins besteld, en betaald! De ontwikkeling van een veilig vaccin kost minstens 5 tot 7 jaar, de minister koopt dus een fata morgana van ons belastinggeld.

300 miljoen vaccins…
Ad Broere15 juni 2020

Nergens wordt ingegaan op de vele bezwaren die er van wetenschappelijke zijde worden gemaakt tegen vaccineren. Nergens wordt er ingegaan op de vraag of vaccineren wel bescherming biedt tegen het virus. Discussie is uitgesloten. De trein is in beweging gezet en dendert door.
Het meest frustrerend is de onbuigzaamheid van de bewindvoerders. Er wordt een programma uitgevoerd en wij moeten het ondergaan.Bezwaar maken is uitgesloten.

De mindf*ck is dermate diep dat weinig mensen zich afvragen hoe het kan dat een virus waaraan tot dusver wereldwijd 436.000 doden worden toegeschreven zo’n enorme impact heeft. 436.000 doden is gelijk aan 6 op 100.000 wereldburgers.
Tegelijkertijd zijn er tot vandaag – 15 juni – 5,9 miljoen mensen over de hele wereld overleden aan besmettelijke ziektes en 3,4 miljoen kinderen onder de 5 jaar zijn overleden, vooral door ondervoeding en slechte gezondheidszorg. Deze aantallen staan in schril contrast tot het aantal aan Covid-19 toegeschreven doden. Toch raakt de wereld er kennelijk niet van in paniek.

Opvallend in deze “tijdelijke” wet is ook dat men er van uitgaat dat IEDER contact met een besmette persoon automatische leidt tot besmetting. Dat blijkt gewoon niet waar. Alleen mensen met een mankerend immuunsysteem worden besmet. Nergens in deze wet staat ook maar één woord over vitamines, zonlicht of buitenlucht. In de Gezondheidswet wordt gezond gedrag bestraft en afgeschaft! Het zijn alleen maar dwangmaatregelen, verzonnen door een dwangmatig politiek persoon in een dwangmatig politiek bestel. Het wachten is dan nog slechts op de verplichte vaccinatie! “Laat je prikken, dan wordt alles weer normaal…” is echt ABNORMAAL. Vandaar die demonstratie a.s. zondag om één uur op het Malieveld:

Samen terug naar NORMAAL.

Podcast: Van spoedwet naar politiestaat. BOA´s dringen je huis binnen! duurt 21 minuten.

In deze podcast wordt de spoedwet van Hugo de Jonge besproken.
Het is belangrijk dat mensen beseffen wat deze wet inhoudt!
Deze podcast met jurist en ondernemer Jeroen Sloendregt is zeer belangrijk om te beluisteren en het maakt hopelijk nog veel meer mensen wakker.
Als men kinderen heeft, dient men zich goed te beseffen welke kant wij op gaan en welke toekomst uw kinderen te wachten staat.
Ook wordt besproken wat wij hier aan kunnen doen met z´n allen. Wij hebben veel meer macht als burgers dan we denken!
We leven in cruciale tijden waarin beslist gaat worden welke kant wij opgaan met onze samenleving.
Sluit je aan en doe mee. Wij, de burgers, hebben zoveel macht. Samen kunnen we zoveel veranderen in onze samenleving, alleen beseffen we het ons nog niet.

14 Reacties

 1. mr.drs.Bou

  ‘Gooi die totalitaire coronawet de prullenbak in’

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Voor de opleiding BOA staat een studieduur van 6 maanden bij een gemiddeld studietempo van vier uur per week. Je kunt ook meer lessen per maand bestuderen. Dit verkort uiteraard de studieduur. Jij bepaalt jouw eigen tempo.

   Kosten: 129 euro of 6 x 24 euro. Voor dat bedrag heb ben je dan ook wat! 😉

   Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  “Spoedwet in strijd met de eed”, zegt Koninklijke Marechaussee agent duurt 8 minuten.

  Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  Onze vrijheid in het Nieuwe Normaal duurt bijna 32 minuten.

  Antwoord
 4. mr.drs.Bou

  Kleintje Muurkrant: Aufmachen

  Bij ons achter de duinen staat een “nood”wet op uitbreken. Als ie door de Haagse landdag wordt gerotzooid is een van de gevolgen dat handhaafsmurfen op eigen initiatief bij je mogen binnenvallen als ze ook maar het vermoeden hebben, dat je de anti-COVID maatregelen met het afwaswater wegspoelt (1). Althans, dat is de officiële reden. Maar het zet uiteraard de deur wijd open voor het snuffelen naar zaken die geen reet met dat verrekte virus te maken hebben, maar om de een of andere reden wel interessant zijn voor de aparatschiksmurfen. En voor je het weet zitten we opgescheept met een organisatie vol mannetjes met lange leren jassen en gleufhoeden, die net als je je naar je sponde wil begeven op je deur rammen en “aufmachen” roepen. Roep jij nog voorzichtig “wie is daar?”. Roepen ze aan de andere kant van de deur terug “De Grapperstapo”. Onmogelijk? Overdreven? Dat dachten we toen ook. Stay tuned.

  Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  Rob Vellekoop:

  Coronacrisis – het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht is nabij – schrijft Robin de Ruiter

  De eerste druk van dit boek verscheen in 2009. Daarin voorspelde De Ruiter niet alleen een wereldwijde lockdown, maar hij legde ook uit waarom die moet plaatsvinden. Naar aanleiding van de coronapandemie pakt de auteur nu de draad weer op waar hij de eerste uitgave mee eindigde. Toen waarschuwde hij al voor technologische werelddictatuur, de zogenaamde Nieuwe Wereld Orde.

  en:

  Waar ben jij op 21 juni 2020?

  en:

  Oplossing corona-crisis: het volk neemt de macht terug

  Ella Ster:
  Snel terug naar het gezonde normaal? Laat je stem horen!

  Privacy nieuws:
  De coronawet: daadkracht is het kabinet in de bol geslagen

  De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land, komt waarschijnlijk deze week met een advies over de ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’. Die moet de noodverordeningen vervangen die zijn ingesteld om de verspreiding van het virus tegen te gaan en wordt de facto het wettelijke kader voor de anderhalvemetersamenleving…

  … Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht in Leiden, is de aanvoerder van het verzet tegen de wet. Volgens Voermans zou invoering van de wet de ‘democratische en rechtstatelijke normen en uitgangspunten over hoe we regels stellen met voeten treden.’ Dat past, zegt Voermans, niet in een democratische rechtsstaat.

  Hij is niet de enige opposant. Hij wordt gesteund door andere staatsrechtdeskundigen en ook de Nationale Ombudsman, de Raad voor de Rechtsspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten en oppositiepartijen hebben – op z’n minst – grote twijfels.

  De wet zou ingaan tegen in de Grondwet verankerde rechten – recht op privacy, eerbiediging van het privé-leven en het familie- en gezinsleven, recht op demonstratie, vrijheid van vergadering. Minister van Justitie Ferd ‘Juno’ Grapperhaus probeert de wet er zo snel mogelijk doorheen te jassen, alsof hij ook wel in de gaten heeft dat het een gevaarlijke, vrijheidsbeperkende en onverantwoordelijke wet is en hij de burger voor een voldongen feit wil stellen. Over twee weken zou de wet van kracht moeten worden.

  Guido van Want to Know:

  Sta op TEGEN deze bizarre ‘noodwet’..!!

  Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  Viruswaanzin eist: Opheffing Coronamaatregelen I Ab Gietelink interviewt Willem Engel en Jeroen Pols duurt een uur en 5 minuten.

  Willem Engel (Biofarmaceut) en Jeroen Pols (Jurist) eisen met een stichting viruswaanzin.nl directe opheffing van de Coronamaatregelen. Ab Gietelink (onderzoeksjournalist) legt de kritiek in 21 stellingen aan hen voor:

  1. De sterfte en ziektecijfers tonen dat Corona vergelijkbaar is met een stevig griepvirus
  2. De Corona crisismaatregelen veroorzaken hoge werkloosheid en overbodig hoge economische kosten.
  3. De Coronamaatregelen hebben de Grondrechten opgeschort en strafmaatregelen hebben de rechtsstaat onnodig ernstig beschadigd
  4. De Coronamaatregelen hebben het welzijn van 17 miljoen Nederlanders onnodig beschadigd
  5. De Coronamaatregelen scheppen onnodig psychologische angsttrauma’s en doen schade aan de geestelijke gezondheid
  6. De Coronamaatregelen hebben de gezondheid van de bevolking onnodig beschadigd.
  7. Het RIVM haar baseert adviezen op verkeerd gebruikte PCR en AB testen
  8. Er wordt met data gemanipuleerd
  9. De Coronamaatregelen hebben geen wetenschappelijke basis en
  en dat is onacceptabel
  10. Niet gewone conversatie en niet voorwerpen, maar Aerosols (zwevende microdeeltjes) spelen een hoofdrol bij de spreiding van het virus
  11. Hydroxychloroquine is een werkzaam medicijn mits tijdig toegediend, bij voorkeur in combinatie met zink en vitamines
  12. Het vrijzinnige Zweden voert een beleid van burgerlijke verantwoordelijkheid en dat is democratischer en succesvoller dan het Nederlandse beleid.
  13. De ‘mainstream’ media geven eenzijdige berichtgeving en verzwijgen alternatieven
  14. Er zijn betere exits uit de coronacrisis dan mondiale vaccinatie
  15. Het virus is nu 17 Juni in Nederland praktisch weg en daarmee vervalt iedere legitimatie onder de Corona-maatregelen
  16. De overheid maakt in relatie met Pharma- bedrijven dezelfde beleidsfouten als ten tijde van de Mexicaanse griep (2009)
  17. De Wet Publieke Gezondheid in combinatie met de lokale verordeningen bieden onvoldoende juridische basis om de maatregelen voort te zetten
  18. Stop de 1,5 meter samenleving
  19. Stop de Mondkapjes in het OV
  20. De Coronamaatregelen moeten per direct worden opgeheven
  21. De Nieuwe Coronawet moet worden afgewezen

  Zondag 21 Juni 13.00-17.00 DEMONSTRATIE Malieveld Den Haag
  Donderdag 25 Juni 11.00- 13.00 KORT GEDING Rechtbank Den Haag

  Antwoord
 7. mr.drs.Bou

  SOTT:

  Is the ‘second wave’ another Coronavirus hoax?

  Just a week or so ago the mainstream media and thousands representing the “medical community” told us we must throw out the “stay-at-home” orders and go to the streets to protest the death of George Floyd at the hands of the police. The Covid-19 virus will not bother people who are protesting this injustice, they said. The virus only attacks people leaving their homes to protest the stay-at-home orders.

  Now, after thousands of businesses – many of them black-owned – have been reduced to rubble and innocent people in the inner cities no longer have anywhere to shop for the basic necessities of life, the mainstream media has backed off of its non-stop coverage of the protests. Suddenly last week they all simultaneously embraced a new fear story to terrify the masses: a “second wave” of coronavirus was among us. It was targeting those states that dared to “open up” their economies and begin a return to relatively normal lives.

  Texas, Florida, and California were singled out to scare the rest of the country into thinking that if you dare leave your homes you will catch coronavirus and die. There was a “spike” in coronavirus “cases” they claimed. Funny, just a month or so ago they were demanding that we massively increase testing, which would produce just that “spike” in coronavirus cases they are now using to scare authorities into reinstating the incredibly destructive stay-at-home orders.

  The same people who were demanding more testing are now screaming that we must shut the economy down again because these tests – which are notoriously unreliable – are showing more coronavirus cases. This is a disease that 99.9 percent of the people who are infected with survive! But 40 million people out of work and the thousands of lives that will end due to the shutdown are never mentioned.

  There is something else going on here and it is in no way related to public health.

  Er is een groot verschil tussen resistentie en immuniteit! Daar hoor ik helaas maar weinig over. Resistentie wil zeggen dat het immuunsysteem het virus niet toelaat, je wordt dan niet ziek en produceert dus ook geen antistoffen. Immuun ben je pas als jouw lichaam het virus heeft toegelaten en er antistoffen tegen produceert. Bij vaccinatie wordt een verzwakt virus ingespoten, zodat je lichaam antistoffen produceert. Het is echt beter of gezonder om resistent te zijn, dan immuun! Maar de regering denkt niet aan het verhogen van de resistentie, in tegendeel. De lockdown verlaagt de resistentie!

  Study suggests 60% of people naturally RESISTANT to SARS-COV2

  In other words, large numbers of people may be immune or resistant to this virus because they have already been infected by other coronaviruses.

  Volgens mij hoeft zelfs dat niet helemaal het geval te zijn. Een goede gezondheid zorgt er voor dat je niet ziek wordt!

  Het volgende artikel gaat over het schandaal van de Zika-plandemie:

  Sherlock
  What is the Zika virus epidemic covering up? Big Pharma vaccines, GM-mosquitoes, and frankenfood

  The Zika virus was discovered in the year 1947 by the Rockefeller Foundation when it was isolated from monkeys from the Zika forest in Uganda in a laboratory. Since then the Foundation owns the patent to this virus. The first human case being detected in the year 1954 was found to cause a very mild form of disease involving low fever, sore body, headaches, and a mild rash in very few people. The rest did not show any symptoms at all. The symptoms were resolved in a few days. Prior to 2007 only 14 cases were recorded. Even as a bigger spread was recorded in French Polynesia in 2014 (338 cases) nobody took the virus seriously. So what changed in 2015? Why did 4,180 babies come down with microcephaly in Brazil? What about the cases of Guillain Barre Syndrome? These were never associated with the Zika since its discovery almost 70 years ago.

  Experts in the field of genetics observed something very curious. The Zika virus had currently emerge exactly from those areas where the GM mosquitoes were released in 2015 to contain the dengue! The mosquitoes were released by a company called Oxitech in collaboration with the Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF). Could one virus have been replaced with another?

  Thus even before the emergency was declared, the truth was out. There is no epidemic. The Zika virus is not the culprit. There has been a cover up to crimes of immense proportion at ground zero. An entirely new market has been opened up for drug and vaccine manufactures and research agencies will receive enough funding to clinch a faulty link. There will be a vaccine for a probable vaccine induced disorder. Vaccination of pregnant women can continue throughout the globe with the blame being shifted to the Zika virus for adverse effects. Countries that object to abortions will be asked to frame laws to legalize them. Pregnant women will be frightened into abortions and to stay away from sex. Large scale vaccinations of adults will become mandatory opening up new markets as the childhood vaccination market is getting saturated.

  COVID Antibody Tests: Here Comes More Trickery and Fakery

  Now is the time to inform yourself about what the COVID antibody tests are and how they work, since there is a lot at stake here. Authorities are planning on upholding or violating your rights and freedom based on the results (and more importantly the interpretation of the results) of these tests.

  In truth, we all possess the right to personal bodily autonomy and medical sovereignty, and being forced to undergo such a test is itself a violation of our inherent sovereign rights. However, regardless of what choice you personally make in that regard, it is crucial to understand how these tests work and what the results mean, because – rest assured – the results will be used against you if past history is any indicator of the intent of the NWO (New World Order) conspirators.

  “Just because you give somebody a vaccine, and perhaps get an antibody reaction, doesn’t mean a thing. The only true antibodies, of course, are those you get naturally. What we’re doing [when we inject vaccines] is interfering with a very delicate mechanism that does its own thing. If nutrition is correct, it does it in the right way. Now if you insult a person in this way and try to trigger off something that nature looks after, you’re asking for all sorts of trouble, and we don’t believe it works.” — Glen Dettman Ph.D, interviewed by Jay Patrick, and quoted in “The Great American Deception,” Let’s Live, December 1976, p. 57

  “Many measles vaccine efficacy studies relate to their ability to stimulate an antibody response (sero-conversion or sero-response). An antibody response does not necessarily equate to immunity … the level of antibody needed for effective immunity is different in each individual … immunity can be demonstrated in individuals with a low or no detectable levels of antibody. Similarly in other individuals with higher levels of antibody there may be no immunity.” – Trevor Gunn BSc

  Antibodies are Only Developed by your Immune System if its First Line of Defense Fails

  “One of the major issues (mentioned peripherally in this paper) is that you only develop antibodies when your innate immune system can’t clear an infection. So 60% to 85% of people are able to clear coronavirus using their innate immune system, and will NEVER develop antibodies. The innate immune system is your “generic”, it works against any infection. It’s the first line of defense. If it can’t totally clear an infection, then the adaptive immune system comes into play, makes antibodies, and then the antibodies clear the infection. There are a number of places where large numbers of people have been exposed to coronavirus in a contained space: cruise ships, military ships, and homeless centers. In all of these places, 60 to 85% of the people massively exposed showed NO coronavirus RNA, e.g. their innate immune system cleared the coronavirus, they were immune to it. So they did not, and never will, develop antibodies.”

  Rappoport himself has written for decades about the lack of logic when it comes to the interpretation of antibody tests. This quote is in reference to HIV antibody tests:

  “Until AIDS testing took off in earnest in the mid-1980s, it was generally assumed that the presence of antibodies in a patient signified good health. The patient had contacted a germ, mounted an immune response, and the germ was neutralized.

  There was certainly no consensus that antibodies meant present or future disease across the board. In other words, if millions of people in China had encountered H5N1 (bird flu) viruses and showed antibodies to these viruses, it would be expected that they would remain healthy. Except that with the onset of AIDS research, everything was stood on its head.

  People who were tested and called HIV-positive – meaning they had antibodies to the virus – were said to be sick or on a sure road to becoming sick. So now we have another level of the AIDS testing hoax. Why were people being tested for antibodies to HIV? Why was that method presumed to be significant at all? Why wasn’t the presence of antibodies to HIV taken as a sign of health?

  High antibody levels don’t equate to immunity, and they can mean anything under the sun depending on how they are interpreted. We know the plan is for digital certificates and immunity passports. Will these immunity passports be based on (unreliable) antibody tests before the they roll out a COVID vaccine? Stay aware and question every aspect of this agenda.

  Researchers in Amsterdam discover ‘potent’ Covid-19 antibodies

  Using the blood of recovered patients as a medicine is practice that dates back to the Spanish flu over 100 years ago. The advantage is that the blood plasma is immediately available and does not have to be tested for years, like vaccines or medicines, Van Gils explained. “We tested all Covid antibodies from the blood in the lab and isolated the most powerful variants,” she said.

  The next step is to prove that the antibodies are safe to use. This will first be done on laboratory animals – do the antibodies also attack virus particles in test animals? If so, they will be tested in people – a process that can take some time. Van Gils hopes that human testing can start early next year. Then the next step is to start producing these antibodies on a large scale.

  The Amsterdam researchers will continue to examine the blood of cured Covid-19 patients, looking for even more powerful antibodies. They hope to develop a kind of antibodies cocktail that can prevent people from being infected with the coronavirus, like a short-acting vaccine.

  Masked Threats? Studies Reveal NO Benefits to Global COVID-19 Facemasks-for-all Policy

  Tot zover SOTT. 🙂

  Antwoord
 8. mr.drs.Bou

  #15 Maatregelen zijn flauwe kul: Professor Pierre Capel en Ab Gietelink duurt 48 minuten.

  Hoogleraar experimentele immunologie Pierre Capel noemt op basis van de cijfers de coronamaatregelen ‘flauwe kul’. Hij legt uit waarom kinderen tot 16 niet vatbaar zijn en welke risicogroepen er wel zijn. Maatregelen als 1,5 meter, mondkapjes en de lockdown noemt hij ‘onzin’ en het vaccin komt er niet. Pierre Capel (74 en te dik) hoort zelf tot de risicogroep en vertelt wat hijzelf zou doen bij besmetting. De geneesmiddelen hydroxychloroquine, dexamethason en het mechanisme ionisatie werken volgens hem wel.

  Antwoord
 9. mr.drs.Bou

  Een kabinet vol ‘sluipmoordenaars’ – Arnold op Zondag #22

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Do Covid-19 Statistics Represent ‘Excess Deaths’ or State-sponsored ‘Homicide’?

   Throughout the course of the COVID Operation, we have seen that COVID “attribution” data has been unreliable and manipulated. World Health Organization (WHO) and Centers for Disease Control (CDC) changed Cause of Death guidelines. Financial incentives are part of the manipulated equation, unvalidated tests are used, “presumptive COVID “cases” count as “COVID cases”, distinctions between death WITH COVID-19 and deaths BY/FROM COVID-19 are not being made. Importantly, comorbidities such as age, cardiovascular health etc. are largely negated as the spotlight burns on COVID-19. All of these biases corrupt the data.

   Rigorous epidemiological studies, on the other hand, rely exclusively on “All Cause” mortality data. (1) Using “All Cause” data, Dr. Denis Rancourt demonstrates in “All-cause mortality during COVID-19: No plague and a likely signature of mass homicide by government response” that “the total number of winter-burden all-cause ‘excess’ deaths for the season ending in 2020 (area above the summer baseline) is not statistically larger than for past years, and it remains to be seen how low the summer 2020 trough will be.”

   Significantly, though, Rancourt demonstrates that “COVID-19 peaks” occurred in areas that complied with WHO and CDC “lockdown” guidelines.

   Some data-driven questions about ‘excess deaths’ for the lockdown apologists

   We now have mortality data for the first few months of 2020 for many countries, and, as you might expect, there were steep increases associated with the beginning of the COVID-19 pandemic in each one.

   Surprisingly, however, these increases did not begin before the lockdowns were imposed, but after. Moreover, in almost every case, they began immediately after. Often, mortality numbers were on a downward trend before suddenly reversing course after lockdowns were decreed.

   This is an astonishing finding.

   Now, posthumous testing has shown that the virus was circulating — and killing — weeks, or even months before it was initially detected in many countries. Other researchers are coming to the same conclusion; the prevalence of the virus was vastly underestimated at the beginning of the pandemic.

   Which leads us to our final question:

   Q: If health authorities vastly underestimated the prevalence of the virus at the beginning of the pandemic, why did the virus nevertheless wait until lockdowns were imposed to suddenly start killing at levels which exceeded normal deaths?

   Antwoord
 10. mr.drs.Bou

  De behandeling van de spoedwet is voorlopig uitgesteld. Laten we hopen dat het spreekwoord geldt: Van uitstel komt afstel, want deze wet is echt niet te pruimen.

  De coup van Rutte duurt 5 minuten.

  Antwoord
 11. mr.drs.Bou

  #16 Het volk staat op tegen de Staat die haar grondrechten schendt I Ab Gietelink en Jan Brouwer duurt een uur en 5 minuten.

  Prof. Jan Brouwer is hoogleraar Rechten en Samenleving in Groningen.

  Hij achtte de Coronamaatregelen een schending van onze Grondrechten.

  Over het oprekken van lokale noodvorderingen, gebrek aan parlementair debat, de inperking van het demonstratierecht en de 1,5 meter. Over de beperking van het huisrecht, de Corona App, het debat over de nieuwe Noodwet en de legitimatiegronden voor burgerlijke ongehoorzaamheid.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

twee + zestien =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën