Selecteer een pagina

Archieven

Stiekeme Overheidsconsultatie Klimaatplan

Hoera! Mijn Overheid heeft een klimaatconsult website geopend. Eindelijk wordt de burgers iets gevraagd. Nou ja, gevraagd? De Klimaatwet is een feit en het Klimaatakkoord bestond al langer. Al die heisa rond Global Warming is in het voordeel van het bedrijfsleven, terwijl de burger het gelag betaalt. En nu mogen we zelf ideeën aandragen voor de uitvoering. Alsof een ter dood veroordeelde zelf mag kiezen tussen de gifbeker, de brandstapel, vierendelen, onthoofden, de gaskamer of de elektrische stoel. Een verantwoordelijke burger kiest uiteraard voor het laatste…

Deze klimaatconsultatie blijkt al in augustus van start te zijn gegaan en duurt tot oktober. Wees er dus snel bij. Dit stiekeme overheidsinitiatief krijgt pas de laatste dagen wat aandacht, niet in de media, maar in het alternatief nieuws. Op Climate Gate stond er eergisteren al een artikel over van Jeroen Hetzler: Een volksraadpleging. Een goed artikel, maar ik dacht: Ach, het zal wel. Toen weer een artikel, nu van André Bijkerk: Oproep tot plagiaat!, maar ik dacht: Ach, wat zal ik? Een artikel van Syp Wynia: Burgermanifest tegen het Klimaatbeleid ging ook over die stiekeme “volksraadpleging”. En nu weer een artikel op Nine for News: Het klimaatbeleid hangt aan elkaar van de tegenstrijdigheden en ongeloofwaardigheden. Pak deze unieke kans en uit je kritiek. Toen ben ik toch maar eens gaan kijken op die klimaatconsult website van de Overheid.

Wat vreselijk! Als de overheid een vraag stelt, dan zit het antwoord reeds verpakt in de vraagstelling! Verder nadenken wordt dan uitgesloten. Vanmorgen heb ik driftig geprobeerd om wat zinnige antwoorden te formuleren. Bij deze het resultaat:

Vraag 1 van 9
– Algemeen –

Het centrale doel in het klimaatbeleid, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, raakt aan het leven van alledag. Zo gaan we onze huizen anders verwarmen en gebruiken we andere vormen van energie. De transitie is daarom in de eerste plaats een maatschappelijke transitie. Burgers en bedrijven staan voor een reeks beslissingen die van invloed zijn op hoe we wonen, ons verplaatsen, wat we eten, de producten die we kopen, hoe we ons geld verdienen. Iedereen kan dus bijdragen aan de transitie. De overheid wil burgers en bedrijven hierbij zoveel mogelijk ondersteunen.

Vraag 1a: Wat zijn volgens u de belangrijkste aandachtspunten bij de uitvoering van het klimaatbeleid?

Vraag 1b: Hoe kijkt u aan tegen de rollen van verschillende partijen in de transitie (burgers, bedrijven, overheid, kennisinstellingen, NGO’s, etc.)?

1 a) Het centrale doel in het klimaatbeleid, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, behoeft dringend revisie. In de jaren ’90 zochten wetenschappers naar het verband tussen CO2 en het klimaat. Het resultaat was: als het warmer wordt, dan stijgt de hoeveelheid CO2. Niet omgekeerd! CO2 is niet de OORZAAK van global warming, maar het GEVOLG. Dit is al sinds 1998 bekend. Zie ook: Rancourt, Denis: Radiation physics constraints on global warming: CO2 increase has little effect. Juni 2011, geplaatst op internet.

1 b) De burgers betalen het gelag, sommige grote bedrijven varen er wel bij en kleinere bedrijven gaan er aan kapot, de overheid verstrekt subsidies aan mensen die voldoende geld hebben om zonnepanelen te kopen en die de schijnoplossing denken te vormen voor een schijnprobleem, de kennisinstellingen zouden zich eens moeten bijscholen, de NGO’s zijn gesubsidieerde propagandakanalen. Stop dus met die onzin!

Vraag 2 van 9
– Strategie voor de lange termijn –

Het Klimaatplan en het INEK beschrijven het beleid voor de periode 2021-2030. Dat is er vooral op gericht om in 2030 -49% reductie t.o.v. 1990 te realiseren. Diverse maatregelen zullen ook bijdragen aan verdergaande reducties in de periode na 2030. Daarnaast zal aanvullend beleid voor de lange termijn nodig zijn. Dat beleid zal bovendien rekening moeten houden met toekomstige ontwikkelingen die ons voor nieuwe uitdagingen kunnen stellen. Daarom is een langetermijnoriëntatie in het beleid van belang. Het betreft ontwikkelingen en maatregelen op terreinen als technologie, sociale aspecten, financieel-economisch en de relatie met ander beleid. Enkele voorbeelden zijn de rol van hernieuwbaar gas, de ontwikkeling van gedrag, de prikkels die passend zijn om het bedrijfsleven klimaatvriendelijker te maken en hoe rekening kan worden gehouden met biodiversiteit.

Vraag 2: Welke onderwerpen (en uitdagingen) verdienen volgens u bijzondere aandacht van het klimaatbeleid met het oog op de periode 2030-2050 en waarom?

Bijzondere aandacht verdient de klimaatwetenschap, vooral de grote groep geleerden die stellen en bewijzen dat de zon de belangrijkste drijfveer vormt voor het klimaat. Onze zon was in de 2e helft van de vorige eeuw actiever, terwijl die activiteit nu weer afneemt. Dat wil zeggen dat het KOUDER gaat worden! Woningisolatie verdient dus meer aandacht, vooral bij de huurwoningen, want de eigen huis bezitters hebben hun woning vaak al geïsoleerd. De grote woningbouw-corporaties (vroeger waren dat coöperaties, maar alles is nu “geprivatiseerd”) zouden VERPLICHT moeten zijn om te investeren in isolatie, in plaats van tochtige en vochtige schimmelwoningen te verhuren!

Vraag 3 van 9
– Samenwerking met andere landen –

Alle Europese lidstaten stellen, net als Nederland, een plan op (INEK) waarmee ze inzicht bieden in hun energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021 tot en met 2030. Deze plannen vormen een instrument om het energie- en klimaatbeleid van de lidstaten onderling beter af te stemmen. Op een aantal onderwerpen werkt Nederland nauw samen met de buurlanden of met andere Europese lidstaten. Een aantal voorbeelden van samenwerking zijn:
• Het Nederlandse elektriciteitsnet is verbonden met de netwerken van andere West-Europese landen. Dit maakt internationaal transport van elektriciteit makkelijker, efficiënter en goedkoper. Voor gebruikers resulteert dit in lagere kosten en een hogere leveringszekerheid: de zekerheid dat er altijd elektriciteit uit het stopcontact komt.
• Met landen aan de Noordzee aan de ontwikkeling van windenergie op zee in internationale wateren.
• Nederland werkt in EU programma’s met andere regio’s, steden en lidstaten aan nieuwe innovatieve projecten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam vervoer en slimme elektriciteitsnetten die vraag en aanbod van elektriciteit slim aan elkaar kunnen koppelen

Vraag 3a: Waar zou volgens u de samenwerking met andere lidstaten op gericht moeten zijn? Wat vraagt om samenwerking op Europees niveau en wat zou een plek moeten krijgen in samenwerking met (een kopgroep van) gelijkgestemde lidstaten?

Vraag 3b: Wat kunt u zelf bijdragen, en welke ondersteuningsbehoefte heeft u?

3 a) Het verbinden van elektriciteitsnetwerken is in principe een goed idee, maar kijk nou eerst eens naar de manier waarop deze landen hun elektriciteit opwekken. Bruinkool in Duitsland! Te gek voor woorden! Onze kolencentrales zijn schoon, zij stoten geen zwaveldioxide uit, maar in Polen doen ze dat wel. Zwavel is de pest voor de luchtkwaliteit. CO2 kan daarentegen geen kwaad. Sluit dus geen Nederlandse kolencentrales en gascentrales, maar eis van buurlanden dat ze schone centrales bouwen, voor we hun elektriciteit kopen.
Het plaatsen van windmolen op de Noordzee is een heilloos plan! Binnen 30 jaar zijn die windmolens versleten. Wat overblijft is een ecologische ramp! O wat een strop, wie ruimt er op…

3 b) Wat ik zelf kan bijdragen is al gerealiseerd. Mijn huis is goed geïsoleerd, ik gebruik weinig energie en ik eet voornamelijk biologisch. Ik zoek mijn vertier in de buurt, niet met een vliegvakantie, en ik koop geen overbodige spullen.

Vraag 4 van 9
– De verduurzaming van de gebouwde omgeving –

Woningen en andere gebouwen, zoals kantoren en scholen, gaan de komende 30 jaar verduurzamen. Dat betekent onder andere dat we niet meer op gas koken maar via inductie, en dat we onze huizen in de toekomst verwarmen via elektriciteit of duurzaam gas. Dat gaat geleidelijk en start in de wijken waar het aardgasnet vervangen moet worden, of waar aardgas nu al kosteneffectief vervangen kan worden door duurzame warmte, elektriciteit of duurzaam gas. Gemeenten voeren hierover de regie.

Tegelijk stimuleren we individuele woningeigenaren, verhuurders van woningen en eigenaren van andere gebouwen, zoals kantoren, nu al te starten met energiebesparende maatregelen, door op natuurlijke momenten van verbouwing of vervanging van de cv-ketel te kiezen voor isolatie en duurzamere verwarmingsopties. Tot 2030 zijn er subsidiemiddelen beschikbaar voor isolatie en warmte-installaties. De energiebelasting wordt aangepast zodat een sterkere prikkel ontstaat om te verduurzamen doordat investeringen in verduurzaming zich sneller terugverdienen. Voor individuele woningeigenaren zal het kabinet een breed palet aan aantrekkelijke financieringsmogelijkheden beschikbaar maken, waaronder gebouwgebonden financiering en een warmtefonds met aantrekkelijke voorfinanciering voor iedereen (ook voor degenen die nu geen financieringsmogelijkheden hebben).

Corporaties gaan afspraken maken over tussendoelen in 2030. Er worden een standaard en streefwaarden ontwikkeld om woningeigenaren en verhuurders handelingsperspectief te bieden.
Om ervoor te zorgen dat de energiekosten van meer huishoudens lager worden of niet onevenredig hard stijgen, moeten we ervoor zorgen dat het verduurzamen van woningen goedkoper wordt. Door de bij de Bouwagenda aangesloten partijen wordt de komende jaren gewerkt aan een kostenreductie van de verduurzaming van 20 tot 40%. Ter ondersteuning hiervan is inmiddels een ambitieus innovatie- en opschalingsprogramma gestart en het Bouw Techniek en Innovatie Centrum opgericht. Voor de gebouwen als kantoren, scholen en zorginstellingen komt er een streefdoel voor 2030 en een eindnorm in 2050. In routekaarten geven grote gebouweigenaren aan hoe ze toewerken naar het streefdoel en de eindnorm. De afspraken over de gebouwde omgeving vormen zo een samenhangend geheel.

Vraag 4: Welke aanvullende ideeën heeft u om de gebouwde omgeving te verduurzamen? En wat kunt u daar zelf aan bijdragen?

Deze vraag is geen vraag, maar propaganda voor uw krankzinnige klimaatbeleid.
Stop Global Warming??? STOP GLOBAL WAR !!!
Liever Russisch gas in mijn fornuis, dan een inductiekookplaat.
Liever Russisch gas in mijn CV ketel, dan die DUUR (zame) waterstof SOF!
Verplicht isoleren van alle huurwoningen!
Idem voor alle grote gebouwen…

Vraag 5 van 9
– De klimaatopgave in de landbouw –

In 2050 is de wereldbevolking gegroeid tot zo’n 9,5 miljard mensen. Om de aarde niet uit te putten, moeten we anders gaan consumeren en produceren. Een omschakeling is nodig waarin niet druk op de kostprijs van producten leidend is maar het streven naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen en vermindering van de druk op onze leefomgeving. Dat betekent ook een andere inrichting van onze landbouw en landgebruik, zodat grondstoffen en hulpbronnen op een duurzame manier worden gewonnen en optimaal worden benut. Om tot zo’n circulair en klimaatneutraal landbouwsysteem te komen, hebben we een samenhangende aanpak nodig. De kabinetsvisie ‘Waardevol en verbonden’ en het realisatieplan van die visie bieden hiervoor een kader. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een betere verbinding tussen landbouw en natuur, een lager gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen en een beter verdienvermogen voor duurzaam werkende ondernemers. In het Klimaatakkoord zijn concrete maatregelen afgesproken die verbonden zijn met de kabinetsvisie. Boeren, tuinders, bedrijven en andere partijen in en rond landbouw en landgebruik staan nu voor de uitdaging om deze activiteiten in samenhang uit te voeren.

Vraag 5: Welke praktische ideeën heeft u om zoveel mogelijk samenhang aan te brengen tussen de uitvoering van de afspraken uit het Klimaatakkoord en de visie Waardevol en Verbonden?

Het Klimaatakkoord mag wat mij betreft in de open haard! Of in een vuilverbrandingsoven die energie opwekt.
Verder graag een VERBOD op “ZONNEPARKEN” op akkers die worden opgekocht van boeren die failliet gaan aan uw krankzinnige klimaatbeleid.
En een VERBOD op windmolens die het landschap verpesten, vogels doden en de Noordzee onnodig vervuilen.

Vraag 6 van 9
– Participatie bij duurzame elektriciteitsopwekking –

Het kabinet vindt het van belang dat burgers en bedrijven kunnen participeren in zonne- en windparken. Met ‘participatie’ worden meerdere dingen bedoeld. Het gaat over het goed betrekken van burgers en bedrijven bij het maken van plannen voor zonne- en windparken, en bij het bouwen van de parken. Dat betekent onder andere dat mensen goed geïnformeerd worden, dat zij ideeën en suggesties kunnen aandragen, kunnen meedenken, en kunnen laten weten wat ze van de plannen vinden. Participatie bij zonne- en windenergie gaat ook over financiële participatie; wanneer bijvoorbeeld burgers, bedrijven of coöperaties geld investeren in een project en/of opbrengsten van een project ontvangen, bijvoorbeeld door uitkering van winst of via een omgevingsfonds voor de gemeenschap.

Op dit moment verzamelen overheden, bedrijven en andere organisaties kennis over hoe burgers en bedrijven kunnen participeren in zonne- en windparken. Dit wordt onder andere opgeschreven in een zogenaamde ‘handreiking’ over participatie in energieprojecten.

Vraag 6: Op welke manier(en) zou u willen participeren in zonne- en windenenergieprojecten en wat vindt u hierbij belangrijk? U kunt hierbij denken aan bovengenoemde voorbeelden, maar ook aan andere vormen van participatie.

“ZONNEPARKEN” en “WINDPARKEN” zijn eufemismen voor een naderende ecologische RAMP! Duurzaam zijn ze niet en de constructie van deze “parken” leidt elders op de wereld tot milieurampen! De winning van de benodigde grondstoffen gaat ten koste van het milieu in ontwikkelingslanden. Ik denk daarbij aan neodymium, lithium en kobalt.
Ik wens daarin VOLSTREKT niet te participeren.

Vraag 7 van 9
– Het stimuleren van elektrische voertuigen –

Om de klimaatimpact van de manier waarop we ons vervoeren te verlagen is een verschuiving nodig naar schone vormen van mobiliteit. Voor autoverkeer zijn elektrische voertuigen, aangedreven door duurzaam opgewekte elektriciteit, hard nodig voor die verschuiving. Het kabinet wil daarom de aanschaf van elektrische voertuigen stimuleren, als ook het leasen van elektrische auto’s. Dit geldt voor personen-, bestel- en vrachtauto’s. Daarvoor stelt de overheid subsidies beschikbaar.

Vraag 7a: Waar dient het kabinet rekening mee te houden bij de vormgeving van deze subsidies?

Voor de stimulering van elektrische auto’s onderzoekt het kabinet een subsidie bij de aankoop van een nieuwe of tweedehands elektrische personenauto, het verstrekken van laadtegoed en een subsidie voor een laadpaal en/of batterijgarantie.

Vraag 7b: Wat vindt u van deze instrumenten? Zijn er nog andere manieren om de aankoop van een elektrische auto aantrekkelijk te maken?

Vraag 7c: Wilt u nog andere overwegingen aan het kabinet meegeven voor de uitvoering van het klimaatbeleid voor mobiliteit?

7 a) Elektrische voertuigen zijn zeer schadelijk voor het milieu! De accu’s waarop ze rijden bevatten lithium, een agressief element dat op aarde schaars is. De winning van lithium leidt tot een milieuramp in Zuid Amerika, dus lekker ver van ons bed. Stop dus alle subsidies voor elektrisch rijden. Liever Russisch gas in mijn tank, dan een lithium-ion batterij in mijn auto.

7 b) De aankoop van elektrische auto’s moet worden ONTMOEDIGD.

7 c) Verbeter het openbaar vervoer! Maak het kleinmazig en goedkoop. Besteed die subsidies liever daar aan!

Vraag 8 van 9
– De bijdrage van circulaire economie aan de klimaatopgave –

Voor het klimaatvraagstuk maakt het niet uit of de emissies en emissiereducties binnen of buiten Nederland plaatsvinden. Internationaal is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen wordt gemonitord op de plaats waar de emissies plaatsvinden. Dit wordt ook wel de “schoorsteenbenadering” genoemd. Er kunnen zich situaties voordoen waar het reduceren van emissies aan de schoorsteen resulteert in hogere (of lagere) emissies elders in de (internationale) productieketen. De schoorsteenbenadering houdt dus geen rekening met emissies die bepaalde activiteiten elders veroorzaken of voorkomen.

Hoewel de schoorsteenbenadering emissies elders in de keten buiten beschouwing laat, is deze aanpak nodig om nationale emissies onderling te kunnen vergelijken, en af te zetten tegen het doelbereik. Voor de nationale doelstelling van 49% CO2-reductie wordt daarom alleen naar nationale CO2-reductie gekeken. Omdat circulaire maatregelen gericht zijn op het sluiten van grondstofketens, vinden de CO2 effecten van deze maatregelen vaak plaats op verschillende plekken in een (internationale) productieketen. Om de kosten van de transitie voor de Nederlandse burger laag te houden, is het kabinet op zoek naar circulaire maatregelen die potentieel hebben om (vooral) in Nederland veel CO2 te reduceren.

Vraag 8: Welke circulaire diensten of concepten kunnen volgens u positief bijdragen aan het kostenefficiënt reduceren van CO2 op het Nederlandse grondgebied?

Dit is geen vraag, maar de constatering van een probleem. Wat we ook doen in Nederland, op de buren heeft dat geen invloed! Verder kan CO2 geen kwaad, maar doe eens wat aan de uitstoot van roet en zwavel! In Nederland is (of was!) dat goed geregeld. Sluit dus geen schone kolencentrales, om energie in te kopen bij vervuilende buurlanden.

Vraag 9 van 9
– De ruimtelijke inpassing van de energietransitie –

De transitie brengt veranderingen mee in de fysieke leefomgeving. Een duurzaam energiesysteem vergt meer ruimte dan een fossiel systeem. Deze ruimte is in Nederland – waar elke vierkante meter al een (of meerdere) bestemming(en) heeft – niet vanzelfsprekend. Een goede ruimtelijke aanpak van de transitie, inclusief het maken van (soms ingrijpende) ruimtelijke keuzen, is daarmee een noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Vraag 9: Op welke wijze denkt u dat het draagvlak voor de ruimtelijke inpassing van bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen vergroot kan worden?

Op geen enkele wijze!
Windmolens verpesten het landschap, de stroomlevering is niet betrouwbaar (wiebelstroom), het plaatsen van windmolens kost meer energie dan die dingen ooit opleveren en na een kleine 30 jaar blijft men zitten met een hoop afval.
Zonnepanelen zijn foei lelijk, ze produceren alleen stroom als de zon schijnt, ze leveren niets met een flink pak sneeuw erop, zonder subsidie is het een verliesmodel en het plaatsen van “zonneparken” op akkers gaat ten koste van de natuur en de voedselvoorziening.
Stop dus met dat klimaatakkoord, die klimaatwet en die energietransitie. We naderen een grand solar minimum, dus het wordt vanzelf weer kouder.
Stop liever Russisch gas in ons goede gasnet! STOP global WAR!

———————————————

Tot zover de overheidsconsultatie. En u mag gerust plagiaat plegen, maar verzin zelf ook uw eigen argumenten.
Ach, ik denk niet dat het veel zal helpen. Nog steeds laat men ons geloven dat CO2 leidt tot global warming en dat dit heel slecht is. Het tegendeel is het geval. CO2 is goed voor planten en warmte is goed voor de natuur. Zonder CO2 en warmte geen tomaten, paprika’s, aardbeien en zo voort. Dat weet ieder glastuinder.

Helaas zal de zon de komende jaren wat minder actief zijn, wat zal leiden tot global cooling. En helaas zal zelfs de uitstoot van CO2 daar niets aan kunnen doen, laat staan dat de regeringsplannen omtrent het klimaat daarbij zullen helpen. Het is een beleid dat heel Nederland de das om zal doen.

Maar goed, we mogen er nu wat van zeggen, maar we moeten het er wel mee eens zijn. We mogen meedenken over de manier waarop de strop…

p.s.: mijn reactie is aangekomen:

Klimaatplan en INEK
Uw reactie is bevestigd

Uw reactie is ingestuurd en bevestigd. Wij stellen het erg op prijs dat u de moeite heeft genomen om te reageren. Mede door uw reactie zijn wij in staat kwalitatief betere regelingen te maken. Wij zullen uw reactie dan ook met zorg bekijken.

Ach, dat zal dan wel… 😉

p.p.s: Vanmorgen kreeg ik deze mail:

Internetconsultatie, inzending bevestigd
Geachte mr. drs. B.M. Berkenbosch,
Bedankt voor uw reactie op de consultatie:
Klimaatplan en INEK
Uw reactie is definitief. Wij danken u dat u de moeite heeft genomen om te reageren. Mede door uw reactie zijn wij in staat kwalitatief betere regelingen te maken. Wij zullen uw reactie dan ook met zorg bekijken.
Uw reactie wordt zichtbaar nadat deze is goedgekeurd. Dit kan enkele werkdagen duren.
Met vriendelijke groet,
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Nou, ik ben benieuwd… 😉

19 Reacties

 1. mr.drs.Bou

  Er is vrijwel geen verschil tussen het huidige klimaatbeleid en wat de nazi’s deden. Bekijk dit verhelderende gesprek

  The Nazi Roots of Environmentalism and the Climate Change Fraud duurt 27 minuten.

  In the second episode of Close Encounters, Rupert Darwall and Ben Weingarten discuss Darwall’s new book ‘Green Tyranny: Exposing the Totalitarian Roots of the Climate Industrial Complex’ and a series of topics including the Nazi roots of the modern environmentalist movement, Sweden’s environmentalist power grab, the anti-capitalist underpinnings of the environmentalist movement, the links between the acid rain fraud and today’s global warming movement, why the Paris climate accord represent a battle for America’s soul and much more.

  Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  Wounded Michael Mann Lashes Out

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Dank je wel, Theo. Het is verbeterd.

   Antwoord
 3. Ben

  Wat een gênante flauwekul. Met zo’n overheid heb je geen vijand nodig.

  Groeten, Ben

  Antwoord
 4. mr.drs.Bou

  Mijn antwoord op vraag 1 a) bevat een foutje. Dat CO2 geen invloed heeft op het klimaat, was niet bekend in 1998, maar pas in 2000. Toen Al Gore in 2006 met zijn hockeystick zwaaide, wist ik dit al. Heb even de gegevens:

  In 2000 stond in Nature een artikel van de geoloog Ján Veizer et al. waaruit bleek dat CO2 onmogelijk de drijvende kracht kon zijn achter de klimaat-verschillen. Het ging om een reconstructie van de temperatuur van het zeewater rond de evenaar van het laat-Cambrium tot heden, een tijd van 500 miljoen jaar, middels een analyse van de hoeveelheid 18 O (zware zuurstof) in schelpen. Die temperatuur bleek aan grote veranderingen onderhevig, maar dat kwam totaal niet overeen met de reconstructie van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Ján Veizer is gespecialiseerd in isotopenonderzoek en zijn conclusie werd algemeen aanvaard.
  (Nature 408 (7 December 2000), p. 698)
  (Shaviv, Nir J.; Veizer, Ján (2003), “Celestial driver of Phanerozoic climate?”, Geological Society of America, GSA Today 13 (7): p. 4–10 )

  Als CO2 niet de drijvende kracht is achter de klimaatverschillen, dan rijst de vraag waardoor deze warme en koude tijden dan wel ontstaan. Veizer richtte zijn blik nu op de kosmos. Samen met de astrofysicus Nir Shaviv publiceerde hij in 2003 een artikel waarin de kosmische straling de verklaring vormde voor de grote temperatuurveranderingen op de geologische tijdschaal.
  In de Melkweg vormen zich gravitatievelden die als spiraalarmen rondwentelen. Binnen zo’n spiraalarm is de sterrendichtheid hoger, waardoor er ook meer kosmische straling is.
  Veizer en Shaviv vergeleken de temperatuur van het zeewater met de gegevens over kosmische straling. Ze onderzochten ijzermeteorieten, sorteerden ze op ouderdom en bepaalden de mate waarin ze bloot hebben gestaan aan kosmische straling. Daaruit bleek dat die straling toe- en afneemt met een factor van minstens 2,5. De hele cyclus duurt 143 ± 10 miljoen jaar, wat overeenkomt met de cyclus van de spiraalarmen van gravitatie in de Melkweg. De kosmische straling doorloopt dus een zelfde cyclus als het zonnestelsel in die spiraalarmen.
  Er zijn op aarde een aantal lange perioden geweest met een koud klimaat, met ijskappen rond de polen en lagere temperaturen langs de evenaar. Daarna werd het weer warmer, er lagen nergens ijskappen en de temperatuur langs de evenaar was aanzienlijk hoger. Deze klimaatcyclus duurt 145 ± 7 miljoen jaar. De belangrijkste conclusie was dat deze cycli in de tijd samenvielen met die van de spiraalarmen.
  Als de zon zich in een spiraalarm bevindt, dan is het klimaat op aarde kouder. Verlaat de zon de spiraalarm weer, dan wordt het warmer. De enige verklaring kan zijn, dat kosmische straling leidt tot wolkenvorming en dat deze wolken leiden tot sneeuw in de winter en koele dagen in de zomer.
  (Shaviv, Nir J.: The Milky Way Galaxy’s Spiral Arms and Ice-Age Epochs and the Cosmic Ray Connection. http://sciencebits.com/ice-ages)

  Dat kosmische straling leidt tot een kouder klimaat, blijkt ook uit het onderzoek naar de zon. Zijn er meer zonnevlekken, dan is de zon actiever en komt er minder kosmische straling binnen. Bij een lagere activiteit van de zon komt er meer kosmische straling binnen, wat leidt tot meer bewolking en dus tot lagere temperaturen. De Kleine IJstijd valt samen met een lagere activiteit van de zon.

  Op dit moment wordt de activiteit in de zon weer minder. Het wordt dus weer kouder! De weersverwachting voor de komende jaren luidt: koele zomers met veel regen en winters met veel sneeuw!

  Maar de scholieren gaan vrolijk door met staken tegen de Global Warming…

  Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  Asjemenou! Ik kan geen YouTubes meer embedden. Ik wordt doorgestuurd naar deze pagina: https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service

  Een lang verhaal, ik snap er nix van! 🙁 Dan maar de link naar YouTube:

  German wind power industry faces resistance from people

  #Germany’s approach to #renewable #energy has had some of the wind taken out of its sails with strong resistance from people that live near power generating turbines.

  The Glaring Engineering Mistake That Made Wind Turbines Inefficient | Massive Engineering Mistakes

  Scientists and engineers detail the glaring mistake that rendered wind farms inefficient and costly.

  How the Greenland ice melt will expose buried US nuclear waste within decades|Climate Change

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Gisteren kon ik opeens geen YouTubes meer embedden, maar nu doet hij het weer. Ik snap er nix van! Maar ik heb bovenstaande YouTubes nu geplaatst. 🙂

   Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  Vandaag maar even beginnen met de gekte:

  Global climate strike: Millions take to the streets to save the world

  Channel 4 News

  What began as a protest by the Swedish teenager Greta Thunberg, who decided to skip school on Fridays to draw attention to the plight of the planet, has today been called the biggest mass demonstration in history. Millions of people have marched in the streets in 150 countries to protest about global warming. Many of the demonstrations have been led by young people inspired by Greta Thunberg.

  En dan nu wat verstandige woorden van George Galloway:

  Yellow Vests not ‘corporate approved’ like climate protests – Galloway

  RT America

  While climate protests rage across the world, the Yellow Vests gear up for another weekend of militant action in France. Former UK MP George Galloway weighs in.

  Tot slot wat klimaatwetenschap als tegenwicht tegen de propaganda:

  My Gift To Climate Alarmists

  Tony Heller

  This is my most concise expose of climate fraud. Please pass it around to everyone you know and your elected officials. The video is short, but cuts right to the heart of the matter.

  Antwoord
 7. mr.drs.Bou

  Alternatief nieuws:

  Tienduizenden gehersenspoelde schoolkinderen hebben geen flauw benul van klimaatfeiten

  Zweedse topklimatoloog, Lennart Bengtsson, is het alarmisme beu

  Natuurlijk wordt de aarde warmer. Maar het gaat heel langzaam, en de temperatuur is al vijftien jaar stabiel. De wereld kent veel problemen, maar deze hebben heel weinig te maken met klimaatverandering, zegt professor Lennart Bengtsson, een topper op het gebied van klimaatonderzoek.

  Dit artikel is duidelijk! De klimaatdiscussie is gepolitiseerd. Het gaat niet langer om het klimaat, maar om dwaze investeringen.

  Antwoord
 8. mr.drs.Bou

  Tucker: Climate protests are not about the environment

  Er is geen klimaatcrisis

  Meer dan 500 prominente wetenschappers uit alle delen van de wereld dringen bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties aan op een nadere, gedepolitiseerde discussie van het klimaathema, waarbij ook alternatieve wetenchappelijke opvattingen stem krijgen.

  Op 23 september vindt een VN-klimaatbijeenkomst in New York plaats. Met het oog daarop heeft CLINTEL twee aangetekende brieven gestuurd, één naar de Secretaris-Generaal van de VN, António Guterres, en één naar de Executive Secretary van de UNFCCC, Patricia Espinosa Cantellano, met daarbij toegevoegd de tekst van de European Climate Declaration (zie hieronder).

  There is no climate emergency. Therefore, there is no cause for panic and alarm. We strongly oppose the harmful and unrealistic net-zero CO2 policy proposed for 2050. If better approaches emerge, and they certainly will, we have ample time to reflect and adapt. The aim of international policy should be to provide reliable and affordable energy at all times, and throughout the world.

  Of het waar is, weet ik niet, maar als het waar is, dan is het belangrijk!

  Aardvermogen: Hennepbatterijen Beter Dan Lithium En Grafeen

  Dus daar heb je het. Als we al wisten dat het niet nodig is om de fossiele brandstoffen te gebruiken die het klimaat van de planeet vernietigen, omdat hennepbiobrandstof een beter alternatief biedt, weten we nu dat het niet nodig is om het milieu te vernietigen door te mijnen op lithium en de materialen die gebruikt in batterijen. We kunnen technologie letterlijk laten groeien. Hennep kan de wereld redden en voeden.

  Antwoord
 9. mr.drs.Bou

  Holy crusade of climate change sets out to save our polluted souls

  WYNIA’s WEEK Hoe het #Burgermanifest een petitie werd!

  Teken de petitie

  Antwoord
 10. mr.drs.Bou

  No Climate Emergency say 500 Scientists to UN

  Stolen Childhood

  Ocean Stupidification

  Antwoord
 11. mr.drs.Bou

  Ik ben nog even gaan kijken op die website van de overheid, maar mijn eigen reactie kon ik er niet terugvinden. Misschien is mijn reactie dus niet goedgekeurd. Er zijn nu meer dan 1000 reacties gepubliceerd, maar we weten niet hoeveel er zijn ingediend. Voor een volksraadpleging is dit wel erg armzalig!

  Antwoord
 12. mr.drs.Bou

  Klimaatconsultatie – oproep tot ‘teamwork’

  Het kan nog tot 4 oktober, reageren op de klimaatwet: https://www.internetconsultatie.nl/klimaatplan/reageren

  De voorlopige resultaten lijken desastreus voor de regering. Daarom is het zeer interessant om te zien wat er mee wordt gedaan. Voor het geval het onder de tafel wordt gemoffeld, lijkt het me dat we moeten “meehelpen” om de “stemmen” te tellen. Maar het gaat om meer dan 1200 reacties. Ik heb nu nrs 1-50 gedaan. Kunnen we dit teamverband doen? Als je me mee wil helpen, stuur even een mailtje.

  Met de provinciale verkiezingen maart jl heeft de kiezer een signaal afgegeven door massaal te stemmen op een partij die tegen de klimaatwet is. De regering heeft dat signaal niet alleen genegeerd maar er ook volledig negatief op gereageerd door in allerhaast de wet door de eerste kamer te frommelen.

  Antwoord
 13. mr.drs.Bou

  Verhelderend, Yvonne.
  AVAAZ daar ben ik ooit ook ingetrapt. Het leek op goede bedoelingen, maar toen ze begonnen te stoken tegen Syrië, heb ik mijn mail-abonnement opgezegd.

  https://www.boublog.nl/?s=AVAAZ&search=Zoeken

  Antwoord

Laat een reactie achter voor mr.drs.Bou Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

8 − 1 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën