Selecteer een pagina

Archieven

Open brief aan de SP, ter attentie van SPANNING

Geachte redactie van Spanning, het wetenschapsblad van de SP,

Vorige zomer is in Den Haag een Klimaatwet opgesteld, zo stiekem dat zelfs de Voorzitter van de Eerste Kamer de totstandkoming hekelde wegens gebrek aan democratische transparantie. Meestal verdwijnt zo’n wet dan snel in de prullenmand, maar de klimaatlobby was sterker! Begin oktober bevestigde het Hof Den Haag het Urgenda-vonnis: Omdat de Staat de burgers moet beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met ten minste 25% t.o.v. 1990.. Wat een dwaas arrest! Urgenda blijkt een lobbyclub voor producenten van windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s. Zij hebben alle belang bij de CO2 klimaat HOAX. En vlak voor Kerstmis kopte de NOS: Tweede Kamer neemt Klimaatwet aan.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de overheid verplicht maatregelen te nemen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De stemming kwam een dag voordat het klimaatakkoord van de ‘klimaattafels’ wordt verwacht.
De wet is een initiatief uit 2015 van GroenLinks en de PvdA. De fracties van D66, VVD, CDA, SP, ChristenUnie en later ook 50Plus sloten zich erbij aan, waarbij het wetsvoorstel wel minder streng werd. Ook Denk stemde voor de wet.

Was me dat even schrikken! Ook de SP heeft zich aangesloten bij de CO2 klimaat HOAX. Sindsdien heb ik op BOUblog onderzocht wat die klimaat-HOAX doet in de politiek. Als verontruste socialiste schrijf ik u nu deze open brief, met het dringende verzoek om het Wetenschappelijk Bureau van de SP op deze feiten te wijzen. Misschien willen zij onderzoeken wat er waar is van de stelling dat de menselijke uitstoot van CO2 zal leiden tot een wereldwijde milieuramp. Als u hun bevindingen zou publiceren, dan wordt dat een spannende aflevering van uw blad Spanning!

Volgens vele geleerden is er in de klimaathistorie geen aanwijsbaar verband tussen temperatuur en de concentratie van CO2. De curven gaan volstrekt niet gelijk op, al blijken beide waarden nu wel historisch laag: slechts 15 graden Celsius en 410 ppm (parts per million).

Als de temperatuur op aarde stijgt, dan ontsnapt er CO2 uit de oceanen, want in warmer water lossen gassen minder goed op. In de atmosfeer stijgt dan de concentratie CO2. In een grafiek van de temperatuur en CO2 tijdens de ijstijden is zichtbaar dat een verhoogde concentratie CO2 volgt op een stijging van de temperatuur. Het verschil is ongeveer 800 jaar. Een oorzaak die acht eeuwen achter zijn gevolg aanloopt, kunnen we toch niet serieus nemen?

Het heeft geen zin om de uitstoot van CO2 terug te dringen, want de invloed daarvan op het klimaat is nihil! Het corrupte IPCC pleegt fraude en ze sjoemelen met data, zoals 10 jaar geleden reeds bleek uit Climate Gate. Zij pronken met 93% consensus onder de klimaatgeleerden, maar ook dat blijkt te berusten op statistisch bedrog. Zij houden ervaren en kritische klimatologen buiten de discussie en verklaren beurs-afhankelijke studenten tot grote geleerden. Achter de schermen bepalen zij het publicatiebeleid! Dit “Internationale Wetenschappelijk Panel” is een instituut van de Verenigde Naties en hun taak is kennelijk om de klimaatwetenschap te vervormen en te misbruiken voor het implementeren van Agenda 21, nu Agenda 30. Let op de jaartallen, want agenda 50 volgt. Omdat er sinds 1998 geen Global Warming meer is waargenomen, noemt men het nu Climate Change, maar het klimaat veranderde altijd al en dat kwam beslist niet door ons of door CO2.

De KLIMAATWET zou dienen om de uitstoot van CO2 in de atmosfeer terug te dringen, dit alles volgens het Klimaat Akkoord van Parijs 2015 en nu ook het URGENDA arrest. Volgens het IPCC zou de menselijke uitstoot van CO2 verantwoordelijk zijn voor de Global Warming van minder dan een graad Celsius gedurende de 20e eeuw. Op zich is dat niet verontrustend. Al Gore met zijn dwaze hockeystick voorspelde echter het spoedige einde van een leefbare aarde, vanwege het broeikaseffect van CO2. Heel Holland zou omstreeks 2020 onder water staan, maar tot op heden is het hier droog gebleven. Veel zorgelijker lijkt me dan ook dat door de lage waterstand op de veengronden heel Holland zakt. Deze enorme schadepost komt niet ten laste van de Staat of de verzekeringscorporaties, maar van de huiseigenaren.

Ook ben ik ernstig geschrokken van de windmolens die in snel tempo zijn verrezen in mijn omgeving. Niet alleen zijn ze lelijk, maar het blijkt dat ze meer kosten dan ze opbrengen en dat het verschil wordt bijgelegd met subsidie uit onze “energiebelasting”. Ook blijken windmolens een RAMP voor het elektriciteitsnet, want ze leveren alleen stroom als het waait en dan vaak veel te veel. Dr. Fred Udo legt dat duidelijk uit.

Wind Waan in Waterland (Deel 1)

HLabohm
Gepubliceerd op 2 okt. 2017
Interview met Kees de Lange en Fred Udo

Wind Waan in Waterland (Deel 2)

Gelukkig blijkt de SP zich te verzetten tegen windmolens. Hoewel men doet alsof die windmolens schoon zijn en dus goed voor het milieu, leidt onze windmolen waanzin in China tot een milieuramp, middels de winning van het voor de magneten noodzakelijke neodymium, een aardmetaal uit de derde nevenreeks, dus zwaar giftig. Voeg daarbij dat men de overtollige stroom nu opslaat in containers vol batterijen van lithiumzout, dan vormen die zwaaipalen een toekomstige milieuramp!

Het corrupte IPCC waarschuwde in 2017 nogmaals voor een groteske temperatuurstijging wegens CO2. Veel klimaatgeleerden, ook in Nederland, protesteren, omdat dit niet klopt met de feiten. Sommigen verwachten zelfs een daling van temperatuur voor de komende decennia, op grond van studies naar de cycli in de zon: het komende Grand Solar Minimum. In de computermodellen, en dus ook in het rapport van het IPCC, komt de invloed van de zon op het klimaat niet voor.

De KLIMAATWET gaat intussen wel MILJARDEN KOSTEN!!! Geld dat niet wordt besteed aan pensioenen, onderwijs, huisvesting en zo voort… maar nutteloos wordt verspild aan een onrendabele, dus DURE waterstof technologie. Op dit moment gaan er al miljoenen subsidie naar windmolens, zonnepanelen en andere vormen van “Groene Energie”. Omdat de aanvoer van stroom uit deze “groene bronnen” niet constant is (het is ook wel eens donker of windstil en mistig), moeten andere centrales soms snel bijspringen. Zowel in Denemarken als in Duitsland heeft men daar al ervaring mee. In Duitsland is men nu weer BRUINKOOL aan het winnen! Ook wil men graag Russisch gas importeren, maar dat mag niet van de VS. Ook de EU wenst geen relatie met Rusland: Nord Stream 2 must be stopped, EU parliament says. En intussen moet heel Nederland van het gas af???

Al sinds 2007 waarschuwen klimaatgeleerden wereldwijd voor het feit dat er geen consensus is, dat gegevens elkaar soms tegenspreken en er nog veel moet worden onderzocht! Naar hen werd al die jaren systematisch NIET GELUISTERD.

In 2016 hebben twee weerkundigen, Ned Nikolov en Karl Zeller, de temperatuur berekend aan de oppervlakte van planeten en manen met een vaste korst. Als variabelen namen ze uitsluitend de hoeveelheid zonlicht die de planeet of maan ontvangt, de albedo (de mate waarin het zonlicht wordt teruggekaatst) en de zwaarte van de dampkring, oftewel de atmosferische druk aan de oppervlakte. In hun formule kwam geen broeikasgas voor! Hun berekening bleek te kloppen voor Venus met zijn zware atmosfeer van CO2, maar ook voor Pluto, waarvan ze de temperatuur hadden voorspeld. Ze vergeleken deze met de meting van de temperatuur door de ruimtesonde New Horizons, die werd gepubliceerd in 2017.

Meer exact is de berekening van Dennis Rancourt, een kritische fysicus die u keurig kan voorrekenen welk effect CO2 nou echt heeft op de temperatuur. Het is een broeikasgas, daar zijn de geleerden het over eens. CO2 vangt infrarood straling in, maar het doet dit slechts met een klein segment van het infrarood spectrum. Het heeft de voorkeur voor één bepaalde golflengte en is die op, dan gaat de opname steeds moeizamer. Het blijkt dat CO2 slechts een zeer beperkte invloed heeft op de temperatuur en deze invloed neemt zeer snel af wanneer de concentratie CO2 hoger is dan 600 ppm (parts per million) of 0,06%. Het huidige niveau is ongeveer 410 ppm of 0,04%, waarbinnen de bijdrage van menselijk handelen slechts gering is. Het merendeel van de recente toename van CO2 is afkomstig van vulkanen en de oceanen.

Om al deze redenen wil ik het Wetenschappelijk Bureau van de SP dringend verzoeken om aandacht te besteden aan deze “klimaat wetenschappelijke” fraude van het IPCC en de daarmee gepaard gaande CO2 = Global Warming HOAX. Want tot op heden stelde men bij de SP slechts de vraag: “Wie zal dat betalen, de consumenten of de grote bedrijven?”

De boodschap bij de klimaatmars was duidelijk!

Deze klimaatmars heeft misschien wel iets geholpen, want Rutte heeft kennelijk besloten om het bedrijfsleven wat zwaarder te belasten voor hun energieverbruik of CO2 uitstoot. Maar u en ik weten ook dat deze bedrijven dan hun prijzen verhogen, zodat de lasten toch weer komen te liggen bij de kleine man, de consument.

Talloze mensen hebben volstrekt geen vertrouwen meer in deze “klimaatpolitiek”. Het resultaat zal zijn dat men op 20 maart stemt op Forum voor Democratie, omdat Thierry Baudet de waarheid spreekt. Hij heeft goed geluisterd naar Marcel Crok, die als wetenschapsjournalist de klimaat HOAX heeft onderzocht. In het kielzog van Thierry Baudet probeert Geert Wilders meer vaart te krijgen. Bij de komende verkiezingen verwacht ik daarom een ruk naar rechts.

Er is geen Global Warming door CO2. Wetenschappers weten dat! Het Groene programma van de VVD, Groen Links, D66 en zo voort, is gebaseerd op onwetendheid en BEDROG! Volgens mij laat ook de SP zich nu foppen door de klimaatpropaganda. Als het Wetenschappelijke Bureau van de SP deze klimaat HOAX zou onderzoeken, dan neem ik aan dat de SP haar standpunt zal wijzigen. CO2 kan immers geen kwaad.

CO2 is GEEN BROEIKASGAS, maar een GROEIKASGAS. Zowel in een broeikas als in de atmosfeer bevordert CO2 de plantengroei! Planten wensen een CO2 gehalte van 1800 ppm, in plaats van de huidige schamele 410 ppm. Iedere glastuinder weet dat! Zij voegen CO2 toe aan de atmosfeer in kun kassen. Planten ademen CO2 in, gebruiken de koolstof om te groeien en ademen zuurstof uit. Als we ons zo bezorgd maken over CO2, het klimaat en het milieu, laten we dan BOMEN PLANTEN.

Zie verder de website Climategate en met name deze artikelen: Stuitend bedrog bij presentatie kosten Klimaatbeleid en Het verkiezingsdebat over klimaat en Is de klimaatfobie nog te keren?

Tot slot een pittig gesprek van Coen de Jong met de journalist Syp Wynia, die waarschuwt voor de autoritaire trekjes in het “klimaatbeleid”. Zo vertelt hij bij voorbeeld dat bij de energietransitie de gemeente en het energiebedrijf het recht krijgen om tegen uw wil uw huis binnen te treden, om u van het gas af te halen. Een griezelige ontwikkeling…

Wynia’s Week – Het chaotische klimaatbeleid van Rutte3: Syp Wynia en Coen de Jong duurt 52 minuten.

Cafe Weltschmerz
Gepubliceerd op 13 mrt. 2019
Het klimaatbeleid zit vol met getuigenispolitiek en sentiment, zegt Syp Wynia – in dit interview met Coen de Jong. En de kosten voor de Nederlandse burgers, die blijken nog een stuk hoger dan Haagse planbureaus hebben berekend.

Liever Russisch gas in mijn kachel en fornuis,
dan windmolens met lithiumbatterijen rond mijn huis.

29 Reacties

 1. mr.drs.Bou

  Nog even over die vieze vuile windmolens:

  Wind turbines: Neither clean nor green, they provide ZERO global energy

  As for resource consumption and environmental impacts, the direct effects of wind turbines – killing birds and bats, sinking concrete foundations deep into wild lands – is bad enough. But out of sight and out of mind is the dirty pollution generated in Inner Mongolia by the mining of rare-earth metals for the magnets in the turbines. This generates toxic and radioactive waste on an epic scale, which is why the phrase ‘clean energy’ is such a sick joke and ministers should be ashamed every time it passes their lips.

  It gets worse. Wind turbines, apart from the fiberglass blades, are made mostly of steel, with concrete bases. They need about 200 times as much material per unit of capacity as a modern combined cycle gas turbine. Steel is made with coal, not just to provide the heat for smelting ore, but to supply the carbon in the alloy. Cement is also often made using coal. The machinery of ‘clean’ renewables is the output of the fossil fuel economy, and largely the coal economy.

  A two-megawatt wind turbine weighs about 250 tonnes, including the tower, nacelle, rotor and blades. Globally, it takes about half a tonne of coal to make a tonne of steel. Add another 25 tonnes of coal for making the cement and you’re talking 150 tonnes of coal per turbine. Now if we are to build 350,000 wind turbines a year (or a smaller number of bigger ones), just to keep up with increasing energy demand, that will require 50 million tonnes of coal a year. That’s about half the EU’s hard coal-mining output.

  Antwoord
 2. Ben

  Hi Boudine,

  De FNV heeft op zijn minst net zo’n schop onder de kont nodig!

  Groeten, Ben

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Ben, met het FNV ben ik niet zo bekend, maar met de SP evenmin, zoals blijkt. Het hoofd van het Wetenschappelijke Bureau van de SP heet Ruud Kuin. Ik was de naam kwijt, maar ik heb hem opgezocht. Nu nog een e-mail adres, dan stuur ik ook hem de link naar dit artikel. Met excuses voor de trage levering.

   Volgens mij stinkt iedereen in die CO2 HOAX. In elk geval acht ik de SP te goeder trouw, dus misleid. Ook zij denken dat windmolens “schone energie” opleveren en dus eigenlijk wel goed zijn voor het milieu. Ze pleiten er alleen voor om die vieze vuile zwaaipalen midden op zee te zetten. Over 15 jaar staat er dan een milieuramp op de Doggersbank te roesten, want langer doen die “duurzame” zwaaipaal parken het niet.

   Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

   Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Ben, ik ben niet zo goed in die dingen. Ik zou de link eigenlijk willen sturen naar de hele redactie van SPANNING. Dat zijn Remco Bouma, Ruud Kuin, Bart Linssen, Tijmen Lucie en Eduard van Scheltinga. Met het verzoek om die CO2 = Climate HOAX te onderzoeken.
   Maar hoe kom ik aan hun e-mail adressen? Ik weet dat niet…
   In de redactieraad zit ook Ron Meyer, misschien dat ik daar een adres van kan vinden.
   Wie helpt?

   Antwoord
   • Ben

    Hi Boudine,

    De sp houdt de email adressen goed verborgen. Stuur het per post.

    Groeten, Ben

    Antwoord
    • mr.drs.Bou

     Nee, Ben, er is een truukje voor, iets van @sp.nl. Maar ik weet het niet zeker.
     Ach, er is ook geen haast bij. Woensdag zijn er verkiezingen en daarna hoop ik dat de SP gaat inzien dat die klimaat HOAX loodrecht op hun beleid staat. Volgens mij zijn ze er gewoon ingestonken!

 3. mr.drs.Bou

  Thierry Baudet Volledige bijdrage – Fel Debat doorrekening Klimaatakkoord 14-03-2019 duurt 43 minuten.

  Antwoord
 4. mr.drs.Bou

  Niet zozeer het klimaatakkoord, maar de rest van Rutte’s neo-liberale beleid leidt tot meer onrechtvaardigheid

  We hebben een neo-liberale regering die de armen armer maakt en de rijken rijker, waarbij men handig gebruik maakt van noodzakelijke milieumaatregelen om de in mijn ogen onrechtvaardige samenleving nog onrechtvaardiger te maken. En ondertussen kan rechts de drammerige milieubeweging de schuld geven. Dit regeringsbeleid, en niet het klimaatakkoord, is desastreus voor het draagvlak van een goed milieubeleid onder lagere en midden inkomensgroepen. Die groepen zullen gedeeltelijk de klimaatveranderingen en de noodzakelijke maatregelen daartegen in twijfel trekken, terwijl de oorzaak van de toenemende lasten die ze niet meer kunnen betalen, elders ligt. Premier Mark Rutte heeft razendsnel gereageerd en compenserende maatregelen aangekondigd. Eerst zien, dan geloven. Zijn de neo-liberalen van hun geloof afgevallen? Ik geloof er geen barst van. In tegenstelling tot Jesse Klaver, die Rutte hoorde zeggen dat hij het Groen Links-programma gaat uitvoeren. Maar drastische maatregelen om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen zal men niet nemen.

  Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  Rob Jetten Volledige bijdrage – Fel Debat doorrekening Klimaatakkoord 14-03-2019 duurt 25 minuten.

  Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  Het Forum voor Democratie heeft een grote verkiezingswinst behaald, maar dat zult u wel reeds weten. Zelf heb ik weer gestemd op Anita, want met haar politieke ideeën ben ik het wel eens.

  Helaas is zelfs de SP meegegaan in de climaatHOAX, die gepaard gaat met wetenschappelijke fraude! Het is een gevaarlijke ontwikkeling, die ten koste gaat van de welvaart en het welzijn van de hele bevolking.

  The Climate Industrial Complex duurt 30 minuten.

  Antwoord
 7. mr.drs.Bou

  Agenda 21 is nu agenda 30:

  Doomsday is delayed: Democratic party’s climate fearmongering fact-checked and proven wrong

  Antwoord
 8. mr.drs.Bou

  In 4 minuten: het verhaal dat we ons hele leven al horen. Klopt dat wel?

  Socialistische Partij (SP)
  19 uur geleden in première gegaan
  In 4 minuten: het verhaal dat we ons hele leven al horen. Klopt dat wel?

  Want als het goed gaat met de grote bedrijven, gaat het dan wel goed met u?

  Antwoord
  • Ben

   Ach, ach, 150 jaar geleden heeft Karl Marx al uitgelegd en aangetoond hoe dat allemaal werkt en vooral niet werkt met het kapitalisme. Een uitleg waar je niet omheen kunt. Echter, in 2006 bezwoer de sp aan de vs ambassadeur in Den Haag dat de sp de wijze lessen van Marx in de wind zal slaan en een trouwe vs supporter is. De kans dat dat nog goed komt is minuscuul.

   Groeten, Ben

   Antwoord
   • mr.drs.Bou

    Beste Ben, ik ben best wel een beetje klimaat-moe. En nu dus ook wel erg politiek-moe.
    De heerszucht van de Westerse politici is zo pathologisch, dat ze zelfs denken dat ze het klimaat kunnen bepalen. Het is pure gekte.
    Helaas zijn ze wel in staat om de publieke opinie te beïnvloeden, zodat nu alle kinderen geloven dat het klimaat ons binnen kort allemaal zal vermoorden. En de Russen zijn nog altijd de vijand, vandaar dat Nederland geen aardgas mag kopen van Rusland.
    ZUCHT! Wat een onverstandige ONZIN!

    Heb nog even een linkje naar recente wetenschap (Geen IPCC!) :

    http://notrickszone.com/2017/10/12/2-new-papers-models-severely-flawed-temp-changes-largely-natural-co2-influence-half-of-ipcc-claims/

    The severe discrepancy between observations and modeled predictions found during the 1922-1941 and 2000-2016 periods further confirms, according to the criteria proposed by the AGWT advocates themselves, that the current climate models have significantly exaggerated the anthropogenic greenhouse warming effect.

    Antwoord
 9. mr.drs.Bou

  Youth Strike Movement For Climate Change is an Immensely Deceptive Globalist Propaganda Campaign

  Recently we have all been asked to celebrate the youthful commitment to ‘save the planet’ personified by the ‘Youth Strike 4 Climate .’ Hundreds of thousands of children, across the world, have been involved in various forms of strike action in protest against humankind’s heating of the planet through our CO2 emissions. Many were given leave from their lessons to ‘demonstrate.’ This has been widely welcomed by the political class. Jeremy Corbyn, Caroline Lucas and Nicola Sturgeon were but a few of the leading politicians supporting this ‘coordinated day of action.

  Particularly delighted was the President of the EU Commission Jean Claude Juncker. He tweeted his support and a committed a quarter of the EU’s annual budget for programs to ‘mitigate’ against man made climate change. That’s an annual expenditure of more than €36bn, based upon the EU’s 2015 figures. As ever with the EU, it is difficult to know precisely how much of your tax money they spend or where they spend it. They haven’t independently audited their budget accounts for more than 20 years, preferring their own ‘in house’ auditors. Wouldn’t we all?

  Antwoord
 10. mr.drs.Bou

  Vandaag was het zo’n heerlijke lentedag en ook de komende dagen blijft het mooi weer. Zonnig en droog. BOU is in haar knollentuin, verwacht dus even geen artikelen of updates.
  BOU is even weg van de lente, maar komt wel weer terug. Over een weekje, of zo…. Even rust.

  Antwoord
 11. Nexus

  Hoi Boudine,

  De SP is klaar. Ingepalmd om maar me te kunnen doen. Jammer maar waar. Ook vroeger belangrijke TV uitzendingen van de VPRO zijn klaar. Ik ben heel even lid geweest maar werd boos nadat de VPRO met tegenlicht kwam en lulkoek verkocht over Syrie en andere brandhaarden, tevens ook het klimaat. Ik heb de directeur gebeld maar die vond mij maar een domme man die alles geloofde dat op internet staat. Inkoppertje voor heer directeur want internet, daar schrijven alleen dwazen nietwaar!

  Ik vrees dat het FvD de enige optie is die over blijft. Mensen roepen over discriminatie etc. rondom de immigratieplannen die FvD heeft maar feitelijk willen ze mensen helpen die echt hulp nodig hebben en wel ter plekke als het even kan. Baudet is nu de enige die doet wat hij zegt en daar ga ik dan voor. Die uil van Minerva heeft mij nog even aan het denken gezet m.b.t. de banden met de vrijmetselarij maar zelfs de vrijmetselarij heeft een keuze, goed doen of kwaad doen.De meeste kiezen kwaad doen, laten wij hopen dat Baudet geen stromannetje is en werkelijk voor de menselijkheid gaat!

  Antwoord
  • Ben

   FvD zou toch op zijn minst een strategie moeten hebben hoe men in NL tot een ware democratie kan komen. Daarbij zou FvD zich primair moeten richten op het bedrijfsleven waar van democratie geen enkele sprake is en mensen wel een groot deel van hun leven doorbrengen. Ben benieuwd waar dat te vinden is in hun partijprogramma of waar dan ook.

   Groeten, Ben

   Antwoord
   • Ben

    Het is hoogstwaarschijnlijk dat FvD wbt hun belangrijkste belofte in gebreke blijft. Dan kunnen we het indelen in het vakje “just the name of the shop: https://www.youtube.com/watch?v=CWrU3kROXww. Om precies te zijn op 2m48s.

    Groeten, Ben

    Antwoord
  • Groene Wolf

   Wow, das lang geleden The Bonzo Dog Band!

   Antwoord
 12. mr.drs.Bou

  Nog even over het probleem van die windmolens, want wie ruimt er op?

  Will renewables end up as more landfill? duurt 15 minuten.

  Just Have a Think
  Gepubliceerd op 24 mrt. 2019
  Solar and Wind energy are growing at a truly astonishing pace on every continent. But in the race for global supremacy in the power generation sector have we neglected to consider how we will deal with millions of panels and turbines when they come to the end of their useful lives? Are we storing up yet another environmental problem?

  Antwoord
 13. mr.drs.Bou

  Wynia’s Week; Waarom de Statenverkiezingen 2019 gaan over klimaat en koopkracht duurt 8 minuten.

  Cafe Weltschmerz
  Gepubliceerd op 6 mrt. 2019
  De column van Syp Wynia over de komende Statenverkiezing rond het thema klimaat en koopkracht.

  Er was Nederland na de crisisjaren eindelijk meer geld beloofd. Maar nu het zover is, smelt de extra koopkracht weg door duurdere gasrekening. Wat is er gebeurd in Den Haag, dat bij de vorige verkiezingen het klimaat geen rol speelde en de koopkracht wel, maar dat die koopkracht nu moet wijken voor het klimaat? En wordt het klimaat er beter van? Syp Wynia over het raadsel van de verdwenen verkiezingsbeloften.

  Wynia’s week: Mark Rutte, stop dat kansloze gasverbod duurt 5 minuten.

  Cafe Weltschmerz
  Gepubliceerd op 5 apr. 2019
  Nederland is het enige land ter wereld dat een gasverbod kent, want elders wordt aardgas als een oplossing gezien, niet als een probleem. Het verstoken van aardgas is immers schoner dan enige andere brandstof en ook een stuk vriendelijker voor het klimaat dan olie, steenkool, bruinkool of hout. Een verstandige energietransitie begint dus niet met aardgas – zoals Nederland doet – maar begint daar aan als je klaar bent met viezere brandstoffen.
  Dat Nederlandse gasverbod is dan ook alleen maar verklaarbaar, omdat politici de gaswinning in Groningen verwarren met klimaatbeleid. Het is waarschijnlijk verstandig om te stoppen met de gaswinning in Groningen, maar waarom zouden dan alle huizen van het gas af moeten? In onze buurlanden gaan ze juist aan het gas.

  Antwoord
 14. mr.drs.Bou

  Wynia’s week: RutteDrie valt in zelf gegraven klimaatkuil

  Cafe Weltschmerz
  Gepubliceerd op 25 apr. 2019
  Het werkt niet, het is niet te betalen en het jaagt kiezers weg. De regeringspartijen begonnen naïef en een beetje dom aan de ambitie om van Nederland ‘klimaatkoploper’ van de wereld te maken. En toen begonnen de tegenslagen. Vooral het gasverbod voor woningen blijkt onbetaalbaar en dan heeft het klimaat er ook nog eens niets aan. Ooit van GGF gehoord? Dat was een truc van klimaatgoeroes Diederik Samsom en Ed Nijpels om aan burgers hypotheken te slijten waarmee ze hun huizen van het gas kunnen halen. Maar dat kan helemaal niet, want garanties dat de energierekening beduidend lager wordt zijn er niet. Denk ook aan de CO2-heffing voor bedrijven, denk aan het op kosten van burgers onder de zeebodem stoppen van CO2, denk aan zwaar gesubsidieerde Tesla’s, denk aan aardwarmte die voor aardbevingen zorgt. Het klimaatbeleid van RutteDrie is niet te verkopen. Het komt als een boemerang terug bij de bedenkers. Het klimaatbeleid wordt het grootste obstakel voor het kabinet.

  Antwoord
 15. mr.drs.Bou

  De Klimaatwet is nu op het laatste nippertje ook aangenomen door de 1e Kamer.
  Zoals verwacht: Oude Eerste Kamer drukt Klimaatwet door

  De nieuwe senaat, met FVD als grootste partij, wordt pas op 11 juni geïnstalleerd. Ook daarna hebben de partijen die de Klimaatwet steunen overigens nog een ruime meerderheid.

  Op NU.nl blijkt uit de reacties dat niet iedereen er blij mee is.
  https://www.nu.nl/politiek/5912553/eerste-kamer-stemt-in-met-klimaatwet-dit-zijn-de-belangrijkste-punten.html#coral_talk_wrapper

  En op Climategate:
  TNO zakt door het ijs – sommetjes ontbreken

  Die Nederlandse Klimaatwet zal het klimaat echt niet redden. De HOAX tegen CO2 doet trouwens denken aan de heksenjacht tijdens de “Kleine IJstijd”. Dat de oogst mislukte, kwam toen door de heksen en de Duivel. De Kerk van Rome was daar zeker van. Evengoed is de “Groene Klimaatkerk” nu zeker van de “Global Warming door de menselijke uitstoot van CO2”. Over 100 jaar zal men lachen of huilen om dit bijgeloof.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

6 + 18 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën