Selecteer een pagina

Archieven

Wat als men zegt: CO2 ? Het Verweer door Eric Cornand

Van Peter Vereecke uit België ontving ik een e-mail die als volgt begint:

Beste vrienden,
De eerste editie van Café Cornand ‘Het klimaat: de feiten’ was een schot in de roos. Eric Cornand heeft het talrijke publiek een goed onderbouwde, leerrijke én aangename namiddag bezorgd en dàt was ook de bedoeling. Wordt zeker vervolgd en misschien ook nog herhaald!
Helemaal onderaan vind je nog wat nabeschouwingen van Eric en in bijlage zijn ‘Het Verweer’-document, dat tot hulp kan zijn in discussies met mensen die ons als ‘klimaatverwarringzaaiers’ beschouwen.

Dat Verweer-document bleek inderdaad behulpzaam. Eric Cornand is ook de schrijver van De Gaea revolutie, hoe we een betere wereld maken. Omdat Peter Vereecke geen website heeft, plaats ik het hele document hier, weliswaar zonder toestemming, maar naar ik hoop wel met instemming. Met excuses voor de veranderingen in de fraaie lay out, want BOUblog pakt die codes niet.

Het Verweer

Hoe je antwoordt op de onzin van klimaatzeloten.

Algemene stelling
1 Het klimaat wordt niet gestuurd door CO2. In die optiek is CO2 geen noemenswaardig broeikasgas en veroorzaakt geen broeikaseffect.
2 In de natuur is constante verandering de norm. Men noemt dat ook toenemende entropie. Toch kunnen we vaststellen dat in al die labiliteit de natuur streeft naar een zekere zelfregulerende stabiliteit. Het klimaat verandert dus wel maar dat blijft binnen bepaalde grenzen. Zo schommelt de gemiddelde temperatuur op Aarde al sinds honderden miljoenen jaren tussen 12°C en 17°C. Op dit moment hebben we een gemiddelde T° van 14,5°C dat is precies midden tussen de voornoemde uitersten. In al de labiliteit konden we ons dus niet in een meer stabiele zone bevinden.
3 In de laatste honderd jaar is de gemiddelde T° gestegen met ongeveer 0,8°C. Noteer dat dit geen exact gegeven is aangezien de koele data van het Zuidelijk Halfrond stelselmatig worden geminimaliseerd. Maar de meeste wetenschappers aanvaarden dit gegeven aangezien we uit een mini ijstijd komen (1800-1850) en het dus logisch is dat de T° wat stijgt.
4 Er is geen opwarming meer genoteerd sinds 1998. Ondertussen toch al ruim 20 jaar. Wel zijn er voor het NH (Noordelijk Halfrond) op diverse plaatsen record T° gemeten, maar die worden volledig uitgevlakt door een evenredige afkoeling in het zuiden.
5 Klimaatverandering is een fundamenteel onjuist begrip. Het suggereert een beweging in één richting zonder mogelijke ommekeer. Dat is in strijd met de metingen. Het is dus beter om over klimaatschommeling te spreken. Sta daar op, het is belangrijk. Het eerste is in strijd met de vastgestelde natuurlijke gang van zaken. Het tweede omschrijft het precies zoals het is.
6 Het klimaat wordt bepaald door een aantal factoren en parameters waar de mens geen vat op heeft. We kunnen die ruwweg opdelen in twee groepen: de Aardse factoren en de buitenaardse. Bijna al deze factoren hebben een cyclische beweging en schommeling.

De Aardse factoren die het klimaat beïnvloeden zijn:

 1. het dag-nacht ritme doordat de Aarde om haar as draait
 2. de grote oceaanstromingen. De Amerikanen noemen het de ‘conveyor belt’, de ‘transportband’.
 3. De planetaire winden. In hoofdzaak de Straalstroom.
 4. wolkenvorming en hun albedo-effect
 5. vulkanische activiteit (in mindere mate)
 6. het Aardmagnetische veld
 7. de helling van de Aardas (Obliquiteit= 41.000jr)
 8. de tolling van de Aardas (Precessie= 26.000jr)
 9. platentektoniek (cyclisch?)
 • In dit geheel speelt CO2 geen rol van betekenis. Dat wordt door alle experimenten en metingen bevestigd. Er is geen correlatie tussen de schommelingen in CO2 en T°, wel omgekeerd tussen T° en CO2. Wat logisch is aangezien de oceanen het meeste van de CO2 op Aarde vasthouden, maar een stijging van de T° met 1°C al een afname van de opnamecapaciteit met 20% als gevolg heeft. Stijgt de T° nog meer dan begint de oceaan zelf CO2 af te geven. Dus >T° = >atmosferische CO2. Alle metingen bevestigen dat. De CO2 kringloop is hier de belangrijkste factor. Over langere tijd bekeken is de concentratie van koolstofdioxide in de atmosfeer op dit moment extreem laag.

De buitenaardse cyclische bewegingen die het klimaat op Aarde beïnvloeden zijn:

 1. De baan van de Aarde om de Zon(100.000jr). Deze verandert cyclisch van bijna rond tot sterk elliptisch
 2. de zonneactiviteit die vele vormen en cyclische bewegingen kent (11; 22; 60; 440; 10.000jr)
 3. de stand van de andere planeten en de Maan tov de Aarde
 4. de (complexe) interactie tussen Zon en Maanfasen
 5. de Kosmische ‘wind’, een cyclisch (1200 jaar) veranderende intensiteit van kosmische straling die een grote invloed heeft op wolkenvorming (Henrik Svensmark: Het Kosmisch Klimaat) Recent is ons zonnestelsel een kosmische zone binnengegleden waarin de kosmische straling erg actief is. We zien dat er op alle planeten in het zonnestelsel een verhoogde activiteit is in de atmosferen en op de oppervlakte. De vaststellingen zijn unaniem. Maar het onderzoek daarvan begint nog maar pas. Andermaal een aanwijzing dat de klimaatschommeling op Aarde geen werk is van de mens.
 6. het geheel van de interacties tussen de Milankovic cycli die verantwoordelijk zijn voor oa de seizoenen
 7. inslagen van meteoren, kometen en asteroïden

Q/F&A: Wat antwoord je op de veelgestelde vragen en verkondigde stellingen
(Q= questions; F=facts (al of niet waar); A=answers)

F: Het klimaat warmt op, dat ziet toch iedereen?
A: Een lokaal effect uitvergroten tot een Globaal niveau is bedrog plegen.

F: Maar het warmt overal op!
A: Dat is een flagrante leugen of een vergissing die te wijten is aan uw onwetendheid (begin niet met het geven van voorbeelden, laat u daartoe niet verleiden, het zijn de anderen die met argumenten moeten komen en dan kun jij hen daarop pakken) De argumenten zijn:

 • Op Antarctica wordt het elk jaar kouder sinds het begin van de metingen in 1957
 • Sinds 1998 is er geen opwarming meer gemeten in het NH. Dat is dus al 20 jaar!
 • In het ZH is er zo goed als nooit (sinds het begin v/d metingen) sprake geweest van opwarming
 • In Alaska en op Groenland dateren de warmste zomers allemaal van de jaren 30 en 40 van vorige eeuw. De koudste zijn van de jaren 80 en 90.
 • er zijn voldoende rapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat het IPCC de T° data vervalste met diverse technieken (oa de UHI’s) dus hun beweringen zijn ongeldig
 • alle data van satellieten en weerballonnen tonen gemiddeld een lichte afkoeling ipv een stijging van de T°
 • toon de foto onder. A: zou u het fair vinden indien ik deze foto zou tonen en zeggen “het koelt overal af?”
  Neen, U zou hoogst verontwaardigd zijn en stellen dat ik zaken uit hun contekst trek. Waarom zou u dat dan wel mogen doen?
  NB: de uitzonderlijke koude die in 2014 Californië teisterde was echt en hoogst uitzonderlijk en zeker geen teken van Global Warming. Maar ik misbruik het niet om een foutief beeld op te hangen.

F: 97% van alle klimaatwetenschappers steunt het IPCC en duizenden publicaties ook.
A: diverse onderzoeken naar die bewering hebben aangetoond dat dit absoluut niet in overeenstemming met de waarheid is. Het IPCC heeft stelselmatig alle negatieve rapporten verwijderd en gewist en enkel de soms zeer beperkte positieve reacties uitvergroot. Zo is er het rapport van Doran & Zimmerman (2009) waar na een bevraging van 10257 leden van de Amerikaanse Geofysische Unie, door het IPCC slechts 77 antwoorden werden weerhouden. 75 daarvan stemden in met hun beide vage stellingen en dat noemt het IPCC ‘97%’? Kan het nog belachelijker? En wat gezegd van de studie van Legates et Allii over een bewering van het IPCC dat van 11.944 science papers er 99,50% waren die stelden dat antropogene CO2 de meeste klimaatschommeling veroorzaakten. Na grondig nazicht bleek dat slechts 0,5% dat inderdaad deden, de overige 99,5% stelden het niet of ontkenden het flagrant.

F :Het Noordpoolijs verdwijnt zienderogen en de ijsberen verdrinken.
A: Sinds 2013 is de Arctische ijsmassa constant toegenomen. In 2013 en 2014 met meer dan 33% zelfs. En ijsberen verdrinken niet. Dat was een enkel geval dat weer eens uitvergroot is. IJsberen zijn uitstekende zwemmers. Trouwens het aantal ijsberen is sedert het begin van de opwarmingskwakkel toegenomen van 1500 tot 4000 dieren vandaag. Geen sprake van uitsterven dus.

F: Maar u geeft toe dat het Arctische ijs gedurende jaren is gesmolten, dus was er wel een opwarming?
A: Ja, maar dat heeft niets met CO2 te maken. De opwarming heeft te maken met ‘warm water pockets’ onder het poolijs die het ijs van onderaf doen smelten en ook met de kanteling van de Aardas waardoor er veel meer zonlicht op het gebied binnen de poolcirkel valt dan anders.

F: CO2 is een broeikasgas en beïnvloedt de T°
A: fout, er is nooit een bewijs geleverd dat CO2 ook maar enig broeikaseffect van betekenis vertoont. Daarvoor is er gewoon te weinig van en de moleculaire structuur van CO2 verhindert de opname van veel IR( Infrarood) straling en dan nog is het maar één enkele frequentie uit het ganse spectrum van het IR. De eerste 60 ppm in de lucht nemen al de IR straling van die frequentie al op en daarna neemt de opname door CO2 logaritmisch af tot zo goed als nul. De toename van de concentratie maakt boven de 60ppm dus geen enkel verschil meer. Sinds 1997 is de temperatuur op Aarde nauwelijks nog veranderd. Toch is de concentratie van CO2 nog gestegen. Dat toont duidelijk aan dat er geen correlatie is in die zin. )

F: CO2 is een schadelijk gas dat dodelijk is voor mensen.
A: CO2 is onschadelijk voor mensen beneden de 100.000ppm. Er is daar uitgebreid mee geëxperimenteerd in bvb nucleaire duikboten van de VS. slachtvarkens worden bij ons verdoofd met CO2 , bij een dosis van 300.000ppm gaan ze zachtjes in slaap. Maar CO2 is een nutrient voor de ganse flora. Een zeer belangrijk nutrient en uit veel onderzoek is gebleken dat onze planten op Aarde snakken naar meer CO2 Tijdens perioden in ons verleden (Carboon) toen de Aarde weelderig met planten bedekt was, zat er meer dan 7.000ppm CO2 in de lucht.

F: Statistieken tonen duidelijk aan dat de CO2 veranderingen de T° veranderingen sturen.
A: Niets is minder waar. Oplichter Al Gore verschoof de curves van de CO2 zodat het leek alsof dat die de T° stuurden, in werkelijkheid volgt de CO2 de T° en soms met ettelijke honderden tot zelfs 1600 jaar later.

F: Uit een recent onderzoek is gebleken dat teveel CO2 de plantengroei ernstig schade kan toebrengen.
A1: dat onderzoek is een kwakkel. Niet de verhoogde koolstofdioxide maar de verminderde stikstof in de bodem is de oorzaak van de plantensterfte. Het probleem is gekend door boomspecialisten die ontdekten dat overal in het Westen de bodems verzadigd zijn met chemische stoffen en zware metalen die de opname van stikstof in de bodem en door de planten via hun wortelstelsel verhinderen. Dit heeft niets met CO2 te maken en de gevolgtrekking is gewoonweg van de pot gerukt. Het probleem kan trouwens worden opgelost met behulp van ammonia, maar de zware metalen blijven een zorgwekkend probleem. Er zijn honderden onderzoeken waaruit blijkt dat planten alleen maar voordeel halen uit een sterke verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de lucht. De snel groeiende serreteelt in de wereld (en vooral Europa) bevestigt dit. Er is op dit moment ongeveer 4,9 miljard m² serres die een totale opbrengst hebben van 341 miljard $. Allemaal met een atmosfeer verrijkt met CO2.

F: Het IPCC is een wetenschappelijk instituut en onafhankelijk.
A: niets is minder waar. Het IPCC, als orgaan van de VN, is niet wetenschappelijk want er zijn slechts een klein aantal wetenschappers aan verbonden en velen daarvan zijn geen klimatologen en onafhankelijk is het al zeker niet want het wordt beheerd door afgevaardigden van Staten en NGO’s. De VN is een gepolitiseerde organisatie die al zeker niet de belangen van burgers behartigt. De VN heeft zich in haar beleid herhaaldelijk schuldig gemaakt aan genocide en algehele vernietiging van culturen en het aanzetten tot oorlog. De VN volgt een eigen globalistische agenda en wil niets liever dan zoveel mogelijk het zelfbeschikkingsrecht van soevereine staten fnuiken. Alleen al daarom is het zinvol en zelfs noodzakelijk om de algehele opheffing en ontbinding van het IPCC te eisen. Ze hebben miljarden mensen nutteloos schrik aangejaagd met hun rampprediking en ze hebben honderden fouten op elkaar gestapeld. Ze worden door niemand gecontroleerd en dus is er niemand om hen op de vingers te tikken. Dat is ongezond en gevaarlijk. Weg met die zooi!

——————————————————————————–
Tot zover Eric Cornand. Voor mij heel verhelderend was deze zin: de moleculaire structuur van CO2 verhindert de opname van veel IR( Infrarood) straling en dan nog is het maar één enkele frequentie uit het ganse spectrum van het IR. De eerste 60 ppm in de lucht nemen al de IR straling van die frequentie al op en daarna neemt de opname door CO2 logaritmisch af tot zo goed als nul. De toename van de concentratie maakt boven de 60ppm dus geen enkel verschil meer.

Nu begrijp ik eindelijk de berekening van professor Dennis Rancourt. Omdat CO2 slechts een deel van het spectrum van infra rood opneemt, raakt het verzadigd. Boven een bepaald punt neemt de opname van de warmte daarom logaritmisch af. Rancourt verwerkte dat ook in zijn berekening, maar ik begreep het niet. Goed voornemen: die lezing nogmaals bekijken. 🙂

24 Reacties

 1. Jopie

  Duidelijk verhaal . Klimaatschommeling is ook duidelijk, beter dan klimaatverandering .
  Wat ik jammer vind dat ik nooit iets lees over de invloed op het klimaat van geoingenering. Het afdekken van zonneschijn. Is er niet een klimaatgeleerde die chemtrailskan toelichten ?

  Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  John Coleman of KUSI: How the Global Warming Scare Began duurt 36 minuten.

  KUSI News
  Gepubliceerd op 13 mrt. 2014
  A great scientist named Roger Revelle had Al Gore in his class at Harvard and the Global Warming campaign was born. Revelle tried to calm things down years later, but Gore said Revelle was senile and refused to debate. John Coleman documents the entire story and shows how our tax dollars are perpetuating the Global Warming alarmist campaign even though temperatures have not risen in years and years.

  Antwoord
 3. Groene Wolf

  Ik heb het nu ruim een week bijgehouden en ik ga er nog even mee door. De temperatuur bij de (lange termijn) weersvoorspellingen van het KNMI en de echte temperatuur op de dag zelf. De voorspelling zit systematisch alsmaar 1 á 2 graden hoger dan dat het op bewuste dag is. Zo wordt de indruk gewekt dat het een heel zacht voorjaar is, maar houd toch je winterjas nog maar even aan.

  Antwoord
 4. mr.drs.Bou

  Wat als men zegt: “Maar de ijskap op Groenland smelt…”

  Dat klopt, maar dat komt niet door CO2, maar door zwavel en roet. Kijk zelf eens hoe ZWART de ijskap is, zo zwart als roet. Zwart van de steenkool- en houtverbranding, hetzij in ovens voor onze elektriciteit, hetzij als “spontane bosbrand”.
  Wit kaatst het zonlicht terug, zwart neemt het op als warmte. Dat de ijskap smelt, komt onder andere door de lage albedo.

  De volgende prachtige reportage laat dat rond minuut 3 al heel duidelijk zien. Daar ligt een ZWARTE ijskap te smelten. Gelukkig wordt deze na iedere sneeuwbui weer wit.

  Greenland: The Land Of Ice Embracing Climate Change | Foreign Correspondent duurt 29 minuten.

  Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  Good News on Climate Change! We’re Safe. We’re Adaptable. Six points for Discussion.

  Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  De SP is boos op de SHELL vanwege de stijgende energierekening:

  Meld je nu aan voor de klimaatmars!

  Antwoord
 7. mr.drs.Bou

  En intussen in de Kamer:

  Thierry Baudet & Het raadsel van de verdwenen hittegolven bij KNMI – Debataanvraag 07-03-2019

  Antwoord
 8. Groene Wolf

  Weersverwachting voor vandaag: 9 Celsius. Het is nu 13.10 uur, dus de zon heeft z’n hoogste punt gehad. Het is nu 8 Celsius. Dus de weersverwachting zat weer een graad te hoog. Nu denkt u misschien, Ach wat kan het schelen die ene graad? Maar de weersverwachting heeft de aflopen anderhalve week nooit te laag afgegeven. Die cllimaat doom and gloom gaat toch steeds maar over 1 of 2 graden opwarming? KNMI = Fakenews!

  Antwoord
 9. Groene Wolf

  Oh ja en zwaar bewolkt staat er, maar we hebben nu net een prachtige zonnige morgen achter de rug.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Groene Wolf, ik heb de Buienradar even open laten staan. Om 11 uur voorspelde deze 11 graden, maar het is hier maar 10. Scheelt een graadje en de bijen vliegen pas uit bij 11 graden.

   Gisteren zei een buurvrouw, net terug van haar werk: “Het wordt herfstig, hoorde ik op de radio.” Dat klinkt ernstig, herfstig in maart! Dat is toch niet normaal?

   Vroeger noemde men dat maartse buien en als het waaide, zoals nu, was dat een lentestorm. Daarbij komt: maart roert zijn staart! Is het begin maart mooi weer, dan komt er nog een roerige staart! De boeren weten dat, alles is wel al geploegd, maar niemand heeft nog gezaaid.

   April doet ook nog wat ze wil en Aprilletje zoet heeft ook wel eens een witte hoed. 😉

   Antwoord
 10. mr.drs.Bou

  ‘Greatest scam in history’: Greenpeace co-founder thrashes global warming ‘brainwashing’ campaign

  Greenpeace co-founder Patrick Moore had harsh words for the modern environmental movement, calling global warming “the greatest scam in history” and denouncing the use of “fear and guilt” to push the message.

  “The climate catastrophe is strictly a fear campaign – well, fear and guilt,” Moore told Breitbart radio host Rebecca Mansour. “You’re afraid you’re killing your children because you’re driving them in your SUV and emitting carbon dioxide into the atmosphere and you feel guilty for doing that. There’s no stronger motivation than those two.”

  This abomination that is occurring today in the climate issue is the biggest threat to the enlightenment that has occurred since Galileo.

  “Nothing else comes close,” Moore insisted, likening the contemporary environmental movement to “a toxic mix of ideology, of politics and religion.”

  “CO2 is the food for life! It’s not pollution,” the would-be heretic declared, claiming that the use of fossil fuels had actually “saved life from an early demise” because CO2 had been declining since the last ice age, with barely enough for the earth’s plant life to sustain itself, until humanity stepped into the breach during the Industrial Revolution.

  Antwoord
 11. mr.drs.Bou

  Mad Science: The history of misguided attempts to geoengineer Earth

  Harvard’s Gernot Wagner wants to save the world from global warming. His method? Develop a new type of plane that will fly more than 4,000 missions a year dumping particulates into the stratosphere.

  Wagner and his colleague Wake Smith call the proposed plane “SAI Lofter (SAIL).” Anonymous individuals at “Airbus, Atlas Air, Boeing, Bombardier, GE Engines, Gulfstream, Lockheed Martin, NASA, Near Space Corporation, Northrup Grumman, Rolls Royce Engines, Scaled Composites, The Spaceship Company, and Virgin Orbit” provided input.

  Estimates for SAIL’s design and operation seem sophisticated but are fabricated. Wagner and Smith admit, “No existing aircraft design-even with extensive modifications-can reasonably fulfill [their] mission.”

  Wagner and others believe that scientists can calculate how many particulates will be needed to cool the Earth to a desired temperature.

  Wagner and Smith are not alone in their geoengineering dreams.

  Antwoord
 12. mr.drs.Bou

  Fake News About Greenland Glaciers

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Dank je wel, Groene Wolf. Op die website vond ik nog twee artikeltjes:
   Wetenschappers zijn het eens – klimaat wordt kouder, met een krantenbericht uit de jaren ’60 waarin staat dat het kouder werd. Het IPCC probeert dat opzettelijk te verdoezelen: HIDE THE DECLINE! Maar ik herinner me nog de winter van 1963: sneeuwruimen, sneeuwruimen en zo voort en daarna schaatsen! Dag in dag uit.

   Greenpeace oprichter: opwarming van de aarde is “de grootste zwendel in de geschiedenis”

   De legendarische milieustrijder en Greenpeace oprichter Patrick Moore neemt nu het blad van zijn mond. In een interview stelt hij dat de theorie van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering “de grootste zwendel in de geschiedenis” is.

   In een interview met Breitbart News Tonight gaat Patrick Moore hard ten aanval op de klimaattheorie en degenen die ervan profiteren.

   Volgens hem gaat de klimaatcampagne over het verspreiden van angst en slecht geweten.

   Helemaal mee eens! 🙂

   Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Even een citaat:

   Volgens de Groene Rekenkamer, rotzooit het KNMI met statistieken en cijfers over hittegolven, want, zo stelt De Groene Rekenkamer, uit een nieuw rapport blijkt, dat het KNMI veel hittegolven uit de boeken heeft geschrapt..! Volgens Thierry Baudet van het Forum voor Democratie, zou dit Koninklijk Instituut, 16 van de 23 hittegolven hebben geschrapt, van de hittegolven die zich vóór 1951 hebben voorgedaan.. Baudet hierover: “Het is een zeer verontrustend rapport, dat eigenlijk concludeert, dat het KNMI sjoemelt en de cijfers manipuleert. Want zo kan het KNMI betogen dat 2018 de warmste zomer ooit was en dat het nog nooit zo heet was.”

   Wie herinnert zich nog 1976? Groene Wolf, jij wel, maar je had die reactie onder Venezuela geplaatst. Ik neem hem hier even over:

   Een ode aan de zon, door Boney M. Sunny afkomstig van het album Take The Heat Off Me (1976)
   https://www.youtube.com/watch?v=m2oAU-jmO0Y
   In dat jaar hadden we een hittegolf. Ik zat die zomer lekker bij Renzo de Haan op z’n geitenboerderij in Haamstede. Renzo had toen wel een probleem, het was toen zo droog dat er bijna geen voer meer was voor z’n kudde.
   Ik ontfermde me over Johnny de ezel. Ik ging schillenboer spelen en ging met Johnny ingespannen voor z’n huifkar Nieuw Haamstede rond voor het ophalen van schillen. Groene Wolf was toen net 16 jaar oud.
   Hier nog een Karaoke versie, kunt u lekker zelf zingen:
   https://www.youtube.com/watch?v=AzK7zi1JXQo

   Lekker swingend nummer trouwens, maar ik ken het nog uit de jaren ’60, ik denk 1964… 😉

   Antwoord
 13. mr.drs.Bou

  Klimaat en de ontsporing van de westerse cultuur

  Een bijdrage van Dick Thoenes.

  In de jaren ’80 werd de hypothese geopperd dat de kooldioxide (CO2), dat vrijkomt bij het verstoken van brandstoffen, wel eens zou kunnen leiden tot een verhoging van de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer (het ‘broeikaseffect’) en dat dit bezwaren zou kunnen hebben.

  Daar waren goede wetenschappelijke argumenten voor. Die temperatuurstijging zou komen doordat CO2 in de atmosfeer een fractie absorbeert van de infraroodstraling die door het aardoppervlak wordt uitgezonden (overigens doet waterdamp dit in veel sterkere mate). Dit idee is afkomstig van Svante Arrhenius (1896) en die zag een mogelijke opwarming als een belangrijk voordeel.

  Zijn tijdgenoten hadden ernstige kritiek op zijn werk. Deze hypothese is in de atmosfeer ook nooit experimenteel bevestigd en is inmiddels wel overtuigend weerlegd. Het effect bestaat wel, maar het is erg klein. En het blijkt dat een eventuele opwarming van de atmosfeer grotendeels wordt gecompenseerd door natuurlijke effecten.

  Antwoord
 14. mr.drs.Bou

  New sun-driven cooling period of Earth ‘not far off’ duurt 18 minuten.

  Antwoord
 15. mr.drs.Bou

  Een gebrek aan koolstof? – Dr. Patrick Moore duurt 23 minuten.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

vijf × een =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën