Selecteer een pagina

Archieven

Brief van mr. Adèle aan de Volkskrant

Aan de hoofdredactie van de Volkskrant
Philippe Remarque

c.c.:
W.Thijssen
E.Stoker

Amsterdam, 21 augustus 2017

Inzake : B. en Y. / klachtprocedure artikel 12 Sv
40489 PL/pl

Geachte hoofdredactie,

Door derden werd ik opmerkzaam gemaakt op de Volkskrant-artikelen van 18 en 21 augustus jl. over de beschikking d.d. 18 augustus 2017 van het hof Arnhem in de door mijn cliënten tegen de voormalig topambtenaar Joris Demmink aangespannen artikel 12 Sv procedure.

Gisteren en vandaag publiceerde de Volkskrant onder de kop ‘Valse aanklacht, vals bewijs en geruchten, dit is de zaak-Demmink’:

“(.) Sterker; alles wijst erop dat de aanklacht vals is, dat een belastend document is gefalsificeerd, dat de afzender ervan niet bestaat en dat alle geruchten zijn verzonnen.”

Op 18 augustus jl. schreef De Volkskrant:

“(.) Van een document dat circuleert op het internet, van een gouverneur uit Istanbul, dat zou aantonen dat Demmink wel degelijk in omstreden periode in Turkije is geweest, staat voor de onderzoekers vast dat het vals is. ‘Wij hebben zelfs niet kunnen vaststellen dat die gouverneur echt bestaat.’ Het document was door de veroordeelde Baybasin ingebracht als bewijs tegen Demmink.”

In deze passages worden zowel mijn cliënten als ik beschuldigd van valsheid in geschrifte dan wel het gebruikmaken van een vervalst geschrift. Deze beschuldiging is ongegrond. Dat uw beweringen hierover onjuist zijn kan ik onderbouwen.

U heeft bewust nagelaten mij – mede namens cliënten – op deze beschuldiging commentaar te laten geven in het kader van hoor en wederhoor. Dat is in hoge mate onzorgvuldig. (Temeer nu de betrokken redacteuren Elsbeth Stoker en Wil Thijssen beschikken over mijn contactgegevens, waaronder mijn e-mailadres en het telefoonnummer van mijn kantoor, dat bij afwezigheid tevens is aangesloten op mijn mobiele telefoon).

De Volkskrant schoffeert met deze beschuldiging bovendien mijn cliënten, twee slachtoffers van een zedenmisdrijf.

De publicaties zijn zowel jegens cliënten als jegens mijzelf onrechtmatig. Ik licht dit hieronder beknopt nader toe.

Het publiceren van onjuiste informatie

U hebt zich, zoals ik begrijp uit uw artikel, in deze kwestie nader laten voorlichten door de twee officieren van justitie die het door het hof in de zaak in januari 2014 opgedragen strafrechtelijk onderzoek hebben moeten uitvoeren. Tot mijn verwondering hebt u het niet nodig gevonden wederhoor toe te passen terzake enkele onjuiste en mijn cliënten diskwalificerende uitspraken van deze officieren.

Zo noteert u in uw artikel: ‘Van een document dat circuleert op het internet, van een gouverneur uit Istanbul, dat zou aantonen dat Demmink wel degelijk in de omstreden periode in Turkije is geweest, staat voor de onderzoekers (u bedoelt hier de twee officieren van justitie naar ik aanneem) vast dat het vals is. ‘Wij hebben zelfs niet kunnen vaststellen dat die gouverneur echt bestaat. ‘Het document was door de veroordeelde Baybasin ingebracht als bewijs tegen Demmink”

Indien u mij vrijdag jl. had benaderd voor commentaar op deze uitspraken, dan had ik u nadere informatie over het onderzoek naar dit document kunnen geven, waaruit blijkt dat de officieren van justitie op dit punt een verdraaid beeld van de werkelijkheid geven, dat ook nog eens mijn cliënten en mijzelf incrimineert. Dit foute beeld hebt u zonder het toepassen van wederhoor klakkeloos overgenomen in uw artikel.

Ik had u dan kunnen informeren over het feit dat dit document direct na ontvangst uit Turkije bij de oorspronkelijke aangiften van mijn twee cliënten Mustafa in 2008 en Osman in 2010 aan het OM ter beschikking is gesteld, evenals diverse getuigenverklaringen uit Turkije die de aangiften van mijn cliënten ondersteunden. Met deze getuigenverklaringen en documenten heeft het OM nooit iets gedaan. Wat was nu eenvoudiger geweest dan per onmiddellijk de betreffende getuigen in Turkije te horen en de aangeleverde documenten daar nader te onderzoeken. Het was het gerechtshof te Arnhem dat op 20 januari 2014 uiteindelijk het OM heeft moeten bevelen dit onderzoek alsnog te verrichten omdat de namens cliënten aangeleverde documenten hiertoe voldoende aanleiding gaven. Het aangeleverde materiaal vormde voldoende basis voor een strafrechtelijke verdenking, zo oordeelde het hof toen.

Voordat gevolg kon worden gegeven aan deze opdracht van het hof tot een strafrechtelijk onderzoek in Turkije naar het aangeleverde materiaal heeft Turkije de deur van de verdragsrechtelijk verplichte kleine rechtshulp echter potdicht afgegrendeld. Als grond gaf Turkije het ‘non bis in idem’ beginsel omdat net daarvoor, namelijk op 22 april 2013, een strafvervolging tegen Joris Demmink was geseponeerd wegens verjaring van het strafbare feit. Het gaat hier om de ook u bekende sepotbeslissing van de Turkse officier van justitie Selim Berna Altay, waarin staat vermeld dat: “uit de in- en uitreisgegevens uit het onderzoeksdossier is gebleken dat de verdachte Joris op 20/07/1996 Turkije is ingereisd.”

De Nederlandse rechter-commissaris achtte deze weigering van de Turkse autoriteiten (terecht) in strijd met de internationale rechtshulpverdragen. Zij is tot drie keer toe naar Turkije gereisd om hierover overleg te plegen met de Turkse autoriteiten, maar het is haar desondanks niet gelukt toestemming te krijgen om de door het hof opgedragen getuigenverhoren en onderzoeken daar te verrichten. Ook het in uw artikel bedoelde document van de gouverneur van Istanbul kon dus ondanks de expliciete opdracht van het hof hiertoe niet nader worden onderzocht.

Het document is echter wel aan de Turkse autoriteiten gepresenteerd, zo blijkt o.a. uit de verslagen van de rechter-commissaris van haar besprekingen met diverse Turkse instanties. Geen enkele van de hooggeplaatste Turkse gesprekspartners van de rechter-commissaris heeft de authenticiteit van het document tegenover haar in twijfel getrokken. Zo heeft de heer F. Karak, hoofd van het Turkse Directoraat Internationale rechtshulp, de rechter commissaris zelfs over het hem getoonde document laten weten dat ‘dit informatie van de politie lijkt te zijn’. Hij voegde daaraan toe, “dat als deze persoon [Demmink] in Turkije via de VIP ingang is binnen gekomen, het heel goed mogelijk is dat dat niet is genoteerd. (—) Als hij in formele functie naar Turkije is gekomen dan is dat waarschijnlijk niet (volgens de gewone kanalen) bijgehouden.”  [1] De heer Tuncay van het Turkse Openbaar Ministerie liet zich in aanvulling daarop tegenover de Nederlandse delegatie ontvallen dat dit soort van politionele informatie ‘inlichtingen’ betreft, niet bedoeld om als bewijs in strafzaken te dienen.[2] Het document zou met andere woorden intelligence informatie bevatten van binnenkomende personen met een speciale, mogelijk diplomatieke status. Dat Joris Demmink in die periode beschikte over een diplomatiek paspoort, is in het Tamarix onderzoek van de twee door u genoemde officieren van justitie bevestigd.

Dat de Turkse autoriteiten op geen enkele wijze de echtheid van het document van 25 december 2002 aan de orde hebben gesteld in hun besprekingen met de Nederlandse rechter-commissaris, maakt duidelijk dat de uitspraak van de twee officieren van justitie tegenover u dat hier sprake zou zijn van een vals document, geen feitelijke basis heeft.

Hetzelfde geldt voor de uitspraak van de officieren van justitie jegens u dat niet kon worden vastgesteld of de gouverneur van Istanbul van wie dit document afkomstig zou zijn überhaupt wel zou hebben bestaan. Het verslag van de bijeenkomst van de Nederlandse delegatie met het Turkse Directoraat Internationale Rechtshulp laat zien dat de naam van de betreffende gouverneur, Ozdemir, wel degelijk bekend was aan deze officieren.[3]

Het een en ander impliceert dat u mij en mijn cliënten ten onrechte –  zonder het toepassen van wederhoor –  beschuldigt van het inbrengen in de artikel 12 Sv-procedure van vervalst bewijsmateriaal.

In uw tweede artikel over de zaak in de Volkskrant van zondag 20 augustus jl. herhaalt u naast een aantal nieuwe aantoonbare onjuistheden over de feiten in de zaak voormelde valse beschuldiging.

Ik verzoek u met klem om de ongefundeerde beschuldigingen in beide artikelen nog deze week te rectificeren en met mij te overleggen over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

Hoogachtend,

A.G. van der Plas

Voetnoten:

[1] verslag d.d. 28 mei 2015 door rechter-commissaris van de bespreking in Ankara op 20mei 2015, pp. 2-5.

[2] verslag d.d. 12 november 2015 door de rechter-commissaris van de bespreking in Istanbul op 10 oktober 2015, p. 10 waarin staat vermeld dat volgens Tuncay dergelijke politionele notities “vallen onder ‘inlichtingen’ en dat het geen bewijsstukken zijn en dus niet gebruikt mogen worden bij de beoordeling van deze zaak.”

[3] verslag d.d. 28mei 2015 door rechter-commissaris van de bespreking in Ankara op 20 mei 2015, p. 3

————————————————–

Tot zover de brief van mr. Adèle aan de Volkskrant. Tot zover ook de “zorgvuldige” berichtgeving in de krant over de dwaze uitslag van deze langdurige procedure. “Ach nee, de Turken werkten niet mee…” En: “… de advocaat van de twee verkrachte jongens pleegde valsheid in geschrifte…” Inmiddels heeft ook Frits Abrahams in het NRC deze aperte leugen gepubliceerd, in een column waarin Joris D. wordt afgeschilderd als een lelieblanke ambtenaar die ten onrechte 14 jaar lang het slachtoffer was van een lastercampagne, gevoerd door een Koerdische schurk die aldus hoopt te ontsnappen aan zijn veroordeling tot LEVENSLANG. Ach, De Onschuld van Demmink

Op het Twitter-account van Truth Hits Everybody staat o.a. dit documenten:

Oordeel zelf!

15 Reacties

 1. Henk Lubberts

  L.s.
  Wat mw V.d.Plas kennelijk vergeet is dat Demmink een alibi heeft. Volgens de officieren van justitie heeft men aan de hand van een veelheid aan de documenten en getuigen verklaringen vast gesteld dat Demmink niet in Turkije was ten tijde van de tijden genoemd in de aangiftes.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Volgens dezelfde officieren van justitie heeft mr. Adèle een vervalst document ingebracht. Wie liegt hier nou tegen de Volkskrant? Kijk naar de documenten onder dit artikel, dan weet u wie hier liegt. Mr. Adèle vergeet echt niets! Het “alibi” van Demmink is dat hij onder een valse naam reisde! FOEI!!!

   Antwoord
  • GAYA

   Goed zo Adele!
   Ik heb me kapot geergerd aan het ar_
   tikel in de volkskrant.We weten toch allemaal door wie Demmink beschermd wordt…..

   Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  Advocate richt haar pijlen niet meer op Joris Demmink maar op de Staat

  Han Koch– 15:59, 23 augustus 2017

  Er is geen spat aan bewijs te vinden voor de verkrachting van destijds twee minder jarige Turkse jongens door oud-topambtenaar Joris Demmink. Hun advocate wil de Nederlandse staat nu aanklagen. Volgens haar is de kwaliteit van de rechtsstaat in het geding.

  Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  Media massaal opgelucht want “Demmink blijkt de onschuld zelve”

  24-08-2017

  “Hij zou een ‘kinderverkrachter’ zijn en de media lustten er jarenlang wel pap van. Ze hebben een eindeloze reeks verhalen gepubliceerd over seksuele escapades met ‘jonge jongens’…” Elsevier maakt met deze opening een ondoorgrondelijke manoeuvre in de al jarenlang slepende Demmink-zaak. In NRC schrijft columnist Frits Abrahams: “Demmink is uiterlijk bewonderenswaardig rustig gebleven onder alle loze beschuldigingen.” Want, zo valt in de recente publicaties te lezen, het gerechtshof in Arnhem heeft bepaald dat het OM Demmink niet hoeft te vervolgen omdat hij in de bewuste jaren “onmogelijk in Turkije kan zijn geweest.”

  Antwoord
 4. mr.drs.Bou

  Media overzicht

  Afgelopen week sprak het gerechtshof zich uit over het onderzoek door het Openbaar Ministerie naar de beschuldigingen van kindermisbruik vanuit Turkije tegen de oud Secretaris Generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hiermee zou de zaak strafrechtelijk gezien dan ook afgesloten moeten zijn. De advocaat van de twee Turkse jongens heeft echter al aangekondigd om deze zaak civielrechtelijk verder aan te pakken.

  JDTV heeft altijd om goed onderzoek naar de beschuldigingen in deze zaak gevraagd. Helaas zijn wij niet uitgenodigd voor de speciale persbriefing, die door het Functioneel Parket is gegeven over de uitspraak van het gerechtshof. Hierdoor blijven we helaas nog altijd zitten met enkele kritische vragen.Dat het imago van Dhr. Demmink hiermee niet echt gezuiverd is, blijkt ook wel uit de commentaren onder een artikel van Wakker Nederland. Is dit nu gerechtigheid?

  Hier onder een overzicht van alle media die afgelopen tijd over de kwestie bericht hebben.

  Antwoord
 5. Onno

  Waarschijnlijk loopt er een linkje van Demmink naar de geïndiceerd psychopathische aartsterroristen “Van Oranje” die zich vanouds steeds (kenmerkend) weten te omringen met het prettigste volkje, waaronder, naast enige eeuwen eerder en tot op heden de staatse soldaten genaamd Donner, genoemde Demmink (die trouwens in de jaren ’70 al in een NAVO opleiding opdook, wat de naargeestige link legt met de voor militairen/krijgers met een normale ‘mindset’ weerzinwekkende USA/GB gruwelmoordenaars van Dresden en de anti-militaire laffe moord uiteraard niet schuwende psychopathische SS verzetsprins Bernhard, die ook bekend is van zijn “speciale troepen” in Ned. Indië bij de zgn. “politionele acties” en het na WOII mijnen laten ruimen, door jeugdige Duitse krijgsgevangen dienstplichtigen simpelweg oorlogsmisdadig -‘the law does not apply to psychopaths’- de mijnenvelden in te jagen) en deze 2 “OVJ’s”:

  ——————-
  (Met dank aan dr. Leo Adriaenssen)

  Het terrorisme van Oranje

  Oranje wist tijdens de verschroeide-aardecampagnes precies wat hij deed. Hij wist dat hij gedeciviliseerde soldaten op de bevolking afstuurde. Hij wist wat de gevolgen zouden zijn.
  Omdat het niet primair zijn bedoeling was om de burgerbevolking uit te roeien, kan niet worden gesproken van genocide in de moderne volkenrechtelijke betekenis, hoewel de uitwerking van zijn militaire beleid wel degelijk genocidaal was.
  Het beste woord voor zijn oorlogsmisdaden is holodomor (ook Oekraïense genocide genoemd). Dit Oekraïense woord staat voor opzettelijk opgewekte hongersnood en duidt op de maatregelen die het sovjetregime in 1932 en 1933 nam om in Oekraïne het verzet tegen de landbouwcollectivisatie te onderdrukken. Met zijn gewelddadige uithongeringspolitiek was Willem van Oranje een volwaardige voorganger van Stalin: hij terroriseerde de bevolking om zijn politieke doelen te bereiken.
  ————————-
  Om met commissaris Bulle Bas te spreken: het is altijd dezelfde (en het is niet Bommel).

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Onno, dat lijkt me heel waarschijnlijk. Joris Demmink was lid van het Leidse dispuut “Minerva”, waar Hare Koninklijke Hoogheid Trix ook lid van was. Ook was Demmink lid van Sociëteit De Witte, daar komt “ons kent ons” altijd discreet samen. Maar of de link tussen Demmink en het KH rechtstreeks was, dat weten we niet. In elk geval kende Demmink een hoop mensen uit de entourage van Trix en Claus.
   De rest van je post is echter een beetje off topic, want het is ten eerste lang geleden en ten tweede is het onduidelijk of Trix wel afstamt van die Willem. Het gaat daarbij ook niet zozeer om personen, maar om de machtsstructuur. Macht corrumpeert! Maar macht brengt ook corrupte mensen aan de macht!

   Antwoord
   • Onno

    Ja hoor Boudine. Als ik macht had ging ik ook ineens vrijelijk en straffeloos kinderen verkrachten en homoseksueel worden.

    Helaas heb ik geen macht, dus is het nu tijd om macht en controle te gaan usurperen, net als een psychopaat.

    Eigenlijk een heel rare gedachtengang nietwaar……Wie manipuleert zoiets er nu in en waar doen ze dat met name……..onopvallend/sluipend opgenomen in de leergang….???

    Het is ook niet lang geleden, want de ‘alien mindset’ is nog steeds dezelfde als vele eeuwen geleden. Je moet het zien als een monoliet, niet als een individu dat nu dood en begraven is.

    Antwoord
   • Onno

    Overigens is het vrij duidelijk dat Trix afstamt van Bernhard zur Lippe Biesterfeld. Gezien het monolitische van de ‘alien mindset’ van de psychopaat, is dat precies hetzelfde als wanneer ze rechtstreeks aan de lendenen van Willem de Verschrikkelijke zou zijn ontsprongen.

    Overigens was ook Piet Paaltjes lid van Minerva (totdat hij tussen 2 biljarten is verdwenen om nooit weer gezien te worden), maar ik acht het twijfelachtig, dat hij zich bij de NAVO (opgericht door o.a. medeplichtige aan “tondeldoos van de duivel: Dresden” en goede vrind van Bernhard zur Lippe B.: Allen Dulles) als een vis in het water zou hebben gevoeld.

    Wel laat Paaltjens ons een goed recept na, om prettig op je ego inspelend bij je naar binnen glibberende psychopaten zoals -naast de eerder genoemde schoolvoorbeelden Bernhard en Willem- Joseph Luns en Gijs van der Wiel, buiten de deur te houden:

    Immortelle LXXXIII

    Hem, die mij grof beledigt,
    Mij overlaadt met schand
    En openlijk mij belastert,
    Hem reik ik de broederhand.

    Maar die mij voorkomend bejegent,
    Die mij aan zich verplicht
    En mij zijn vriend durft noemen,
    Dien spuw ik in ‘t gezicht.

    Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  Even een linkje dumpen van een bericht dat al ouder is en waarvan de video het niet meer doet. Toch nog het lezen waard: De Demmink Doofpot

  Ik ben blij dat zij weer een beetje wakker geworden zijn.

  Antwoord
 7. Robert van de Luitgaarden

  Wat een sukkels bij de Volkskrant zeg. Ik blijf me verbazen over wat Adele op mijn boekpresentatie vertelde en ik vermoed dat daar ook die link ligt waarbij ze mekaar ( Demmink / Turkije ) in de greep hebben en kunnen houden. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden ? Het komt rond 20.00 ter spraken. Meldingen van misbruik van 140 kinderen !

  https://www.youtube.com/watch?v=6XKPfWQ21hA

  Overigens heb ik binnenkort een afspraak ( ivm het boek Weggejorist )met een tweede kamer-lid die vroeger ook nog OVJ is geweest. En aangezien het boek al politiek invloed heeft gehad inzake Jeugdzorg is nu Hoofdstuk Justitie aan de beurt 🙂

  De zaak Demmink is nog lang niet afgedaan voor ons. Hij mag denken dat zijn nachtmerrie voorbij is maar het ergste komt nog voor hem..

  Trouwens hier een mooie foto van mij naast J. Demmink. Kort daarvoor bod k hem het boek aan.

  http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/08/oud-topambtenaar-demmink-niet-vervolgd-532603/

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Robert, dank je wel voor deze reactie. De video kende ik nog niet, ik had wel de rommelige video van Nico van Ham, met een slechte geluidskwaliteit. Deze is veel beter! Ik heb er een apart artikeltje rond geschreven.
   http://www.boublog.nl/2017/08/27/kinderverkrachting-is-weer-weggejorist/

   Natuurlijk ben ik ook boos en teleurgesteld over de uitspraak van Hof Arnhem en de 1730 pagina’s van mr. Diederik A., maar gelukkig gaan anderen gewoon door met het open wrikken van deze beerput. Dank dus voor dit hartje onder de riem! 🙂

   Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Robert, dank zij jouw reactie heb ik Annie Berber uit de kast getrokken en herlezen. Dat is nu meer dan 30 jaar geleden, want het boek speelt in de jaren ’80, maar het is nog steeds actueel. Ruim 30 jaar na dato lees ik er veel meer in, dan toen ik het las in de jaren ’80. Voor iedereen aan te bevelen: Rapport Tommie.
   Vandaag had ik eigenlijk in de tuin willen werken, maar dat komt morgen dan wel. Morgen ook mijn huis schoon maken, dubbele dagtaak dus. Geeft nix, schrijven komt later wel. Het is hier dus even stil. 🙂

   Antwoord
   • Robert van de Luitgaarden

    Beste Bou, Dank weer voor het mooie artikel. Die kinderrechter waar Yvonne Keuls over schrijft was ook een goede vriend van mijn dader want toen hij in opspraak kwam, schreef mijn dader een open brief in de Haagsche courant dat die man nooit jongens zou misbruiken !

    Veel plezier vandaag met je dubbele dagtaken 🙂

    Antwoord

Laat een reactie achter voor mr.drs.Bou Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zestien + vijftien =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën