Selecteer een pagina

Archieven

Wim v.d. Pol over de 1730 pagina’s van mr. Aben

Mr. Diederik Aben, Advocaat Generaal bij de Hoge Raad, heeft na meer dan zes jaar onderzoek een conclusie van 1730 pagina’s ingediend, waarin hij de Hoge raad adviseert om de herzieningsaanvraag van dhr. Baybasin af te wijzen. Mr. Aben moest oordelen over 150 nova, dat zijn nieuwe feiten die sinds de veroordeling door het Hof in 2002 aan het licht zijn gekomen. Alleen al de omvang van die conclusie is uniek! Foei, dat ga ik niet allemaal lezen, hoor! Ik zal niet de enige zijn die zo reageert, maar Wim van de Pol heeft de conclusie wel gelezen. Met de gele markeerstift geeft hij aan welke passages hem zijn opgevallen, steeds met een link naar de betreffende pagina. Soms moet men dan even scrollen, want het venijn zit vaak in een voetnoot! Zijn artikel op Crimesite mocht ik integraal overnemen. Bij deze:

Hoe de AG alle 150 nova van tafel veegde

Advocaat-generaal bij de Hoge Raad Diederik Aben zag in geen enkele van de berg nieuwe feiten in de Zaak-Baybasin grond voor herziening. Aben pretendeerde in zijn conclusie een wetenschappelijke analyse te maken. Maar dat deed hij niet. Hoe deed hij het wel?

Door @Wim van de Pol

De Baybasin-kwestie is gecompliceerd. Maar de onderzoeksvragen waren niet ingewikkeld. Vertonen de opgenomen telefoongesprekken van Baybaşin ernstige tekenen van manipulatie? Werkte de Nederlandse politie heimelijk samen met de Turkse politie?

Ja, antwoordt advocaat Adèle van der Plas op beide vragen, en ze voerde een vracht aan aanwijzingen hiervoor aan (lees in het boek (On)terecht Levenslang de hele geschiedenis van de vervolging van de Koerd Baybaşin). Op welke manier verwees advocaat-generaal Aben deze letterlijk allemaal naar de prullenmand, (als niet een heroverweging door een gerechtshof waardig)?

De handleiding:

1 Maak het ingewikkeld. Schrijf een onleesbaar stuk van 1730 pagina’s. Ook journalisten komen zelden voorbij een moeilijk te doorgronden inhoudsopgave van 27 pagina’s lang (misschien bladeren ze door de samenvatting). Laat essenties met man en muis vergaan in honderden pagina’s over irrelevante zijpaden (zoals de vroege historie van de gsm-technologie) en oeverloos voortslepende voetnoten. Probeer je taal steevast onbegrijpelijk te houden. Wat betreft de elementen die je niet wilt (laten) zien: laat weg, benoem niet, badineer, maak belachelijk, of pas onbegrijpelijke dubbele ontkenningen toe. Serveer alles met een saus – en vormgeving – van een wetenschappelijk artikel.
2 Pretendeer opzichtig wetenschappelijke allure in uitgebreide wetenschapsfilosofische uitgangspunten. Lap vervolgens in de zee van de 1730 pagina’s basale uitgangspunten voor wetenschappelijke meningsvorming aan je laars.
3 Het allerbelangrijkste: schuif een reeks telecom-deskundigen die tekenen van manipulatie signaleerden terzijde.
4 Pleeg stelselmatig en minutieus, op afgemeten toon, karaktermoord op de voornaamste deskundige en boodschapper van het slechte nieuws: specialist signaal-analyse en telecom Hans van de Ven. Laat je veelkoppige onderzoeksteam gedurende vier jaar al diens voortgangsrapporten en e-mails met de stofkam doorlopen. Vergroot onjuiste (meest irrelevante) details, inconsistenties of foutjes in zijn rapportage. Doe dat in lange verhandelingen, herhaal en verwijs vaak terug. Zet Van de Ven voortdurend met venijnige tekstuele insinuaties in de hoek. Formuleer rechtstreeks twijfel over zijn beroepsmatige en persoonlijke integriteit. De man deugt niet, dat moet de boodschap zijn.
5 Ontkracht vervolgens alle bevindingen van deze boodschapper door in één zwaai al zijn rapportages als onbetrouwbaar te stellen.
6 Pleeg karaktermoord by proxy op de tweede boodschapper van slecht nieuws: onderzoeksbureau PwC. Verwijs een nadelig rapport over ernstige kwetsbaarheid van tapkamers naar de prullenbak. Gebruik als hoofdargument of redengeving dat het aansluit op de bevindingen van Van de Ven, die immers onbetrouwbaar is (en dat ze bij PwC slechts accountants zijn). PwC kan zich niet verdedigen want je benadert niet de betrokkenen bij dat PwC-rapport.
7 Werk nauw samen met het team van je eigen OM-deskundige Bas van den Heuvel en het hoofd tapkamers van de politie. Schets de opinie van alleen deze deskundigen categorisch als de waarheid en als betrouwbaar. Neem hun opinie geregeld – ook zonder bewijs te vragen – over.
8 Negeer een originele productbeschrijving van het tapsysteem die Van de Ven’s analyse bevestigt. Vervang die door een omschrijving van jouw deskundige Van den Heuvel die op essentiële punten verschilt van de productbeschrijving van de leverancier. Presenteer de opinie van je eigen deskundige als de waarheid. Vraag hierover geen commentaar aan de leverancier.
9 Gebruik jouw eigen deskundige die voortdurend met de politie samenwerkt om alle hoorbare en onhoorbare maar in ieder geval vreemde audiofenomenen in de taps te verklaren of normaal te doen schijnen.
10 Laat expres onjuiste details oplichten, ook al zijn ze niet gesuggereerd door je tegenstanders. Leg de advocaat of andere tegenstanders woorden, hypothesen of opinies die niet de hunne zijn in de mond. Jouw deskundige verzon de uitdrukking ‘de hack’ van de tapkamer, als zou Van de Ven dat ooit hebben gezegd of hebben gepretendeerd dat te kunnen doen (niet dus). Later kunnen deze details dan met veel aplomb met de grond gelijk worden gemaakt. Zet ook getuigen geringschattend weg met het voornaamwoord ‘ene’. Schrijf bijvoorbeeld ‘ene getuige Pietersen’.
11 Laat onbekende ambtenaren vergeefs zoekslagen voor je maken naar een cruciaal proces-verbaal of tussenvonnis. Dring bij het Openbaar Ministerie nooit aan op overleggen van belangrijke documenten.
12 Vermijd het horen van betrokkenen die onwelgevallig zouden kunnen getuigen. Laat over cruciale kwesties liever een gunstig proces-verbaal op ambtseed produceren. Stel vragen (de juiste!) aan een betrokken officier van justitie of agent, laat betrokkenen die uit eerste hand kunnen verklaren (toenmalige rechters of griffier) vooral links liggen.
13 Winkel selectief in het omvangrijke dossier. Negeer eenvoudigweg getuigenverklaringen die onwelgevallig zijn. Steek op onopvallende wijze de kop in het zand. Je naam is Haas.
14 Maak verontrustende verslagen van gesprekken met deskundige techneuten van toeleveranciers van de overheid onschadelijk. Het is simpel: leg op briefpapier van de Hoge Raad hun directie, bazen of juridische afdeling de brandende kwestie voor. Is middels hun systemen misbruik of manipulatie van getapte telefoongesprekken mogelijk? Zij zullen benadrukken van niet. Presenteer dit dan als bewijs voor de onmogelijkheid van manipulatie.
15 Indien een zinsnede die voorkomt in het proces-verbaal van een verhoor (waar je zelf present was) je niet bevalt, maak er in je conclusie gewoon iets anders van.
16 Er zijn in de betwiste telefoontaps onverklaarbare fenomenen zichtbaar. Sleutelkwesties die ofwel een smoking gun van manipulatie zijn, ofwel niets bijzonders. Kies voor het laatste. Verlaat je daarbij op stellingen van je eigen deskundige Van den Heuvel. Kom je er echt niet meer uit (zoals in het geval van een ratelend geluid midden in een gesprek) dan vertrouw je blind op Van den Heuvel. Neem zijn stelling over dat het ratelend geluid wordt veroorzaakt door het inpluggen van een oplader van een mobieltje in een stopcontact. Dat mogelijk niemand ooit zoiets ook werkelijk heeft waargenomen maakt niet uit. Dat er geen verwijzing naar een wetenschappelijke publicatie over bestaat is niet relevant. Presenteer het als de waarheid. Van de Ven gaf gemotiveerd aan waarom de ratel het geluid van een hefboomschakelaar in een verouderde centrale zou kunnen zijn.
17 Draai het om. Bekritiseer Van de Ven omdat hij niet precies het juiste type van die oude hefboomschakelaar (dat bij het audiospectrogram hoort) aan kan geven. Doe alsof het juist de verdediging is die de plicht heeft om onverklaard gebleven geluiden in de telefoontaps te verklaren.
18 In de gevallen dat alle bewijs voor je stelling ontbreekt dan resteert het autoritaire argument van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij heeft altijd gelijk. Ook in ieder van de 150 betwiste feiten. Maar wetenschap is het niet.

Lees:
(On)terecht levenslang
Klaas Langendoen / Wim van de Pol
Prijs € 19.99

—————————————————–
Tot zover Wim van de Pol op Crimesite. Dit artikel vormt weliswaar een kritische handleiding voor mensen die de hele conclusie toch willen lezen, maar ik raad hen aan om dan eerst het boek van Langendoen en Van de Pol te lezen.

Hans van de Ven is de deskundige bij uitstek als het gaat om audiosignalen. In de conclusie van mr. Diederik Aben wordt hij op pagina 1691 echter als ondeskundige leugenaar gediskwalificeerd:

In paragraaf 12.2 heb ik stilgestaan bij de verrichtingen van Van de Ven, die in het herzieningsonderzoek tot deskundige is benoemd. Ik benadruk dat ik de door Van de Ven aangevoerde argumenten en gepresenteerde bevindingen in alle gevallen inhoudelijk heb beoordeeld, en ondeugdelijk heb bevonden. Van mijn onderbouwing van dat standpunt getuigen de onderdelen 4 tot en met 11.

Echter, vanwege ernstige twijfel aan het waarheidsgehalte van zijn mededelingen en aan zijn vakkundigheid ben ik thans de opvatting toegedaan dat bij de beoordeling van de nova ook niet (meer) kan worden uitgegaan van de conclusies en inzichten van Van de Ven, omdat zij niet kunnen doorgaan voor een deskundigeninzicht. Dit betekent dat indien en voor zover een door de raadsvrouw gepresenteerd novum is gebaseerd op uitspraken of rapportages van Van de Ven het aangevoerde reeds om die reden niet tot herziening kan leiden.

In zijn boeken Verknipt Bewijs en De Baybasin-taps heeft professor Ton Derksen een inhoudelijke analyse gegeven van de getapte gesprekken. Deze inhoud bleek vaak onlogisch. Mensen nemen afscheid van elkaar, waarna het gesprek gewoon weer doorgaat, of Baybasin, die op dat moment zonder paspoort in Nederland zou verblijven, maakt een afspraak om iemand die avond te ontmoeten in Istanboel. Dit zijn maar voorbeelden, men kan in de boeken van Ton Derksen talloze inconsistenties in de gespreksstof vinden.

Volgens mr. Aben ontbreekt het ook professor Ton Derksen aan deskundigheid, met name waar het gaat om audio-signalen, waarmee ook zijn argumenten met één zwaai van tafel worden geveegd. Op pagina 1692:

Ten aanzien van de analyses en rapporten van Derksen e.a. heb ik in paragraaf 3.3 reeds uiteengezet dat zij niet kunnen doorgaan voor de afspiegeling van (nieuwe)
deskundigeninzichten, omdat Derksen, Grünwald en Gill niet kunnen doorgaan voor specifiek deskundig op het terrein van telecommunicatie-infrastructuur, interceptie-architectuur, (forensische) signaalanalyse, de vertolking van tapgesprekken, of van de uitleg van de (vertolkte) inhoud van tapgesprekken, e.d. Nergens uit blijkt dat zij, althans één of meer van hen, zich voorafgaande aan dit herzieningsonderzoek op deze terreinen hebben onderscheiden. Het enkele feit dat Derksen, Grünwald en/of Gill in de overgelegde rapportages tot vérstrekkende uitspraken komen, kan dus op zichzelf geen novum bijbrengen. Hun rapportages in deze herzieningszaak zelf hebben daarin geen verandering gebracht, ofschoon ik wel degelijk kennis heb genomen van de door hen aangevoerde argumenten. Die argumenten heb ik telkens in mijn beschouwingen betrokken en daarvan heb ik blijk gegeven in de voorgaande onderdelen van deze conclusie.

Niettemin betekent het voorgaande dat indien en voor zover een door de raadsvrouw gepresenteerd novum is gebaseerd op uitspraken of rapportages van Derksen, Grünwald en/of Gill het aangevoerde reeds om die reden niet tot herziening kan leiden.

Heeft mr. Aben zijn huiswerk niet gedaan? Jawel, maar het was kennelijk van meet af aan zijn taak om alle door de verdediging aangedragen nova naar de prullenbak te verwijzen. De belangen zijn immers groot! Als zou worden aangetoond dat dhr. Baybasin is veroordeeld op bewijs dat opzettelijk is vervalst door het OM, dan schaadt dat het vertrouwen in de rechtsstaat. Ook zullen alle betrokkenen dan moeten worden vervolgd wegens ambtsmisdrijven, w.o. meineed. Als daarbij tevens zou worden aangetoond dat er kan worden geknoeid met telefoontaps, dan zou dat een lawine van herzieningsaanvragen ten gevolge hebben. Mr. Aben heeft dus braaf zijn “plicht” gedaan, in het belang van het voortbestaan van ons corrupte rechtssysteem! Het is nu de vraag of de Hoge Raad daar in meegaat…

Overigens heeft Hans van de Ven reeds in 2003 gewaarschuwd voor de mogelijkheid om telefoontaps te manipuleren.

Zembla – Betrouwbaarheid telefoontaps in het geding duurt 38 minuten.

Zembla documentaire 6 februari 2003

In geen enkel land ter wereld wordt zo veel afgeluisterd als in Nederland. Telefoontaps vormen in veel zware criminaliteitszaken zelfs het belangrijkste bewijsmateriaal. Maar de explosieve toename van mobiele telefoons en telecombedrijven hebben van het, ooit zo overzichtelijke, afluistersysteem een digitale jungle gemaakt waar nog maar weinig mensen greep op hebben. In geruchtmakende rechtszaken, zoals de zaak Baybasin en de Deventer moordzaak, wordt ernstig getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de telefoontaps.

6 Reacties

 1. yvonne

  https://www.trouw.nl/home/-turkije-chanteerde-justitietop-met-demmink-~a956e3aa/ oud bericht, maar toch….

  Voormalig chef van de Criminele Inlichtingendienst (CID) Langendoen baseert zijn conclusie op eigen speurwerk in Turkije. Hij deed onderzoek op verzoek van de advocate van twee Turkse slachtoffers die zeggen door Demmink te zijn misbruikt. Langendoen sprak de twee jongens. Ze vertelden hoe ze door Demmink werden misbruikt en wezen hem aan in een fotoboek van Langendoen.

  Andere hints voor zijn conclusie kreeg Langendoen van een Turkse journalist. Die toonde een video-interview met een chauffeur die jongens moest ronselen voor Demmink. Ook verstrekte hij een rapport waaruit de chantagedeal tussen de Turkse oud-premier Tansu Çiller en toenmalig minister van justitie Winnie Sorgdrager zou blijken.

  Waar is dat rapport??

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Yvonne, het gaat om een “aanvullend rapport” dat een soort appendix is op het geheime rapport dat de Turkse onderzoekscommissie maakte na het Susurluk-ongeval. En het was niet Langendoen die dit aanvullend rapport openbaar maakte, maar Baybasin zelf. Hij kreeg het via invloedrijke vrienden in Turkije toegespeeld en zijn aangifte uit 2007 is op dat rapport gebaseerd.

   Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Yvonnemax, dat nieuwtje is reeds besproken in reacties op het laatste artikel over Syrië. Maar ik deel je optimisme niet. Op IHC staan artikelen met commentaar op dit besluit. En wat denk je van deze:
   Pentagon Establishes Ten Illegal US Military Bases in Northern Syria
   Vrede is nog ver te zoeken, onder Trump werd Mosul volledig tot gruis gebombardeerd, en op dit moment ook Raqqa in Syrië. Die laatste bombardementen zijn volstrekt illegaal. Assad heeft de VN dan ook gevraagd om de VS te veroordelen tot herstelbetalingen. President Trump staat voor nog meer oorlog dan Obama! Meer geld naar “defensie”, meer troepen naar Afghanistan, meer bommen op Somalië en dikke vriendjes met Israël en Saoedi Arabië. In Yemen vindt een humanitaire ramp plaats, de Filipijnen zijn geïnfiltreerd door ISIS en in Venezuela woedt een “burgeroorlog” met steun van de VS.
   En dan zwijg ik nog over zijn economische programma, want Amerika staat op de rand van faillissement. Kijk maar naar de grote steden, bij voorbeeld Chicago. Dat gaat Detroit achterna. Maar de aandelenmarkt stijgt nog steeds, al daalt de dollar en blijft de olieprijs laag. President Trump staat voor meer oorlog, meer dollars voor de 1% en de privatisering van alles wat nog door de overheid werd verzorgd.
   Kortom: we zijn het niet eens.

   Antwoord
 2. J.Doets

  Wat grappig dat Russische radarbeelden van de MH 17 ramp botweg geweigerd worden door de onderzoekscommissie MH 17 (omdat deze beelden gemanipuleerd zouden zijn) en dat dhr. mr. Aben 1730 pagina’s nodig heeft om aan te tonen dat Turkse taps juist weer niet gemanipuleerd zijn.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste J.Doets, de grap van Bassie en Diederik A. is wel wrang! En de MH 17 is natuurlijk geen grap, maar om te huilen.
   De grootste grap is volgens mij WTC 7, hoewel de maanlanding hoax ook grappig is, maar die grap is al oud. Ze liegen echt maar een eind weg…

   Antwoord

Laat een reactie achter voor yvonne Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

1 + twintig =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën