Archief
Artikelen

Gisteren werd het vonnis bekend in de ontnemingszaak tegen dhr. Huseyin Baybasin. De eis van het OM betrof drie afpersingszaken, hoewel dhr. Baybasin nooit is veroordeeld voor afpersing! Het gaat om zaken uit de jaren ’90: (1) Baybasin zou door het innen van een heroïneschuld eigenaar zijn geworden van een Turks restaurant in Amsterdam. (2) Hij zou een heroïnehandelaar hebben afgeperst met een oude heroïneschuld. (3) Hij zou iemand onder druk hebben gezet rondom de verkoop van een stuk grond in Turkije. Zoals altijd bestaat het bewijs uit telefoontaps, waarmee is geknoeid! Het Hof achtte (1) en (2) onbewezen, maar inzake (3) zou dhr. Baybasin volgens het Hof met dat “door afpersing” verkregen stuk grond een wederrechtelijk verkregen voordeel van €1.763.856,- hebben behaald.

Lees voor de achtergrond van deze ontnemingszaak eerst deze heldere verklaring van mr. Adèle van der Plas op de website Bakker Schut, waaruit ik citeer:

Bij de zogenaamde afpersing rondom het stuk bouwgrond was sprake van een puur zakelijk geschil, waarin Baybasin bovendien niet voor zichzelf optrad, maar bemiddelde voor zijn zwager Ebendin Gündes. De fictieve miljoenenwinst die Baybasin hiermee zou hebben behaald, wil de staat nu terugvorderen. En ook in deze zaak worden weer ontlastende verklaringen en documenten buiten het dossier gehouden. Er wordt een oud taxatierapport gepresenteerd. De betrokken rechercheur Jeroense verzuimt te vermelden dat er recentere rapporten zijn, waaruit blijkt dat de waarde van het perceel bijna nihil is. Het geschil is destijds in een civiele procedure opgelost en Gündes heeft het perceel in 2004 uiteindelijk met verlies verkocht voor enkele duizenden euro’s. Baybasin zelf kan in deze zaak dus geen financieel voordeel hebben behaald.

Om welk perceel en welke appartementen het gaat, kunt u zien op bovenstaande foto, een Google streetview genomen in 2014. Het gaat om een stuk grond in Kartal, een voorstad van Istanboel, waarop appartementen zouden worden gebouwd. Helaas bleek de vergunning niet te kloppen, de appartementen zijn nooit afgebouwd. Als het Hof spreekt van 16 van appartementen met een waarde van (omgerekend) € 110.241,- per appartement en een totaalbedrag van € 1.763.856,-, dan heeft dit Hof poep in de ogen! Om te zien dat deze “appartementen” onverkoopbaar zijn, hoef je echt geen beëdigd makelaar taxateur te zijn! De bouwvergunning ontbreekt, het bouwvallige karkas moet worden afgebroken.

In haar heldere pleidooi, dat in zijn geheel het lezen waard is, omdat dan begrijpelijk wordt waarom het Hof de zaken (1) en (2) niet bewezen achtte, gaat mr. Adèle vanaf pagina 24 uitgebreid in op deze zaak Ahmed Simsek. Uit haar betoog blijkt dat er op geen enkele manier sprake is geweest van afpersing! Ahmed Simsek heeft een schuld aan Ebendin Gündes ingelost door aan hem een stuk bouwgrond met half afgebouwde flats over te dragen, maar helaas bleek er geen geldige bouwvergunning!

Het ging hier dus, zoals eenieder die hierbij indertijd betrokken was aangeeft, om een zuiver civiele kwestie van door de familie uitgeleende gelden en een schuldenaar die zijn overeengekomen rentes niet meer kon voldoen. Als familieoudste werd Baybasin hierover telefonisch geconsulteerd. En het gesprek laat zien dat Baybasin in dit gesprek Simsek uiterst voorkomend en behulpzaam tegemoet trad in het zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Van afdreiging is geen sprake. Hiervoor levert dit gesprek geen greintje bewijs.

In maart 1998, op het zelfde moment dat dhr. Baybasin werd gearresteerd, is beslag gelegd op het hele vermogen van de familie Baybasin. Het OM moet dan aantonen dat dit vermogen wederrechtelijk is verkregen. In het vonnis van de rechtbank Breda van 20 mei 2005 (zeven jaar later!) werd het wederrechtelijk verkregen voordeel vastgesteld op €948.990,48. Zowel het OM als dhr. Baybasin gingen in hoger beroep.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de rechtbank zal vernietigen, het geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel zal vaststellen op €2.376.800,- en een bedrag van €2.139.000,- als betalingsverplichting zal opleggen.

Het Hof heeft dat vonnis nu (12 jaar later!) vernietigd en het bedrag “slechts” verhoogd tot €1.763.856,-, maar op grond van overschrijding van de redelijke termijn (= ongeveer 2 jaar) weer verlaagd naar €1.587.470,-. Het arrest berust echter geheel op de zaak Simsek [AS] en het bedrag op “appartementen” waarin zelfs geen zwerfhond zou willen wonen!

Laten we vanuit deze achtergrond het arrest van het Hof eens nader bekijken. Bedenk wel, dat tegen de veroordeling van dhr. Baybasin al sinds 2011 een herzieningsprocedure loopt. Het Hof blijkt echter veelvuldig gebruik te maken van wat in dat arrest “bewezen” werd verklaard. Vandaag zal mr. Aben aan de Hoge Raad zijn conclusie voorleggen. Reeds is uitgelekt dat het advies zal zijn om de zaak niet te heropenen. Het Hof loopt daar alvast op vooruit:

Het hof neemt deze overweging uit het arrest over en maakt deze tot de zijne.

Er volgen nu bewijsmiddelen, waaronder getapte telefoongesprekken. Wie deze gesprekken doorleest, ziet niets van bedreiging of afpersing. Het lijkt meer een vriendelijke poging om een in contanten oninbare schuld op een andere manier te vereffenen.

De advocaat-generaal heeft zich in het zaaksdossier [AS] op het standpunt gesteld dat veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft genoten doordat [AS] zou zijn gedwongen ter voldoening van een schuld aan veroordeelde, het eigendomsrecht van appartementen af te staan en rente-/aflossingsbetalingen te verrichten.

Door de raadsvrouwe is met verwijzing naar de gang van zaken rond de tolk [naam tolk] betoogt dat er in het onderzoek sprake is geweest van mogelijke vervalsing van tapverbalen en andere bewijsstukken. Tevens is verzocht om het ter beschikking stellen van de originele opnames van de telefoontaps. Met verwijzing naar de boeken van Ton Derksen, ‘Verknipt bewijs’ (ISVW Uitgevers, 2014) en ‘De Baybaşin taps’ (ISVW Uitgevers, 2016) heeft de raadsvrouwe betoogd dat van manipulatie sprake zou zijn.

Het hof overweegt hieromtrent het volgende:

Met betrekking tot de herziening van de hoofdzaak is door de Hoge Raad nog geen beslissing genomen en ook de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft hieromtrent nog geen conclusie uitgebracht. Wat thans voorligt, is een arrest van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch waarin een veroordeling is uitgesproken van veroordeelde als zijnde leider van een criminele organisatie waarin heroïnehandel plaatsvond en waarin geweld werd gebruikt om “schulden te innen”.

Het hof gaat er derhalve van uit dat verdachte in de periode waarop de ontnemingsvordering betrekking heeft een drugsdealer was. Dit is niet op basis van een vooroordeel, maar op basis van het uitvoerige arrest van het hof in de hoofdzaak en de daarbij behorende uitwerking van de bewijsmiddelen.

Het hof heeft kennis genomen van de analyses van Derksen met betrekking tot eventuele manipulaties en al dan niet verkeerde vertalingen van tapverslagen zoals neergelegd in de ter zitting overgelegde boeken. Het hof heeft geconstateerd dat het onderzoek van Derksen geen betrekking heeft op enig bewijsmiddel in de ontnemingszaak.

Aan het hof is niet bekend tot welke conclusie van de advocaat-generaal dit onderzoek in de herzieningszaak zal leiden en vervolgens tevens niet tot welke beslissing van de Hoge Raad. Bij een eventuele herziening van de hoofdzaak komt de grond aan deze ontnemingsprocedure te ontvallen. De stand van zaken is echter thans dat sprake van een onherroepelijk arrest van het Hof te ’s-Hertogenbosch in de hoofdzaak en het hof gaat derhalve verder aan alle aspecten van het herzieningsverzoek, voor zover tijdens deze ontnemingsprocedure naar voren gebracht, voorbij.

Kijk, zo doen ze dat bij Justitie, na overschrijding van iedere redelijke termijn! Het herzieningsverzoek loopt al sinds 2011, voorafgegaan door een laffe procedure van de TCAS (Commissie Buruma), die begon in 2008. In de ontnemingsprocedure beroept men zich na 12 jaar op een veroordeling uit 2002, waarvan de herziening overmorgen aan bod komt. Baybasin is veroordeeld als Koerdische drugs-crimineel, daarom kan alles wat hij zegt in dat kader worden uitgelegd! Het Hof gaat daarin wel erg ver:

In boven aangehaald telefoongesprek van 10 december 1997 verklaart veroordeelde dat hij voortdurend contant geld nodig heeft voor een school. Dat kan een inderdaad een school geweest zijn, maar ook versluierd taalgebruik voor andere activiteiten, zoals steun aan de PKK, nu de veroordeelde meermaals te kennen heeft gegeven dat hij de Koerdische zaak steunde. In elk geval leiden dergelijke contante bestedingen ertoe dat geen vermogenstoename is vast te stellen. Het feit dat er geen sprake is geweest van een van een constateerbare vermogenstoename zegt derhalve in het geheel niets over de vraag of er sprake is geweest van wederrechtelijk verkregen voordeel in verband met gepleegde strafbare feiten.

Dhr. Baybasin was nooit lid van de PKK en hij steunde deze beweging op geen enkele manier. De PKK is marxistisch en dhr. Baybasin is dat niet. De PKK gebruikt geweld om Koerdistan te bevrijden, terwijl dhr. Baybasin kiest voor de weg van geweldloze diplomatie. Deze redenering van het Hof vindt geen enkele steun in de feiten. Als dhr. Baybasin school zegt, bedoelt hij school.

Het hof heeft met betrekking tot de verdachte en de organisatie waar [HB = dhr. Baybasin] deel van uitmaakte bij arrest in de hoofdzaak het volgende overwogen:

De verdachte vormde samen met anderen een criminele organisatie die in Nederland zijn weerga nauwelijks kent. De slagkracht van deze organisatie blijkt alleen al uit de omstandigheid dat de hierboven genoemde strafbare feiten zich hebben voorgedaan in een korte periode, namelijk in de periode van september 1997 tot en met februari 1998. De organisatie hield zich bezig met drugsdelicten en kende daarnaast een geweldsafdeling die zorgde voor de incasso van schulden en voor vergelding. Zolang de zaken goed verliepen, bemoeide de verdachte zich nauwelijks met de dagelijkse gang van zaken, maar bij problemen bleek zijn stem doorslaggevend te zijn. Hij had binnen de organisatie de macht de uiteindelijke beslissingen te nemen en hij had het gezag waardoor anderen aan zijn opdrachten gehoor gaven of wilden geven.

Over de persoon van verdachte zijn enkele bijzonderheden bekend geworden. Hij is buiten Nederland eerder veroordeeld wegens drugsdelicten, hij is sterk internationaal georiënteerd, ook in zijn privéleven, maar de banden met Turkije, althans met de Turkse overheid, lijken verbroken. Turkije heeft om uitlevering gevraagd en de uitlevering is toelaatbaar geacht, maar niet geëffectueerd omdat schending van mensenrechten niet uitgesloten kon worden. De verdachte, die aldus is beschermd, heeft er zelf – met schijnbaar groot gemak – niet voor teruggedeinsd rechten van anderen, inclusief het universele recht op leven, te schenden. In enkele zaken gaat het om afrekening en vergelding binnen de drugswereld, maar in de zogenaamde Kentuckyzaak werden zonder bedenkingen mensen die geheel buiten die kring vallen als slachtoffer aangewezen. Hieruit blijkt dat verdachte levens van anderen van generlei waarde acht.

Uitgaande van deze bevindingen heeft [AS] door zijn handelen ernstige gevolgen voor zichzelf en/of zijn familieleden voorkomen. De criminele organisatie waarvan [HB] deel uitmaakte liet openstaande schulden niet onbestraft.

In de Kentucky-zaak zou dhr. Baybasin opdracht hebben gegeven tot moorden, met de woorden: “Just make him call, that’s all.” Dit werd door de tapvervalsers vertaald met: “Maak hem koud.” Zijn gesprekspartner bleek een onkreukbare hoge Israëlische militair, die zeer verontwaardigd reageerde toen hij vernam dat dhr. Baybasin hem zou hebben aangezet tot moord. Er is niemand vermoord in Kentucky!

Legt de veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van € 1.587.470,- (één miljoen vijfhonderdzevenentachtigduizend vierhonderdenzeventig euro).

Deze verplichting kan onmogelijk worden nagekomen, want de Staat heeft in 1998 reeds beslag gelegd op het hele vermogen van de familie Baybasin. Men behoort dat dan “als een goed huisvader” te beheren tot er een vonnis ligt. Inmiddels zijn de bedrijven van Baybasin failliet door wanbeheer.

Gezien het feit dat een ontnemingsbedrag wordt opgelegd, zal niet over gegaan worden tot opheffing van enig beslag.

Om dat laatste was het Justitie te doen. De familie Baybasin is in 1998 bestolen door de Staat der Nederlanden. Als het beslag zou worden opgeheven, dan is de Staat verplicht om de gehele waarde te vergoeden, inclusief gederfde winst of wettelijke rente. En dat willen ze niet… Tot zover het vermogensdelict van het OM.

Aldus gewezen door
mr. A.M.G. Smit, voorzitter,
mr. F. van Es en mr. A.R. Hartmann, raadsheren,
in tegenwoordigheid van mr. J.H.W. van der Meijs, griffier,

Mogen zij zich schamen, diep schamen… FOEI!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

68 Reacties op “Baybasin en het vermogensdelict van het OM”

 • yvonne:

  Truth Hits Everybody‏ @TruthHitsEvery1 6 u6 uur geleden

  Adèle van der Plas: ‘We hebben een slag verloren. Maar de oorlog gaan we winnen.’
  Deze week 6 pagina’s over Baybasin in Panorama 13/7/2017

 • mr.drs.Bou:

  Hoe Hüseyin Baybaşin ‘verwijderd’ werd

  Weekblad Panorama brengt deze week een voorpublicatie uit het boek (On)terecht Levenslang, dat vanaf vandaag verkrijgbaar is. Het boek staat vol met onbekende en nieuwe feiten over de geschiedenis van de Koerd Hüseyin Baybasin en zijn vervolging.

  De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft deze feiten genegeerd en adviseerde vorige week tegen herziening van zijn zaak. (On)terecht Levenslang is geschreven door oud-politieman Klaas Langendoen en Crimesite-hoofdredacteur Wim van de Pol.

  Een fragment uit Panorama:

  Wie is Hüseyin Baybaşin?

  Hüseyin Baybaşin (1956) is in 2002 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld voor het medeplegen van een huurmoord, twee pogingen tot uitlokking tot moord, medeplegen van een gijzeling en voorbereiding van de invoer van twintig kilo heroïne.

  Geen kleine jongen dus.

  Lees verder in Panorama.

  Als het goed is, ontvang ik morgen het boek. Bespreking volgt!

 • Ayse Cali:

  Yes Boudine ik heb het gezien:)

  • mr.drs.Bou:

   Dhr. Baybasin heeft geprotesteerd tegen de publicatie in Panorama:

   The publication on Panorama

   The publication on Panorama/nr28 2017 about me, and my case – with my photo’s, full name, and family name – has not been seen by me and I did not approve it. The publication concept is partly not true and it is misleading. I ask the auteurs and the magazine to correct their mistakes or I will take legal actions.

   Hüseyin Baybasin

 • mr.drs.Bou:

  Een nieuw artikel van Ton Hofstede, over de onrechtmatigheid van deze ontnemingszaak. Het lijkt een beetje op juridische haarkloverij, maar Ton heeft wel gelijk: het vonnis mist iedere juridische onderbouwing.

  Het Hof bepaalt dat de waarde per overdrachtsdatum (9-01-1998) dient te geschieden.

  Daaruit blijkt dat de rechter de wet niet kent. Want zowel in de oude als de nieuwe versie staat bij lid 4 resp 5. dat de waardebepaling dient te geschieden op het moment van beslissing of doorverwijzing naar openbare verkoop (dat is 30-06-2017). En aangezien de boel moet worden afgebroken zal er op moeten worden toegelegd.

Laat een reactie achter