Archief
Artikelen

Gisteren werd het vonnis bekend in de ontnemingszaak tegen dhr. Huseyin Baybasin. De eis van het OM betrof drie afpersingszaken, hoewel dhr. Baybasin nooit is veroordeeld voor afpersing! Het gaat om zaken uit de jaren ’90: (1) Baybasin zou door het innen van een heroïneschuld eigenaar zijn geworden van een Turks restaurant in Amsterdam. (2) Hij zou een heroïnehandelaar hebben afgeperst met een oude heroïneschuld. (3) Hij zou iemand onder druk hebben gezet rondom de verkoop van een stuk grond in Turkije. Zoals altijd bestaat het bewijs uit telefoontaps, waarmee is geknoeid! Het Hof achtte (1) en (2) onbewezen, maar inzake (3) zou dhr. Baybasin volgens het Hof met dat “door afpersing” verkregen stuk grond een wederrechtelijk verkregen voordeel van €1.763.856,- hebben behaald.

Lees voor de achtergrond van deze ontnemingszaak eerst deze heldere verklaring van mr. Adèle van der Plas op de website Bakker Schut, waaruit ik citeer:

Bij de zogenaamde afpersing rondom het stuk bouwgrond was sprake van een puur zakelijk geschil, waarin Baybasin bovendien niet voor zichzelf optrad, maar bemiddelde voor zijn zwager Ebendin Gündes. De fictieve miljoenenwinst die Baybasin hiermee zou hebben behaald, wil de staat nu terugvorderen. En ook in deze zaak worden weer ontlastende verklaringen en documenten buiten het dossier gehouden. Er wordt een oud taxatierapport gepresenteerd. De betrokken rechercheur Jeroense verzuimt te vermelden dat er recentere rapporten zijn, waaruit blijkt dat de waarde van het perceel bijna nihil is. Het geschil is destijds in een civiele procedure opgelost en Gündes heeft het perceel in 2004 uiteindelijk met verlies verkocht voor enkele duizenden euro’s. Baybasin zelf kan in deze zaak dus geen financieel voordeel hebben behaald.

Om welk perceel en welke appartementen het gaat, kunt u zien op bovenstaande foto, een Google streetview genomen in 2014. Het gaat om een stuk grond in Kartal, een voorstad van Istanboel, waarop appartementen zouden worden gebouwd. Helaas bleek de vergunning niet te kloppen, de appartementen zijn nooit afgebouwd. Als het Hof spreekt van 16 van appartementen met een waarde van (omgerekend) € 110.241,- per appartement en een totaalbedrag van € 1.763.856,-, dan heeft dit Hof poep in de ogen! Om te zien dat deze “appartementen” onverkoopbaar zijn, hoef je echt geen beëdigd makelaar taxateur te zijn! De bouwvergunning ontbreekt, het bouwvallige karkas moet worden afgebroken.

In haar heldere pleidooi, dat in zijn geheel het lezen waard is, omdat dan begrijpelijk wordt waarom het Hof de zaken (1) en (2) niet bewezen achtte, gaat mr. Adèle vanaf pagina 24 uitgebreid in op deze zaak Ahmed Simsek. Uit haar betoog blijkt dat er op geen enkele manier sprake is geweest van afpersing! Ahmed Simsek heeft een schuld aan Ebendin Gündes ingelost door aan hem een stuk bouwgrond met half afgebouwde flats over te dragen, maar helaas bleek er geen geldige bouwvergunning!

Het ging hier dus, zoals eenieder die hierbij indertijd betrokken was aangeeft, om een zuiver civiele kwestie van door de familie uitgeleende gelden en een schuldenaar die zijn overeengekomen rentes niet meer kon voldoen. Als familieoudste werd Baybasin hierover telefonisch geconsulteerd. En het gesprek laat zien dat Baybasin in dit gesprek Simsek uiterst voorkomend en behulpzaam tegemoet trad in het zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Van afdreiging is geen sprake. Hiervoor levert dit gesprek geen greintje bewijs.

In maart 1998, op het zelfde moment dat dhr. Baybasin werd gearresteerd, is beslag gelegd op het hele vermogen van de familie Baybasin. Het OM moet dan aantonen dat dit vermogen wederrechtelijk is verkregen. In het vonnis van de rechtbank Breda van 20 mei 2005 (zeven jaar later!) werd het wederrechtelijk verkregen voordeel vastgesteld op €948.990,48. Zowel het OM als dhr. Baybasin gingen in hoger beroep.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de rechtbank zal vernietigen, het geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel zal vaststellen op €2.376.800,- en een bedrag van €2.139.000,- als betalingsverplichting zal opleggen.

Het Hof heeft dat vonnis nu (12 jaar later!) vernietigd en het bedrag “slechts” verhoogd tot €1.763.856,-, maar op grond van overschrijding van de redelijke termijn (= ongeveer 2 jaar) weer verlaagd naar €1.587.470,-. Het arrest berust echter geheel op de zaak Simsek [AS] en het bedrag op “appartementen” waarin zelfs geen zwerfhond zou willen wonen!

Laten we vanuit deze achtergrond het arrest van het Hof eens nader bekijken. Bedenk wel, dat tegen de veroordeling van dhr. Baybasin al sinds 2011 een herzieningsprocedure loopt. Het Hof blijkt echter veelvuldig gebruik te maken van wat in dat arrest “bewezen” werd verklaard. Vandaag zal mr. Aben aan de Hoge Raad zijn conclusie voorleggen. Reeds is uitgelekt dat het advies zal zijn om de zaak niet te heropenen. Het Hof loopt daar alvast op vooruit:

Het hof neemt deze overweging uit het arrest over en maakt deze tot de zijne.

Er volgen nu bewijsmiddelen, waaronder getapte telefoongesprekken. Wie deze gesprekken doorleest, ziet niets van bedreiging of afpersing. Het lijkt meer een vriendelijke poging om een in contanten oninbare schuld op een andere manier te vereffenen.

De advocaat-generaal heeft zich in het zaaksdossier [AS] op het standpunt gesteld dat veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft genoten doordat [AS] zou zijn gedwongen ter voldoening van een schuld aan veroordeelde, het eigendomsrecht van appartementen af te staan en rente-/aflossingsbetalingen te verrichten.

Door de raadsvrouwe is met verwijzing naar de gang van zaken rond de tolk [naam tolk] betoogt dat er in het onderzoek sprake is geweest van mogelijke vervalsing van tapverbalen en andere bewijsstukken. Tevens is verzocht om het ter beschikking stellen van de originele opnames van de telefoontaps. Met verwijzing naar de boeken van Ton Derksen, ‘Verknipt bewijs’ (ISVW Uitgevers, 2014) en ‘De Baybaşin taps’ (ISVW Uitgevers, 2016) heeft de raadsvrouwe betoogd dat van manipulatie sprake zou zijn.

Het hof overweegt hieromtrent het volgende:

Met betrekking tot de herziening van de hoofdzaak is door de Hoge Raad nog geen beslissing genomen en ook de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft hieromtrent nog geen conclusie uitgebracht. Wat thans voorligt, is een arrest van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch waarin een veroordeling is uitgesproken van veroordeelde als zijnde leider van een criminele organisatie waarin heroïnehandel plaatsvond en waarin geweld werd gebruikt om “schulden te innen”.

Het hof gaat er derhalve van uit dat verdachte in de periode waarop de ontnemingsvordering betrekking heeft een drugsdealer was. Dit is niet op basis van een vooroordeel, maar op basis van het uitvoerige arrest van het hof in de hoofdzaak en de daarbij behorende uitwerking van de bewijsmiddelen.

Het hof heeft kennis genomen van de analyses van Derksen met betrekking tot eventuele manipulaties en al dan niet verkeerde vertalingen van tapverslagen zoals neergelegd in de ter zitting overgelegde boeken. Het hof heeft geconstateerd dat het onderzoek van Derksen geen betrekking heeft op enig bewijsmiddel in de ontnemingszaak.

Aan het hof is niet bekend tot welke conclusie van de advocaat-generaal dit onderzoek in de herzieningszaak zal leiden en vervolgens tevens niet tot welke beslissing van de Hoge Raad. Bij een eventuele herziening van de hoofdzaak komt de grond aan deze ontnemingsprocedure te ontvallen. De stand van zaken is echter thans dat sprake van een onherroepelijk arrest van het Hof te ’s-Hertogenbosch in de hoofdzaak en het hof gaat derhalve verder aan alle aspecten van het herzieningsverzoek, voor zover tijdens deze ontnemingsprocedure naar voren gebracht, voorbij.

Kijk, zo doen ze dat bij Justitie, na overschrijding van iedere redelijke termijn! Het herzieningsverzoek loopt al sinds 2011, voorafgegaan door een laffe procedure van de TCAS (Commissie Buruma), die begon in 2008. In de ontnemingsprocedure beroept men zich na 12 jaar op een veroordeling uit 2002, waarvan de herziening overmorgen aan bod komt. Baybasin is veroordeeld als Koerdische drugs-crimineel, daarom kan alles wat hij zegt in dat kader worden uitgelegd! Het Hof gaat daarin wel erg ver:

In boven aangehaald telefoongesprek van 10 december 1997 verklaart veroordeelde dat hij voortdurend contant geld nodig heeft voor een school. Dat kan een inderdaad een school geweest zijn, maar ook versluierd taalgebruik voor andere activiteiten, zoals steun aan de PKK, nu de veroordeelde meermaals te kennen heeft gegeven dat hij de Koerdische zaak steunde. In elk geval leiden dergelijke contante bestedingen ertoe dat geen vermogenstoename is vast te stellen. Het feit dat er geen sprake is geweest van een van een constateerbare vermogenstoename zegt derhalve in het geheel niets over de vraag of er sprake is geweest van wederrechtelijk verkregen voordeel in verband met gepleegde strafbare feiten.

Dhr. Baybasin was nooit lid van de PKK en hij steunde deze beweging op geen enkele manier. De PKK is marxistisch en dhr. Baybasin is dat niet. De PKK gebruikt geweld om Koerdistan te bevrijden, terwijl dhr. Baybasin kiest voor de weg van geweldloze diplomatie. Deze redenering van het Hof vindt geen enkele steun in de feiten. Als dhr. Baybasin school zegt, bedoelt hij school.

Het hof heeft met betrekking tot de verdachte en de organisatie waar [HB = dhr. Baybasin] deel van uitmaakte bij arrest in de hoofdzaak het volgende overwogen:

De verdachte vormde samen met anderen een criminele organisatie die in Nederland zijn weerga nauwelijks kent. De slagkracht van deze organisatie blijkt alleen al uit de omstandigheid dat de hierboven genoemde strafbare feiten zich hebben voorgedaan in een korte periode, namelijk in de periode van september 1997 tot en met februari 1998. De organisatie hield zich bezig met drugsdelicten en kende daarnaast een geweldsafdeling die zorgde voor de incasso van schulden en voor vergelding. Zolang de zaken goed verliepen, bemoeide de verdachte zich nauwelijks met de dagelijkse gang van zaken, maar bij problemen bleek zijn stem doorslaggevend te zijn. Hij had binnen de organisatie de macht de uiteindelijke beslissingen te nemen en hij had het gezag waardoor anderen aan zijn opdrachten gehoor gaven of wilden geven.

Over de persoon van verdachte zijn enkele bijzonderheden bekend geworden. Hij is buiten Nederland eerder veroordeeld wegens drugsdelicten, hij is sterk internationaal georiënteerd, ook in zijn privéleven, maar de banden met Turkije, althans met de Turkse overheid, lijken verbroken. Turkije heeft om uitlevering gevraagd en de uitlevering is toelaatbaar geacht, maar niet geëffectueerd omdat schending van mensenrechten niet uitgesloten kon worden. De verdachte, die aldus is beschermd, heeft er zelf – met schijnbaar groot gemak – niet voor teruggedeinsd rechten van anderen, inclusief het universele recht op leven, te schenden. In enkele zaken gaat het om afrekening en vergelding binnen de drugswereld, maar in de zogenaamde Kentuckyzaak werden zonder bedenkingen mensen die geheel buiten die kring vallen als slachtoffer aangewezen. Hieruit blijkt dat verdachte levens van anderen van generlei waarde acht.

Uitgaande van deze bevindingen heeft [AS] door zijn handelen ernstige gevolgen voor zichzelf en/of zijn familieleden voorkomen. De criminele organisatie waarvan [HB] deel uitmaakte liet openstaande schulden niet onbestraft.

In de Kentucky-zaak zou dhr. Baybasin opdracht hebben gegeven tot moorden, met de woorden: “Just make him call, that’s all.” Dit werd door de tapvervalsers vertaald met: “Maak hem koud.” Zijn gesprekspartner bleek een onkreukbare hoge Israëlische militair, die zeer verontwaardigd reageerde toen hij vernam dat dhr. Baybasin hem zou hebben aangezet tot moord. Er is niemand vermoord in Kentucky!

Legt de veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van € 1.587.470,- (één miljoen vijfhonderdzevenentachtigduizend vierhonderdenzeventig euro).

Deze verplichting kan onmogelijk worden nagekomen, want de Staat heeft in 1998 reeds beslag gelegd op het hele vermogen van de familie Baybasin. Men behoort dat dan “als een goed huisvader” te beheren tot er een vonnis ligt. Inmiddels zijn de bedrijven van Baybasin failliet door wanbeheer.

Gezien het feit dat een ontnemingsbedrag wordt opgelegd, zal niet over gegaan worden tot opheffing van enig beslag.

Om dat laatste was het Justitie te doen. De familie Baybasin is in 1998 bestolen door de Staat der Nederlanden. Als het beslag zou worden opgeheven, dan is de Staat verplicht om de gehele waarde te vergoeden, inclusief gederfde winst of wettelijke rente. En dat willen ze niet… Tot zover het vermogensdelict van het OM.

Aldus gewezen door
mr. A.M.G. Smit, voorzitter,
mr. F. van Es en mr. A.R. Hartmann, raadsheren,
in tegenwoordigheid van mr. J.H.W. van der Meijs, griffier,

Mogen zij zich schamen, diep schamen… FOEI!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

68 Reacties op “Baybasin en het vermogensdelict van het OM”

 • mr.drs.Bou:

  Ayse, je bent niet de enige die dank zij BOUblog steun betuigde aan dhr. Baybasin. Zelf ben ik volkomen overtuigd van zijn onschuld, maar niet nadat ik onderzoek had gedaan.
  Het gaat me echter niet zozeer om dhr. Baybasin, maar om de verwording van onze rechtsstaat. Vanaf het begin betoogde ik dat iedereen daar het slachtoffer van kan worden. Zie mijn eerste post in de zaak Hörchner: http://www.boublog.nl/2007/08/11/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-34/
  Lees ook dat volledige dossier, dan begrijp je dat het me niet te doen is om alleen Baybasin. Het gaat om ons recht en om onze rechtsstaat. Op dat punt zijn dhr. Baybasin en ik het volkomen eens!

  • mr.drs.Bou:

   vermeende Joodse identiteit

   Als iemand Gideon Cohen heet, dan is dat een Jood!
   Als iemand Boudine Berkenbosch heet, dan is dat een Friezin. Want Berkenbosch is (hoewel vrijwel onherkenbaar) een Friese naam!
   Zullen we daar om vechten, of zijn we soms allemaal slechts mensen?

   Ziet dan niemand de schizofrene gedachtengang bij zichzelf?

   Nee, Fred, dat zien we niet. Maar zie jij de jouwe wel? Want ik denk niet dat Gideon Cohen ooit zal ontkennen dat hij een Jood is. Net zo min zal ik ontkennen dat ik van Friese ouders ben. Maar doet dat ter zake? In het Midden Oosten moorden mensen elkaar uit omdat de ene groep de Soennitische Islam belijdt en de andere de Shi’itische Islam. Nou, dan zijn we dus weer terug bij de Hoekse en Kabeljouwse Twisten!

 • Stekeldier:

  Het boek ONTERECHT LEVENSLANG van Wim van der Pol en Klaas Langendoen dat in eerste instantie deze week zou verschijnen is (wellicht vanwege de recente ontwikkelingen rond Baybasin) uitgesteld tot medio spetember, althans dat maak ik op uit wat ik op bol.com lees:

  https://www.bol.com/nl/p/onterecht-levenslang/9200000056557949/?suggestionType=typedsearch

 • yvonne:

  https://www.youtube.com/watch?v=b4xXFpKBgvE

  Koen Voskuil; Overheid frustreert zaak Demmink, met dank aan WearechangeRotterdam…..het zijn al oudere beelden, maar toch!

  Is Koen ook de mond gesnoerd?

  Gepubliceerd op 11 apr. 2016

  We Are Change Rotterdam sprak kort met journalist Koen Voskuil over de tegenwerking die hij ervaart omtrent de verslaggeving rond de zaak Demmink. Joris Demmink klaagde eerder het Algemeen Dagblad aan wegens smaad en eiste rectificatie en een ton schadevergoeding. Eigenlijk waren er drie gedaagden: Koen Voskuil, journalist van het AD, hoofdredacteur Christiaan Ruesink en de uitgever AD Nieuwsmedia. Demmink, voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie, wordt al jaren achtervolgd door beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarigen. Het vonnis van 17 december 2014 hield in dat de betwiste publicaties rechtmatig waren, het AD werd in gelijk gesteld.

 • @ G. Cohen, bekijkt u de videos aandachtig (wel een marathon), want dat is wat ik u adviseer. Het zijn geen uit de duim verzonnen verhalen en aanteigingen. Verschillende getuigen hebben verklaard dat dhr Demmink inderdaad in het Rolodex-onderzoek voor is gekomen en van hogerhand halverwege het onderzoek besloten werd om het onderzoek te staken.

  https://www.youtube.com/watch?v=nmeYiR-yyS4
  https://www.youtube.com/watch?v=XA6C8NqCDcE
  https://www.youtube.com/watch?v=Z3BLcF6oS3c
  https://www.youtube.com/watch?v=KHaCh4QdPqE
  https://www.youtube.com/watch?v=oDiZ3aCJp18

 • Ayse Cali:

  Boudine waarom kan ik geen emoties gebruiken? Ben ik speciaal of appart mens?

 • mr.drs.Bou:

  Micha Kat over P. J. Aalbersberg:
  http://revolutionaironline.com/aalbersberg-moet-ogenblikkelijk-worden-gearresteerd-dit-gaat-alle-begrip-te-boven/

  Ik zet de video er maar even onder, want Kat legt wel de juiste verbanden:
  Aalbersberg revisited

 • Rianne:

  Zelf heb ik me nooit zo in de zaak Baybasin verdiept. Dat Baybasin contacten onderhield met hoge Israëlische miltairen, zakenmensen “enzo” lees ik net pas. Dan weten we ook waarom de semietjes nu ineens als bokken op de haverkist springen.

  De uitspraak van het (dool)hof aangaande het herzieningsverzoek:

  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2017:579

  De Koerden in het noordelijke deel van Irak jatten de Iraakse olie om die aan handige Israëlische zakenmannetjes te verkopen. Harry van Bommel van de SP vloog ook altijd op en aan naar “Iraaks-Koerdistan” trouwens. De Amerikanen en hun vazalstaatjes als Nederland zitten dieper in die naargeestige Koerdische en judeo-fascistische shit dan ik al dacht.
  Die eventueel veranderde .wav bestandjes kan zelfs ik nog van een andere aanmaakdatum voorzien (maak er een .txt bestandje van en dan is alles mogelijk).
  Grappig dat ik zo “spot on” zat in mijn vorige reactie… 😉

  • Rianne:

   Het Iraanse PressTV over de “Koerdische” olie die richting Israël gaat:

   https://www.youtube.com/watch?v=FwakDCzTLJo

   Nu weten we ook meteen waarom de Amerikanen plus de NAVO (inclusief Nederland) militair gezien de kant van “die zielige Koerden” in Syrië hebben gekozen. Na Irak een herhaling van (olie) zetten in Syrië. Om dit allemaal bij de zaak Baybasin te slepen gaat misschien wat ver.

   • mr.drs.Bou:

    Nu ben ik te moe. Ik zal het morgen of zo wel opzoeken. Ik hoop dat het nog kan vinden. Mijn herinnering is dat Gideon Cohen op BOUblog binnenkwam na een twitter van Myra, die door hem geretweet was. In die Twitter was ik een anti-semitische boerentrien of zo, die tegen de Joden was. Dat Gideon niet weet wie Myra is, bewijst slechts dat hij de zaak niet heeft gevolgd.
    Gideon, ik zal het uitzoeken, want als de vlek bij mij ligt, zal ik hem wassen, maar als de vlek bij jou ligt, wrijf ik hem uit!

 • Rianne:

  Een krankzinnige Israëlische documentaire die is voorzien van ondertitels:

  https://www.youtube.com/watch?v=LJgnjew1CSw

  Gaat over antisemitisme en inhoudelijk gaan ze helemaal nergens op in.
  Veel fragmentjes uit documentaires (die ik zelf nog op het blog van Harry had geplakt) komen voorbij. Die extreem-linkse antisemietjes zijn nog het ergste 😉
  “Gezegend zijn de rijken” en “Heiligt de oorlog”… aldus de G*d van Israël.
  De eventuele chantage van Demmink kwam volgens mij uit een andere hoek maar ik sluit niets uit.

 • G. Cohen:

  reactie gewist door moderator

  • yvonne:

   http://www.ellaster.nl/2017/07/05/slachtoffer-kinderporno-doet-boekje-open-er-waren-wel-degelijk-sekskelders-school/

   Vier gezinnen starten een procedure om de juridische stukken in te zien die tot dan toe geheim worden gehouden om ‘privacy redenen’. Het OM besluit grondig bodemonderzoek te laten doen. Volgens Jan-Dirk’s moeder mocht TNO op een bepaald moment niet verder zoeken. In hun rapport is geconcludeerd dat er geen kelders aanwezig zijn onder de school die de getuigenissen van de kinderen bevestigen, omdat ze niet zijn gevonden. [3] Jan-Dirk weet nog dat iemand van een bouwbedrijf op de blauwdrukken had gezien dat er wel degelijk kelders op de bouwtekening stonden. De originele bouwtekeningen zijn echter verduisterd en het is de ouders nooit gelukt om ze in handen te krijgen. Dorpsgenoten die meer wisten, durfden hun mond niet meer open te doen.

   Allemaal verzonnen? Dacht het niet, heb zelf de nodige ervaring met Jeugdzorg……….

 • mr.drs.Bou:

  Wat buitenlands nieuws (zoals beloofd)

  yvonne

  juli 8, 2017 at 7:36 pm

  https://pauwnieuws.nl/news/1012/trump-en-poetin-besluiten-tot-staakt-het-vuren-in-syrie-maar-dat-is-geen-nieuws

  Volkskrant maakt zich belachelijk met kleuterverslag G20 Hamburg

  Trump en Poetin besluiten tot staakt het vuren in Syrië maar dat is geen nieuws

  Het is echt ongelofelijk als je zo’n Volkskrant artikel over de G20 in Hamburg leest. Het gaat over een apenrots en alfamannetjes die rare dansjes opvoeren, maar dat er een staatkt het vuren voor het door Obama in brand gezette Syrië wordt gesloten is geen nieuws!

 • yvonne:

  Ja ik lijd aan een laag gevoel van eigenwaarde en een vorm van narcisme, proest! Lang geleden dat iemand me zo heeft laten lachen……….dank daarvoor!

  http://yournewswire.com/police-politicians-pedophile/2 wee

  German Police Arrest ‘High Level Politicians’ In Major Pedophile Ring Bust

  Germany dismantles huge child abuse ring

 • mr.drs.Bou:

  Beste mensen, ik ga deze discussie opschonen, want Gideon Cohen blijkt een spoofer! Hij reageert hier onder verschillende namen. Nadat Myra in mei heel “discreet” had getwitterd dat ik een anti-semiet ben, kwam Cohen hier als volgt binnen:

  Micha Kat is ook een duidelijke Jood, dat is dus goed voor ruzie!

  Je doet geen moeite je antisemitisme te verbergen. Jammer dat dit in Nederland niet is uit te roeien.

  Maar Gideon Cohen is ook Hans van der beuk, Mis Poes en Stendhal! Onder deze namen is hij of zij al sinds maart bezig met negatieve reacties.

  Cohen heeft trouwens twee IP-nummers, die ik beiden de toegang tot BOUblog zal ontzeggen. Spoofers zijn hier niet welkom!

 • mr.drs.Bou:

  Zo, de meeste ruzie is gewist. En ook de reacties op die ruzie-zoekers zijn verdwenen. Over de Koerden van de PKK kwam ik deze docu tegen:

  Onafhankelijke koerdische strijders van de PKK (2004) duurt 10 minuten en is Nederlands ondertiteld.

  Gepubliceerd op 13 mei 2007

  Een deel van de documentaire “Onafhankelijke koerdische strijders van de PKK” van Matthew Carney gemaakt in 2004.

 • Ayse Cali:

  Dank u wel Boudine..:)

 • mr.drs.Bou:

  Op Ellaster staat het verhaal van een slachtoffer van het kinderporno schandaal in Emmer-Compascuum (1998):

  Foto’s duiken op in de Zandvoort-zaak

  Van twee andere slachtoffers duiken in 2000 foto’s op, afkomstig uit de collectie kinderporno uit de Zandvoort-zaak. Het fotomateriaal is in handen gekomen van Buro Zoeklicht, dat onderzoek doet naar kinderporno en de producenten hiervan. Nadat zij enkele foto’s van misbruikte kinderen laten zien in een televisieprogramma en op hun website, worden twee meisjes door diverse inwoners uit Emmer-Compascuum herkend. [4] Volgens de ouders bewijzen de foto’s dat er inderdaad sprake was van seksueel misbruik van de kinderen. Enkele gezinnen proberen justitie met dit nieuwe bewijs te dwingen tot het heropening van het strafrechtelijk onderzoek. Maar het wordt geweigerd waarmee justitie in feite bevestigt dat het is betrokken bij het in het doofpot houden van het sekskelderschandaal.

  Volgens Justitie was er weer eens niets aan de hand!

  Kinderporno is een van de meest lucratieve vormen van inkomsten voor de Cabal en hun zwarte budget-projecten. Slachtoffers, getuigen, klokkenluiders en onderzoeksjournalisten bevestigen steeds het verhaal dat justitie een actieve rol speelt, teneinde daders uit handen van justitie te houden. Het is een terugkerend patroon. Ook de doofpot in de Zandvoort-zaak, zoals uit deze documentaire blijkt.

 • mr.drs.Bou:

  In de Telegraaf:

  ’Moordcommando’s uit Turkije opereren vanuit ons land’
  Den Haag Turks spionnennest

  10 JUL 2017 Silvan Schoonhoven

  Den Haag – In een uitgelekte conversatie tussen twee Turkse spionnen in Duitsland wordt Den Haag aangeduid als een commandocentrum voor de Turkse inlichtingendienst. De Hofstad wordt genoemd in een stiekeme audio-opname van een gesprek tussen de spion en zijn opdrachtgever.

  Nederland zenuwcentrum van Turkse inlichtingendienst in Europa
  ’Agenten Erdogan opereren in Den Haag’

  Nederland neemt het bericht serieus dat hooggeplaatste MIT-leden in Den Haag zetelen. Is het mogelijk dat de Turkse inlichtingendienst MIT hier een operatiecentrum heeft? Hoogleraar contra-terrorisme Edwin Bakker denkt van wel. „Als Turkije weet dat ergens een afscheidingsbeweging actief is, zet het op die plek infiltranten in. Dat hoort tot de beginselen van goed contra-terrorismebeleid. Turkije kijkt met zorg naar de ruimte die afscheidingsbewegingen hier krijgen.”

  Hoewel de PKK op de Europese terreurlijst staat en sinds 2009 in Nederland officieel is verboden, is het in de praktijk meer ’leven en laten leven’, zegt hoogleraar Turkse talen en culturen Erik-Jan Zürcher. „Er is een gedoogbeleid.” De Turkse regering is dat een doorn in het oog. „De Turkse regering protesteert regelmatig tegen de Nederlandse houding.”

  10 JUL 2017 Silvan Schoonhoven

 • Hans Draad:

  De overheid en de volkvertegenwoordigers = een samenspannende criminele organisatie in de dienst van de Oranjes voor het wegwassen van alle smerige zaken en het plunderen van het volk.
  Dat wordt nog feest in de toekomst.

Laat een reactie achter