Archieven

Artikelen

Baybasin en het vermogensdelict van het OM

Gisteren werd het vonnis bekend in de ontnemingszaak tegen dhr. Huseyin Baybasin. De eis van het OM betrof drie afpersingszaken, hoewel dhr. Baybasin nooit is veroordeeld voor afpersing! Het gaat om zaken uit de jaren ’90: (1) Baybasin zou door het innen van een heroïneschuld eigenaar zijn geworden van een Turks restaurant in Amsterdam. (2) Hij zou een heroïnehandelaar hebben afgeperst met een oude heroïneschuld. (3) Hij zou iemand onder druk hebben gezet rondom de verkoop van een stuk grond in Turkije. Zoals altijd bestaat het bewijs uit telefoontaps, waarmee is geknoeid! Het Hof achtte (1) en (2) onbewezen, maar inzake (3) zou dhr. Baybasin volgens het Hof met dat “door afpersing” verkregen stuk grond een wederrechtelijk verkregen voordeel van €1.763.856,- hebben behaald.

Lees voor de achtergrond van deze ontnemingszaak eerst deze heldere verklaring van mr. Adèle van der Plas op de website Bakker Schut, waaruit ik citeer:

Bij de zogenaamde afpersing rondom het stuk bouwgrond was sprake van een puur zakelijk geschil, waarin Baybasin bovendien niet voor zichzelf optrad, maar bemiddelde voor zijn zwager Ebendin Gündes. De fictieve miljoenenwinst die Baybasin hiermee zou hebben behaald, wil de staat nu terugvorderen. En ook in deze zaak worden weer ontlastende verklaringen en documenten buiten het dossier gehouden. Er wordt een oud taxatierapport gepresenteerd. De betrokken rechercheur Jeroense verzuimt te vermelden dat er recentere rapporten zijn, waaruit blijkt dat de waarde van het perceel bijna nihil is. Het geschil is destijds in een civiele procedure opgelost en Gündes heeft het perceel in 2004 uiteindelijk met verlies verkocht voor enkele duizenden euro’s. Baybasin zelf kan in deze zaak dus geen financieel voordeel hebben behaald.

Om welk perceel en welke appartementen het gaat, kunt u zien op bovenstaande foto, een Google streetview genomen in 2014. Het gaat om een stuk grond in Kartal, een voorstad van Istanboel, waarop appartementen zouden worden gebouwd. Helaas bleek de vergunning niet te kloppen, de appartementen zijn nooit afgebouwd. Als het Hof spreekt van 16 van appartementen met een waarde van (omgerekend) € 110.241,- per appartement en een totaalbedrag van € 1.763.856,-, dan heeft dit Hof poep in de ogen! Om te zien dat deze “appartementen” onverkoopbaar zijn, hoef je echt geen beëdigd makelaar taxateur te zijn! De bouwvergunning ontbreekt, het bouwvallige karkas moet worden afgebroken.

In haar heldere pleidooi, dat in zijn geheel het lezen waard is, omdat dan begrijpelijk wordt waarom het Hof de zaken (1) en (2) niet bewezen achtte, gaat mr. Adèle vanaf pagina 24 uitgebreid in op deze zaak Ahmed Simsek. Uit haar betoog blijkt dat er op geen enkele manier sprake is geweest van afpersing! Ahmed Simsek heeft een schuld aan Ebendin Gündes ingelost door aan hem een stuk bouwgrond met half afgebouwde flats over te dragen, maar helaas bleek er geen geldige bouwvergunning!

Het ging hier dus, zoals eenieder die hierbij indertijd betrokken was aangeeft, om een zuiver civiele kwestie van door de familie uitgeleende gelden en een schuldenaar die zijn overeengekomen rentes niet meer kon voldoen. Als familieoudste werd Baybasin hierover telefonisch geconsulteerd. En het gesprek laat zien dat Baybasin in dit gesprek Simsek uiterst voorkomend en behulpzaam tegemoet trad in het zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Van afdreiging is geen sprake. Hiervoor levert dit gesprek geen greintje bewijs.

In maart 1998, op het zelfde moment dat dhr. Baybasin werd gearresteerd, is beslag gelegd op het hele vermogen van de familie Baybasin. Het OM moet dan aantonen dat dit vermogen wederrechtelijk is verkregen. In het vonnis van de rechtbank Breda van 20 mei 2005 (zeven jaar later!) werd het wederrechtelijk verkregen voordeel vastgesteld op €948.990,48. Zowel het OM als dhr. Baybasin gingen in hoger beroep.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de rechtbank zal vernietigen, het geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel zal vaststellen op €2.376.800,- en een bedrag van €2.139.000,- als betalingsverplichting zal opleggen.

Het Hof heeft dat vonnis nu (12 jaar later!) vernietigd en het bedrag “slechts” verhoogd tot €1.763.856,-, maar op grond van overschrijding van de redelijke termijn (= ongeveer 2 jaar) weer verlaagd naar €1.587.470,-. Het arrest berust echter geheel op de zaak Simsek [AS] en het bedrag op “appartementen” waarin zelfs geen zwerfhond zou willen wonen!

Laten we vanuit deze achtergrond het arrest van het Hof eens nader bekijken. Bedenk wel, dat tegen de veroordeling van dhr. Baybasin al sinds 2011 een herzieningsprocedure loopt. Het Hof blijkt echter veelvuldig gebruik te maken van wat in dat arrest “bewezen” werd verklaard. Vandaag zal mr. Aben aan de Hoge Raad zijn conclusie voorleggen. Reeds is uitgelekt dat het advies zal zijn om de zaak niet te heropenen. Het Hof loopt daar alvast op vooruit:

Het hof neemt deze overweging uit het arrest over en maakt deze tot de zijne.

Er volgen nu bewijsmiddelen, waaronder getapte telefoongesprekken. Wie deze gesprekken doorleest, ziet niets van bedreiging of afpersing. Het lijkt meer een vriendelijke poging om een in contanten oninbare schuld op een andere manier te vereffenen.

De advocaat-generaal heeft zich in het zaaksdossier [AS] op het standpunt gesteld dat veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft genoten doordat [AS] zou zijn gedwongen ter voldoening van een schuld aan veroordeelde, het eigendomsrecht van appartementen af te staan en rente-/aflossingsbetalingen te verrichten.

Door de raadsvrouwe is met verwijzing naar de gang van zaken rond de tolk [naam tolk] betoogt dat er in het onderzoek sprake is geweest van mogelijke vervalsing van tapverbalen en andere bewijsstukken. Tevens is verzocht om het ter beschikking stellen van de originele opnames van de telefoontaps. Met verwijzing naar de boeken van Ton Derksen, ‘Verknipt bewijs’ (ISVW Uitgevers, 2014) en ‘De Baybaşin taps’ (ISVW Uitgevers, 2016) heeft de raadsvrouwe betoogd dat van manipulatie sprake zou zijn.

Het hof overweegt hieromtrent het volgende:

Met betrekking tot de herziening van de hoofdzaak is door de Hoge Raad nog geen beslissing genomen en ook de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft hieromtrent nog geen conclusie uitgebracht. Wat thans voorligt, is een arrest van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch waarin een veroordeling is uitgesproken van veroordeelde als zijnde leider van een criminele organisatie waarin heroïnehandel plaatsvond en waarin geweld werd gebruikt om “schulden te innen”.

Het hof gaat er derhalve van uit dat verdachte in de periode waarop de ontnemingsvordering betrekking heeft een drugsdealer was. Dit is niet op basis van een vooroordeel, maar op basis van het uitvoerige arrest van het hof in de hoofdzaak en de daarbij behorende uitwerking van de bewijsmiddelen.

Het hof heeft kennis genomen van de analyses van Derksen met betrekking tot eventuele manipulaties en al dan niet verkeerde vertalingen van tapverslagen zoals neergelegd in de ter zitting overgelegde boeken. Het hof heeft geconstateerd dat het onderzoek van Derksen geen betrekking heeft op enig bewijsmiddel in de ontnemingszaak.

Aan het hof is niet bekend tot welke conclusie van de advocaat-generaal dit onderzoek in de herzieningszaak zal leiden en vervolgens tevens niet tot welke beslissing van de Hoge Raad. Bij een eventuele herziening van de hoofdzaak komt de grond aan deze ontnemingsprocedure te ontvallen. De stand van zaken is echter thans dat sprake van een onherroepelijk arrest van het Hof te ’s-Hertogenbosch in de hoofdzaak en het hof gaat derhalve verder aan alle aspecten van het herzieningsverzoek, voor zover tijdens deze ontnemingsprocedure naar voren gebracht, voorbij.

Kijk, zo doen ze dat bij Justitie, na overschrijding van iedere redelijke termijn! Het herzieningsverzoek loopt al sinds 2011, voorafgegaan door een laffe procedure van de TCAS (Commissie Buruma), die begon in 2008. In de ontnemingsprocedure beroept men zich na 12 jaar op een veroordeling uit 2002, waarvan de herziening overmorgen aan bod komt. Baybasin is veroordeeld als Koerdische drugs-crimineel, daarom kan alles wat hij zegt in dat kader worden uitgelegd! Het Hof gaat daarin wel erg ver:

In boven aangehaald telefoongesprek van 10 december 1997 verklaart veroordeelde dat hij voortdurend contant geld nodig heeft voor een school. Dat kan een inderdaad een school geweest zijn, maar ook versluierd taalgebruik voor andere activiteiten, zoals steun aan de PKK, nu de veroordeelde meermaals te kennen heeft gegeven dat hij de Koerdische zaak steunde. In elk geval leiden dergelijke contante bestedingen ertoe dat geen vermogenstoename is vast te stellen. Het feit dat er geen sprake is geweest van een van een constateerbare vermogenstoename zegt derhalve in het geheel niets over de vraag of er sprake is geweest van wederrechtelijk verkregen voordeel in verband met gepleegde strafbare feiten.

Dhr. Baybasin was nooit lid van de PKK en hij steunde deze beweging op geen enkele manier. De PKK is marxistisch en dhr. Baybasin is dat niet. De PKK gebruikt geweld om Koerdistan te bevrijden, terwijl dhr. Baybasin kiest voor de weg van geweldloze diplomatie. Deze redenering van het Hof vindt geen enkele steun in de feiten. Als dhr. Baybasin school zegt, bedoelt hij school.

Het hof heeft met betrekking tot de verdachte en de organisatie waar [HB = dhr. Baybasin] deel van uitmaakte bij arrest in de hoofdzaak het volgende overwogen:

De verdachte vormde samen met anderen een criminele organisatie die in Nederland zijn weerga nauwelijks kent. De slagkracht van deze organisatie blijkt alleen al uit de omstandigheid dat de hierboven genoemde strafbare feiten zich hebben voorgedaan in een korte periode, namelijk in de periode van september 1997 tot en met februari 1998. De organisatie hield zich bezig met drugsdelicten en kende daarnaast een geweldsafdeling die zorgde voor de incasso van schulden en voor vergelding. Zolang de zaken goed verliepen, bemoeide de verdachte zich nauwelijks met de dagelijkse gang van zaken, maar bij problemen bleek zijn stem doorslaggevend te zijn. Hij had binnen de organisatie de macht de uiteindelijke beslissingen te nemen en hij had het gezag waardoor anderen aan zijn opdrachten gehoor gaven of wilden geven.

Over de persoon van verdachte zijn enkele bijzonderheden bekend geworden. Hij is buiten Nederland eerder veroordeeld wegens drugsdelicten, hij is sterk internationaal georiënteerd, ook in zijn privéleven, maar de banden met Turkije, althans met de Turkse overheid, lijken verbroken. Turkije heeft om uitlevering gevraagd en de uitlevering is toelaatbaar geacht, maar niet geëffectueerd omdat schending van mensenrechten niet uitgesloten kon worden. De verdachte, die aldus is beschermd, heeft er zelf – met schijnbaar groot gemak – niet voor teruggedeinsd rechten van anderen, inclusief het universele recht op leven, te schenden. In enkele zaken gaat het om afrekening en vergelding binnen de drugswereld, maar in de zogenaamde Kentuckyzaak werden zonder bedenkingen mensen die geheel buiten die kring vallen als slachtoffer aangewezen. Hieruit blijkt dat verdachte levens van anderen van generlei waarde acht.

Uitgaande van deze bevindingen heeft [AS] door zijn handelen ernstige gevolgen voor zichzelf en/of zijn familieleden voorkomen. De criminele organisatie waarvan [HB] deel uitmaakte liet openstaande schulden niet onbestraft.

In de Kentucky-zaak zou dhr. Baybasin opdracht hebben gegeven tot moorden, met de woorden: “Just make him call, that’s all.” Dit werd door de tapvervalsers vertaald met: “Maak hem koud.” Zijn gesprekspartner bleek een onkreukbare hoge Israëlische militair, die zeer verontwaardigd reageerde toen hij vernam dat dhr. Baybasin hem zou hebben aangezet tot moord. Er is niemand vermoord in Kentucky!

Legt de veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van € 1.587.470,- (één miljoen vijfhonderdzevenentachtigduizend vierhonderdenzeventig euro).

Deze verplichting kan onmogelijk worden nagekomen, want de Staat heeft in 1998 reeds beslag gelegd op het hele vermogen van de familie Baybasin. Men behoort dat dan “als een goed huisvader” te beheren tot er een vonnis ligt. Inmiddels zijn de bedrijven van Baybasin failliet door wanbeheer.

Gezien het feit dat een ontnemingsbedrag wordt opgelegd, zal niet over gegaan worden tot opheffing van enig beslag.

Om dat laatste was het Justitie te doen. De familie Baybasin is in 1998 bestolen door de Staat der Nederlanden. Als het beslag zou worden opgeheven, dan is de Staat verplicht om de gehele waarde te vergoeden, inclusief gederfde winst of wettelijke rente. En dat willen ze niet… Tot zover het vermogensdelict van het OM.

Aldus gewezen door
mr. A.M.G. Smit, voorzitter,
mr. F. van Es en mr. A.R. Hartmann, raadsheren,
in tegenwoordigheid van mr. J.H.W. van der Meijs, griffier,

Mogen zij zich schamen, diep schamen… FOEI!

68 Reacties

 1. mr.drs.Bou

  Levenslang voor Baybasin: terecht of niet?

  Advies van 1700 pagina’sDe tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybasin hoort vandaag de conclusie van Advocaat Generaal Diederik Aben in zijn herzieningszaak. Na een zes jaar durend onderzoek adviseert Aben of de rechtszaak over moet.

  Koen Voskuil 04-07-17

  De 60-jarige Koerdische Turk Baybasin zit sinds 1998 gevangen in Nederland. Hij werd in 2004 onherroepelijk tot levenslang veroordeeld. Volgens het gerechtshof was Baybasin betrokken bij moorden in Turkije en Kentucky en heeft hij zich beziggehouden met heroïnehandel.

  ‘Erin geluisd’

  Antwoord
 2. Joop de Jong

  Huseyin Baybasin besproken bij James Corbett met Sibel Edmonds. De NAVO is dus de link tussen Baybasin en Demmink, toen Demmink voor het ministerie van Defensie werkte. Is hieruit ook de IRT affaire voortgevloeid met aansluitend het ‘ongeluk’ van Maarten van Traa?

  Gladio B: Running Drugs and Laundering Money

  https://www.corbettreport.com/gladio-b-running-drugs-and-laundering-money/

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Joop, dat verhaal van Sibel Edmonds klopt niet. Ze is een week lang te gast geweest bij de familie Baybasin in Londen. In die tijd werd Abdulla, de broer van Baybasin vervolgd. Ook hij zou een drugsbaron zijn, maar het bewijs bestond uit afgeluisterde gesprekken waarmee was geknoeid.
   Huseyin Baybasin is woedend op Edmonds! Ze maakt er een spannend verhaal van, maar Abdullah is in hoger beroep volledig vrijgesproken.
   Helaas komen al die valse beschuldigingen steeds weer boven. Er is geen bewijs, er zijn alleen maar vervalste taps!

   Antwoord
   • Joop de Jong

    @Bou,

    Wat is dan wel de reden waarom Demmink zo de pik heeft op Baybasin?

    Antwoord
    • mr.drs.Bou

     Demmink heeft niet de pik op Baybasin, maar hij stopte zijn pik in Turkse jongetjes. Turkije heeft de pik op Baybasin vanwege de Koerdische kwestie en Turkije kon Demmink chanteren.

 3. Ayse Cali

  De Staat mag dat 1.587.470 miljoen euro in zijn reet gaan steken…

  Antwoord
 4. Fred de Vries

  Misschien moeten we nu wel een klein beetje accepteren dat Baybasin toch niet zo onschuldig is geweest. En dat er geen complot is geweest.

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Fred, het arrest in die ontnemingszaak slaat echt nergens op. Simsek had geld geleend van de zwager van Baybasin, het onderpand was drie bouwkavels. Maar Simsek betaalde de rente niet, waardoor de schuld steeg. De kavels waren toen minder waard als de schuld. Baybasin heeft gewoon vriendelijk bemiddeld dat Simsek zijn kavels terugkreeg en in ruil een stuk grond met een in aanbouw zijnde flat leverde. Helaas verviel de bouwvergunning voor die flat wegens een aardbeving. Een nieuwe bouwvergunning werd nooit afgegeven, de flats zijn nooit afgebouwd en niets waard. De zwager van Baybasin ging dus alsnog het schip in!
   Kijk naar bovenstaande foto en vraag je af of Baybasin daar ruim anderhalf miljoen euro voor zou krijgen! De AG beweert van wel en het Hof neemt dat over. Volgens mij is dat zooitje onverkoopbaar! Nog ongeacht de vraag of deze “appartementen” door afdreiging zijn verkregen. Lees in het arrest de telefoontaps eens rustig door en vraag je af hoe vriendelijk hier wordt gedreigd…
   Baybasin is een beminnelijk en bemiddelend mens, geen afperser!

   Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  Ton Hofstede heeft er ook een artikel over:
  http://www.hethaagsecomplot.nl/20170704-het-heling-vonnis.htm

  Even een leuk citaat:

  De Bossche rechters hadden 40 bladzijden nodig om hun onkunde te verbloemen. En om uit te leggen waarom de “afgeperste” [AS] zijn 1,5 miljoen dan niet terug krijgt maar de staat dit inpikt. Dat is dan toch heling?

  Dat hebben ze zelfs niet uitgelegd! 🙂

  Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  BLIK is ook verontwaardigd. Cruelman (Kroelie) gaat in discussie. Dan komt Sibel Edmonds voorbij, maar Mark zegt:

  Vreemd dat hij de nl staat 90 % van de waarde van de nog te bouwen appartementen ( na 20 jaar bouwen) moet betalen zonder garantie dat ze gebouwd worden en zonder de investering van 800000 dm + rente terug te krijgen. Waarom de nederlandse rechter mag ontnemen bij Turkse onroerendgoed handel is mij onduidelijk, het heeft niets met de criminele activiteiten in nl te maken, beetje gezocht en het stinkt behoorlijk naar machtsmisbruik.

  Dank je wel, Mark!

  Antwoord
 7. yvonnemax

  mr.drs.Bou:
  4 juli, 2017

  Dit staat nu op NOS teletekst
  Ik weet weinig of niks over deze zaak.

  Kunt u aangeven wat er niet klopt in dit artikel van de NOS?
  Dan link ik het weer verder.

  Ik heb bemerkt dat NOS steeds stukken zet die half waar zijn, of helemaal niet kloppen.
  Elke keer als ik dit doe wat ik nu doe, is de volgende dag het artikel verdwenen van teletekst.
  Gr yvon

  NOS Teletekst 108
  
  Geen grond herziening zaak-Baybasin

  
   Advocaat-generaal Aben ziet geen
  grond om de Hoge Raad te adviseren de
  zaak-Baybasin te herzien.De Turkse
  Koerd Baybasin werd in 2002 veroordeeld
  tot levenslang wegens het leiding geven
  aan een grote drugsbende.Het bewijs
  tegen hem was hoofdzakelijk gebaseerd
  op afgeluisterde telefoongesprekken.

  Baybasins advocaat is ervan overtuigd
  dat de telefoontaps zijn gemanipuleerd.
  Zij beroept zich daarbij onder andere
  op een oud-MIVD’er.Het vasthouden van
  Baybasin zou een Nederlands-Turks
  complot zijn.

  Aben haalt de beweringen van de MIVD’er
  in een uitgebreid rapport onderuit.

  
  

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Sorry, Yvonnemax, maar je links doen het niet. Daar kan ik dus niet op reageren.

   Antwoord
 8. yvonne

  ‘Dan zijn tienduizend experts niet genoeg’
  De levenslang gestrafte Hüseyin Baybaşin zegt de afwijzing van zijn herzieningsverzoek door advocaat-generaal Diederik Aben al te hebben zien aankomen. Hij reageerde een half uur na de uitspraak tegenover Crimesite.

  Baybaşin:
  Als zeven experts uit verschillende landen, ook van KPN en TNO, het eens zijn dat er overtuigende tekenen zijn van manipulaties in de opgenomen telefoongesprekken. Als twee hoogleraren dit onderschrijven. En als alleen de heer Aben en een ongekwalificeerde clown die hem bijstond dit bestrijden, wat moet er dan nog meer meer zijn voor de heer Aben en de Hoge Raad om de waarheid te accepteren? Als er een hele reeks getuigen is, die allemaal verklaren over een samenspanning tussen Turkije en Nederland in mijn zaak. Iemand die geen Koerdisch spreekt zegt dat er niets mis is met de vertalingen door de politietolken terwijl een internationaal erkend expert in Koerdisch en Turks precies aanwijst welke woorden verkeerd zijn vertaald. Wat meer moet er zijn om de waarheid te accepteren. Als dat allemaal niet genoeg is om deze zaak nog een keer te laten bezien door een gerechtshof, dan zijn tien duizend experts en getuigen, hoe gekwalificeerd ook, niet genoeg. Ik denk dat het Nederlandse publiek en de Nederlandse politiek zich erin zouden moeten verdiepen en zich moeten uitlaten over zoveel lelijkheid.
  ———————————————–
  Ik denk dat de Nederlandse politici donders goed weet hebben van de zaak Baybasin/demmink, maar zijn gewoon bang voor hun pluche!!

  Antwoord
 9. mr.drs.Bou

  Adèle van der Plas hekelt afwijzing herzieningsverzoek Baybasin duurt 13 minuten.

  http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/2017/07/adele-van-der-plas-hekelt-afwijzing.html

  Adèle van der Plas hekelt afwijzing herzieningsverzoek Baybasin
  WeAreChangeRotterdam

  Gepubliceerd op 4 jul. 2017

  WeAreChange.nl hield direct na publicatie van de afwijzing van het herzieningsverzoek van de zaak Baybasin een telefonisch interview met advocate Adèle van der Plas. Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, Diederik Aben kwam op 4 juli 2017 met zijn conclusie die meer dan 1700 pagina’s in beslag neemt. Hierin is onder andere te lezen dat de deskundigen Hans van de Ven en Ton Derksen door Aben niet als deskundigen worden erkent. Hetzelfde gaat op voor de bijdragen van TNO en PWC. In hoeverre kan men nog spreken van een zuiver juridisch proces?

  Antwoord
 10. Paul

  Ingevolge welke Nederlandse strafwetgeving kunnen buitenlanders voor vermeende strafbare feiten in het buitenland, hiervoor berecht worden in Nederland?
  Is de Nederlandse rechter daartoe bevoegd?

  Antwoord
 11. mr.drs.Bou

  Paul, normaal gesproken is de Nederlandse rechter niet bevoegd inzake strafbare feiten in het buitenland, maar men zegt dat Baybasin deze strafbare feiten telefonisch vanuit Nederland heeft gepleegd. Dit is nogal een gammel argument, want deze feiten hebben betrekking op Turkije. Daarom heeft men er een “moord” in Kentucky aan toegevoegd: “Just make him call, that’s all.” Daarmee werd “bewezen” dat Baybasin vanuit Nederland leiding gaf aan een internationale en moorddadige criminele bende.

  Juridisch is dit eigenlijk onzin! Deze hele zaak is onzin. Hij berust op welbewust bedrog door het OM en de rechters doen daar aan mee!

  Het is ook niet de enige onzin-zaak. Robert Hörchner is een ander voorbeeld, ook hij werd welbewust geframed door het OM. Dat begon met een telefoontap! Toen Hörchner zijn recht wilde halen, kwam Demmink persoonlijk tussen beide!

  En wat denk je van de Vaatstra-zaak? Marianne is niet vermoord door Jasper Steringa, maar door twee asielzoekers. De hoofd-dader is nog dat zelfde weekeinde stilletjes weggesluisd naar Noorwegen. Het OM ontkent dit in alle toonaarden, maar vele getuigen vullen elkaar aan!

  Het OM is verworden tot een criminele organisatie en de rechters steunen dit “beleid”. Het gaat dus niet om Baybasin, niet om Hörchner of de moord op Marianne, maar om de rechtsstaat. Dhr. Baybasin is zich daarvan ten zeerste bewust, daarom steun ik hem graag.

  Antwoord
  • Paul

   Dank mw. Bou voor uw reactie.
   Ik ben bekend dat de zin:“Just make him call, that’s all.” op een zeer vreemde wijze vertaald wordt naar:”maak hem koud”, maar waar blijkt uit dat hij dit op Nederlands grondgebied gezegd zou hebben?

   Het lijkt mij dat de Nederlandse rechtsgang nu op hoofdpunten als beëindigd gezien kan worden.Naast dat mw. Van de Plas enorm veel werk heeft verzet en ze in het bovenstaande gesprek, voor mij, ook wel laat doorklinken dat ze moedeloos wordt van de Nederlandse rechtspraak,staat er nu een beroeps mogelijkheid open bij het Europese Hof van Justitie ?

   Antwoord
   • Paul

    Herstel, het is een herzieningsverzoek, dus op dat verzoek moet nog besloten worden.
    Maar wat mijn inhoudelijke vraag is, is het Europese Hof van Justitie de laatste beroepsmogelijkheid ?

    Antwoord
    • mr.drs.Bou

     Paul, in principe wel, maar in die procedure wordt het merendeel niet ontvankelijk verklaard, terwijl de procedure ook weer jaren duurt. En intussen zit dhr. Baybasin nog altijd in de gevangenis. Zoals Bassie (van den Heuvel) zegt: we gaan door tot hij in de gevangenis sterft!
     Maar deze clown heeft alleen geen rekening gehouden met het feit dat dhr. Baybasin vier kinderen heeft, die nu jong volwassen zijn en die allen Rechten hebben gestudeerd. Dus zelfs als dhr. Baybasin in de gevangenis sterft, dan komen zijn erfgenamen hun recht opeisen!
     Bassie en Diederik A.driaan zijn slechts Vuiligheid en Jus-clowns!
     Moge de waarheid zegevieren!

 12. mr.drs.Bou

  De conclusie van mr. Diederik A. telt 1730 pagina’s. Dat is niet normaal! Deze conclusie is openbaar:
  https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Documents/Aben%20-%20Conclusie%20Baybasin%20170703.pdf

  Marcel Haenen in het NRC:

  ‘Zaak-Baybasin hoeft niet over’

  Justitie

  De advocaat-generaal weerlegt alle argumenten van de levenslang gestrafte Hüseyin Baybasin voor een nieuw strafproces.

  De tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybasin (60 jaar) heeft geen recht op een nieuw strafproces. Na een onderzoek dat meer dan vijf jaar heeft geduurd, is dit het advies dat de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, Diederik Aben, dinsdag heeft bekendgemaakt. Hij adviseert het hoogste rechtscollege het herzieningsverzoek te verwerpen dat advocaat Adèle van der Plas in 2011 indiende.

  De conclusie van de advocaat-generaal telt een recordlengte van 1.730 pagina’s. Alle ruim honderd zogeheten nieuwe feiten die door de advocaat waren aangedragen omdat ze een nieuw proces zouden rechtvaardigen, zijn door Aben afgewezen.

  Antwoord
 13. mr.drs.Bou

  De NOS verspreidt weer propaganda, nota bene door Lex Runderkamp:

  Advies aan Hoge Raad: geen grond voor herziening zaak-Baybasin

  Nederlandse tapkamers zijn niet te kraken of te manipuleren. Die conclusie trekt de advocaat-generaal van de Hoge Raad na een onderzoek van ruim vier jaar. De kamers waarin telefoons worden afgetapt, spelen een cruciale rol in de rechtszaak tegen Hüseyin Baybasin. In zijn advies aan de Hoge Raad zegt de advocaat-generaal dat er geen grond is voor een nieuwe behandeling van deze zaak.

  De Turkse Koerd is tot levenslang veroordeeld omdat hij leiding gaf aan een misdaadsyndicaat dat op grote schaal handelde in verdovende middelen. Het bewijs tegen Baybasin is hoofdzakelijk gebaseerd op afgeluisterde telefoongesprekken.

  Adele van der Plas, de advocate van Baybasin, heeft sinds zijn veroordeling in 2002 geprobeerd aan te tonen dat de afgeluisterde gesprekken door de politie en het Openbaar Ministerie zijn vervalst. Er zou sprake zijn van een politieke samenzwering tussen de top van justitie in Nederland en de autoriteiten in Turkije. Zij zouden de Turks-Koerdische leider in de gevangenis hebben willen krijgen en hem daar willen houden.

  Onderzoek naar complot

  Antwoord
 14. Ayse Cali

  http://www.baybasinhuseyin.com/2017/07/04/baybasin-about-the-complusion-of-aben/

  PROOF OF DEMMINK’S INVOLVEMENT

  This is the original document from the Ministry of Justice of Holland that proofs Joris Demmink’s involvement with the Baybasin case. Next to that is the English translation of this document.

  When you, Mr Aben, are telling in your conclusion that there is no proof of Joris Demmink’s involvement with the Baybasin case, what is your answer to this fact? Why are you lying? Why are you lying, Mr Aben? Were you one of those victims who was raped by Joris Demmink and don’t want the investigation to carry on against Joris Demmink properly and this truth not to come out as well? Are you protecting your secret or are you protecting Joris Demmink? So, can you tell your reason, please? If you are not going to tell the reason, then tell the public why you are lying, as you lied in your 1730 pages your conclusion. Why are you lying?

  I bring this to public’s attention. Everyone should ask Mr Aben why he does lie.
  Hüseyin Baybasin

  Antwoord
 15. mr.drs.Bou

  Via Barracuda vond ik een staatje van het vermogen van Baybasin:
  https://3.bp.blogspot.com/-wRWG3tJs2_Y/U0oU05JGU0I/AAAAAAAAEPM/74O76qZceHA/s1600/Capture.PNG

  Ten eerste geloof ik daar niets van, maar ten tweede zou er in dat geval beslag gelegd zijn op veel meer dan de nu door het Hof bevolen anderhalf miljoen euro. Zelf weet ik alleen dat dhr. Baybasin door zijn grootvader was aangewezen als opvolger. Deze grootvader was groot grond bezitter en stamhoofd van anderhalf miljoen Koerden. Dhr. Baybasin beheerde dus het familiekapitaal van een rijke, adellijke Koerdische familie!
  Dat deze familie veel grond bezat en een marmer-mijn plus fabriek, heeft dhr. Baybasin me zelf verteld. In Istanboel had de familie een garage en auto-bedrijf dat dure Mercedes verkocht en verhuurde. Dat blijkt uit de tapgesprekken. Omdat de hele familie Baybasin moest vluchten voor de Turken, had dhr. Baybasin in 1995 veel van de bezittingen in Turkije verkocht. Hij wilde het geld investeren in Europa, het liefst natuurlijk in Engeland, waar hij een reguliere verblijfsvergunning had.

  Mocht iemand weten waar dit rare staatje vandaan komt, dan gaarne!

  Wat Barracuda er van maakt, is echt ONZIN. Zelfs voor een staats-trol die nog altijd gelooft in 19 vliegende plofmoslims, is het beneden peil.

  Antwoord
 16. Rianne

  Een documentaire over telefoontaps gemaakt door Zembla.
  De “semietjes” denken weer dat ze slim zijn..
  Spoel door naar 26 minuten:

  https://www.youtube.com/watch?v=Ip69Jbbxp-8

  Binnen de NAVO is er sprake van meerdere criminele netwerken zoals pedofilie, drugs, Gladio-terrorisme etc. De eventuele chantage door Turkije (of een andere schurkenstaat) kan ook over hele andere zaken gaan dan altijd weer die Demmink. De MH-17 of 9-11 telefoontaps zijn op dezelfde manier bewerkt als die van Baybasin.

  Betrouwbaarheid telefoontaps in het geding

  Zembla documentaire 6 februari 2003

  Antwoord
 17. Paul
  • mr.drs.Bou

   Beste Paul,
   Eind jaren ’90 waren die tapkamers zo lek als een mandje. Dat leidde in 2003 tot een eis om de beveiliging te verbeteren.
   Betere beveiliging tapkamers nodig

   DEN HAAG – De beveiliging van tapkamers van de politie – waar telefoon-, fax- en dataverkeer van criminelen wordt afgeluisterd of onderschept – moet snel verbeteren.
   De ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Donner (Justitie) hebben daartoe de korpsbeheerders van de politiekorpsen opdracht gegeven. De twee ministers hebben dat maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Ze reageren op een onderzoek naar de informatiebeveiliging bij vijf tapkamers. Daaruit blijkt dat die beveiliging nogal te wensen overlaat, waardoor onbevoegden toegang kunnen krijgen tot de informatie.

   Alle taps in de zaak Baybasin zouden in Nederland zijn gemaakt in 1997-1998. In de Kentucky-zaak en andere zaken, waaronder die “moord in de theetuin”, blijkt het echter te gaan om gesprekken die begin jaren ’90 in Turkije zijn gevoerd! Professor Ton Derksen toont dit duidelijk aan! Maar mr. Diederik A. vertrouwt alleen op Bassie de clown!

   Zelfs op dit moment blijkt het mogelijk om gesprekken te manipuleren.
   Tapkamers politie zijn onveilig
   Gepubliceerd op maandag 3 juli 2017 13:46

   Getapte data van door recherche opgenomen gesprekken in strafrechtelijke onderzoeken zijn niet veilig. Politierechercheurs kunnen vanaf hun Windows-pc op het bureau betrekkelijk eenvoudig datum en tijd van afgeluisterde en opgeslagen telefoongesprekken wijzigen. Ook kunnen ze gesprekken onzichtbaar maken en vervangen door andere. Verder kunnen tevoren opgenomen en bewerkte gesprekken op verschillende manieren vanuit binnen- en buitenland worden geïnjecteerd in de tapkamers. De rechter of de tapkamer-beheerder kan daarvan niets waarnemen.

   Dat alles blijkt uit een rapport voor de Hoge Raad van Hans van de Ven, voormalig hoofd signaalanalyse van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Zijn bevindingen roepen ernstige twijfels op over de authenticiteit en betrouwbaarheid van tapgesprekken die in duizenden politie-onderzoeken zijn – en worden – verzameld. En daarmee over de legitimiteit van telefoontappen als opsporingsmiddel.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën