Selecteer een pagina

Archieven

Robert Hörchner en de wurgslang van Sepot 01

We hebben lang niets gehoord van Robert Hörchner, over wie op BOUblog in het verleden talloze berichten verschenen. Het eerste bericht stamt van augustus 2007 en het laatste van 14 oktober 2013. Robert heeft deze laatste jaren niet stil gezeten, maar wel stil gezwegen! Hij vecht nog altijd voor schadevergoeding wegens een onrechtmatige strafrechtelijke vervolging van 2000 tot 2003, maar hij stuitte daarbij op nog meer onrechtmatige overheidsdaden! Hij ontdekte namelijk niet alleen waarom niemand ooit schadevergoeding krijgt wegens onrechtmatige vervolging, maar dat de overheid daarbij tevens een dubbele boekhouding bijhoudt!

Op 10 oktober j.l. vond het Hoger Beroep plaats in de civiele zaak Hörchner tegen de Staat. Tot op dat moment heeft Robert gezwegen over zijn bevindingen. Robert Hörchner en zijn partner Annelies eisen schadevergoeding van de Staat wegens een strafrechtelijke vervolging die begon in januari 2000 en pas medio 2003 leidde tot vrijspraak. Het bloeiende confectiebedrijf van Hörchner, Clip Confections, ging daardoor ter ziele. De vervolging berustte op een telefoontap van een gesprek tussen twee andere mensen, Robert en Annelies wisten niet wat er was besproken. Van die tap bestonden echter twee verschillende tapverslagen! Daar was duidelijk mee geknoeid. Hörchner begon een schadeprocedure, maar Crimesite zegt nu op grond van Roberts ervaring: zo betaalt de Staat nooit schadevergoeding.

In 2003 werd Robert door de strafrechter van het Hof Den Bosch vrijgesproken met de volgende woorden:

Medeplichtigheid in de vorm van het behulpzaam zijn bij het plegen van het gronddelict, is evenmin bewijsbaar, aangezien – daargelaten de vraag of bij de verdachte inmiddels volstrekte wetenschap bestond dat in het bedrijfspand een XTC-laboratorium gevestigd was- uit het onderzoek ter terechtzitting niet aannemelijk geworden dat de verdachte het bedrijfspand voor die ander of anderen beschikbaar heeft gehouden. Uit het dossier volgt integendeel dat de verdachte alles in het werk heeft gesteld om die ander of anderen uit het pand te verwijderen.

In 2010 wees de civiele Rechtbank van Den Haag vonnis in deze schadezaak. De rechtbank Den Haag concludeerde:

Een dergelijke negatief geformuleerde vrijspraak is echter onvoldoende om de conclusie te kunnen dragen dat gebleken is van de onschuld van Hörchner.

Vrijspraak in het strafrecht is volgens de civiele rechter geen bewijs van onschuld! In het strafrecht moet het OM bewijzen dat de verdachte schuldig is, maar in de civiele procedure moet de eiser bewijzen dat hij onschuldig is aan iedere verdenking waarop de vervolging berustte. Deze omkering van de bewijslast maakt een beroep op Schade Onrechtmatige Overheidsdaad reeds vrijwel kansloos. De Hoge Raad maakte daar in het Begaclaim arrest echter een uitzondering op: …recht op schadevergoeding bestaat alleen als iemand ten onrechte als verdachte is aangemerkt. In dat geval volgt een sepot, met als code 01. Het probleem is alleen dat juist dat sepot volgens de wet uit het strafblad moet worden gewist.

Hörchner had bij de Rechtbank Den Haag het duidelijke en overtuigende bewijs ingebracht dat hij en Annelies vervolgd waren op grond van een vals uitgewerkte telefoontap, maar hun eis werd afgewezen, zonder dat de vervalste tap zelfs maar in het vonnis werd vermeld. De schadeplicht van de Staat zou slechts bestaan als Robert en Annelies konden bewijzen dat ze kennelijk ten onrechte als verdachten waren aangemerkt. Hörchner moest bewijzen dat de hele verdenking ten onrechte was. Dat is een negatief feit, dus eigenlijk onbewijsbaar.

Hörchner ging in hoger beroep en op zoek naar zijn strafblad. Tegenwoordig heet dat een Uittreksel Justitiële Documentatie (UJD). Onder strenge veiligheidsmaatregelen wordt dat UJD in Almelo digitaal opgeslagen middels elektronisch berichtenverkeer (EBV) via het COMPAS-systeem van het Openbaar Ministerie. Bij ieder strafdossier wordt een dergelijk UJD (strafblad) gevoegd zodat de rechter, indien van toepassing, de juridische geregistreerde gegevens van een verdachte kan inzien. Als er strafrechtelijke feiten bij komen, dan verandert het UJD. Dat gaat automatisch. Niemand kan er in knoeien, zegt de minister, maar Robert ontdekte dat hij op hetzelfde moment twee verschillende strafbladen had! Dat kan niet, maar het bleek wel zo te zijn. Daarover zijn nu reeds twee maal Kamervragen gesteld.

De juridisch-wetenschappelijke stichting Educan heeft alle strafbladen van Hörchner onderzocht en hun analyse (pdf, 74 pagina’s) online gepubliceerd. Voor juristen is dit een MUST READ!

Op grond van deze analyse hebben ze tevens een voor leken begrijpelijke “handleiding” bij dat rapport opgesteld: AFBRAAK VAN DE RECHTSPRAAK. Dit is voor iedere geïnteresseerde burger een MUST READ! Zie in dat rapport ook de twee verschillenden strafbladen (UJD’s).

Uit dat artikel van 15 pagina’s blijkt dat de Staat de zaak zo heeft geregeld dat men nimmer schadevergoeding kan krijgen wegens onterechte of zelfs onrechtmatige strafvervolging! Het blijkt dat men voor de civiele rechter moet bewijzen dat men niet alleen onschuldig is aan de feiten waarvoor men werd vervolgd, maar aan alle feiten waarop de verdenking berustte. Omdat deze feiten leidden tot een sepot 01 en dus zijn gewist in het UJD, valt zelfs niet meer te achterhalen waar men ooit van werd verdacht. Het UJD dat de rechters ontvangen via COMPAS bevat deze feiten kennelijk nog wel! Men moet dan het negatieve feit bewijzen dat men iets niet heeft gedaan, zonder zelfs maar te weten wat men niet heeft gedaan! AFBRAAK VAN DE RECHTSPRAAK zegt:

De verdenkingen tegen de heer Hörchner luiden:
Feit 1
betrokkenheid bij de uitvoer van XTC/Amfetamine naar Engeland;
Feit 2
deelneming aan een criminele organisatie;
Feit 3
betrokkenheid bij het zogenaamde XTC/Amfetamine laboratorium.

Robert werd beschuldigd van feit 3, maar hij moet nu dus óók bewijzen dat hij onschuldig is aan de feiten 1 en 2, terwijl deze reeds voor zijn strafzaak begon waren geseponeerd met een sepot 01: ten onrechte als verdachte aangemerkt. Dat sepot 01 moet volgens de wet uit het UJD worden verwijderd.

Crimesite zegt daarom: Zo betaalt de Staat nooit schadevergoeding:

Sepotgrond

Waarom is dit zo belangrijk?
Omdat deze “sepotgrond” volgens de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad als enige uitzondering wel tot een schadevergoeding van een gedupeerde kan leiden op basis van het gebleken onschuldcriterium. En laat nou juist die sepotgrond zijn verdwenen uit het strafblad van Robert Hörchner, zoals die bij de afdeling Juridische Documentatie in Almelo staat geregistreerd. In een ander uittreksel van zijn strafblad staan deze sepotgronden, ten onrechte als verdachte vermeld, wel geregistreerd.

Maar het is zelfs nog erger… Het blijkt dat Robert volgens de ene versie van zijn strafblad is vervolgd op feit 1, terwijl dat feit in mei 2000 reeds was geseponeerd met sepot 01, terwijl in de andere versie dat sepot 01 niet wordt vermeld! Het lange Deskundigenrapport zegt:

3.2
Blijkens een uitdraai van het systeem COMPAS (Communicatiesysteem Openbaar Ministerie Parket Administratie Systeem) wordt bevestigd dat officier van Justitie, mr. T. de Jong, naast feit 2 ook feit 1 geseponeerd heeft op de datum 29 mei 2000 met de sepotgrond: ten onr. als verd. vermld. inzake art lOa Opiumwet. Opmerkelijk is echter dat officier van Justitie mr. T. de Jong hetzelfde feit 1 art. lOa Opiumwet alsnog op de dagvaarding heeft opgevoerd. Op basis van het voorgaande kan dan ook reeds de conclusie worden getrokken dat Hörchner ruim drie jaar strafrechtelijk is vervolgd en uiteindelijk is vrijgesproken van hetgeen waarvoor hij destijds, middels een sepot met de code 01, ten onrechte als verdachte was aangemerkt.

Robert is dus tot medio 2003 mede vervolgd voor een zwaar delict waarvan hij in mei 2000 reeds met een sepot 01 ten onrechte als verdachte was vermeld! Maar het wordt nog gekker. Het rapport zegt verder:

Dit is echter niet het enige dat vreemd is aan de vermelde sepotbeslissingen. In het uittreksel van de justitiële documentatie d.d. 26 april 2013 zijn de voornoemde sepotgronden namelijk verdwenen. Er is derhalve een aanpassing verricht in de justitiële documentatie van Hörchner waarbij de voornoemde sepotgronden zijn verborgen. Blijkens een uitdraai van het COMPAS systeem de datum 31 oktober 2014 zijn de sepotgronden nog steeds in dit systeem terug te vinden.

In april 2013 was het sepot 01 verdwenen, maar in oktober 2014 stond het er nog, of was het er weer! Kortom: er is met het systeem geknoeid. Wat in COMPAS staat, behoort ook in het UJD te staan, maar dat blijkt hier niet het geval! Alles gaat elektronisch, dus als men met COMPAS een UJD opvraagt, dan moeten die twee overeenkomen. Vergelijk het met een e-mail: als ik die aan u verstuur, dan is de tekst in mijn verzonden e-mail hetzelfde als de tekst in de e-mail die u ontvangt. Stuur ik de mail aan twee mensen, dan ontvangen ze beiden dezelfde tekst. Zo hoort het te werken, maar hoe komt Robert dan aan twee verschillende strafbladen of UJD’s?

Het Deskundigenrapport zegt verder:

3.6
Van de sepotbeslissingen is nooit melding gedaan aan Horchner. Een dergelijke kennisgeving is echter, blijkens punt 6 van de Aanwijzing gebruik sepotgronden wel vereist. Ook op grond van het destijds toepasselijke recht dienden kennisgevingen van niet verdere vervolging aan de verdachte te worden betekend ex artikel 245a WvSv.

Het hele rapport telt 74 pagina’s en er er staan nog veel meer fraaie dingen in, maar heel begrijpelijk wordt het niet. Het artikel AFBRAAK VAN DE RECHTSPRAAK is echter helder, het gaat eerst in op de voorgeschiedenis en zegt dan:

Er is zodoende sprake van verschillende naast elkaar bestaande systemen voor de justitiële documentatie.

Selectief ten laste leggen door het Openbaar Ministerie, automatische verwijdering van het sepot(s) met de code 01 conform de Wjsg en vervolgens geen kennisgeving sepotbeslissing betekenen, is het sepot(s) daardoor een “negatief feit” geworden. In samenhang met het Begaclaim ‐ arrest van de Hoge Raad staat de gewezen verdachte met een niet bewezen strafzaak met lege handen in een civiele schadeprocedure tegen de Staat.

Vorig jaar juli zijn er reeds Kamervragen gesteld door Michiel van Nispen van de SP, waarop de minister antwoordde dat dit niet mogelijk is, want er is maar één systeem. In de zaak Hörchner blijkt echter alles mogelijk, minister Van der Steur! Onze Staat der Nederlanden schrijft met dubbel krijt en spreekt met gespleten tong. Vandaar dat Van Nispen nogmaals Kamervragen heeft gesteld. Het wachten is nu weer op het antwoord van de minister…

Het deskundigenrapport van Educan is uiteraard ingebracht bij het Hof den Haag. De Raadsheren weten nu ook dat de Staat der Nederlanden met dubbel krijt schrijft. De advocaat van Robert en Annelies, mr. Yehudi Moszkowicz, hield een stevig en helder pleidooi (pdf, MUST READ).

Als we even stil zijn geacht college, dan kunnen we misschien een schrijver genaamd Kafka zich in zijn graf horen omdraaien. Het scenario dat ik zojuist voor u heb geschetst zou immers feilloos passen in Der Prozess van Franz Kafka. Echter, Josef K. was een fictief persoon. Voor Hörchner en zijn vrouw is het bittere werkelijkheid.

Op 6 december a.s. wijst het Hof arrest. Na een jarenlange lijdensweg daagt er nu eindelijk recht voor Robert en Annelies. De zaak Hörchner is daarmee echter nog lang niet ten einde. De politieke consequenties, de zwendel bij Justitie, de schending van het Europese Recht, het is nu algemeen bekend en het zal allemaal nog wel aan de orde komen. De conclusie luidt dan ook voorlopig: Beware of the underdog!

4 Reacties

 1. Eduard

  Geachte redactie lezers en lezeressen,

  Compliment voor het duidelijk geschreven artikel!
  Ondertussen is men bij Stichting Educan niet stil blijven staan bij de aangetroffen aanwezige feiten. De juridisch wetenschappelijke bevindingen en eindconclusies van de deskundigen van Educan worden momenteel ook gesteund door diverse strafadvocaten, advocaten civielrecht, hoogleraren strafrecht, hoogleraren civielrecht en (ict)deskundigen op het gebied van de informatie verwerking en informatiebeheer door overheid.
  Feit is dat de wijze waarop men meent om te gaan met deze gevoelige gegevens reden zijn voor Kafkariaanse toestanden in onze rechtsstaat. Zie de hierboven beschreven casus. ( ook ligt evt misbruik van een niet valide systeem op de loer)

  Antwoord
 2. Eduard

  sorry door overheid moet zijn overheden want ook een verklaring omtrent gedrag wordt ingevuld door informatie afkomstig uit een niet-valide systeem. Dit kan gevolgen hebben voor verdere en andere rechtsgangen maar ook voor het vinden van een betaalde werkkring en of financiering van een hypotheek of onderneming door banken etc..

  De (onafhankelijke) rechter is in het geding omdat hij of zij zich enkel in beginsel zijn of haar oordeel baseert op door het OM aangeleverde proces informatie. Van een garantie op een eerlijke rechtsgang is op voorhand geen sprake meer. Laat staan de handhaving van de ‘Trias politica’!

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Eduard,
   Welkom op BOUblog! Over de gevolgen van deze juridische zwendel, en dan met name die TWEE STRAFBLADEN, zou ik een apart artikel willen schrijven. Als er met de juridische documentatie kan worden geknoeid, dan heeft dat verstrekkende gevolgen. Ik dacht zelf nog in termen van strafrecht: Sta je voor de rechter, naar je zelf denkt met een blanco strafblad, heeft deze rechter een strafblad van jou waar je zelf geen weet van hebt… Dat soort Kafka.
   Maar inderdaad vragen ook werkgevers en zelfs banken vaak om een “verklaring van goed gedrag”. Aan dat gevolg had ik zelf nog niet eens gedacht.

   Deze twee strafbladen van Hörchner staan min of meer los van de wurgslang van sepot 01. Je krijgt alleen schadevergoeding als je een sepot 01 kunt bewijzen, maar juist dat sepot wordt uit het UJD gewist. Dat kun je dus nooit bewijzen, daarom krijgt niemand ooit schadevergoeding.

   In de zaak Hörchner is trouwens ALLES fout: hij blijkt strafrechtelijk vervolgd voor een Zwaar Delict dat voor de aanvang van het proces reeds was geseponeerd met sepot 01. En dan hebben we het nog niet eens over de vervalste tapverslagen waarmee alles begon.

   Alle respect voor Hörchner die deze waanzin niet alleen overleefde, maar zelfs de Gordiaanse Knoop wist te ontwarren! 🙂

   Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  Polen verdient straf, vindt Brussel

  De Poolse regering wil voortaan rechters kunnen aannemen en ontslaan. Maar het land draait daarmee de democratie de nek om, vindt Brussel dat nu dreigt met boetes en het stopzetten van subsidies.

  Volgens het Kabinet is de hervorming nodig omdat de huidige rechtelijke macht corrupt is. Er ligt nu een voorstel om alle 93 rechters van het Hooggerechtshof met vervroegd pensioen te sturen en te vervangen door kandidaten die de goedkeuring hebben van de regering.

  De Europese Commissie is woest en dreigt met juridische stappen. Vicevoorzitter Frans Timmermans overweegt boetes op te leggen of Polen zelfs het stemrecht in de Europese Raad ontnemen. Dat laatste staat bekend als het inroepen van artikel 7 en dat is voor Brusselse begrippen een zeer zwaar middel. ,,Wij zijn heel dichtbij het besluit om deze procedure te starten”, aldus Timmermans.

  Lees hier verder

  ———————————————-

  De rechterlijke macht in Polen is corrupt en ons OM doet daar goede zaken mee! Maar onze eigen rechterlijke macht is ook corrupt, zo blijkt uit de zaak Hörchner. Om nog maar niet te spreken van de zaak Baybasin…

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie × 1 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën