Selecteer een pagina

Archieven

Wolfgang Hebben beschuldigt Wim Dankbaar van smaad

Op dinsdag 21 juni a.s. moet Wim Dankbaar voorkomen bij de rechtbank in Leeuwarden. Hij is gedagvaard inzake smaad tegen Wolfgang Hebben. In zijn boek: Het Vaatstra complot schrijft Wim Dankbaar dat de dader van de moord op Marianne Vaatstra niet Jasper Steringa is, maar dat de moord is gepleegd door twee asielzoekers in de caravan van Wolfgang Hebben, die medeplichtig was. Het OM wil graag dat dit boek wordt verboden, dus die aangifte van Hebben komt hen wel goed uit. Wie de zaak heeft gevolgd en Het Vaatstra complot heeft gelezen, weet dat de inhoud van het boek blijkt uit verklaringen van getuigen. Dankbaar wil deze getuigen oproepen, maar het OM in de persoon van de Officier van Justitie S.E. Eijzenga zegt daar botweg nee tegen.

Bij deze het verzoek om getuigen op te roepen:

Arrondissementsparket Noord Nederland
T.a.v. de Edelachtbare Heer
Mr S. Eijzenga
Postbus 577
9700 AN GRONINGEN
Per fax: 088-699 01 43

Haarlem, 7 juni 2016

Inzake: Dankbaar/ OM
Parketnummer: 18/ 730314-15

Edelachtbare Heer,

Mijn cliënt, de heer W.J. Dankbaar, heeft een dagvaarding ontvangen voor de terechtzitting op 21 juni a.s. bij de rechtbank te Leeuwarden. Wat cliënt en mij betreft kan de zaak echter nog niet inhoudelijk worden behandeld, omdat er nog getuigen moeten worden gehoord. De vraag is of dat kan plaatsvinden op de zitting van 21 juni of doordat de zaak wordt verwezen naar de rechter-commissaris, onder wiens leiding vervolgens getuigenverhoren zouden kunnen plaatsvinden.

Onderstaand zal ik uiteenzetten welke getuigen voor de verdediging van cliënt van belang zijn, waarna ik graag van u verneem of u ervoor voelt de betreffende personen op te roepen voor de terechtzitting, of de voorkeur heeft voor een verwijzing naar de rechter-commissaris. In dat laatste geval kunnen wij de rechtbank gezamenlijk verzoeken de inhoudelijke behandeling geen doorgang te laten vinden en de zaak naar de rechter-commissaris terug te verwijzen.

De volgende getuigen zijn voor de verdediging van belang:

1. De heer Faek Mustafa, wonende aan (adres).

De heer Mustafa heeft onder meer tegen mijn cliënt verklaard dat hij ongewild getuige is geweest van de moord op Marianne Vaatstra, gepleegd door Ali Hassan in de caravan van Wolfgang Hebben. Tevens heeft hij verklaard dat de bedoelde Ali Hassan niet de Ali Hassan was die in 1999 door het OM in Istanbul werd gearresteerd. Daarnaast heeft hij verklaard dat de heer Hebben een goede kennis was van Ludger Dill, hetgeen door Hebben wordt ontkend. De heer Mustafa heeft cliënt meegedeeld, dat hij het bovenstaande ook heeft verklaard ten tijde van verhoor door de politie in hetzelfde weekend dat de moord op Marianne Vaatstra heeft plaatsgevonden (1 en 2 mei 1999). De heer Mustafa is ervan op de hoogte, dat zijn verklaring in het boek van Dankbaar is opgenomen en ook via internet te lezen is, maar heeft daartegen tot op heden nimmer bezwaar gemaakt. Aangezien de aangifte tegen cliënt mede is gebaseerd op deze opmerkingen van de heer Mustafa, die cliënt vervolgens in zijn boek heeft opgenomen, is het voor de verdediging van groot belang dat Mustafa als getuige wordt gehoord, zodat hij kan uitleggen of, en, zo ja, waarom hij bovenstaande mededelingen aan cliënt heeft gedaan en in hoeverre die mededelingen volgens Mustafa op waarheid berustten. De getuigenverklaring van Mustafa raakt daarmee de kern van waar het in deze zaak om gaat. Immers: er is geen sprake van smaad indien cliënt te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat hetgeen hij in zijn boek heeft geschreven waar was. Indien Mustafa verklaart conform hetgeen hij destijds aan cliënt heeft meegedeeld en door de rechtbank/ rechter-commissaris zijn betrouwbaarheid zal kunnen worden getoetst, wordt de rechtbank in staat gesteld te beoordelen in hoeverre er door cliënt nu wél of geen smaad of belediging is gepleegd.

2. De heer Rida Hashimi, wonende aan (adres).

Rida Hashimi, destijds een vriend en klasgenoot van Faek Mustafa, heeft tegenover cliënt verklaard dat Faek Mustafa hem heeft verteld dat de moord op Marianne Vaatstra is gepleegd door Ali Hassan. Tevens heeft hij verklaard dat de bedoelde Ali Hassan niet de Ali Hassan was die in 1999 door het OM in Istanbul werd gearresteerd. Hashimi weet dat zijn verklaring in het boek is opgenomen en op het Internet staat, maar heeft net als getuige Mustafa tot op heden nimmer bezwaar gemaakt tegen de weergave van zijn verklaringen in het boek van cliënt. Hashimi heeft de waarheidsgetrouwheid van zijn verklaring persoonlijk aan Dankbaar bevestigd. Het belang van de heer Hashimi als getuige is hiermee gegeven. Aan de hand van zijn verklaring zal immers mogelijk kunnen worden vastgesteld of cliënt te goeder trouw heeft kunnen aannemen, dat hetgeen hij in zijn boek heeft geschreven op waarheid berustte.

3. Mevrouw Isabella Wagenaar, wonende aan (adres).

Isabella Wagenaar heeft verklaard dat er in de caravan van Wolfgang dubieuze praktijken plaatsvonden, onder andere de verkoop van softdrugs aan onder meer de toenmalige vriend van Marianne Vaatstra. Daarnaast verklaart zij dat Faek Mustafa en Ali Hassan Wolfgang Hebben kenden en regelmatig bij hem op bezoek kwamen, iets wat de heer Hebben ontkent. Tevens is zij op maandag 3 mei 1999 telefonisch met de dood bedreigd door Faek Mustafa. De aangifte hiervan die zij op 4 mei 1999 met haar vader deed, heeft nooit tot vervolging van Faek Mustafa geleid. Zij verklaart ook dat de Ali Hassan niet de Ali Hassan was die in 1999 door het OM in Istanbul werd gearresteerd. En tevens dat Ali Hassan en Faek Mustafa regelmatig op bezoek waren in de caravan van Hebben. Ook mevrouw Wagenaar is voor de verdediging van belang. Zij kan mogelijk bevestigen dat er in de caravan van Hebben illegale praktijken plaatsvonden én dat Hebben Mustafa en Hashimi kende. Dat laatste is iets dat Hebben in zijn aangifte juist heeft ontkend en daarmee voor de waarheidsvinding van belang.

4. De heer Thomas Vos, wonende aan (adres).

Ook Thomas Vos heeft aan cliënt meegedeeld dat Hebben veelvuldige en intensieve contacten had met asielzoekers en tevens met Ludger Dill, iets dat door Hebben wordt ontkend. Zijn verklaring is daarmee voor de verdediging van belang, omdat ook aan de hand daarvan zeer wel mogelijk kan worden aangetoond dat cliënt ervan uit kon gaan dat hetgeen hij in zijn boek over Hebben heeft geschreven op waarheid berustte.

5. De heer Hans Mauritz, medeverdachte, wonende aan (adres).

Medeverdachte Mauritz heeft cliënt meegedeeld dat hij bewijzen heeft van de verklaringen van de hierboven genoemde getuigen Mustafa en Hashimi. Ook zou hij, volgens zijn verklaring, afgelegd als medeverdachte in deze zaak (zie pagina 40 proces-verbaal) in het bezit zijn van geluidsopnames van gesprekken tussen hem en Hebben, alsmede van e-mails van Hebben, waaruit naar voren komt dat Hebben de door cliënt in zijn boek gepubliceerde mededelingen over Hebben in het verleden desgevraagd niet heeft weersproken. Tevens stelt Mauritz dat Hebben zijn rol bij de moord aan hem, Mauritz, zou hebben toegegeven en dat Hebben hem heeft meegedeeld dat de moord door asielzoekers is gepleegd. Ook de verklaring van Mauritz is voor de verdediging van groot belang. Ook aan de hand van zijn verklaring zal immers mogelijk kunnen worden vastgesteld of cliënt te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat hetgeen hij in zijn boek heeft geschreven op waarheid berustte.

Gezien het feit dat de verklaringen van bovenvermelde getuigen voor de verdediging van groot belang zijn, verzoek ik u voor tijdige oproeping van de getuigen zorg te willen dragen. Mocht u er de voorkeur aan geven dat de getuigen bij de rechter-commissaris worden gehoord, dan bestaat daartegen, zoals aan het begin van deze brief aangegeven, wat cliënt en mij betreft geen bezwaar en kunnen wij de rechtbank wellicht op voorhand verzoeken de inhoudelijke behandeling van de zaak op 21 juni geen doorgang te laten vinden.

Graag verneem ik spoedig van u.

Met vriendelijke groet,

T.J. Stapel
———————————-

Reeds de volgende dag, op 8 juni, kwam het kille antwoord: NEE. Het komt er op neer dat deze getuigen volgens het OM niet van betekenis zijn, zodat Wim Dankbaar door de weigering om hen op te roepen niet in zijn verdediging wordt geschaad.

Equality of arms? Zo zout heb ik het nog nooit gegeten! Ik ga mezelf nu maar vlug een glas wijn inschenken, tegen de vieze smaak. Foei, meneer Eijzenga, FOEI!!!

Zondag 12 juni 2016: Voor wie het boek niet heeft gelezen en toch in een uurtje tijd wil weten waar het om gaat, is er deze presentatie van Wim Dankbaar:

20 Reacties

 1. De Grijze Duif

  Moet je de ken Bou, dat wij samen gaan vechten, ik beslis daartoe. 😉

  Ik vecht met 2 samuraizwaarden in de ring. Jij mag aan de scheidsrechter vragen of je ook wapens mag gebruiken, die dit vervolgens bij mij neer legt. Ik zeg natuurlijk nee, en dat dit jouw verdediging niet zal schaden. Vervolgens sta je met blote handen in de ringen tegen mij met 2 samuraizwaarden.
  Succes!

  Dit is de overtreffende trap van de slager die zijn egen vlees keurt. Dit is de slager die bepaalt welke vlees de concurrent wel of niet mag verkopen. Dit is absurd en zelfs surrealistisch.

  Dat de mechanische ik zo werkt hond ik niet alleen zot in de zaak van Wim, maar in het algemeen en voor iedereen die hiermee te maken krijgt. Dat dit bestaat vind ik niet te bevatten…

  Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  Op Recht is Krom: 21 juni, een eerlijk proces?

  De zitting op 21 juni, 13:30 uur voor de smaadzaak van het OM tegen mij en Hans Mauritz gaat door. Het adres is rechtbank Leeuwarden, Zaailand 102. Wordt dit een eerlijk proces? Als het aan het OM ligt uiteraard niet. Via mijn advocaat heb ik verzocht de zaak aan te houden totdat eerst een vijftal getuigen zijn gehoord.

  Over die getuigen moet de rechter nu eerst beslissen. Zonder hen wordt het in elk geval GEEN eerlijk proces!

  Antwoord
 3. De Grijze Duif

  Hoe kun je jezelf nu goed voorbereiden wanneer je reeds in de ring staat en pas dan te horen krijgt of je wel of geen samuraizwaarden mag gebruiken?

  Deze zijn cruciaal en essentieel tegen een degelijk geëquipeerde tegenstander…

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Grijze Duif, ik begrijp je beeldspraak, maar laten we het liever hebben over yoga of tai chi. Daar kwamen geen bloedige messen aan te pas!
   Natuurlijk is er in deze geen sprake van equality of arms! Zelfs een kind van acht dat met een plastic zwaard voor samurai speelt, zal begrijpen dat dit spelletje niet eerlijk is.
   Ik weet niet waar mijn lezers nog meer posten, op Facebook en Twitter of zo, maar het zou me groot genoegen doen als de hele Friese Vaatstra-ploeg naar deze zitting kwam. Ik neem trouwens aan dat Wim zelf ook wel een oproep zal doen! En ik hoop op een goed verslag!

   Antwoord
   • De Grijze Duif

    Yoga zou voor Wim een zegen zijn…

    Zelf zal ik er helaas niet zijn de 2e. .. 🙁

    Antwoord
 4. mr.drs.Bou

  De zitting op 21 juni, 13:30 uur voor de smaadzaak van het OM tegen mij en Hans Mauritz gaat door. Het adres is rechtbank Leeuwarden, Zaailand 102. Wordt dit een eerlijk proces? Als het aan het OM ligt uiteraard niet. Via mijn advocaat heb ik verzocht de zaak aan te houden totdat eerst een vijftal getuigen zijn gehoord.

  Morgen zal de rechter hierover oordelen: Kan en mag het OM alle door Wim opgeroepen getuigen buiten beschouwing laten?
  Wonderlijk is wel dat het OM de eerste is die beslist over het oproepen van getuigen, maar gelukkig heeft de rechter het laatste woord.
  Uiteraard hoop ik op een volle Friese zaal. Moge de hele Vaatstra-bende daar aanwezig zijn! Klaske, je komt toch wel? En Akky? En Cobra? En zo voort!
  Wim, veel sterkte en succes. Ik wil dat je wint!

  Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  Slecht nieuws
  Geplaatst op 22 juni 2016 door Wim Dankbaar

  Althans voor mij en en mijn supporters. Ik kan er niets anders van maken. Het OM wil mij nu vijf maanden in de cel stoppen voor het aankaarten van hun bedrog. Going for the knock-out, zeg maar. In mijn naïviteit heb ik de macht van het OM om het “recht” naar hun hand te zetten zwaar onderschat. Ik zal later meer verslag doen van de zitting. Vooralsnog is onderstaand bericht een redelijk feitelijke weergave van de gebeurtenissen:

  Eis 4 maanden cel voor smaad in Vaatstra-boek
  Publicatie:
  di 21 juni 2016 20.11 uur

  LEEUWARDEN – Het Openbaar Ministerie (OM) in Leeuwarden heeft dinsdag vier maanden cel geëist tegen Wim Dankbaar, schrijver van het omstreden boek over de zaak-Vaatstra. Dankbaar zou ook een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van vier weken alsnog moeten uitzitten. Tegen publicist en mede-auteur Hans Mauritz eiste officier van justitie Sierd Eijzenga een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

  Thijs Stapel, de advocaat van Dankbaar, verzocht de rechtbank om die getuigen alsnog te laten horen door de rechter-commissaris. De rechtbank wees het verzoek af.

  De rechtbank doet op 5 juli uitspraak.

  Deze uitspraak is voorspelbaar! Geen getuigen, wel een veroordeling, dus een zeer oneerlijk proces! Ik hoop dat Wim Dankbaar ditmaal WEL in hoger beroep gaat!

  Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  Nu op Niburu, een pittig artikel met video van de boekverbranding.

  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10816:wij-leven-in-een-door-en-door-ziek-en-corrupt-land&catid=9:binnenland&Itemid=22

  We zijn in dit land nu op een gevaarlijk punt aangekomen, waarbij de rechtspraak en vooral het Openbaar Ministerie corrupter zijn dan in de grootst denkbare bananenrepubliek.

  Het OM houdt een misdadiger uit de wind en wanneer deze door een burger wordt ontmaskerd, moet deze de cel in wegens smaad en “aantasting goede naam”.

  Wanneer het Openbaar Ministerie de werkelijke daders buiten schot houdt in een afgrijselijke moordzaak en die daders worden vervolgens door burgers ontmaskerd, krijgt de boef de kans om de waarheidsvindende burger aan te klagen wegens aantasting van zijn “goede naam” en gaat deze vervolgens de cel in.

  Menigeen kent uiteraard de Marianne Vaatstra doofpot, waarbij de zestienjarige Marianne Vaatstra op 1 mei 1999 wordt verkracht en vermoord.

  De werkelijke moordenaar wordt door Justitie het land uitgewerkt omdat het een asielzoeker is en die mogen niet in verband worden gebracht met een dergelijke afgrijselijke moord, want dan zou er niet één asielzoeker meer veilig zijn voor de woede van de bevolking.

  Dat laatste is onzin! De werkelijke reden lag veel dichter bij. Er zou in Kollum een permanent AZC komen. Toen er opeens een meisje dood in een weiland lag, dacht burgemeester Visser niet: “Ach, dat arme kind!”, maar “O, jee! Daar gaat mijn AZC!” Reeds op zaterdagmiddag heeft Feik een volledige bekentenis afgelegd. Daarna werd in de Driehoek besloten om het hoofd Vreemdelingenzaken te bellen, te weten de van pedoseks verdachte Joris D.!

  Overigens ben ik van mening dat Joris D. nog altijd niet naar behoren strafrechtelijk wordt vervolgd!

  Antwoord
 7. mr.drs.Bou

  Publicist Marianne Vaatstra moet twee maanden de cel in

  De 54-jarige publicist Wim Dankbaar is wegens smaadschrift veroordeeld tot twee maanden celstraf.

  Dankbaar kreeg de straf als gevolg van ‘kwetsende en grievende’ uitlatingen in ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’. Het Openbaar Ministerie had eind juni vier maanden celstraf geëist.

  De publicist uit Overveen noemde in zijn boek onder meer een Duitser bij name, als betrokkene van de moord op Marianne Vaatstra in 1999. De Duitser deed vervolgens aangifte van smaad.

  Ook zou de veroordeelde Jasper S. uit Oudwoude de moord niet hebben gepleegd, maar een asielzoeker. Het OM zou met vervalst bewijs de verkeerde dader hebben gepakt.

  Voorwaardelijke straf medeschrijver

  Hans Mauritz, de 59-jarige medeschrijver en uitgever van het boek, kreeg een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

  Antwoord
 8. mr.drs.Bou

  Het commentaar van Wim Dankbaar op Recht is Krom:

  Een voorlopig commentaar op het vonnis

  Hieronder volgt de tekst van een artikel van Stef Altena van de Leeuwarder Courant. Ik heb nog steeds het vonnis niet ontvangen, maar in dit artikel wordt al een deel van de motivatie weergegeven. Mijn commentaar is in cursief afgedrukt.

  ,,Een corrupt vonnis”, zegt Dankbaar in een reactie. ,,Ik ga er zeker tegen in hoger beroep.”

  Goed zo!

  Antwoord
 9. Joep Zander

  De volgende tekst van de Telegraaf werd binnen korte tijd weer verwijderd (bron ROL), amar was nog te lezen in google cache. Ik zet hem maar even hier neer voordat ie helemaal verdwenen is:

  ’Mogelijk meer daders moord Vaatstra’
  1 uur geleden

  AMSTERDAM – Een particulier recherchebureau zegt te zijn geïnfiltreerd in de gevangenis waar de moordenaar van Marianne Vaatstra zijn straf uitzit. Jasper S. zou tijdens de infiltratie-actie van bureau DBDB uit Leeuwarden hebben gezegd dat hij „medeplichtig” is aan de moord. Dat zou kunnen betekenen dat er meer daders zijn.

  Het bureau zegt indirect in contact te zijn gekomen met een man die tussen oktober 2014 en maart 2015 gevangen zat met S. Die zou onder meer hebben gezegd dat hij „voor een derde” verantwoordelijk is voor de moord op Vaatstra, meldt het AD.

  Vaatstra werd in 1999 verkracht en vermoord in de buurt van Veenklooster. Na een dna-onderzoek werd S. in 2012 opgepakt. Hij bekende en kreeg in 2013 te horen dat hij achttien jaar de cel in moest.

  Antwoord
 10. yvonne

  Hoe komt het nou toch, Jan, dat jij meteen met een Pavlov reactie in de damage control modus springt en alles direct als “onzin” en “idiote verhalen” afdoet, zonder eerst de feiten en bronnen te willen checken? Hoe komt het nou toch dat jij geen contra-expertise hebt willen laten doen door een onafhankelijk instituut voor de DNA match van het NFI? Welk bewijs is er anders dan de bewering van het OM dat het NFI deze match heeft gevonden? Herinner je je de Deventer Moordzaak nog, Jan? Hoe komt het nou toch dat jij zo graag Nederland wil laten geloven dat je cliënt toch echt alleen verantwoordelijk is voor de verkrachting en moord op Marianne Vaatstra? Hoe komt het nou toch dat je geen enkele kans aangrijpt om bewijzen voor het tegendeel te willen onderzoeken?

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2016/10/15/boodschap-aan-jan-vlug-2/

  Antwoord
 11. Stekeldier

  Bij medeplichtigheid van Jasper S. is er wellicht ook DNA van hem gevonden. De match die het NFI vond zou dus best nog wel eens kunnen kloppen. Maar was ‘t wel het enige DNA-spoor dat men heeft gevonden? Of is men alleen verder gegaan op dat DNA dat duidde op een blanke man van Europese afkomst en heeft men de rest onder het tapijt geschoven?

  Antwoord

Laat een reactie achter voor De Grijze Duif Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

achttien − twaalf =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën