Archief
Artikelen


Schilderij: Chicken Heaven © 2016 – Hüseyin Baybaşin

Wie in Nederland wordt veroordeeld tot levenslang, blijft ook werkelijk levenslang in de gevangenis. Het Europese Hof vindt dat beleid in strijd met de Rechten van de Mens! Men moet ook zwaar gestrafte gedetineerden een vooruitzicht bieden. Ex-staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie kwam toen op het lumineuze idee om voor hen een speciaal project te maken in Veenhuizen. Daar bevond zich nog een uitgewoond en leegstaand gevangenisgebouw: Norgerhaven. De 18 uitverkoren gedetineerden hebben zich een jaar lang te pletter gewerkt om deze gevangenis bewoonbaar te maken en er een moestuin aan te leggen. Vervolgens zag de sluwe Teeven een kans om dit project te gelde te maken. Norgerhaven werd verhuurd aan Noorwegen! De bewoners moesten maar weg!

De langgestraften werden overgeplaatst en verdeeld over de gevangenissen van Krimpen aan den IJssel, Vught en Zuyder Bos in Heerhugowaard. Daar zouden vergelijkbare projecten worden gestart, maar niets bleek minder waar. Baybasin werd overgeplaatst naar Zuyder Bos. Daar had hij niet langer uitzicht op het omringende landschap, maar keek hij weer vanuit een donkere cel tegen grauwe muren aan. In Norgerhaven was de sfeer redelijk ontspannen, in Zuyder Bos niet. In Norgerhaven zaten alleen lang gestraften, in Zuyder Bos zitten ook draaideur-criminelen, dus een steeds wisselend publiek. In Norgerhaven gaf Baybasin schilderles aan medegedetineerden, maar in Zuyder Bos was de crea-ruimte op slot. De crea-lerares was ziek en zij had de sleutel! Een inval-kracht valt buiten het budget…

Op een smalle strook langs de muur van de gevangenis mocht Baybasin de grond omspitten en bemesten. Ook dat was keihard werken en de bewakers werkten op geen enkele manier mee! Baybasin werkte er alleen. Hij ruimde het afval op en composteerde en bemestte de grond. Na weken wachten werd er voorzien in zaaigoed. Er kwam een buitenkraan waarmee gesproeid kon worden. Ook kwam er een stel kippen in het tuintje. Aan het einde van er zomer was er een bloeiend tuintje met tomaten, radijsjes, bosuitjes en kruiden waar gedetineerden op de afdeling mee konden koken. Toen kwam het volgende bericht:

Bewaarder schopte kip dood in gevangenis
Gepubliceerd op maandag 18 januari 2016 Door @Wim van de Pol

In de gevangenis Zuyder Bos in Heerhugowaard heeft een bewaarder een kip zodanig geschopt dat het beest aan zijn verwondingen is overleden. Er lopen in de inrichting kippen in een tuintje dat wordt onderhouden door de levenslang gestrafte Koerd Hüseyin Baybasin.

Baybasin’s advocaat Judith Serrarens heeft bij de politie en het Openbaar Ministerie aangifte gedaan van dierenmishandeling (Wet dieren artikelen 2.1 en 2.6). Volgens haar was er sprake van opzet en zijn er getuigen van de handeling. Sinds juni heeft Baybasin de verantwoordelijkheid over een tuintje met kippen achter de muren van Zuyder Bos.

Volgens zijn advocaten bleek al in de zomer van 2015 dat sommige bewaarders soms urineerden in het tuintje. Ook werden er planten vertrapt. In december gaf een bewaarder een kip harde schoppen zodat die als een voetbal door de lucht vloog. Baybasin sprak het afdelingshoofd aan en wees erop dat de kip verwond was en verzorging van een dierenarts nodig had. De kip werd door het personeel aan zijn lot overgelaten. Na enkele weken, op 10 januari, is de kip overleden.

Dit gaat niet alleen Baybasin aan! Het gaat om het hele strafrecht-regime! Een levenslang gestrafte (en dan soms nog onschuldig ook!) heeft geen leven, maar sterft een langzame dood. Die dode kip is slechts een voorbeeld van sadisme. Iedere psycholoog weet dat in een gevangenis bij de bewakers sadisme maar al te makkelijk de kop op steekt. Dat is duidelijk gebleken uit het Stanford Prison experiment.

Arbeit macht traurig

Ledigheid is des duivels oorkussen. Werken, hobby, sportvereniging, zinvolle dagbesteding, sociale structuren maken dat je het gevoel hebt dat je in leven bent. En aangezien levenslang gestraften, in de ogen van sommigen, eigenlijk de doodstraf behoeven, mogen ze dat gevoel van leven niet hebben. En dus zullen ledige duivels er wel eens voor zorgen dat ook dat ze wordt afgenomen.

Hoelang is levenslang nog?

De wanhoop van de levenslange straf pijnigt de ziel

Soms leidt levenslang tot zelfmoord, zoals onlangs bij Lau Geeraets. De dag nadat hij werd veroordeeld, pleegde hij zelfmoord. In zijn geval was de doodstraf niet langer afgeschaft! Liever snel sterven, dan de rest van je leven langzaam dood gaan, dat is de boodschap. Uit Lau G.’s dagboek: ‘Niks erger dan EBI’. Baybasin zat zes jaar lang in de EBI.

Een stukje uit het dagboek van Lau Geeraets in AvondGasten – 2 dec 2015 Video duurt 15 minuten.

Levenslang is een onmenselijke straf. Het Forum Levenslang probeert daar verandering in te brengen. Bij levenslang gaat het niet om mensen met een geestelijke stoornis, want die krijgen TBS. Ook dat kan soms een vorm van levenslang zijn. Levenslang gestraften zijn normale mensen. Bedenk daarbij dat er tussen hen ook onschuldigen zitten!

Forum Levenslang schrijft:

Op 20 juni 2008 is het ‘Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf’ opgericht (kortweg: het Forum Levenslang). Het bestaat uit juristen, medici, gedragswetenschappers en pastoraal werkers, allen betrokken bij de strafrechtstoepassing in Nederland. Het Forum zet zich in voor een meer humane tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf. Het gaat daarbij zowel om het voorkomen van detentieschade als het bieden van een perspectief op invrijheidstelling.

De aanleiding voor de oprichting van dit Forum was de forse stijging van het aantal opleggingen van levenslange gevangenisstraf én de wijziging van het beleid rond de tenuitvoerlegging van deze gevangenisstraf. Door die wijziging veranderde de levenslange straf van een straf die kon eindigen met een voorwaardelijke invrijheidstelling indien dat uit oogpunt van veiligheid mogelijk was, in een straf die – in de ogen van latere bewindslieden – in beginsel daadwerkelijk levenslang zou moeten duren. Zo was het onder het ‘oude’ beleid de gewoonte om na vijftien, later zelfs na tien jaar, de noodzaak tot voortzetting van de straf ambtshalve te heroverwegen en een detentiepad uit te stippelen waarvan voorbereiding op eventuele terugkeer in de samenleving onderdeel uitmaakte. Op dit moment verblijven de langst gestraften al ruim 30 jaar in detentie zonder dat hen een vergelijkbaar uitzicht wordt geboden.

De nieuwe koers roept vele vragen op, vragen van feitelijke, juridische, medische en levensbeschouwelijke aard. Het Forum Levenslang probeert op die vragen antwoord te geven.

PERSVERKLARING Forum Levenslang

Forum Levenslang vindt resocialisatieverlof voor levenslanggestrafte passend

De hoogste rechter binnen het gevangeniswezen heeft op 19 mei jl. het standpunt ingenomen dat een levenslanggestrafte, die nu 27 jaar van zijn vrijheid is beroofd, recht heeft op verlof. Dit recht volgt volgens deze rechter, de Beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), uit het recht op resocialisatie. Resocialisatie, de geleidelijke terugkeer in de samenleving, is vastgelegd in onze wet en volgt tevens uit de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Het departement heeft tot nu toe geweigerd om aan deze gedetineerde verlof te verlenen. Dit moet naar het oordeel van de Beroepscommissie alsnog binnen twee maanden in orde worden gemaakt. Het verlof kan zowel begeleid als onbegeleid zijn en moet deel gaan uitmaken van een detentieplan. Dit detentieplan dient ook aard en frequentie van de verloven te bepalen.

Voor wie zich verder wil verdiepen in de feiten en omstandigheden: FACTSHEET FEITELIJKE GEGEVENS OVER DE LEVENSLANGE GEVANGENISSTRAF FORUM LEVENSLANG telt 92 pagina’s.

Wetsvoorstel van Forum Levenslang: pdf, 32 pagina’s

WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT EN DE WET OP DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE IN VERBAND MET DE AANPASSING VAN DE REGELING VAN VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING VOOR LEVENSLANGGESTRAFTEN

Dit wetsvoorstel pleit er voor dat een levenslang gestrafte na 20 jaar een verzoek kan indienen tot voorwaardelijke in vrijheid stelling. Dit geeft aan de levenslang gestrafte het perspectief van vrijheid, en daarmee ook de motivatie om zijn of haar leven te beteren! Dit verzoek wordt beoordeeld door het Hof, dat aan de voorwaardelijke in vrijheid stelling voorwaarden kan verbinden.

Dit wetsvoorstel lijkt alleszins redelijk! Uit de toelichting blijkt dat Nederland in het beleid ten aanzien van levenslang gestraften ook flink uit de pas loopt met de rest van Europa. Bijna alle West-Europese landen, waaronder de lidstaten van de Raad van Europa, kennen de mogelijkheid van voorwaardelijke invrijheidstelling en daarbij een vorm van detentiefasering. Hierdoor behoort een minder beveiligd en open regiem ook voor levenslang gestraften tot de detentiemogelijkheden.

Die mogelijkheid was gecreëerd in Norgerhaven, maar Teeven gaf er een harde trap tegen. Baybasin heeft nog de hele zomer geprobeerd om in Zuyder Bos weer een moestuin aan te leggen, maar net als de kip die een trap kreeg, is het project langgestraften nu ter ziele. Baybasin heeft geen zin meer om te zorgen voor zijn kruiden en zijn kippen. Geef hem eens ongelijk! Het is op deze manier ook zinloos.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter