Selecteer een pagina

Archieven

Een regen van brandende zwavel…

In de Bijbel staan de meest wonderlijke verhalen, die eigenlijk door niemand worden geloofd. Immanuel Velikovsky, een Joods-Russische psychiater en psychoanalyticus, beweerde echter dat de Bijbelse god Jhwh een komeet was. Als dat waar is, dan krijgen die rare verhalen een zekere logica, waaruit blijkt dat ze niet zijn verzonnen, maar een (soms gebrekkig) verslag zijn van ware gebeurtenissen. Een belangrijk verhaal speelt tijdens het leven van Abraham, vlak voor de geboorte van Isaak. Het gaat als volgt:

Van Egypte trok Abram naar de Negeb. Lot ging met hem mee. Abram was zeer rijk aan vee en aan zilver en goud. Hij reisde in etappes van de Negeb naar Beth-el. Ook Lot bezat schapen, geiten, koeien en tenten. Hij zag dat de Jordaanstreek een waterrijk gebied was. Voordat Jhwh Sodom en Gomorra verwoestte, was die streek tot aan Soar zo mooi als de tuin van Eden. Abram bleef in Kanaän, maar Lot trok naar de Jordaansteden in het oosten en zette bij Sodom zijn tenten op. Abram ging wonen bij de eiken van Mamre, bij Hebron, en hij bouwde er een altaar voor Jhwh.

Dan volgt er een verslag van een veldtocht tegen vier koningen uit Mesopotamië. Deze hadden een rooftocht ondernomen en o.a. Sodom geplunderd, waarbij ze o.a. Lot als slaaf hadden buitgemaakt. Abraham achtervolgde die koningen, versloeg hen, nam de buit in beslag en bevrijdde Lot. Uit de Babylonische geschiedenis blijkt dat deze veldtocht zich moet hebben afgespeeld vóór Hammurabi heel Mesopotamië onder zijn gezag verenigde. De uitvalsbasis van deze koningen was waarschijnlijk de stad Mari, die in de Bijbel Goïm (= heidens) wordt genoemd.

Vervolgens zegt de Bijbel: Na deze gebeurtenissen kreeg Abram een visioen, waarin Jhwh tegen hem sprak: ‘Wees niet bevreesd, Abram, ik zal je beschermen en je rijk belonen.’ Hij leidde Abram naar buiten en zei: ‘Kijk naar de hemel en probeer de sterren te tellen. Zoveel nakomelingen zul je krijgen.’ Dit vond kennelijk plaats in de nacht, want overdag zijn de sterren niet zichtbaar. Nogmaals verscheen Jhwh: Tegen zonsondergang viel Abram in een diepe slaap en hij werd overvallen door een hevige angst en duisternis. Abraham hakte wat offerdieren in stukken en legde die neer voor Jhwh. Toen het na zonsondergang donker werd, zag Abram plotseling een rokende oven en een vurige fakkel, die tussen de stukken doorgingen.

Een komeet heeft een rechte en een kromme staart. De rechte staart bestaat uit ionen, die door de zonnewind worden weggeblazen van de kop van de komeet. Dat lijkt op een vurige fakkel, of een vlammend zwaard. De kromme staart bestaat uit gruis en stenen, die minder ver weg worden geblazen. Deze staart is doffer en lijkt meer op een rookpluim.

Dan verschijnt Jhwh voor de derde maal, nu op klaarlichte dag. Bij de eiken van Mamre verscheen Jhwh aan Abraham, terwijl hij op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij keek op en zag drie mannen voor zich staan. Een van hen zei: ‘Volgend jaar kom ik bij u terug. Dan zal Sara een zoon hebben.’ De mannen vertrokken in de richting van Sodom. Abraham ging met hen mee. Toen sprak Jhwh: ‘Over Sodom en Gomorra wordt ernstig geklaagd en hun zonde is groot. Ik zal neerdalen, om te zien of dat waar is.’ De mannen draaiden zich om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef staan voor Jhwh.

De drie mannen veranderden daarna in twee engelen: De twee engelen kwamen ‘s avonds in Sodom aan. Lot liep hen tegemoet en zei: ‘Heren, ik sta geheel tot uw dienst. Kom toch mee naar mijn huis.’ Hij maakte een maaltijd voor hen klaar en zij tastten toe. Maar nog voor ze gingen slapen, kwamen de mannen van Sodom en riepen: ‘Lot, breng die mannen naar buiten. Wij willen met hen slapen.’ Lot antwoordde hen: ‘Mijn broeders, doe toch geen kwaad. Ik heb twee dochters, beiden zijn nog maagd. Ik zal hen naar buiten brengen, doe met hen wat je wilt. Maar die mannen zijn mijn gasten, ze staan onder mijn bescherming.’ Maar zij zeiden: ‘Ga opzij.’ Ze kwamen dreigend op hem af en wilden de deur openbreken. De twee mannen die in het huis waren, trokken Lot naar binnen en grendelden de deur. En de menigte buiten sloegen ze met blindheid.

Ze zeiden tegen Lot: ‘Neem al je verwanten mee en verlaat de stad. We gaan deze plaats verwoesten.’ Lot ging naar zijn aanstaande schoonzonen, maar zij lachten er om. Toen de dageraad kwam, drongen de engelen bij Lot aan op spoed. Ze zeiden: ‘Sta op, neem je vrouw en je beide dochters, als je niet verdelgd wilt worden.’ Toen hij bleef talmen, grepen ze hem, zijn vrouw en zijn dochters, en brachten hen buiten de stad. Ze zeiden: ‘Vlucht, als je in leven wilt blijven! Kijk niet om en sta in het dal niet stil. Vlucht naar de bergen, anders worden jullie gedood.’ Lot zei: ‘Als ik naar de bergen vlucht, dan zal het onheil me inhalen. Dan sterf ik toch nog. Ik vlucht naar die kleine stad daar, dat is Soar.’

De zon was nog maar net op, toen Lot in Soar aankwam. Toen liet Jhwh vanuit de hemel een regen van brandende zwavel vallen op Sodom en Gomorra. Hij verwoestte die steden en het hele dal, met alle inwoners en de gewassen op de akkers. Maar de vrouw van Lot keek om en werd een zoutpilaar. De volgende morgen begaf Abraham zich naar de plaats waar hij voor Jhwh was blijven staan. Hij keek uit over Sodom, Gomorra en de hele Jordaanvlakte en uit de aarde zag hij rook opstijgen als uit een smeltoven.

Lot durfde niet in Soar te blijven. Hij ging met zijn beide dochters naar het gebergte en woonde met hen in een grot. De oudste dochter zei tegen de jongste: ‘Er is in het hele land geen man die bij ons kan komen om gemeenschap met ons te hebben. Laten we met onze vader slapen.’ Zo werden beide dochters zwanger van hun eigen vader.

Dat de vrouw van Lot door een regen van brandende zwavel kon veranderen in een zoutpilaar, kon men in de oudheid beslist niet weten, tenzij het waar gebeurd zou zijn. Om de vrouw van Lot te veranderen in een zoutpilaar (zeg maar: een hoopje zout), moet het ZWAVELZUUR regenen! Dit sterke en stabiele zuur ziet er uit als water, maar zwavelzuur onttrekt water aan alles wat het tegenkomt en het verandert dat alles in zwavelzouten. Alleen koper en goud worden er niet door aangetast. Als het inderdaad zwavelzuur regende, dan zou men van de vrouw van Lot niet veel meer hebben teruggevonden dan een hoopje zout, wat gouden sieraden en de koperen ketel waarmee ze wellicht liep te sjouwen.

Rotsen van kalksteen bevatten kristalwater. Door een regen van zwavelzuur zou kalksteen of calciumcarbonaat veranderen in calciumsulfaat, oftewel gips. Rond de Dode Zee vindt men rotsen van gips, die door wind en regen sterk geërodeerd zijn. In die laag van gips vindt men wonderlijke bollen van zuivere zwavel, in een vorm die op aarde verder niet voorkomt.

Tegenwoordig kan men zwavelzuur bereiden, maar in de oudheid kon men dat niet. Men had ook niet het minste vermoeden van het verband tussen zwavel en zout. Met zuivere zwavel en giftige zwaveldamp was men echter bekend. Dat iemand een regen van brandende zwavel zou verzinnen, lijkt reeds wonderlijk, maar dat men daarbij ook nog een vrouw verzon die veranderde in een zoutpilaar, dat is toch wel uiterst merkwaardig!

Volgens mij is dit een waar gebeurd verhaal en ik blijk niet langer de enige die zo dwaas is om dit te geloven. Op internet staan artikelen en documentaires over hetzelfde fenomeen, maar tot op heden wordt dit beschouwd als pseudo-wetenschap, of nog erger: catastrofisme! De reguliere wetenschap wil daar niets van weten. Het past niet in de algemeen aanvaarde doctrine van een stabiele kosmos en een geleidelijke evolutie. Als echter uit de feiten blijkt dat die doctrine niet klopt, dan zal men die doctrine moeten veranderen.

Was Sodom and Gomorrah Wiped Out by a Comet?

Lost Cities of Sodom and Gomorrah Located Along Shores of the Dead Sea!

Als het werkelijk brandende zwavel regende, dan kwam er een zwavelige komeet voorbij. In de oudheid werden de hemellichamen beschouwd als goden, met een eigen wil en vaak een slecht humeur. Men moest hen gunstig stemmen door offers te brengen. Als er een ramp gebeurde, dan kwam dat omdat men had gezondigd. De inwoners van Sodom en Gomorra worden daarom afgeschilderd als grote zondaars. De vrouw van Lot keek om en God straft meteen! Uit het verhaal blijkt veeleer dat er een komeet verscheen. Dit hemellichaam werd later de enige ware god van Joden, christenen en moslims. Dat het werkelijk brandende zwavel regende, blijkt uit de archeologie!

Sodom And Gomorrah – The Real Sin City (ANCIENT HISTORY DOCUMENTARY) duurt 44 minuten.

De volgende documentaire is zwaar overtrokken met een dikke saus van GOD. Ook ziet men in de verweerde rotsen meer dan ik er zelf in kan zien. Maar de brandende zwavel die in deze gips-rotsen wordt gevonden, is overduidelijk! Zet het geluid dus gerust uit en kijk nog even.

Revealing God’s Treasure – Sodom & Gomorrah duurt 27 minuten.

7 Reacties

 1. van Tours

  Er is nog een andere verklaring mogelijk. Net als op andere plaatsen in het Midden Oosten zijn ook rond de Dode Zee fossiele brandstoffen aanwezig in de ondergrond. Het titel van het boek waarin dat stond was zoiets als “de Bijbel heeft toch gelijk”.
  In dat boek werd gewag gemaakt van de mogelijke aanwezigheid van aardgas wat op een of andere manier uit de ondergrond zou zijn vrijgekomen.
  Er zijn aardgasbronnen (ook in Nederland) waar het aardgas zwavelwaterstof (H2S)bevat. Als ten tijde van de ondergang van Sodom en Gomorra er door bewegingen in de ondergrond het aardgas een weg naar boven zou vinden, dan is een vuurtje in een huis al genoeg om een enorme explosie met daarna een enorme vuurpluim te doen ontstaan. De verbranding zorgt voor CO2, water(damp) en zwaveloxide. De waterdamp bindt zich direct aan de zwaveloxiden (een soort versnelde condensatie) en veroorzaakt zo in de directe omgeving een regen van zwavelzuur. In de vuurpluim zal een tekort aan zuurstof zijn, want de toevoer van zuurstof moet uit de lucht komen en met een spuitende gasbron zal die aanvoer niet voldoende zijn om tot een complete verbranding van het zwavelwaterstof te komen. Dit zou kunnen veroorzaken dat er in de vuurpluim ook via een reductieproces zwavel ontstaat. Dit zou de witte zwavel kunnen verklaren.

  In het Bijbelverhaal weten de Engelen wanneer er een spontane gasbron zal gaan spuiten en hoelang het duurt voor de gasdruk in de ondergrond zo laag zal worden dat de wanden van het gat gaan instorten en de bron weer afgesloten wordt. Vandaar de haast om weg te komen. Dat wegkomen moest snel om ook veilig te zijn voor de warmtestraling die zo’n vuurpluim veroorzaakt. Als je te dichtbij staat, verbrandt je huid direct en wordt wit.

  De theorie van een spontane gasbron levert een meer plaatselijke aanwezigheid van H2S in de lucht op dan een meteoriet met zwavel. Veel van de zwavel zal bij het intreden in de atmosfeer al verbranden. Een verbrandingsproces van alleen zwavel lijkt mij minder heftig en minder heet dan het verbranden van sterk met H2S vervuild aardgas. Daar moet iemand die daar in gespecialiseerd is, maar wat meer over vertellen.

  Antwoord
 2. Boudine

  Beste van Tours,
  Leuk dat je reageert! Maar zoals ik al zei: volgens mij regende het ZWAVELZUUR: H2SO4. Alleen dan kan de vrouw van Lot veranderen in een zoutpilaar en de rotsen van calciumcarbonaat in gips of calciumsulfaat! Het regende ook niet alleen op Sodom en Gomorra, al kregen die steden waarschijnlijk wel de volle laag. Er zijn meer slachtoffers, oftewel onverklaarbare branden, allen rond dezelfde tijd.

  In Griekenland wordt deze gebeurtenis herdacht als de geboorte van Phoibos Apollo (de Stralende Vernietiger!) en zijn zuster Artemis. Zij waren kinderen van Zeus/Jupiter en Leto Kometa. Vla na die verschijning werd Thebe gesticht door Kadmos, waarbij de Kadmonieten uit de Bijbel verdwenen! Ook werd de tempel van Delphi verwoest, waarna Delphi werd bezet door schipbreukelingen uit Kreta. De komeet werd vertraagd of versneld door Jupiter, die er soms ook een bliksem naar slingert. Vandaar dat Jupiter in vrijwel alle mythen de oppergod is. Ook slingert hij altijd de bliksem.

  Helaas is die komeet van Velikovsky een verboden hypothese. Het is catastrofisme en dat mag niet van de heren geleerden. Dat bemoeilijkt mijn studie, maar ik laat me niet ontmoedigen. Ik ben nu weer bezig met Homeros. Men zegt dat Troje werd verwoest omstreeks 1250 v.Chr., maar ik vermoed dat het 850 v.Chr. was. Als ik dat kan aantonen, is mijn studie voltooid. Lukt het niet, dan klopt mijn redenering niet. Dan was het dus geen komeet.

  Het prettige van de hypothese van Velikovsky is, dat het of een komeet was, of géén komeet. Daar is geen tussenoplossing voor mogelijk. Als het een komeet was, dan breng ik een blijde boodschap. Dan is dat ding ingevangen door Jupiter op het moment dat Christus werd geboren. Toen kwamen er drie wijzen uit het oosten en de ster bleef stilstaan!

  Dat betekent ook dat het boek Openbaringen weg kan. Als het een komeet was, dan komt hij nooit meer terug. De wederkomst van de Heer gaat dan niet door. Het laatste oordeel met al die vreselijke rampen, komt dan niet.

  Als het een komeet was, dan heeft dat enorme consequenties voor de drie grote monotheïstische religies. Vandaar dat ik graag wil weten of het een komeet was, of niet.

  Antwoord
 3. van Tours

  Boudine,
  We zijn het wel eens dat het zwavelzuur regende, alleen geef ik een andere mogelijke oorzaak voor het ontstaan van de zwavelzuurregen. Over de komeet Velikovski weet ik niets, dus kan ik daar niets over zeggen, maar interessant is het wel. Wat betreft het boek Openbaringen ben ik benieuwd hoe de informatie die daarin staat door jou bekeken wordt. Het is een Gene Zijde doorgegeven boek vol met symboliek. Het nieuwe Jerusalem komt aan Gene Zijde en niet op de aarde. Het geeft vooral de strijd tussen “goed” en “kwaad” aan en vooral wat er gevoelsmatig moet gebeuren voordat het kwaad bereid is te kiezen voor het goede.

  Antwoord
  • Joke Mizée

   @van Tours: Het boek Openbaringen is geschreven in de praesens historicum, de onvoltooide tijd die in het Latijn en Grieks (maar ook in het Engels en Nederlands) veel werd gebruikt om een verhaal of historische gebeurtenis te vertellen. Dat komt wat levendiger over dan de voltooide tijd, maar het gevaar bestaat helaas wel dat de lezer of luisteraar denkt dat het verhaal over de toekomst gaat. Degene die Openbaringen heeft opgetekend, had het dus waarschijnlijk over iets dat al had plaatsgevonden. Bij Armageddon, aka Tel Megiddo, hebben meerdere veldslagen plaatsgevonden, al waren die in de Oudheid (maar het boek hoeft niet per se door de apostel Johannes geschreven te zijn, daar is met het niet 100% over eens).

   Antwoord
   • Boudine

    Beste Joke,
    Dank je wel voor deze reactie.
    Mijn probleem met het boek Openbaringen is inderdaad dat het in de verkeerde tijd is geplaatst. Het bevat vele waarheden, maar de tekst lijkt op een voorspelling. Dat klopt niet! De wederkomst van Jhwh gebeurt niet meer. Oftewel: de Heer komt niet weder! Nooit meer.

    Antwoord
 4. Boudine

  Beste van Tours,

  Die zwavelzuur kwam volgens mij van Venus! Toen de zwavelige komeet rond de zon ging, raakte haar staart Venus, zodat de atmosfeer van Venus overkookte. Op Venus zijn de wolken van zwavelzuur! Als Venus toen net voor de zon langs ging, dan blaast de zonnewind dat zuur naar de aarde. Dat verblindende licht verwarde de inwoners van Sodom.

  Van Velikovky heb ik ALLES gelezen, inclusief zijn voetnoten die verwijzen naar zijn bronnen. Daarna heb ik zijn bronnen geraadpleegd. Velikovsky maakt soms fouten, grote fouten! Maar ik denk nog steeds dat hij in principe gelijk heeft: Jhwh was een komeet en de oude geschiedenis van Egypte zit scheef. Ik ben nu bij de boeken Samuël, maar ik moet nog een hoop werk verzetten om aan te tonen dat Troje niet werd veroverd en geplunderd rond 1250 v.Chr., maar rond 850 v.Chr.. Zoals je welicht begrijpt, verschuift er dan een hoop, vooral in de geschiedenis van Egypte. Want daar zit de fout.

  Antwoord
  • Boudine

   Van Tours,
   Pallas Athene had een helder BLAUW oog!!!
   Zwavel, iemand?

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twee + 6 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën