Archief
Artikelen

Iedere stedelijke beschaving is gebaseerd op een overschot aan voedsel, dat afkomstig moet zijn uit de directe omgeving. Omdat de natuur dit meestal niet biedt, is de landbouw een voorwaarde voor de vorming van steden. Dat er in Amerika voor de komst van de Europeanen grote steden bestonden, komt omdat men er al duizenden jaren landbouw bedreef. In Midden Amerika en langs de Mississippi werd mais verbouwd, in de Andes was de aardappel het hoofdvoedsel. Deze planten zijn in de loop van millennia gecultiveerd. Daarnaast verbouwden de mensen nog talloze andere gewassen, die in Europa onbekend waren. In Europa waren gecultiveerde granen het hoofdvoedsel, maar in Amerika kende men deze planten niet.

Een ander verschil tussen het uitgestrekte oostelijke continent Europa/Azië/Afrika en het Amerikaanse continent betreft het dierenrijk. In Europa waren talloze dieren gedomesticeerd, zoals schapen, geiten, runderen, paarden, ezels, kippen, eenden en ganzen, honden en katten. In Amerika leefden haast geen dieren die zich lieten temmen. In de Andes hield men wel lama’s die een hoge kwaliteit wol leverden, maar deze waren niet geschikt als rijdier of lastdier. Ook hield men kalkoenen, voornamelijk voor het vlees. Lastdieren ontbraken volledig, alle arbeidskracht was afkomstig van de mens. In Europa kon men paardrijden, in Amerika moest men lopen of met een boot de kusten en rivieren volgen. Het contact tussen de Amerikaanse beschavingen was daardoor zoveel schaarser dan in Europa/Azië/Afrika. De stedelijke culturen kenden er ieder een eigen onafhankelijke ontwikkeling.

De volgende documentaire gaat over Amerika voor de komst van Columbus en na de komst van de Europeanen. De focus ligt daarbij op de invloed van de natuur op de beschaving en van de beschaving op de natuur.

Het eerste deel gaat over Amerika en Europa vóór Columbus. In Europa leidde de verhoogde bouwactiviteit van de Renaissance tot ontbossing, erosie en vervuilde rivieren. Het weinig bos dat overbleef, was van de adel. De boeren mochten er niet jagen! Het sociale systeem leidde tot overbevolking en tot armoede voor velen. Amerika kende een grote natuurlijke rijkdom, die wel door de mensen werd beheerd, maar niet beheerst. Zo zorgde de bevolking dat de niet te temmen bizon voldoende gras vond en ruimte kreeg op de prairie. Tijdens de jaarlijkse trek van de bizon leverde de jacht voldoende vlees, huiden, pezen en botten. Deze jacht ging te voet, met speren en pijl en boog!

Het tweede deel, dat omstreeks minuut 48 begint, gaat over de invloed die de komst van de Europeanen had op de natuur van het Amerikaanse continent. Zo kwamen er paarden mee op de schepen en een drietal ontsnapte paarden plantte zich voort in het wild. Binnen een eeuw hadden de nomaden van de prairie hun vurige mustangs waarop ze zich snel konden verplaatsen. De eerste Europese settlers, die vaak om reden van hun religie Europa achter zich lieten, namen ook andere dieren mee: schapen, runderen en varkens. Voor de landbouwgemeenschappen in Amerika waren vooral die varkens een plaag waartegen ze geen verweer hadden. Veel erger nog waren de virussen die de Europeanen meebrachten: waterpokken, mazelen en griep waren dodelijk voor de bewoners van het Amerikaanse continent. Men schat dat 90% van de populatie, die meer dan 100 miljoen mensen omvatte, aan deze voor ons vrijwel onschuldige ziektes is bezweken. Toen ongeveer 2-3 eeuwen na Columbus de massale trek naar Amerika begon, arriveerden de Europeanen dan ook in een vrijwel ontvolkt continent, waar af en toe een groep “wilde Indianen” te paard hun pad kruiste.

Native America before European Colonization duurt een uur en 38 minuten. Twee delen, het eerste deel duurt 48 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

29 Reacties op “Amerika voor en na de komst van de Europeanen”

 • jhon:

  De ´waarheid` ligt wat genuanceerder vraag het een indiaan !
  http://www.sdnl.nl/eurostaete-tribunaal.htm

  Jhon

  • mr. drs. Bou:

   Beste Jhon,
   Dat klopt! In de 19e en 20e eeuw is er op de “indianen” een grootscheepse genocide gepleegd. Maar daar gaat deze docu niet over. Voor de komst van Columbus woonden er in Amerika geen indianen! Er woonden wel 100 miljoen mensen. Hun levenswijze was zeer divers en ze bouwden ook steden, het waren beslist geen primitieve wilden of barbaren. Deze documentaire gaat over de invloed van natuurlijke factoren op de “verovering” van Amerika.

   • Over de bevolkingsomvang van de Nieuwe Wereld voor de komst van de Europeanen aan het eind van de 15de eeuw (er waren ook al Europeanen gearriveerd in de 11de eeuw), bestaan geen cijfers. Er is ook geen enkele vorm van doucumentatie dus het blijft giswerk. In de jaren 1960 hebben twee VS-antropologen geopperd dat er wel 103 miljoen ‘Indianen’ waren omstreeks 1500. Dat is de hoogste schatting. De laagste schatting is van de Venezolaanse historicus Angel Rosenblat (ca. 1950), die beweerde dat er ca. 7,5 miljoen ‘Indianen’ waren omstreeks 1500. Historische demografie is een uitermate glibberig terrein, evenals de meeste zogenaamde cijfers over historische bevolkingsaantallen. Het blijft allemaal giswerk en allemaal hypothetisch. Quantificatie is schier onmogelijk, zeker voor de tijd voor de Franse Revolutie.

    • mr. drs. Bou:

     Dank je wel, Hans, en welkom op BOUblog. Ik heb het ook maar van een vreemde, ik heb ze niet zelf geteld. 😉
     Er waren echter wel steden met duizenden inwoners! Van de geschiedenis van deze steden was tot voor kort maar weinig bekend. Dat de bewoners van het Amerikaanse continent niet immuun waren voor de Europese “kinderziektes” staat wel vast, maar hoeveel mensen er toen zijn gestorven, weten we inderdaad niet. Men schat ongeveer 90%!

 • Gracias. Dat is precies het probleem: al die schattingen, die op de meest uiteenlopende criteria zijn gebaseerd. Die 90% schatting geldt vooral voor Hispaniola en Cuba, zeker niet voor het vasteland van de Nieuwe Wereld. Waar het bij veel van die producties over de “Indianen” om gaat is mijns inziens vooral de romantisering en idealisering van het “precolumbiaanse” verleden. Des te slechter en kwalijker de veroveraars, des te nobeler en beter de overwonnenen. Aan de weergave van de Europese achtergrond schoort overigens ook het nodige. Neem nu die ontbossing: die is naar ik meen te weten hoofdzakelijk incidenteel veroorzaakt door de behoeften van de scheepsbouw (Veluwe, Achterhoek in de 17de eeuw; Noord-Spanje voor de Armada van 1588), en niet door de bouwactiviteit van de Renaissance.

  • mr. drs. Bou:

   Beste Hans,
   Tot de bouwactiviteiten van de Renaissance reken ik ook de scheepsbouw. Maar zowel Amsterdam als Venetië zijn gebouwd op palen. Ook waren de meeste huizen aanvankelijk voornamelijk van hout. Later kwam daar baksteen bij, maar daar is brandhout voor nodig. Ook de productie van al dat ijzer, voor harnassen en zo, nam veel hout. De ontbossing van Europa was reeds omstreeks 1500 zichtbaar!
   Maar ik vermoed dat je alleen mijn stukje hebt gelezen, zonder de documentaire te bekijken. De invalshoek is echt interessant, omdat het juist niet gaat over de boze blanken en de onschuldige indianen. Deze docu laat zien hoe de verschillende natuur van de twee continenten leidde tot verschillende beschavingen en wat de gevolgen daarvan waren voor de natuur. Er komen vrijwel geen boze conquistadores in voor!

   Dat neemt natuurlijk niet weg dat deze er wel degelijk waren… Maar dat vreedzame settlers die vluchtten voor de inquisitie, varkens meebrachten die daarna verwilderden, dat zijn van die kleine dingen die we niet op school hebben geleerd. Die varkens richtten waarschijnlijk meer schade aan dan die boze conquistadores! Ze vernielden namelijk de tuinen van de inheemse bevolking. 😉

   • Op het gevaar af pedant te klinken, dat zijn allemaal wel dingen die door en door bekend zijn voor specialisten, en ik ben van huis uit specialist op dit terrein (geschiedenis van Latijns-Amerika). De film is mooi gemaakt, maar ik vind toch dat de montage van de beelden beïnvloed is door die onder Europeanen zo wijdverbreide opvatting van de Nieuwe Wereld als aards (en verloren) paradijs. Op de een of andere manier is die opvatting heel hardnekkig, en ligt mede ten grondslag aan bijvoorbeeld het beleid op het gebied van “ontwikkelingssamenwerking.” Antonello Gerbi schreef er een magistraal en grotendeels (zeker in Nederland) onbekend werk over: La disputa del nuovo mondo, waarin alle vooroordelen, cliché’s en vastgeroeste opvattingen van Europeanen over de Nieuwe Wereld de revue passeren. Dit boek is overigens ook in een Spaanse en Engelse vertaling beschikbaar. Het is vanuit deze achtergrond dat ik gewend ben naar zulke films te kijken. De film zou prachtig zijn als uitgangspunt voor een discussie voor bijvoorbeeld eerstejaarsstudenten!

    • mr. drs. Bou:

     Beste Hans,
     Dank je wel voor je kritische reacties.
     Wat betreft de geschiedenis van Amerika voor de komst van de Europeanen ben ik inderdaad een eerstejaars student! 🙂

 • Jasper:

  Beste Hans, dank je voor die waardevolle verwijzing , ik heb het opgezocht in het engels vertaald heet het The Dispute Of The World.Waarschijnlijk zal dat een zeer interessante blik bieden op een werkelijkheid omtrent de historische feiten.Mvg.Jasper.

 • De film kan volgens mij in zijn totaliteit gezien worden als argument vóór de EU-milieupolitiek. Uitgangspunt daarbij is dat de mensheid de vijand is van de natuur. Sleutelbegrippen zijn daarbij duurzaamheid, en marktwerking. Gek genoeg wordt nooit het neoliberale systeem in twijfel getrokken. Dat is inmiddels echter hoognodig, maar niet gemakkelijk omdat het hele openbare debat wordt beheerst door aanhangers van het neoliberalisme, dat feitelijk moet worden beschouwd als net zo totalitair als het Nazisme of het Stalinisme. Ik kan het boek van Georges Corm, Le nouveau gouvernement du monde, van harte aanbevelen in dit verband.

  De film (nogmaals: knap gemaakt en met mooie momenten), geeft een sterk vereenvoudigd beeld. Neem nu de lofzang op de maïs: er wordt nergens bij verteld dat maïs de bodem snel uitput en dat een behoorlijke oogst alleen is te bereiken met intensieve bemesting (bijvoorbeeld koppen van dode vissen in de kuststreek van Perú). Da Maya’s en anderen die maïs verbouwden waren echter veroordeeld tot zogenaamde ladang-landbouw (slash and burn) en moesten dus hun akkertjes na enkele jaren weer verlaten om een nieuw stuk bos plat te branden. De film maakt duidelijk, hoe moeilijk het is om een historisch verhaal op verantwoorde wijze te comprimeren zonder de waarheid geweld aan te doen.

  En zo wemelt het van omissies en halve waarheden. Logisch, want de boodschap is dat we met zijn allen minder moeten consumeren, niet verkwisten en vooral geen traditionele gloeilampen moeten gebruiken…

  • mr. drs. Bou:

   Logisch, want de boodschap is dat we met zijn allen minder moeten consumeren, niet verkwisten en vooral geen traditionele gloeilampen moeten gebruiken…

   Beste Hans,
   Die boodschap heb ik beslist niet uit deze documentaire kunnen halen. En natuurlijk is het verhaal niet compleet. Dat kan ook niet in twee afleveringen van elk 48 minuten, inclusief de aftiteling. Twee maal drie kwartier is exact de lengte van één eerstejaars college!

   Wat betreft die bemesting zegt deze docu duidelijk dat men in Amerika nauwelijks gedomesticeerde dieren had. Het samengaan van landbouw en veeteelt maakte de Europese landbouw meer succesvol, want de dieren leverden de mest. Daar staat tegenover dat men in Amerika de ruimte had! Dat mais veel mest nodig heeft, was dus geen probleem: men brandde eenvoudig weer een stukje bos af.

   Deze documentaire vertelt heel veel dingen die ik nog niet wist. Bij voorbeeld dat er al vrij snel HOUT werd geëxporteerd naar Europa. Dat wist ik niet, maar het past wel in de logica van het verhaal. De essentie is voor mij dat de komst van de Europeanen niet alleen leidde tot een clash van culturen, maar ook van twee totaal verschillende naturen!

  • Jasper:

   Wat me opvalt is dat er in het openings-shot een vlinder te zien is (monarch) een teken van de illuminati ,verder merk ik op wat Hans ook mede deelt in zijn reacties dat men met een klein gedeelte van de waarheid ook andere leugens ,sommige haalt Hans al aan,betreffende de geschiedenis probeert deel uit te laten maken van ons beeld betreffende de geschiedenis.Zo was christopher columbus geen bewoner van Italie maar van oorsprong van Khazaarse komaf waar zijn ouders voor hun vlucht uit Khazarie
   waarschijnlijk het Jodendom hebben aangenomen en neergestreken zijn in Spanje volgens plan.http://xa.yimg.com/kq/groups/4625512/1716931218/name/Nectario+-+Juan+Colon+alias+Cristobal+Colon+alias+Christopher+Columbus+was+a+Spanish+Jew+(1971).pdf
   Dat plan was om zoveel mogelijk bestaande culturen te vernietigen (Inquisitie) zodat men hun eigen creatie kon verspreiden het ‘valse’ katholieke geloof In Europa was men namelijk al redelijk geslaagd.Door het ‘edele geld’ stond men namelijk in verbinding
   met en tot elkaar wegens belangen van financieering .Dus columbus (hij verdiend geen hoofdletters) was gewoon een van de smerige piraten die op de schepen via Europa ook in de rest van de wereld onder valse aangenomen namen e.d het doel hadden om de mensen te ontheemden van hun geloven ,tradities en culturen op die manier kon men de wereld beter onder controle krijgen en hun valse dogma’s en doctrines verspreiden.Ik geloof dat ik meer ware kennis zou kunnen krijgen uit The Dispute Of The World .Mvg.Jasper

   • mr. drs. Bou:

    Jasper, je bent met een 10 plus geslaagd voor je examen complot theoreticus!

    Maar ik wilde alleen iets meer weten over Amerika in de tijd vóór Columbus. Helemaal fout, want het begint met een vlinder…

    Ach! 🙁

    • Jasper:

     Beste mr.drs.Bou men heeft zoveel vernietigd in die jaren hele waardevolle talen en culturen en zo.Sorry dat ik wat teleur stel , ik ga mijn best doen en houd er in het vervolg rekening mee.Mvg.Jasper.

 • Beste Boudine,
  Neem me niet kwalijk dat ik in mijn redenering een stap of wat heb overgeslagen. Ik wil volstrekt niet ontkennen dat de film voor menigeen opzienbarende feiten brengt. Inderdaad, hout (en teer) werden en masse geëxporteerd en concurreerden met de productie uit Zweden, Finland, Rusland en Polen. Ik zie echter in zo’n film allerlei dingen niet die volgens mij wel in het verhaal thuishoren. In mijn optiek nemen de makers dan ook te grote en te simplistische stappen. Zo vind ik het vreemd dat helemaal geen gewag wordt gemaakt van de Noormannen, die al in de 11de eeuw een nederzetting hadden in NewFoundland, geen melding gemaakt van Bretonse en Portugese vissers die volgens sommige bronnen al omstreeks 1450 kwamen vissen voor de Canadese kust, geen melding van de waarschijnlijkheid dat de Portugezen al voor of tijdens de acties van Columbus kennis hadden van de ligging van de Noordoostkust van Brazilië (en er vermoedelijk al aan wal waren gegaan). Hoe past dat in het verhaal van de ziektes? Verder is zonneklaar dat de Azteken (die in nauwe verbinding stonden met de Caraïbische eilanden) pas na de komst van Cortés in aanraking kwamen met Europese ziektes, niet daarvoor. De lijst van bedenkingen en vragen die ik heb is dermate lang, dat ik mij dan afvraag wat het is dat de makers van de film nastreefden. Vandaar dat ik vermoed dat het de verborgen boodschap is die ik in de vorige posting aangaf.

  • mr. drs. Bou:

   Beste Hans,

   Omdat ik meer wilde weten over de oorspronkelijke Amerikaanse beschavingen, ben ik begonnen met bovenstaande documentaire. Die vertelt uiteraard een hoop dingen niet, maar de invalshoek beviel me: begin met de natuur.

   Op dit moment bekijk ik 500 Nations. Het is een documentaire in 8 delen. De eerste 6 delen staan op YouTube in drie dubbele afleveringen. Daarvan heb ik nu het eerste deel gezien.

   Als ik uitgekeken ben, kan ik ze op BOUblog bespreken, maar misschien vind jij dat ook wel een leuke klus om te doen! Je weet er zoveel meer van dan ik. Bedenk wel dat we allemaal slechts leerlingen zijn…

 • Oh ja, in de film wordt gezegd dat het oerbos tussen Atlantische kust en de Mississippi/Missouri binnen twee eeuwen grotendeels was verdwenen. Dat wil dus zeggen, ruwweg in de periode 1650-1850. Zeker sinds ca. 1750 werden in de Engelse koloniën grote aantallen schepen gebouwd. Omstreeks 1800 was bijna de gehele overzeese handel langs de kust van de Noordelijke Nieuwe Wereld, inclusief de Engelse Caraïbische eilanden, in handen van “Amerikaanse” kooplui en reders, die daarmee tot ’s werelds grootste handelsnaties hoorden, samen met de Engelsen en Nederlanders. Waarmee ik wil zeggen dat de uitdunning van het bos echt niet alleen kwam door export naar Europa.

  • mr. drs. Bou:

   Waarmee ik wil zeggen dat de uitdunning van het bos echt niet alleen kwam door export naar Europa.

   Dat zeg ik ook niet! Alleen heb ik nooit geweten dat men ook hout naar Europa exporteerde.

   • Nee, maar de film suggereert het wel; ik zal in ieder geval ook naar het eerste deel van die serie over de 500 nations kijken!

    • mr. drs. Bou:

     Beste Hans,
     Dank je wel en ik zou het op prijs stellen als je daarover dan een stukje wil schrijven. Niet te lang, want dan leest men het niet, maar graag een duidelijke introductie tot de docu. Kritisch mag best, maar belangrijker is dat de tekst uitnodigt tot kijken.
     Er blijkt reeds zoveel bekend over de oude beschavingen van Amerika, maar heus, ik wist dat niet!
     Bij deze de link:
     http://www.youtube.com/watch?v=6Dr_Qqja4RY

 • mr. drs. Bou:

  Deze leuke link ontving ik per e-mail:

  Prehistoric Native American Diversity in California Shaped by Environment, Say Researchers

  This map (above) shows the rich diversity of Native American ethnic and language groups in California at the time of first contacts with Europeans in the 1700s and 1800s. The Native Americans settled California during the past 12,000 years, inhabiting the most environmentally productive coastal environments first and then settling in progressively less productive ecosystems farther inland. The legend on the right shows the major language groups, each of which was spoken by multiple tribes. This map is based on decades of linguistic, genetic and archaeological research and should not be misinterpreted as representing precise tribal boundaries.

  Dit artikel sluit goed aan bij bovenstaande documentaire, die de invloed van de natuur op de beschaving toont.

 • René:

  ‘History books will have to be rewritten to a comedy book’ – Frank Joseph

  ‘’Our Rockefeller textbooks tell us that nobody in the ancient world had ever crossed the Atlantic before Columbus.’’

  David Hatcher Childress

  Gand Canyon Egyptian artefacts, Phoenix Gazette aticle, masonian institutions, caverns in the grand canyon, Hindu and Budha artefacts, mummies found, history falsified, special vauls in the canyon, min 0:02:00,

  Swords shields statues, unusual artefacts, min 0:04:00,

  Masons and cover-ups, Arizona, mummies 1910, hieroglyphs in Stone, min 0:07:00,

  A mormon churchleader came from Utah…..’Tanner Canyon’, late 1800s, ‘forbidden sacred place’, 1909 articel, mining involved, restricted area, min 0:10:00,

  Hopi legends of underground civilisation in Grand Canyon, Indian, Budhist and Egyptian names in Grand Canyon, Osiris tempel, min 0:14:00,

  Old Indians speaking Japanes in Grand Canyon area, Phoenix ancient city, min 0:18:00,

  Egyptians in Arizona at least 3000 years ago, adventures of king Salomon, min 0:19:00,

  Burning man location, ‘red haired giants’, one big cover–up, ships in the desert, min 0:28:00,

  Secrets and cover-up, history engineered, mormon claims on ancient Egyptian roots, engineering history, min 0:34:00,

  Romans in Arizona, book of mormons, ancient Roman ships and coins in Brazil, min 0:36:00,

  Egyptians and Solomon crossing the world looking for gold, goldmines in Peru, old maps, min 0:39:00,

  Phoenicians and ancient Transatlantic travells, purple colors, ‘secret Egyptian city’ in the Canyon, min 0:44:00

  Ancient Olmec cities, elongated skulls, Akhenaten, Nefertiti, min 0:49:00,

  Lloyd Pye, starchild, Egypt, Malta, Akhenaten enongated skull, min 0:53:00,

  Ancient Technology, Technology of the gods, moving massive granite blocks, anti gravity device, min 0:57:00,

  Entire mountains removed, acoustic levitation, soundwaves, ancient aircrafts, ancient airships in India, min 1:03:00,

  Exavated cities in the far desert, destroyed libraries, min 1:07:00

  Michael Cremo books, missing artefacts, ancient atomic wars, min 1:11:00,

  Underground bases and cities, in Colorado Springs, Peru, Bolivia, min 1:18:00,

  Telephone questions, min 1:26:00

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I9Z9cNfmAjE

  Phoenixmasonry

  http://landlooper.wordpress.com/2013/04/15/bbc-broadcasting-house/comment-page-1/#comment-133

  Smithsonian/Washington Mall (location)

  38.888745,-77.026026

  38.891217,-77.02991

  38.891066,-77.026112

  Airplanes and helicopters in Egyptian temple (Photo 40)

  http://www.jordanmaxwell.com/questions.html

  • mr. drs. Bou:

   Beste René,
   Hier heb ik dus niets aan!
   Het onderwerp blijkt al moeilijk genoeg zonder Jordan Maxwell en zijn Egyptische helikopters.
   De oude beschavingen van Amerika werden door de Europeanen niet erkend, maar de tijden zijn veranderd. Ik zoek liever naar goed onderzoek!

   • mr. drs. Bou:

    p.s.: laatst ontving ik ook nog de link naar een “docu-drama” waaruit zou blijken dat Amerika reeds tijdens de ijstijd was “gekoloniseerd” door mensen uit het Solutrean, een cultuur van jagers en verzamelaars uit Zuid Frankrijk. Het is heel goed mogelijk, maar brengt dat ons dichter bij de waarheid?

    • René:

     “Het is heel goed mogelijk, maar brengt dat ons dichter bij de waarheid?”.

     Dat Columbus ( de duif ) de ‘nieuwe wereld’ ontdekte en dat wij nog immer niet exact weten hoe de duif navigeert, is slechts toeval?

     Zou dat niet met verborgen kennis van doen kunnen hebben? Bijvoorbeeld:

     http://landlooper.wordpress.com/2013/08/18/planetary-energy-grid/

     Door zaken bij voorbaat uit te sluiten denk ik niet dat wij uiteindelijk dichter bij de waarheid zullen komen. Dat wij het zelf zullen moeten doen, ben ik inmiddels van overtuigd.

   • René:

    Beste Bou,

    Het ging mij om het onderstaande interview, met tijdsaanduiding van de onderwerpen, met David Hatcher Childress. De link naar Jordan Maxwell ondersteund deze slechts ( en had ik wellicht beter weg kunnen laten ).

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I9Z9cNfmAjE

 • mr. drs. Bou:

  Wonderlijk dat deze simpele docu zoveel tegenstrijdige reacties oproept.
  Daar moet ik wel even over nadenken… 😉

 • Zjoz:

  Na een tijdje onderricht te hebben gehad van een Lakota sjamaan kan ik de conclusie trekken dat als men had willen leren van de oude bewoners van Turle Island i.p.v. hen uit te roeien er we nu met zijn allen, én de Moeder Aarde, er veel beter voor hadden gestaan.
  Want hé, kijk eens om je heen. En vraag jeZelf eens af wie hier de werkelijke primitieve beschaving is?

  Tis werkelijk om te janken,

  Groet,
  Zjoz.

Laat een reactie achter