Selecteer een pagina

Archieven

Joris D., Winnie S. en brigadier Krouwel

Door André Vergeer

Misleiding

Laatst viel mijn oog op een bericht van Barracudanis.blogspot waarin de ‘complotters’ verweten werd dat ze er weer eens helemaal naast zaten. Dat dit bericht juist op deze site verscheen maakte mij uiteraard al uiterst wantrouwig en blijkbaar niet geheel ten onrechte, reden waarom ik het allemaal nog eens nader heb uitgepluisd:

“Een ding kan in elk geval naar het rijk der fabelen worden verwezen. Plotters citeerden in het verleden maar al te graag een (uitgelekte) telefoonnotitie uit 1997 van het Ministerie van Justitie waarin stond dat de ‘zaak Baybasin wordt gebruikt als drukmiddel teneinde in een andere zaak iets van de Turkse autoriteiten gedaan te krijgen’. Het kon niet anders of hier werd Joris bedoeld, aldus het Demmink-kamp”.

“Niet dus. Zo meldde Het Parool in oktober van datzelfde jaar dat de Nederlandse regering tevergeefs had geprobeerd een internationaal aanhoudingsbevel tegen een politieman uit Venray ongedaan te maken. Justitie hoopte de Turkse regering zo ver te krijgen dat zij de zaak-Krouwel uit 1993 zou laten vallen. Ex-brigadier Krouwel was in dat jaar betrokken bij de arrestatie van de Turk H. Köksal, die in een Venlose politiecel overleed. De Turkse justitie wilde hem op 5 november op Turkse bodem alsnog berechten. Baybasin werd daarom ‘als wisselgeld’ gebruikt in de zaak-Krouwel. Het Parool: ‘Een interne notitie van de immigratie- en naturalisatiedienst van justitie noemt Baybasin een ‘drukmiddel’.”

Omdat Barracudanis niet de gehele waarheid meldde en verder ook niet inging op alle andere bewijzen in de zaken Baybasin en Demmink [de publicaties van de Gaykrant, van Panorama en van de NOS, door de PG van de Hoge Raad en door (inter)nationale deskundigen erkende malversaties van zijn telefoontaps en alle getuigen en aangiften tegen Joris Demmink] denk ik dat hier opnieuw sprake is van een welbewuste misleiding van het clubje van Matt Hoorn.

In het artikel van Barracudanis wordt verwezen naar een artikel van Eric Donk van JDTV. Daarin staat ook de telefoonnotitie:

INHOUD GESPREK:
Vraag aan de heer Ruyters of uitleveringsbeschikking/asielbeschikking kunnen worden verzonden. Hij deelt mede dat uitleveringsbeschikking (en dus asielbeschikking) nog niet uit kan. Zaak Baybasin wordt gebruikt als drukmiddel “teneinde in een andere zaak iets van de Turkse autoriteiten gedaan te krijgen”. Op dit moment wordt hierover overleg gevoerd door BuZa. Aangezien dhr. Demmink donderdag op vakantie gaat zal gepoogd worden om uiterlijk donderdagochtend de besluitvorming af te ronden. Ik deel mede zou indien de uitlevering niet doorgaat, de asielaanvrage opnieuw worden beoordeeld. Dhr. Ruyters verwacht overigens dat uitleveringsbeschikking alsnog de deur uit zal gaan. IND zal van gang van zaken op de hoogte worden gehouden.

Uit deze telefoonnotitie van 15 juli ’97 van Justitie (IND) komt i.i.g. het volgende naar voren: De zaak Baybasin werd op het allerhoogste niveau behandeld. Niet alleen door de minister (Sorgdrager) van Justitie (en de IND) en door Buitenlandse Zaken maar zeer zeker ook door Joris Demmink zèlf, waarbij zijn aanwezigheid op het ministerie zelfs als voorwaarde werd gezien om tot de finale besluitvorming over te kunnen gaan. Verder wordt de zaak-Baybasin genoemd als drukmiddel naar de Turkse overheid en wordt in de notitie de verwachting uitgesproken dat het uitleveringsbesluit (van Baybasin) alsnog de deur uit zal gaan.

Let wel, dit tégen het advies in van de Hoge Raad van december 1996, waarin de minister (lees Demmink) nog werd afgeraden om Baybasin uit te leveren aan Turkije omdat er geen garantie was dat hij daar niet (opnieuw) zou worden gemarteld. De uitzetting van Baybasin werd slechts op het allerlaatste moment, op 28 oktober ’97, tegengehouden door een uitspraak van de Haagse rechter, in weerwil van het gewraakte uitzettingsbesluit van Winnie Sorgdrager (lees van Joris Demmink).

Dat een dergelijke (interne) telefoonnotitie uitlekte zegt ook nog eens iets over de bewuste ambtenaar die daar inmiddels blijkbaar anders over dacht.

Tijdlijn

Neem vooraf even in gedachten dat Demmink in alle toonaarden ontkent überhaupt na 1986 nog in Turkije te zijn geweest. In De Demmink Doofpot staat een lijst van inreisdata van Demmink in Turkije (pdf). Deze is afkomstig van de gouverneur van Istanboel en directeur van de politie in de provincie.

Nog even afgezien van een eerder bezoek van Demmink in ’95 aan Turkije wegens vakantie op een diplomatiek paspoort. (Je vraagt je toch af waarom iemand op vakantie gaat met nota bene een diplomatiek paspoort op zak. Het hanteren van een dergelijk paspoort levert echter wèl extra voordelen, zoals beveiliging en diverse privileges die particulieren niet krijgen!):

– Op 7 juli (in functie) en op 23 juli ’96 (privé) bezocht Demmink volgens de Turkse autoriteiten o.a. een bijeenkomst in Antalya.

– In ’96 (datum onbekend) weigerde minister Winnie Sorgdrager van Justitie nog een ‘rechtshulpverzoek’  (i.c. een juridisch onderzoek in Nederland, geen uitleveringsverzoek!) van Turkije inzake brigadier Krouwel vanwege het ‘ne bis in idem-beginsel’ (in Nederland kan iemand niet opnieuw worden vervolgd op grond van hetzelfde feit) omdat Krouwel reeds door de rechtbank en in hoger beroep was vrijgesproken van schuld aan de dood van de Turk Köksal. Zij had daar verder ook nooit meer iets op gehoord van Turkije. (Overigens had de advocaat van de vader van Köksal in 1995 al geprobeerd om een schadevergoeding van de Nederlandse Staat te claimen van USD 800.000,= wegens de dood van zijn zoon).

– In oktober ’96 (11/10) bezocht Demmink volgens de Turkse autoriteiten nog Antalya in het kader van de Internationale Veiligheid en Samenwerking en de 65e bijeenkomst (op 23/10) van de Algemene Vergadering van Interpol in het kader van de bestrijding van de internationale criminaliteit (georganiseerde misdaad, drugs- en terreurdelicten, juist de misdaden waar Baybasin van werd verdacht). Om later, per 1 januari ’97, tot voorzitter van de K4-Troika te worden benoemd mag op grond van voorgaande, gerust verondersteld worden dat Demmink toen reeds gewoon lid was van deze commissie.

– In juni ’97 was Joris Demmink nog voorzitter van de K4-Troika èn, volgens de Turkse autoriteiten, op bezoek (en in functie) in Turkije, zie de recente, officiële bevestiging door de ministers Opstelten en Timmermans op Kamervragen van Omtzigt en Oskam (CDA). Dit alles is dus alleen al in strijd met zijn ontkenning dat hij nà 1986 nog in Turkije was geweest (Peter R., kom er maar in!)

– Hoewel nu vaststaat dat de K4-Troika (een delegatie van de EU) op 8 en 10 maart ’98 bijeenkomsten bijwoonde in Istanbul en Ankara EN dat de Turkse autoriteiten meldden dat Demmink in maart ’98 aanwezig was in Ankara, wordt door de resp. ministers Donner, Hirsch Ballin en Opstelten nog immer ontkend dat Demmink daar ooit bij aanwezig was.

– In 2000 leggen de zoon en de vader van Köksal deze zaak alsnog voor aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (European Court of Human Rights of ECHR) waarin ook nu op geen enkele wijze gewag wordt gemaakt van een vermeend internationaal opsporingsbevel van de Turkse Justitie inzake brigadier Krouwel. (Overigens worden zij ook bij het ECHR niet-ontvankelijk verklaard in hun eis).

– Op 2 april 2007 doen de advocaten Bakker Schut en Van der Plas in naam van Baybasin aangifte jegens o.a. de ambtenaren Joris Demmink en Hugo Hillenaar (pdf) (deze laatste in zijn toenmalige functie van officier van justitie) vanwege o.a. vergaande manipulatie van de telefoontaps en lidmaatschap van een criminele organisatie. (zie pag. 6 en 7 van de aangifte):

Uit het Turkse EK-Rappor:

Eveneens met betrekking tot hetzelfde onderwerp geeft Demmink, gevolg gevende aan het genomen besluit, aan de Officier van Justitie Hillenaar “opdracht om met Ferruh Tankuş te spreken”. Gebleken is dat dit gesprek heeft plaatsgevonden ongeveer zes-zeven maanden voordat Hüseyin Baybaşin in maart 1998 werd aangehouden en na het gesprek tussen Minister Sorgdrager en Tansu Çiller. Terwijl in het gesprek XXX-Tankuş werd gepland “welk delict voor Baybaşin zou worden gerealiseerd om de operatie uit te voeren”.

Uit voorgaande blijkt dat er juist in 1997 ook al gesprekken werden gevoerd tussen minister Winnie Sorgdrager en de Turkse premier Ciller met als inzet “welk delict voor Baybaşin zou worden gerealiseerd om de operatie uit te voeren”.

– In die zin (en om nog meerdere redenen) was Joris Demmink dus voor en na 1997 de absolute contactpersoon tussen Nederland en Turkije op het gebied van de internationale criminaliteitsbestrijding vanuit Turkije en het Midden Oosten naar Europa (w.o. Nederland).

– Wellicht niet geheel toevallig werd in 1997 ook al het zgn. Rolodex-onderzoek  (kinderhandel en -prostitutie) gestaakt omdat de zaak van ‘bovenaf’ kapot was gemaakt. Hierbij werd, naast andere hooggeplaatste personen, ook de naam van Joris Demmink genoemd, zie o.a. de ‘Runderkamppapers’ en de zgn. ‘Kluisverklaring’ van Fred Teeven.

Gerucht

– Op 30 juni 1997 worden Kamervragen gesteld door Verhagen (CDA) en Korthals (VVD) op basis van onbevestigde geruchten van de internationale signalering van brigadier Dirk Krouwel in de volgende kranten: Trouw van 20/6/97 en NRC van 19/6/97. (Alleen het artikel van Trouw is nog op internet te vinden. Opmerkelijk is verder dat de site van Barracudanis zonder enge link verwijst naar een artikel van Het Parool van oktober ’97 dat evenmin op internet te vinden is maar dat kan uiteraard ook aan mij liggen).

–  De bewuste (uitgelekte) telefoonnotitie was van dinsdag 15 juli 1997, waarin sprake was dat Demmink op het punt stond om op donderdag 17 juli op vakantie te gaan. Juist het moment van deze notitie kan dus niet los gezien worden van de Kamervragen en het gerucht dat, naast Baybasin, ook brigadier Krouwel onderwerp was van de druk op Turkije.

– Nog afgezien van het toeval dat Demmink in juni ’97 nèt teruggekeerd was uit Turkije (in functie) èn volgens de agenda van de Turkse autoriteiten ook direct aansluitend op de zaak (het besluit tot uitzetting van) Baybasin – op uitnodiging – in september ’97 voor consultatie op bezoek ging in Turkije, is nimmer vastgesteld waar dat GERUCHT precies vandaan kwam dat juist brigadier Krouwel internationaal zou zijn gesignaleerd door Turkije. Zie voor de agenda van Demmink volgens de Turkse autoriteiten: De Demmink Doofpot: Inreisdata Demmink. (pdf).

Kamervragen

– Sterker, de geruchten werden op diverse manieren gecontroleerd en door de minister ook telkens tegenover de Kamer weersproken:

Uit de antwoorden op Kamervragen van Winnie Sorgdrager aan Verhagen en Korthals (sic) van 20 augustus ’97 en aan lid Koekoek op 24 november 1997 (vet en onderstreping van mij, AV):

“Zoals uit het voorgaande mag blijken, was het, zowel bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als bij mijn ministerie, niet met zekerheid bekend of de heer Krouwel internationaal gesignaleerd stond.

[….]

“Uit navraag bij het Bureau Interpol Den Haag is gebleken dat aldaar geen Interpolsignalering ter fine van uitlevering van de heer Krouwel bekend is.

[….]

“Op mijn Ministerie is een dergelijk verzoek evenmin bekend. De heer Krouwel staat hier te lande dan ook niet gesignaleerd”.

[….]

“Uit recente navraag in België en Duitsland is niet gebleken dat de heer Krouwel op dit moment in één van deze landen gesignaleerd is”.

[….]

– “Overigens heb ik inmiddels door tussenkomst van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Turkse autoriteiten vernomen dat de heer Krouwel niet internationaal gesignaleerd staat, hetgeen de heer Krouwel inmiddels ook is bericht”.

Zie o.a. ook de antwoorden van minister Sorgdrager aan lid Koekoek (CDA), (nr. 327) van 30 oktober 1997.

En uit Dagblad Trouw van 21 juni 1997, één dag na haar publicatie over de signalering (!!):

“De Turkse ambassade in Den Haag wil nog niet reageren op de berichtgeving rond Krouwel. Zij beschouwt de zaak vooralsnog als niet meer dan een gerucht en wacht eerst op nadere informatie vanuit Ankara. Van plaatsing van Krouwel op een internationale opsporingslijst is de ambassade niets bekend”.

Nadat de uitzetting van Baybasin op 28 oktober 1997 dus strandde bij de Haagse rechter werd hij op 27 maart 1998 alsnog in Nederland gearresteerd op verdenking van o.a. het leiding geven aan een criminele organisatie, op basis van niet gepleegde feiten en gemanipuleerde telefoontaps. Zie de Wikipedia over Baybasin.

Het kan, gezien bovenstaande, niet anders dan dat Baybasin opgepakt moest worden, juist omdat zijn uitzetting in oktober ’97 naar Turkije mislukte. Daarbij kan het reisgedrag van Demmink naar Turkije niemand ontgaan zijn. Temeer omdat hij zich ook daarna nog jaren persoonlijk zou bemoeien met het ‘dossier’-Baybasin.

Er is dus in juni ’97 overduidelijk sprake geweest van een onbetrouwbare “tipgever” die op of voor 19 en 20 juni 1997 aan het NRC en aan Trouw het onware gerucht verspreidde dat brigadier Krouwel internationaal door Turkije zou zijn gesignaleerd. Als noch BuZA, noch de minister van Justitie, noch Interpol, noch België en Duitsland überhaupt op de hoogte waren van een internationale signalering van brigadier Krouwel, later nota bene zelfs bevestigd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en tegenover Trouw door de ambassade van Turkije zèlf, wie anders dan Joris Demmink (of zijn trawanten) konden die desinformatie dan hebben ingestoken bij het NRC en bij Trouw?

En dit, nota bene na een mordicus ontkend “werkbezoek wegens consultatie” van Joris Demmink als voorzitter van de K4-Troika aan Turkije in juni 1997?

Mijn conclusie

In of rond juni 1997 werd aan het NRC en Trouw vanuit Justitie “gelekt” over een vermeend internationaal aanhoudingsbevel van brigadier Krouwel. Deze tip bleek later onbevestigd. Nee, volledig onbetrouwbaar zelfs en leidde waarschijnlijk de aandacht af van de ‘affaire Demmink’ die juist in 1997 ook al leidde tot de sabotage van het zgn. Rolodex-onderzoek. Zie de Wikipedia over de Rolodex-zaak.

Zie in dat verband ook de Netwerkuitzendingen van 20 en 21 april 1998.

Zoals altijd, kun je deze vraag ook geheel omdraaien. Zouden het NRC of Dagblad Trouw deze (onbevestigde) informatie überhaupt in juni 1997 gepubliceerd hebben als deze niet van een “betrouwbare bron binnen Justitie afkomstig was? En/of via de onbetrouwbare Nederlands-Turkse contacten?

En, als deze (onbevestigde) informatie via het NRC bewust de wereld in geholpen is (en door Trouw al binnen twee dagen ontzenuwd), wie had daar dan in 1997 het meeste belang bij…, anders dan Joris Demmink?

Het zou NRC en Trouw sieren om nog eens in de archieven uit 1997 te duiken om naar antwoorden te zoeken wie die “betrouwbare bron” van Justitie toen precies was. Wellicht zou het de zaak Demmink direct weer op de kaart zetten. En neem maar van mij aan dat sites als Barracudanis ook al geen enkel belang hebben in de gehele waarheid.

Toch moet ik bekennen dat ik wel blij was met het berichtje. Als gekende oplichters en bedreigers het out of the blue op gaan nemen voor kinderverkrachters en criminelen waar de MSM blijven zwijgen, dan zie ik dat als een bevestiging van mijn theorie. Let wel, een onderbouwde theorie, geen speculatie…

“Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen”.

——————————–
Tot zover André Vergeer. Dank je wel, André, voor dit zorgvuldige uitspitten en wieden van het struikgewas waarin Joris D. zich als onkruid denkt te kunnen verbergen.

Overigens ben ik van mening dat Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd!

45 Reacties

 1. maasdonk

  Andre, helemaal tof dit stuk en de waarheid zal altijd uitkomen.
  Via deze weg wil ik een oproep doen aan alle( ex) medewerkers van justitie, doe je verhaal als je iets weet, er zijn vele slachtoffers inmiddels, meer dan we weten.
  Ga naar een notaris of meld je op de divers websites die de zaak Demmink uitgezocht hebben en dat heeft niks met een complottheorie te maken maar met feiten en omstandigheden.
  Machtsmisbruik is het begin van het einde van een democratie en vrijheid wat door velen met hand en tand bevochten is, een kostbaar goed en daarom, wie zwijgt stemt toe.
  Deze zaak loopt al veel te lang met dank aan de MSM die blijven witwassen middels hun talkshows met vaste medewerkers.!!

  Antwoord
 2. Max Delius

  Een passage uit het boek ‘Rachab’ van Annemiek Schrijver:

  ‘Hij heet Basin. Beetje merkwaardige naam. Wij noemen hem al een tijdje Zwembad. Hij zit daar onder erbarmelijke omstandigheden in totaal eenzame opsluiting. Hij wordt niet eens gelucht! En dat voor de rest van z’n leven… Dat mag natuurlijk helemaal niet in dit land! Deze Zwembad is een Turks-Koerdische rebellenleider die wordt verdacht van aanslagen en drugshandel. Nu is hij door het Openbaar Ministerie op grond van zesduizend afgetapte telefoongesprekken veroordeeld tot levenslang. Er zou in die tapes zelfs bewijs zitten dat hij een moord zou hebben gepleegd in Canada. Maar in die tapes blijken talloze knippen en montages te zitten. De heleboel is aan elkaar gemanipuleerd. Vragen en antwoorden zijn met de schaar zo in elkaar geknutseld, zodat het bewijs tegen deze Zwembad hard en onomstotelijk zou zijn.’
  Alderlieste kijkt Manon fel aan.
  ‘Ik vertrouwde dit niet en vroeg om de originele tapes. Die kreeg ik niet omdat het OM zei dat ze gecheckt zijn door deskundigen. Ik ben tot het Europese Hof gegaan, maar geen bandjes… Dat is op z’n minst verdacht.’
  Alderlieste greep grimmiger in Manons haar. Het voelde heerlijk. Veilig in Jezus’ armen. Warm en wollig in Zijn wurggreep.
  ‘Toen kreeg ik onlangs bericht uit Turkije en wat blijkt: minister Laztphak zit nog steeds met die hele IRT-affaire in haar maag. Nederland heeft namelijk op overheidsniveau drugs helpen doorstromen. En onze Zwembad was een van hun leveranciers. Dus deze man wist van de rol van Nederland in de IRT-kwestie.
  Turkije vindt nu, om allerlei redenen, dat Zwembad daar wel goed zit in Scheveningen (Alphen aan de Rijn). En toen Laztphak zwakjes protesteerde, wreven ze haar niet alleen haar eigen rol tijdens de IRT-affaire in, maar ook die van haar hoge ambtenaar Doris Demper onder de neus.
  Deze schone schijnman is al jaren vaste klant op de Turkse markt voor kleine jongetjes. En hoewel Demper het zelf ontkent, vliegt hij nog steeds heen en weer naar Turkije voor zijn onwettige gerief.
  En Laztphak zou zelf opdracht hebben gegeven om die telefoontapes van Zwembad aan gort te knippen!’

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dank je wel, Max! Everybody knows!

   Alleen een kleine correctie: Baybasin zat toen in de EBI in Vught in volledige isolatie. Mr. Adèle heeft hem daar toen uitgepeuterd via het Hof in Luxemburg, het EHRM. Hij kreeg zelfs een beetje schadevergoeding, terwijl de Staat der Nederlanden zijn hele vermogen had ingepikt.

   En volgens Baybasin, die van zeer goeden huize is, was hij niet zelf betrokken bij de heroïnehandel van Turkije. Hij wist er alleen van! De drugswinsten werden gebruikt om de Koerden te onderdrukken.

   Antwoord
 3. P.S.M. Welbergen

  Winnie S. lid van de Raad Van State, zegt alles.
  Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe.

  Antwoord
 4. Ton

  Hi Andre,

  Goede analyse. Er is echter een probleem. Het roestige-spijkerharde bewijs ontbreekt. Joris D. is een jurist. Als hij schuldig is aan hetgeen waarvan hij ver(d)acht wordt dan weet hij ook hoe hij zijn sporen moet voorkomen. En verder spelen er belangen tussen TR en NL. Nu weer opnieuw (zie ook EU-summit ). Als het verhaal klopt dan hebben zowel de Turkse als de Nederlandse regering er nog steeds baat bij om deze geheime afhankelijkheid te laten voortbestaan zolang ze die kunnen uitbuiten.

  Jouw idee over een diplomatiek paspoort zijn denk ik wat overdreven. Er is niets geheim aan. Mijn ex-schoonvader heeft er als rechter bij de Hoge Raad ook eentje. Dus ik weet hoe dat werkt. In ieder geval is zeker dat Turkije ALLE grenspassages van Joris D. heeft vastgelegd, ongeacht welk paspoort is gebruikt. Ik heb mijn Turkse advocaten die laten opvragen bij de vreemdelingenpolitie aldaar (Emniyet Müdürlügü Yabançi Subesi) maar wegens privacy redenen werd dat niet (aan derden) verstrekt. Mogelijk dat middels een WOB verzoek in NL de dienstreizen wel boven tafel te krijgen zijn. In ieder geval kan de Nederlandse overheid een verzoek indienen en ik snap niet waarom dat niet is gedaan.

  Maar dan nog heb je alleen maar bewijs dat de ministers van justitie gelogen hebben. En niet dat Joris jongetjes misbruikt zou hebben. Het zou echter wel de weg openen voor een parlementaire enquête. En mogelijk dat de Turkse getuigen dan alsnog gehoord kunnen worden.

  Verder gaan er geruchten over foto-opnames (van o.a. Joris op de Apollo boot). Als deze zouden bestaan dan zou ik die graag gepubliceerd zien. Daar wil ik mijn website best voor beschikbaar stellen. Maar zolang het geruchten blijven kun je juridisch gezien daar ook niets mee. Ik zal kijken of ik er dit weekend nog eens een publicatie over kan maken.

  Groeten,
  Ton

  Antwoord
  • P.S.M. Welbergen

   U bedoelt dat “spijkerharde bewijs” als in de zaak Vaatstra. Mag ik U wijzen, op de relatie Recht en Macht.
   Uw Recht reikt zoover als Uw macht. (Spinoza)

   Antwoord
 5. Jappie

  @Ton

  Het roestige-spijkerharde bewijs ontbreekt zeg je. Maar er hoeft m.i. geen sluitend bewijs te zijn voor nader onderzoek. Er is in heel wat strafzaken om minder een GVO opgestart door Justitie.

  Antwoord
 6. André Vergeer

  Hai Ton,

  Bedankt voor je vriendelijke woorden. Ik zie het als mijn ‘taak’ om trolgedrag te bestrijden en daar hoort o.a. bij dat je elke desinformatie op internet onderbouwd moet blijven bestrijden. Het gevaar bestaat anders dat sites als Barracudanis, Camilleri, Leugens.nl, Disputax, Beerput, etc., en zelfs De Televaag en NRC voet aan de grond krijgen. Onbenullen die (in opdracht) mist strooien, weer voor andere onbenullen die het verteren als hersenloze garnalen. M.a.w., als je leugens niet bestrijdt (weerspreekt) gaan ze een eigen leven leiden.

  Dan het ‘roestige-spijkerharde’ bewijs. Ik heb geen academische opleiding gevolgd en ben meer van de school van: “als het loopt als een eend, kwaakt als een eend en lijkt op een eend, dan is het waarschijnlijk ook een eend“. Dat de rijksrecherche ook nooit inzage heeft gekregen in de agenda van Joris Demmink, bevestigt slechts dat hij iets te verbergen heeft. Zelfs juridisch zou mijn analyse in de rechtbank stand houden: “Niet bewezen wordt geacht dat er in juni ’97 daadwerkelijk sprake was van een internationale signalering van de heer Krouwel, nu deze ook door Interpol en de Turkse autoriteiten is weersproken“. Als daarmee is bewezen dat hier sprake was van een gerucht tegen de belangen van Krouwel in en dat het slechts in het belang was van de ‘affaire’ Demmink (en ook als zodanig is gebruikt), is de zaak voor mij rond.

  Dan mijn opmerking over het diplomatieke paspoort. Er is inderdaad niks geheim aan en een dergelijk paspoort heeft geen noemenswaardige voordelen, behalve misschien dat je daarmee geen visum hoeft te kopen. Maar.., in het geval van de reizen van Demmink naar Turkije roep ik in herinnering dat de Turkse getuigen meldden dat zij hem in die dagen begeleidden (ter beveiliging) en zelfs van kinderen voorzagen. Elke willekeurige toerist, op zoek naar een veilig hotel en verboden seks loopt, zonder een dergelijke ‘beveiliging’ veel groter risico’s, zeker in Turkije.

  Antwoord
  • P.S.M. Welbergen

   Aan wie brengt Bromsnor verslag uit, inzake Demmink. Gokje, zijn hoogste baas, dus Demmink en de hem beschermende Minister. Daarom, is er ook geen spoor van rook, laat staan vuur. Dat begrijpt een kind.

   Antwoord
  • Sancho Panza

   Diplomatiek paspoort is makkelijk om zonder controle een paar kilo heroïne mee te nemen. Daar kon Demmink weer een paar kleine jongetjes voor bestellen. Nihoul wist de weg wel met die heroïne.

   Antwoord
 7. Brammetjebram

  Ik maak me meer zorgen over de rest van het grote Pedo-Netwerk , aangezien Demmink in feite al door de mand gevallen is.
  Hij word niet aangepakt om anderen te beschermen.
  Hoe zit het precies met Donner, Hirsch-Ballin , Opstelten , Wiegel e.a.
  Waarom zijn de dagboeken van Willem Oltmans geheim, en liggen die blijkbaar bij Elsevier, het ultrarechtse telegraafzusje.

  Wat is dat voor een wantoestand in dit land. Wiki-artikelen worden binnen 3 minuten aangepast als je met belastende feiten aankomt. Schijnbaar moet het geheim blijven voor het gewone volk dat Rutte, Balkenende , Pechtold Bilderbergerconferenties bezocht hebben.
  We leven in een Nazi-staat, met een Gestapo waar Adolf Hitler slechts van had kunnen dromen. Onze Elite blijkt niets meer dan omhooggevallen psychoten met een machtscomplex. Bekijk het filpmje van de NOS over Rutte’s rondleiding in het torentje.
  Daar zie je toch duidelijk dat kado van Balkenende.
  Een Demon Baphomet. Dat is een typisch vrijmetselaarskadootje.
  Nep misdienaar. Hij kan waarschijnlijk vooral nog steeds goed krom staan.

  Antwoord
 8. Jasper

  Dat over de gehele wereld de politieke top en de geheime genootschappen verweven zijn en verbonden door satanisme(luciferanisme) lijkt me de sleutel te zijn in alles en dat geldt haast voor bijna alle seks-schandalen op hoog niveau.De waarheid komt langzaam in het licht.
  http://youtu.be/2A27WzAIWtc

  Antwoord
 9. André Vergeer

  Het ziet er naar uit dat ik toch werkelijk een gevoelige snaar heb geraakt. Barracuda (slik) heeft nu eindelijk de moeite genomen om de linken te volgen die ik hem gratis aanbood. Is toch al winst, wellicht verdient dat een herhaling in de toekomst. Maar, gezien de commentaren op zijn site http://barracudanls.blogspot.nl/2013/06/misleiding.html#comment-form, was dat niet echt besteed aan zijn ‘groupies’, zie ook http://swapichou.wordpress.com/ Hoewel ik nooit moeite heb met taalgebruik, let ik altijd wel op ‘het gebruik van de taal’. Daar spreekt veelal niet alleen scholing en opvoeding uit maar vooral ook leesvaardigheid en begrip van/over het onderwerp. Om dan nog maar te zwijgen over het IQ of het EQ van die reaguurders. Zelfs mijn opmerking over onderbouwing van je mening is hen blijkbaar ontgaan.

  Ook Barracuda gaat daar hopeloos in mank. Zo zocht hij gratis en selectief in de door mij aangereikte teksten van de hand van Winnie Sorgdrager uit 1997 om zijn ‘gelijk’ alsnog aan te tonen. Ja, dat deed ik ook maar mijn insteek lag toch ietwat genuanceerder. Volgens het ´EK-Rappor´ en een aantal Nederlandse en Turkse getuigen was Sorgdrager namelijk expliciet onderdeel van het Turks/Nederlandse complot (na overleg met premier Çiller) zodat haar woorden tegenover de Kamer vanuit die context gelezen moeten worden. Is niet iedereen gegeven, snap ik best. Binnen een dergelijke context zijn haar antwoorden aan de Tweede Kamer, als advocaat van de duivel, dan namelijk heel goed te verklaren.

  Een paar voorbeelden die Barracuda van Sorgdrager aanvoert tot bewijs zonder zelf de implicaties daarvan te onderkennen (let op het vetgedrukte en cursief van mij):

  Sorgdrager: ‘Bij nota van 20 juni 1997 zijn door de Turkse regering de bij nota van 26 februari 1997 door de Turkse officier van Justitie gegeven garanties overgenomen. Na ontvangst van dit bericht, is het besluit genomen om Hüseyin Baybasin uit te leveren. Dit lag ook voor de hand omdat de noodzakelijk geachte garanties waren gegeven, zodat er geen beletselen voor de uitlevering meer bestonden. Daarnakwam het bericht [let wel, géén adressering !] dat Krouwel door Turkije gesignaleerd zouzijn. Naar aanleiding daarvan zijn beide zaken (Krouwel en Baybasin) vervolgens begin juli, in het kader van het in het internationale verkeer gehanteerde beginsel «do ut des», tegenover elkaar gesteld. Dat is in dit soort zaken niet ongebruikelijk. De bekendmaking van de beslissing tot uitlevering is twee en een halve week opgeschort om te proberen tegenover de uitlevering van de heer Baybasin een toezegging van niet vervolging van de heer Krouwel te krijgen, die in Turkije wordt verdacht terzake van hetzelfde feit waarvan hij bij arrest van 5 april 1995 van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch onherroepelijk is vrijgesproken.’

  1. Elke oplettende lezer zou nu zijn opgevallen dat niet op 20 maar al op 19 juni 1997 door het NRC (en op 20 juni door Trouw) was gemeld dat Krouwel internationaal “zou” zijn gesignaleerd. Het woord daarna(na 20 juni) is daarmee dus al een aperte leugen van Winnie Sorgdrager, zie Kamervragen.

  2. Sorgdrager ‘vergat’ in ‘97, net als Barracuda nu, dat Dagblad Trouw al op 21 juni ’97 van de Turkse ambassade had vernomen dat hier sprake moest zijn van een gerucht. Dit gerucht is ook nooit bevestigd, anders dan in de antwoorden van Sorgdrager aan de Kamer. Sterker, de Turkse autoriteiten hebben dat gerucht ook alleen maar ontkend.

  3. Sorgdrager ‘vergat’ in ’97, net als Barracuda nu, dat een internationale signalering moest worden gemeld aan bureau Interpol (VN), aan Justitie (en via hen aan BuiZa en aan de Marechaussee bij de douane) zodat zij in haar functie als minister van Justitie ALTIJD op de hoogte zou zijn geweest van de èchte feiten.

  4. Gebruikelijk of niet, “het tegenover elkaar stellen” van twee strafdossiers in dergelijke omstandigheden duidt voor 100% op een politieke actie. In beide dossiers werden de Turken niet vertrouwd en zou er slechts sprake zijn geweest van chantage waar de Politiek nooit aan zou hebben meegewerkt. Chantage, waar Demmink bij betrokken of minst genomen van op de hoogte was.

  Ergo, er bestaat geen enkel bewijs van de signalering van Krouwel, wèl tegen Demmink op basis van chantage. Zeker in het dossier Baybasin.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste André,

   Het heeft echt geen enkele zin om te proberen om Barracuda, voorheen Billy, ook maar ergens van te overtuigen. In het verleden belaagde hij Zapruder, omdat daar werd gediscussieerd over het complot van 11 september. Volgens Billy was (en is) er niets mis met het complot van de 19 vliegende plofmoslims die werden gestuurd door Osama bin Boeman vanuit een Afghaanse grot.

   Vervelend van Barracuda (en Swaphatsjoe) en de reageerders vind ik dat ze steeds proberen om de boodschapper onderuit te halen, als de boodschap hen niet aanstaat. In dat geval is discussie zinloos, want wat men ook zegt, het tegenargument luidt: “Je bent gek!”

   Soms vraag ik me wel eens af hoe Billy het volhoudt om jaar in jaar uit negatieve stukjes te schrijven over berichten op andere websites. Want nieuws of een goede documentaire zul je bij hem niet aantreffen. Zijn blog bestaat alleen maar uit het naar beneden halen van andere bloggers. Zou hij daar soms per regel voor betaald krijgen? In dat geval is het gewoon een ambtenaar die zich houdt aan de regels! 😉

   p.s.: Ik was wel blij met je artikel en ook met bovenstaande uitleg, want het verheldert een hoop. Vooral de rol van Winnie S. wordt me steeds duidelijker.

   Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Goed artikel, Yvonne, maar je reactie is vrij summier.

   Demmink-control

   Binnenkort neemt de machtigste ambtenaar 
op Justitie 
afscheid. Zijn 
tegenstanders proberen Joris Demmink voor de finish nog onderuit te halen. 
‘Zijn homoseksualiteit speelt kennelijk een rol.’

   Door Harry Lensink

   Hij is er bijna. Op 31 oktober vertrekt Joris Demmink (64) als secretaris-generaal op het ministerie van Veiligheid en Justitie.

   Daarna volgt er een prima overzicht van de affaire Demmink! Lees ook de reacties. Het is al 9 maanden geleden, maar nog steeds actueel!

   Antwoord
 10. mr. drs. Bou

  Vandaag op JDTV News Bullet:

  Getuigenverhoor geëist. Media-stilte rond Demmink brokkelt af

  Er moet een getuigenverhoor komen over “de aanhoudende beschuldigingen van pedofilie en seksueel misbruik door voormalig secretaris-generaal Joris Demmink van het ministerie van Justitie”.

  Aldus advocaat Matthijs Kaaks, die daarvoor vandaag een verzoekschrift indient bij de rechtbank in Utrecht. Dat meldt de Volkskrant, die op 20 juni voor het eerst flink over de affaire Demmink uitpakte, terwijl ook andere landelijke media nu schoorvoetend volgen. De berichten volgen op een persbericht dat Stichting De Roestige Spijker op haar website publiceerde. Het lijkt erop dat de al jaren durende media-stilte rond de affaire Demmink onder de druk van de feiten aan het afbrokkelen is.

  Antwoord
 11. veryworried

  Ook het artikel over de weekendbeleving in de Volkskrantbijlage van 29-06-2013 gezien? John van de Heuvel op zijn grasmaaiertje? Zou hij die van zwijggeld hebben gekocht?
  Ik vraag me af waarom VK eerst prominent over Ed Nijpels met zijn treintjes bericht en dan nu John van den Heuvel. Ik zou het toejuichen als VK dit heeft gedaan om ons te laten zien hoe “belachelijk” deze heren eigenlijk zijn.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dank je wel, Yvonne.
   Dat was een goed besteed kwartier luisteren!

   Steeds opnieuw is voormalig Secretaris Generaal van het ministerie van Justitie Joris Demmink (foto) de afgelopen jaren in verband gebracht met kindermisbruik. Een grondig onderzoek naar de wandelgangen van de oud-topambtenaar is tot nu toe nooit van de grond gekomen, ondanks het feit dat er belastende verklaringen tegen hem liggen. Ondermeer van mannen die stellen als minderjarige jongen door hem te zijn verkracht. De deksel moet van deze doofpot worden gewrikt, vindt Stichting De Roestige Spijker. Daarom heeft ze afgelopen week bij de rechtbank van Utrecht een verzoek tot getuigenverhoor ingediend. Een gesprek met de voorzitter van de Stichting, Robert Rubinstein.

   Hoort, zegt het voort!!!

   Antwoord
 12. Ton

  Joris D comment 955020093

  Het OM heeft vastgesteld dat uit onderzoek 2013/17915 onomstotelijk is gebleken dat Demmink op 20 juli 1996 Turkije is binnengekomen. Maar conform artikel 765 TCK (Turkse Wetboek van Strafrecht) is de verjaringstermijn 10 jaar. Daarmee is tevens vastgesteld dat de Nederlandse regering heeft gelogen!

  Lees het hele artikel: op De Ware Agenda

  zie ook: KlokkenluiderOnline

  Antwoord
 13. yvonne

  Beste Ton beide linken werken niet, op de ware agenda kom ik de Turkse krant terecht, en ik kan geen Turks lezen en bij de tweede link een error!
  Lukt het je misschien het te herstellen, ben natuurlijk erg nieuwsgierig naar De Ware Agenda………..

  Groet Yvonne

  Antwoord
  • Ton

   Hoi Yvonne,

   De Ware Agenda is inderdaad een Turkse krant. Dit is het origineel. Ik spreek wel wat Turks, maar een heel artikel vertalen is voor mij ook lastig, zeker als ik dat moet publiceren (je kan je dan namelijk geen fouten veroorloven). Micha heeft een Google-vertaling gemaakt. Veel fouten er in, maar je krijgt daarmee wel een idee.

   KLOL

   Antwoord
   • yvonne

    Dank je wel Ton en snap dat je het niet gaat vertalen, hoeft ook niet…

    Groet Yvonne

    Antwoord
 14. mr. drs. Bou

  Dit is een wonderlijk bericht:

  Burgemeester Kollumerland in Duitsland getrouwd

  THÜRINGEN/KOLLUM – Burgemeester Bearn Bilker (59) van de gemeente Kollumerland c.a. is vrijdag in Duitsland getrouwd met Angelika Steiner.

  Dat staat in diverse Duitse media. Het huwelijk vond plaats in Schloss Schwarzburg.

  Bijzonder was dat de Duitse prinses Woizlawa Feodora Reuss (93) getuige was.

  Zij was bruidsmeisje bij het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard in 1937. Vorig jaar bracht de prinses, die volgens een Duitse krant een nicht van koningin Juliana is, nog een bezoek aan het gemeentehuis in Kollum.

  – See more at: http://www.nieuwsbladnof.nl/nieuws/18969/burgemeester-kollumerland-in-duitsland-getrouwd/#sthash.1edQTNhV.dpuf

  Antwoord
  • mrpettjo

   Magda Bilker-Jellema is op 28 juli 2010 overleden na een herseninfarct kort na een vakantie in de Verenigde Staten.
   Had Bearn toen al een relatie met deze Duitse nicht van Juliana? Was zijn vrouw dit te weten gekomen? Bearn is wel ERG snel getrouwd.. Deze dame lijkt ook erg veel op Bearn’s eerste vrouw Magda, maar Magda was natuurlijk niet van koninklijken bloede..
   https://www.youtube.com/watch?v=sIk0aiCxhwM

   Antwoord
 15. veryworried

  Bou,

  Is hier een link naar de pedo-cirkel rond Oranjehuis en demmink? Ik vind het zeer opmerkelijk, verdacht, dat bij dit huwelijk een afstammelinge van de oranjes als getuige optrad. En dan deze burgemeester die burgemeester was in de gemeente waar Marianne Vaatstra werd vermoord.
  Er is dan weer een link tussen de oranjes en de zaak Vaatstra. Of zie ik spoken?

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Of het spoken zijn, dat weet ik niet, maar ook ik vond het opmerkelijk.
   Wie Marianne Vaatstra heeft vermoord, en waar dat is gebeurd, blijft nog steeds onduidelijk, maar in elk geval was Jasper Steringa het niet! Marianne reed niet ‘s nachts op een gestolen fiets op de Keningswei! Dat is het enige wat we zeker weten…

   Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Welkom op BOUblog, TheChamp. En wat je zegt, dat klopt. Dhr. Bilker is de huidige burgemeester. Maar het blijft toch een eigenaardige samenloop van omstandigheden dat de huidige burgemeester van Kollum zulke goede banden heeft met een lid van het Koninklijk Huis.
   Natuurlijk hoeft het verder niets te betekenen, maar misschien is hij er wel op geselecteerd…

   Antwoord
   • mrpettjo

    Zij woonden/wonen ook in hetzelfde dorp als “Vaatstra dader” Jasper Steringa.
    Heeft Bearn een rol gespeeld bij het selecteren van een geschikte “dader” voor de moord op Marianne..??

    Antwoord
   • TheChamp

    Hallo Bou, dank je voor je warme welkom. Ik ben al een tijdje een vaste bezoeker, en had al wel eerder de behoefte te reageren op de Vaatstra zaak, maar ‘t is er nooit van gekomen.

    Antwoord
 16. Koos van Woudenberg

  Mijn klomp brak toen gisteravond naar aanleiding van dat USSIA-filmpje iemand mij uit een e-mail citeerde waarin staat dat Demmink aan de “goede kant” staat…

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twee + twintig =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën