Selecteer een pagina

Archieven

Hörchner en het einde van de rechtsstaat

Het Hof den Bosch heeft op 12 februari 2013 het art. 12 verzoek van Robert Hörchner en zijn partner Annelies Pijnenborg om de twee rechercheurs die begin 2000 het verslag van een telefoontap vervalsten, welke valse tap werd gebruikt in een strafzaak tegen Hörchner en Pijnenborg, strafrechtelijk te vervolgen wegens valsheid in geschrift afgewezen! Aan de vraag of de rechercheurs Jager en Van Roy valsheid in geschrifte pleegden, kwam het Hof niet toe, want volgens het Hof is het misdrijf inmiddels verjaard!

Een link naar het vonnis staat in een artikel op Crimesite: Tapverbalen vervalsen blijft ongestraft. Het vonnis staat hier (pdf) en ik heb het met stijgende gruwel gelezen! Voortaan gaat de verjaring van valsheid in geschrift reeds in, nog vóór het delict is gepleegd!

De advocaat van Jager en Van Roy, mr. H.H.M. Van Dijk, bracht het volgende in en de niet met name genoemde AG was het daar mee eens:

Namens beklaagden is aangevoerd dat de feiten waarop dit klaagschrift betrekking heeft plaats hebben gevonden in 1999 en 2000. Valsheid in geschrift betreft een misdrijf. Op grond van artikel 70 lid 1 sub 3 Wetboek van Strafrecht vervalt het recht tot strafvordering door verjaring na verstrijken van een periode van twaalf jaren. Blijkens artikel 71 Wetboek van Strafrecht vangt de termijn van verjaring aan op de dag na die waarop het feit is gepleegd. In geval van valsheid in geschrift bestaat er een uitzondering; de verjaringstermijn vangt eerst aan op de dag na die waarop gebruik is gemaakt van het voorwerp ten opzichte waarvan de valsheid is gepleegd, in casu de processen-verbaal van beklaagden. Naar het oordeel van beklaagden zijn beide geschriften onmiskenbaar gebruikt voor zowel de verdenking en aanhouding van klager Hörchner als klaagster Pijnenborg, als bij hun verhoren. De onderliggende feiten kunnen derhalve nu, 15 januari 2013, niet meer tot een succesvolle vervolging leiden, daar de feiten inmiddels zijn verjaard. Het enkele doen van aangifte leidt niet tot stuiting van die verjaringstermijn. Klagers zijn derhalve niet-ontvankelijk in hun beklag.

Het Hof kwam daarop tot de volgende uitspraak:

Het hof is van oordeel dat de door Jager opgestelde transcriptie en het door Van Roy opgestelde proces-verbaal de voorwerpen vormen waarmee, naar de opvatting van klagers, de valsheid zou zijn gepleegd.
Nu deze voorwerpen op zijn laatst op 16 februari 2000 door beklaagden zijn opgesteld en zij grond zijn geweest voor de verdenking van en het strafrechtelijk onderzoek naar klagers en de aanhouding van klagers op respectievelijk 31 januari 2000 (klager) en 1 februari 2000 (klaagster), is het hof van oordeel dat de verjaringstermijn op zijn laatst is aangevangen op 2 februari 2000.
Nu sprake is van een verjaringstermijn van twaalf jaren, is het hof – met de advocaat-generaal en de advocaat van de beklaagden – van oordeel dat in ieder geval op 2 februari 2012 de beweerdelijk door beklaagden gepleegde strafbare feiten zijn verjaard.

Het hof verklaart klagers niet-ontvankelijk in hun beklag en wijst op die grond het beklag af.

Aldus gegeven door mr. J.W. De Ruijter, voorzitter, mr. A.B.A.P.M. Ficq en mr. Y.M. Daalen-Mannaerts, raadsheren, in tegenwoordigheid van mr. KJJ. Horevoorts-Jochems, griffier.

Mede blijkens dit vonnis vond het tapgesprek plaats op 12 november 1999, tussen de heren Van Veen en Hartings. Annelies Pijnenborg en Robert Hörchner zijn aangehouden op 31 januari (Pijnenborg) en 1 februari 2000 (Hörchner). Zij werden volledig vrijgesproken in 2001 (Pijnenborg) en in 2003 (Hörchner in Hoger Beroep, ingesteld door het OM!). De valsheid in geschrift door Van Roy staat in een proces verbaal van 16 februari 2000. Volgens het Hof gaat de verjaringstermijn echter in op de dag nadat Hörchner werd gearresteerd, dat is 2 februari 2000. Op 2 februari 2012 (12 jaar later), zou dit misdrijf dan zijn verjaard. Asjemenou!

Volgens het Hof gaat de verjaringstermijn reeds in, twee weken vóór de valsheid in geschrift is gepleegd!

Dat Hörchner en Pijnenborg reeds in 2002 aangifte deden, met een daarop volgende art. 12 procedure die in 2004 werd afgewezen, dat het OM weigerde om de tap af te staan aan Hörchner, dit op grond van de privacy van de heren Van Veen en Hartings die het gesprek hadden gevoerd, dat dhr. Hartings daarop het getapte gesprek heeft opgevraagd en in mei 2007 aan Hörchner heeft overhandigd, waarop deze ten onrechte naar Polen werd gedeporteerd, dat deze tap daarna nog moest worden onderzocht en dat pas in juli 2009 bekend was dat het tapverslag vals was, dat op 1 februari 2011 een art. 12 procedure is gestart bij het Hof in Den Haag, dat dit Hof de zaak in november 2011 doorverwees naar het Hof in Den Bosch en dat dit Hof de zaak wist te rekken tot 12 februari 2013, dat zijn van die kleine dingen die u en mij ongelukkig maken…, maar de verjaring wordt daardoor volgens het Hof niet gestuit! Deze begint voortaan nog voor het delict gepleegd is.

Deze rotte beschikking ligt nu als een modderig betonblok op het deksel van de beerput van Justitie! Tegen dit vonnis staat ook geen enkel rechtsmiddel open. Hier eindigt de rechtsstaat en begint de wildernis! Wees dus gewaarschuwd…

Overigens blijf ik van mening dat Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd!

8 Reacties

 1. Diewer

  Stuitend door de belachelijkheid alleen al.

  Antwoord
 2. sancho panza

  Ik word zo moe van al dit onrecht. Bah… Ik stel voor de guillotines vast te bestellen voor na de periode dat wij (het volk) onze bestorming gestalte hebben gegeven.

  Antwoord
 3. mr. drs. Bou

  De verjaringstermijn gaat in, twee weken vóór de valsheid in geschrift is gepleegd! Als ik zoiets doms zou zeggen, dan zou Barracuda Billie zeker gehakt van me maken! Maar drie dik betaalde rechters…

  Aldus gegeven door mr. J.W. De Ruijter, voorzitter, mr. A.B.A.P.M. Ficq en mr. V.M. Daalen-Mannaerts, raadsheren.

  Wie zouden dat zijn?

  De heer mr. J.W. de Ruijter is een top-advocaat, maar tevens voorzitter van het Hof den Bos.

  Naam De heer mr. J.W. de Ruijter
  Kantoor Jongeneel c.s.
  Dr. Langeveldplein 20
  3361 HE SLIEDRECHT
  Postbus 174
  3360 AD SLIEDRECHT
  Telefoon 0184-418433

  Naam : De heer mr. J.W. de Ruijter
  Werkzaam bij : Zwartbol Advocaten

  Ik wist niet dat een top-advocaat ook top-rechter kon zijn. Maar misschien heeft hij een dubbelganger…

  mr. A.B.A.P.M. Ficq heette in 2007 nog mevrouw mr. A.B.A.P.M. Varenhorst-Ficq en ze werd toen benoemd tot voorzitter van de rechtbank Zutphen. Zij is dus geen raadsheer, maar een raadsvrouw en ze is inderdaad een ervaren rechter!

  Mevrouw Ficq, dat kunt u toch niet menen? Zo dom! Een verjaringstermijn die aanvangt voordat het misdrijf is gepleegd! Misschien was u ook wel tegen deze krankzinnige beschikking, maar ja, het geheim van de raadkamer…

  mr. V.M. Daalen-Mannaerts was in elk geval al in 2004 rechter bij de rechtbank Arnhem. Ook zij is dus al jaren rechter.

  Mevrouw van Daalen, hoe heeft u deze uitspraak kunnen doen? Weet u dan niet dat een verjaringstermijn ingaat NADAT het misdrijf is gepleegd?

  Voor valsheid in geschrift geldt daarnaast een bijzondere regeling, de termijn gaat pas in NADAT van het valse geschrift gebruik gemaakt is. Het is gebruikt om Hörchner en Pijnenborg strafrechtelijk te vervolgen, van 2001 tot 2003!

  Verder vind ik het stuitend dat in dit geval niets de verjaring kon stuiten!

  Antwoord
 4. mr. drs. Bou

  Gerechtshof dumpt klachten valse tapverslagen politie

  Er is vrijwel geen enkel land ter wereld waar de politie (relatief) zoveel gebruik maakt van telefoontaps als in Nederland. Dat blijkt telkens weer uit onderzoeken van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Uit dezelfde onderzoeken van het WODC blijkt dat de politie weinig openheid over geeft en rechterlijke controle op de inzet van dit opsporingsmiddel is vrijwel afwezig is. Zonder moeite krijgt de politie het voor elkaar de hele sociale omgeving van een verdachte onder de tap te krijgen. Privacyoverwegingen spelen vrijwel geen rol bij de beoordeling of een tap moet worden toegepast: de persoonlijke voorkeur en de kennis en ervaring van de politieagent speelt een belangrijkere rol.

  Als het dan eens goed misgaat en een zaak komt voor de rechter, dan blijkt uit DIT VONNIS van gisteren, dat politieagenten met het verkeerd of zelfs valselijk uitwerken van de tapverslagen hiermee gewoon wegkomen. Lees voor meer achtergronden van deze specifieke ‘Pijnenborg en Hörchner-zaak’ HIER bij onze collega’s van Crimesite.

  Deze dwaze uitspraak van drie raadsheren is natuurlijk van hogerhand bevolen! Misschien hebben de raadsvrouwen en -heer zelfs wel uit protest de verjaring op een ONMOGELIJK moment laten ingaan, uit protest tegen de corrupte macht bij Justitie. Want zo ongelofelijk dom kunnen drie top-rechters toch niet zijn?

  Dat men de tapvervalsers niet strafrechtelijk wil vervolgen, heeft alles te maken met de zaak Baybasin! Hij is tot levenslang veroordeeld op welbewust vervalste telefoontaps en hij zit nu al 15 jaar ONSCHULDIG in de gevangenis.

  Daarom is dit vonnis belangrijker dan het lijkt!

  Antwoord
  • maneschijn

   Geduvel met verjaringstermijnen zat er aan te komen, sinds een berichtje van 13 november vorig jaar:

   De verjaring van misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van 12 jaar of meer, wordt definitief afgeschaft. Verjaring betekent dat door verloop van de tijd een bepaalde straf niet langer in rechte afdwingbaar is. De Eerste Kamer ging dinsdagmiddag akkoord met een voorstel daartoe. De afschaffing geldt eveneens voor ernstige zedenmisdrijven gepleegd met kinderen. Misdrijven waarop een gevangenisstraf van 8 jaar of meer staat, verjaren minder snel: pas na 20 jaar in plaats van 12. Een van de overwegingen is dat moderne opsporingsmiddelen als DNA-onderzoek het mogelijk maken om ook na langere tijd bewijs te vinden.

   Ik heb nog steeds niet kunnen opzoeken, wat er precies veranderd is, vooral de verschillende maten, doen denken aan nadelige consequenties voor onschuldige en voordelige voor allerlei foute lieden.
   Net zo’n soort truukje als de “Wet hervorming herziening ten voordele” van 1 oktober 2012?

   Antwoord
 5. mr. drs. Bou

  Robert Hörchner en Hans Mauritz, schrijver van ‘De Oordopjesmoord’

  Zie ook het vorige artikel, dat ik daarnet heb ingelast.

  Antwoord
 6. Dick

  Ik zie uit naar een nieuw stuk van de Meester over dit onderwerp.

  Wicher Wedzinga is voormalig raadsheer en universitair hoofddocent, strafrechtanalist, columnist/schrijver/blogger, law consultant.

  Wat hij schreef gaf moed!

  Of is het lang leve de crimineel opererende leden van het Openbaar Ministerie?

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Dick, ook ik ben benieuwd wat mr. Wicher Wedzinga hier van zal zeggen. Ik ben in elk geval met stomheid geslagen!

   Drie ervaren rechters als Raadsheren, die zelfs zouden zakken voor hun propedeuse! Maar het probleem is, dat het Nederlandse Juristenblad, Ars Aequi en andere juridische tijdschriften er het zwijgen toe doen!

   Een dergelijke dwaze uitspraak van het Hof den Bosch zou toch in cartoons op de voorpagina’s horen te staan! Dan weten alle aankomende juristen waar ze aan toe zijn…

   Antwoord

Laat een reactie achter voor maneschijn Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

elf − negen =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën