Archieven

De Leeuwarder Courant als spreekbuis van het OM

Door André Vergeer

Afgelopen donderdag, 24 januari, publiceerde de Leeuwarder Courant (LC) opnieuw een leugenachtig, tendentieus en vooral eenzijdig artikel over de zaak Vaatstra van de hand van Jantien de Boer. Nu was ons al opgevallen dat artikelen van dit niveau door de LC pas na een maand op internet worden geplaatst maar in dit geval was een teleurgestelde lezer graag bereid om het even voor ons over te typen want anders hadden wij er nooit kennis van gehad. Hieronder vind je de vileine tekst die alleen bedoeld was voor de lezers van de papieren editie in Friesland e.o.:

Leeuwarder Courant 24-1-2013: Iedereen vindt iets in de Vaatstra-zaak (pdf)

Ons bereiken steeds meer berichten dat de kritische Friezen niks meer geloven van de leugens van de LC en dat de LC blijkbaar nog alleen afhankelijk is van die paar adverteerders en ‘bronnen’ die hen nog wel van financiën en informatie willen voorzien. En, zonder de subsidie op kosten van de belastingbetaler (via diezelfde overheid), was de LC al jaren failliet geweest. Dat laat onverlet dat de lezers van de LC alle recht behouden op complete en waarheidsgetrouwe berichtgeving, failliet of niet.

Volgens de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek (RvdJ) is een journalist – kortweg – verplicht om hoor en wederhoor te verlenen bij het publiceren over personen die door hem of haar  negatief wordt belicht. Zo ook dat geruchten, feiten en omstandigheden op waarheid moeten worden getoetst en dat er geen sprake mag zijn van enige belangenverstrengeling (betalingen, beloften en/of diensten) die de waarheidsvinding in de weg kunnen staan. Op vrijdag 25 januari heb ik de LC hierop gewezen en dringend verzocht om rectificatie of om tenminste ook ‘ons’ verhaal een keer te publiceren. Niet dus, de angst regeert bij de Leeuwarder Courant. Via, via is mij wel bekend geworden dat mijn sommatie gisteren wel bij de redactie binnen gekomen is maar de LC verkiest het (opnieuw) om er het zwijgen toe te doen. Kreeg ik in eerdere klachten nog tenminste een ontvangstbevestiging, die bleef zelfs nu uit.

Zie mijn brief waarbij ik de opsomming van 12 voorbeelden onderbouw met getuigenverklaringen, TV-opnamen, krantenartikelen, het dagboek van de moeder van Marianne en officiële berichten van het openbaar ministerie die ook bekend zijn bij de LC. Het aloude “wie zwijgt, stemt toe” is hier dus opnieuw van toepassing. Immers, als ik zoveel onzin verkondigde, had Jantien de Boer mij ook graag van repliek gediend:

Beste Jantien de Boer,

Graag wil ik reageren op je artikel in de Leeuwarder Courant (LC) van 24 januari jl., Iedereen vindt iets in de Vaatstra-zaak. Het is mijn bedoeling dat je de halve waarheden en hele leugens alsnog rectificeert. In onze dubbele aanvaring tegenover de Raad voor de Journalistiek in Amsterdam, waar jij en hoofdredacteur Hans Snijder bij herhaling schitterden door afwezigheid, heb je nu blijkbaar wel geleerd om maar geen namen meer te noemen om (opnieuw) wederhoor te kunnen ontlopen. Maar dat ontslaat je uiteraard niet van je journalistieke plicht van waarheidsvinding en dat je daarom maar oude en nieuwe leugens op mag schrijven. Ik geef een paar voorbeelden, er zijn er echter nog veel meer, (onderstreept door mij, A.V.):

“Hij zei het vlak na een uitzending van ‘EenVandaag’ in 2010. Het programma stelde met veel aplomb dat justitie in de moordzaak een verkeerde verdachte had opgepakt. De juiste man die vlak na de moord uit het azielzoekerscentrum in Kollum verdween, zou kort en dik zijn geweest. Maar de politie hield later in Turkije een lang en slank type aan. EenVandaag maakte er een ronkende uitzending over die aan alle kanten rammelde”.

1) Jou is ongetwijfeld bekend dat de hoofdverdachte asielzoeker, een signalement dat door justitie op 11 augustus 1999 aan Bart Olmer van De Telegraaf werd doorgegeven, wel degelijk een kort en gedrongen postuur had. Voordien was ook al door Justitie gemeld dat de beide verdachte asielzoekers nog in de nacht van de moord uit waren geweest in de buurt van Veenklooster. Nog eens bevestigd door een rechercheur (W.B.) die dit signalement bij ‘ons’ heeft achtergelaten en opgetekend uit de mond van getuigen. Later, in 2001, moest officier van justitie De Graaf toegeven dat de lange verdachte in Turkije al vóór zijn aanhouding niet meer verdacht was omdat hij volgens 4 getuigen het weekend van Koninginnedag had doorgebracht in Haarlem, waarbij hij zelfs op 28 april 1999 nog was bekeurd op het treinvak Den Helder naar Haarlem. Als je ze allemaal nog niet hebt gelezen willen wij je die bewijzen alsnog graag aanbieden.

2) Zoals te lezen in het dagboek van de moeder van Marianne, zouden, bij de beelden van SBS6 van de in oktober 1999 aangehouden (veel te lange) verdachte in Istanbul, zowel de vriendin van Marianne (A.K.) als de door jou zo sterk beschermde getuige (Stephanie van R.) in koor hebben uitgeroepen dat dit de verkeerde verdachte was en dat zij dit ook wel wilden getuigen tegenover de politie. Dit is tegenover de familie Vaatstra en aan ons nog eens bevestigd door beveiligingspersoneel en vrijwilligers van het AZC Kollum, de beveiliger van de Ringo in Veenklooster en door andere getuigen.

3) In tegenstelling tot de zeer gedetailleerde berichtgevingen van EenVandaag uit maart 2010, blijkt uit een rondgang langs al deze getuigen dat de LC bij niemand van hen om wederhoor heeft gevraagd. Evenmin heeft de LC zich sinds 2010 ingespannen om ‘de rammelende uitzending’ van EenVandaag te ontkrachten.

“Uiteindelijk probeerde het openbaar ministerie in een rapport een einde te maken aan alle geruchten over het moordonderzoek. Volgens justitie werd de lange en slanke verdachte in de loop der jaren in de ogen van veel mensen kort en dik omdat ze hem verwarden met een andere man”.

Dit is dus niet alleen gebaseerd op herhaalde, eenzijdige berichtgeving vanuit het openbaar ministerie maar feitelijk ook onjuist en zeker niet op basis van slechts geruchten. En onze klachten daaromtrent zijn nooit door jou, noch door de LC weersproken op basis van andere feiten of omstandigheden.

“Het was in die tijd telkens raak. Overal in de media doken figuren op die beweerden dat Marianne toch echt door een asielzoeker was vermoord. Een mevrouw had de dader met bebloede kleren zien thuiskomen, een andere tipgever zei zeker te weten dat hij in Noorwegen naast de moordenaar van Marianne in de gevangenis had gezeten.

Ook deze krant werd om de haverklap gebeld of gemaild door mensen die meer zeiden te weten. Soms klonken ze in eerste instantie redelijk coherent, maar na nader onderzoek bleken veel tipgevers in de war of gewoon knettergek. Onder de fervente speurders zat bijvoorbeeld een man die zeker wist dat de geheime dienst een chip in zijn hoofd had geplant.

4) In bovenstaande wordt door jou gesuggereerd dat de getuigen die zich bij EenVandaag, bij ons en bij de LC hebben gemeld eigenlijk ‘niet helemaal spoorden of zelfs knettergek waren’. Die mevrouw (Roos van Zessen heet zij), die de dader met bebloede kleren thuis had zien komen’ heeft tegenover ons met succes kunnen aantonen dat zij daar op dat moment in mei 1999 wel degelijk in Leeuwarden woonde (wat door het OM nog immer wordt ontkend maar tegenover ons is bevestigd door haar verhuurder), en de hoofdverdachte van de opsporingsfoto, zowel als aan zijn adressenboekje herkende. Haar is door de LC ook al niet om wederhoor gevraagd.

5) En de ‘andere tipgever die zei zeker te weten dat hij in Noorwegen naast de moordenaar van Marianne in de gevangenis had gezeten’ (hij heet overigens Gerrit Veldman uit IJmuiden), wordt niet alleen opnieuw onjuist door jou geciteerd (want hij heeft nooit over moordenaar maar altijd over verdachte gesproken omdat ook hij de opsporingsfoto en het adressenboekje herkende en het signalement had gelezen), is ook al nooit door de LC gevraagd om zijn verhaal te doen in een poging om tenminste de waarheid te brengen.

6) Jouw opmerking: “maar na nader onderzoek bleken veel tipgevers in de war of gewoon knettergek. Onder de fervente speurders zat bijvoorbeeld een man die zeker wist dat de geheime dienst een chip in zijn hoofd had geplant” suggereert opnieuw dat de LC überhaupt nader onderzoek zou hebben gedaan naar tipgevers. Dan daag ik je hierbij uit om eens te gaan praten met de weduwe van Andries V. (de toenmalige badmeester van ’t Paradyske) die een bebloed trainingsjack had gevonden en aangeboden aan het bureau Buitenpost waar hij (ook na herhaald aandringen) nimmer meer van heeft gehoord. Nee, zelfs door de burgemeester om werd bedreigd. Of over zijn verhaal dat de geurhonden werden weggetrokken van het AZC.  Mocht je meer getuigen willen die zijn verhaal kunnen bevestigen dan roep je maar…

“Het hield niet op, en het houdt nog steeds niet op. Op het wereldwijde riool dat het internet ook is geworden, vinden complotdenkers elkaar in waanzinnige theorieën. Ze denken zeker te weten dat er een samenzwering rond de moord op Marianne gaande is om asielzoekers en pedofielen buiten de schijnwerpers te houden”.

7) Opnieuw daag ik je graag uit om, op basis van je eigen onderzoeken of dat van de LC, aan te tonen waarom de moord op Marianne geen samenzwering betreft. Heb jij bijvoorbeeld ooit wèl kennis mogen nemen van het sectierapport waar de familie van Marianne niet over mocht beschikken, anders dan met een groot aantal onderdelen die zwart waren gemaakt? Of heb jij wèl inzage gehad in de processen-verbaal van het strafdossier en van de PD waar de familie nooit de hand op heeft kunnen leggen, ondanks een dringend verzoek daartoe, omdat zij ‘geen belanghebbenden’ waren?

8) En, nogmaals, heb je ooit contact gezocht met – en gepubliceerd over – wat die ‘complotdenkers’ allemaal te melden hadden? Heb je bijv. ooit contact gezocht met mij?

9) En nu we het er toch over hebben, heeft de LC ooit gemeld dat jouw hoofdredacteur, Hans Snijder en lid van de RvdJ, contact heeft gehad met de voorzitter van de Raad voor de Journalistiek mr. V.H.G. Lebesque, juist in de week dat wij – de complotters – een klacht indienden? En dat mr. Lebesque vervolgens in de LC mocht schrijven dat het op internet ‘een Wild West’ was waarbij wij ‘de cowboys’ waren?

“Je zou er je schouders over ophalen als het niet zo ernstig was. Advocaat Jan Vlug van Jasper S. deed aangifte tegen een internetschrijver die stelde dat de raadsman ‘goedschiks of kwaadschiks onschadelijk moest worden gemaakt als beul van Jasper’ ”.

10) Nou Jantien, je maakt het me wel heel erg gemakkelijk om je schrijfsels te ontkrachten. Want opnieuw maak je geen gewag van de artikelen uit de Volkskrant en van BNR-radio waarin de hele beroepsgroep van advocaten, t/m hoogleraren en ex-rechters, gehakt maakten van de uitspraken van mr. Jan Vlug tegenover Pownews en in Nieuwsuur van 9 december jl. Nee, ondanks deze zware kritiek aan het adres van de advocaat van Jasper, verkies jij het dus om opnieuw slechts één standpunt te verwoorden.

“Ook Bauke Vaatstra, de vader van Marianne, krijgt te maken met de fantasten. Hij werd op kerstavond nog door een van de speurders met omstreden emails lastig gevallen. En de zussen van Marianne zeiden al eerder in deze krant woedend te zijn over amateurdetectives die op internet in naam van Marianne mensen mobiliseren.

11) Hier ga je opnieuw in de fout als journalist. Je moet namelijk op basis van je opleiding en op basis van de Leidraad van de RvdJ, alle kanten belichten van een verhaal. Je meldt wijselijk weer niet dat Bauke Vaatstra de schrijver van de e-mail (Wim Dankbaar heet hij trouwens en ook hij wil graag zijn verhaal aan je doen), zèlf uitnodigde om bij hem op bezoek te komen. En je meldt ook al niet dat Bauke bewust het Haarlems Dagblad uitkoos om Dankbaar schade te berokkenen. Als jouw lezers dat allemaal eerder hadden geweten zou je door hen nooit meer worden vertrouwd, wat wij overigens al jaren niet meer doen.

12) En dit is wel je mooiste van alle citaten: “En de zussen van Marianne zeiden al eerder in deze krant woedend te zijn over amateurdetectives die op internet in naam van Marianne mensen mobiliseren”. Want opnieuw laat je onvermeld dat die ‘amateurdetectives’ niet alleen jaren handelden in opdracht van – en met medeweten en goedkeuring van – de ouders maar de zussen en broers van Marianne hebben de bemoeienis van die ‘amateurs’ 13 jaar lang niet belangrijk of ergerlijk genoeg gevonden om daar een keer over te (komen) praten. Ondanks uitnodigingen daartoe door ons.

Dus Jantien, in bovenstaande 12 onderwerpen (en ik heb er nog veel meer) geef je er blijk van dat je al jarenlang slechts je oren laat hangen naar de versie van het openbaar ministerie in de zaak Vaatstra. Dat je consequent weigert om anderen dan je ‘vrindjes’ aan het woord te laten en dat je weigert om op zoek te gaan naar de echte waarheid. Een journalist onwaardig, temeer omdat je ook niet hebt geleerd van al die tikken op je vingers in de afgelopen jaren. Maar wat ik je eigenlijk het meest kwalijk neem is dat je nooit de moeite hebt genomen om eens een bezoekje te brengen aan de moeder van Marianne omdat zij je waarschijnlijk een geheel ander verhaal zou vertellen. In jouw optiek zou zij immers de grootste ‘complotter’ zijn. Iets, waar jij ook al jaren van op de hoogte bent. Door haar niet te horen bewijs je eigenlijk dat je heel Friesland ongestraft mag belazeren omdat die ‘niet wijzer zijn..’.

Je snapt uiteraard dat ik deze open brief ook ga publiceren waardoor jij (of je redacteur) gedwongen wordt om hierop te reageren. En je snapt waarschijnlijk ook dat géén reactie van de zijde van de LC zal worden uitgelegd als erkenning van de keiharde feiten die ik hierboven allemaal noemde. Rectificatie is wel het minste wat je ons kan bieden maar voor een open en eerlijk interview staan wij elke dag en nacht alsnog tot je beschikking. Ik wens je een goede nachtrust toe, ondanks alles…

NB. En als je het goed vindt ga ik nog even niet in op die Machiavelli-prijs van Bauke Vaatstra. Hebben we het later dan wel weer een keer over…

Tot zover mijn brief aan de LC. Onnodig te vermelden dat ik hier opnieuw geen reactie op mocht ontvangen.

Naschrift: Mijn oprechte excuses dat ik het woord ‘opnieuw’ zoveel keer heb gebruikt. Maar na een studie van 13 jaren berichtgeving van o.a. de LC en een aantal procedures voor de RvdJ tegen hen kun je niet om die conclusie heen. M.a.w., de LC fungeert al die jaren slechts als spreekbuis voor het openbaar ministerie. En weigert mordicus om afwijkende getuigen en meningen te horen. Laat staan dat de LC ooit wederhoor heeft toegestaan. Dat maakt deze krant niet alleen verdacht in haar berichtgeving maar roept ook gerede twijfels op over haar subsidie en haar contacten met de overheid. En, mocht hier sprake zijn van onbenul, onwetendheid of enige misverstanden, dan wijs ik er nog maar eens op dat wij de LC herhaalde keren hebben benaderd d.m.v. persoonlijke gesprekken, telefoontjes, e-mails en zelfs door een aantal klachten bij de Raad voor de Journalistiek. Alles zonder dat de LC daarop wenste te reageren, laat staan om ons te horen.

Wie mij niet direct gelooft zou eens moeten googlen op ‘lc + vaatstra + jasper’. Want zodra een advocaat uit Deventer een scheet laat, staat het op de voorpagina van de LC maar als mensen als wij serieus denken te kunnen aantonen dat Jasper Steringa volkomen onschuldig is, worden wij (anoniem en opnieuw) als ‘complotdenkers’ weggewerkt in de binnenpagina’s. En dat de LC mij zelfs geen ontvangstbevestiging heeft willen sturen zegt eigenlijk al alles. Immers, als Jantien de Boer of Hans Snijder zouden vinden dat het allemaal “Wild West” is op internet en dat wij de “cowboys” zijn die volledige onzin uitkramen, dan zouden zij aan hun lezers in Friesland toch graag willen bewijzen hoe gek wij eigenlijk helemaal zijn….

28 Reacties

 1. John Berrevoets

  Beste Andre ,

  het lijkt mij een idee om een klacht in te dienen bij de raad van de journalistiek tegen Jantien de Boer,via hun website :

  http://www.rvdj.nl/procedure

  Ben benieuwd wat daar dan uit gaat komen.

  Vriendelijke groet,

  John Berrevoets

  Antwoord
 2. Annemail

  Wat is de status van dit schrijfsel? Is het een column, want Jantien de Boer is columniste en dan heb je meer vrijheid te schrijven wat je wil, je mag vrijer interpreteren zogezegd. Of je het er wel of niet mee eens bent is juridisch gezien dan niet belangrijk.

  Antwoord
 3. yvonne

  Een column inderdaad. Had het artikel net bij familie uit de LC gehaald, lees zelf geen kranten meer..

  Groet Yvonne

  Antwoord
 4. Andre Vergeer

  @Annemail en Yvonne,

  Daar zou ik graag nog een juridisch robbertje over willen vechten. Zover mij bekend is Jantien de Boer gewoon journalist bij de LC. Maar het is (ook een columnist-)journalist niet toegestaan om leugens te fabriceren om slechts één partij aan het woord te laten en om anderen doelbewust af te branden. Daarnaast is de (hoofd)redacteur mede aansprakelijk voor alle berichtgevingen binnen zijn krant.

  En vergeet niet dat hier het geluk en mogelijk de dood van een volkomen onschuldige op het spel staat.

  Antwoord
 5. yvonne

  Hallo Andre,

  Jij bent wat meer juridisch onderlegt als ik merk ik wel en ik vind je reactie naar de LC helemaal goed! Zal morgen nog even met Jantien bellen en zeggen dat ze zich beter moet informeren en naders moet ze zich mooi bij de humoristisch bedoelde stukken houden. Denk ook echt dat dit stuk van haar bedoelt is om de publieke mening te beinvloeden…

  Groet Yvonne

  Antwoord
 6. mrpettjo

  Jantien de Boer is journalist van de Leeuwarder Courant en schrijft wekelijks een column en is blijkbaar een alleenstaande moeder van twee pubers. Ze stemt denk ik Groen Links (een partij die niet groen en niet links is). Ze lijkt me ook een rechtlijnig – tamelijk humorloos – persoon die nooit iets negatiefs over asielzoekers zal zeggen. Dat laatste is waarschijnlijk de reden van haar gebrek aan visie in de zaak Vaatstra..:

  Ze koopt fair trade hagelslag, maar de repen van Côte d’Or smaken haar veel beter dan Tony’s Chocolonely. En ze haalt soms cadeautjes bij de Wereldwinkel – leuk en origineel – of eerlijk katoen bij de Hema, maar alleen als het mooi is en goed zit. ,,In gedachten ben ik vaak aan het optellen en aftrekken om mijn voetafdruk beperkt te houden’’, vertelt Jantien. ,,Zo ga ik veel te vaak in bad, maar ik eet heel weinig vlees. En ik pak regelmatig de auto om op een groene plek te gaan wandelen, maar ik rijd nog steeds in mijn al zestien jaar oude roestige Fiësta, dus ik doe wel heel lang met mijn spullen.’’

  In de supermarkt zag ik een man met Max Havelaar bananen in zijn handen, maar zijn vrouw siste dat die veel te duur waren, waarna hij ze bedremmeld weglegde. Ik kon daar een grappige column over schrijven, maar het laat wel zien dat fair trade nog niet vanzelfsprekend is.’’

  http://www.dehuisaanhuis.nl/nieuws/11612/lc-columniste-jantien-de-boer-%E2%80%98friese-fair-trade-kan-ambachtelijk-feestje-worden%E2%80%99/

  Antwoord
 7. Andre Vergeer

  Hallo Yvonne, ik weet het zeker. Ik heb het over alle berichten die de LC vanaf mei 1999 tot nu toe heeft verspreid. Er is waarschijnlijk geen artikel van de LC over de zaak Vaatstra die ik of mijn medestrijders niet gelezen hebben.

  Waarom denk je dat de LC zich niet wilde verweren in DRIE procedures voor de Raad voor de Journalistiek in 2011? De climax was een ‘collumn’ van haar hand over de kroongetuige (Stephanie van R.) die volgens ons zeer zeker kennis heeft van de ware toedracht van de ontvoering van Marianne.

  En, laat haar artikel nu nèt voorafgegaan zijn aan een ‘officiëel’ en leugenachtig rapport van het OM…?

  En je mag Jantien morgen allicht bellen maar ik wed nu al met je dat zij morgen ziek of ‘afwezig’ is…

  Antwoord
  • klaas

   Las deze goeie en terechte reactie..

   http://www.liwwadders.nl/goede-naam-van-onze-leeuwarder-courant-willens-en-wetens-verkwanseld/

   Reactie geplaatst op 27 januari 2013
   Antje

   Geen paniek. Deze krant die in de oorlog door het landsbestuur (duitsers) was uitverkoren, en financieel ondersteund, verkeerd nog steeds in dezelfde positie. Een aantal uitverkoren journalisten schrijven wat de staat(O.M) voorschrijft.Daarmee is het allang geen vrije media meer.Het is gelijk aan de pravda ooit in het oostblok. Alleen daarvan wist je dat het gecensureerde propaganda van de regering was. Hier denkt men nog steeds dat de main stream media aan waarheidsvinding doet. In dat opzicht is te hopen dat deze krant eindelijk ter ziele gaat, en dat de Jantien de Boertjes van deze krant hun verdiende loon krijgen.
   Wat duidelijk is in dit stukje, dat is wel dat het niet over nieuwsgaring en lezers gaat, maar over macht. Hopelijk wordt hiermee het laatste stukje NSB waar we nog mee opgescheept zitten,eindelijk ten grave gedragen.

   Antwoord
 8. Andre Vergeer

  @mrpettjo,

  Leuk, een echte ‘groenkoper’ dus. Maar misschien veel interessanter is wat haar man doet. Kijk even naar de redactieleden van de LC..

  Antwoord
 9. Annemail

  Kijk Andre, ik snap wel dat je je bedenkt waar deze mevrouw mee bezig is en dat het geen zuivere koffie is ben ik het helemaal mee eens.
  Door niet te reageren op inhoudelijke argumenten toon je je van de zwakke kant als krant en door te kiezen voor een column ook want de inhoud is waarschijnlijk gewoon wat zij denkt. Het past in de flow om onzinnige aangiftes te doen of het dreigen met boetes of iemand de risee proberen te maken in internetland.
  Het wordt heel kwalijk om te suggereren alsof jullie tegen alle asielzoekers zijn en via die generaliserende weg jullie monddood te maken.
  Maar mensen reageren ook wel heel goed zoals die jurist in NRC zaterdag die de redactie erop wees dat Jasper S. nog steeds onschuldig is tot schuld is aangetoond of woorden van die strekking in de rubriek Opinie-brieven.
  Daarnaast heeft de familie Vaatstra jullie opgezocht en om meedenken gevraagd, de nogal agressieve toon richting Wim en Micha Kat nu deugt dan ook niet en dat zou mevrouw de columniste moeten vatten, het zou haar cq. de krant sieren jullie voor 1 keer ook aan het woord te laten voor het grote publiek en dan wel op serieuze wijze.
  Ik denk dat er nog wel wat dingen boven water gaan komen.
  Dat hoop ik echt.

  Antwoord
 10. yvonne

  Hallo Andre ben trouwens de Yvonne die je ook een keer gebeld heeft dat je het even weet (over Marianne)…
  N.a.v. geplaatst bericht van mrpettjo lijkt mij ontslag ook niet onwaarschijnlijk gezien de slechte cijfers!

  Groet Yvonne

  Antwoord
 11. mrpettjo

  Ik ben als een van de weinigen hier met de Leeuwarder Courant opgegroeid. Maar dat was wel een goede degelijke krant met een betrokken hoofdredacteur als Laurens ten Cate (van de Friese Koerier die met de LC gefuseerd is).
  Ik denk dat er binnenkort alleen nog een Friese editie van het Dagblad van het Noorden is net als een Drentse editie.
  Zal Jantien in haar oude Fiesta naar Groningen moeten tuffen of verhuizen.

  PS Ik denk dat de hoofdredactie bewust haar op de zaak Vaatstra heeft gezet vanwege haar naieve rechtlijnigheid. De hoofdredactie heeft natuurlijk gemene zaak gemaakt met het OM maar of Jantien dat weet is natuurlijk de vraag.. Ze lijkt veel op die troela die directeur was van het AZG in Kollum en ook blind voor de negatieve kanten van de vluchtelingenproblematiek.
  Je las in de LC ook vroeger nooit iets over diefstal en bedreigingen door asielzoekers. Ook bedreigingen van autochtonen aan het adres van asielzoekers werden en worden bij voorkeur door de krant onvermeld gelaten. Jantien past natuurlijk heel goed in deze journalistieke doofpotcultuur. In Friesland gebeuren dat soort zaken niet..

  Antwoord
 12. mrpettjo

  Belgie had haar verdriet, maar Friesland heeft inmiddels ook haar verdriet: de zaak Marianne Vaatstra.
  Man o man, wat is dit een hemeltergende dramasoap geworden. Ook met dank aan de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslan.
  Dit kunnen geen honderd elfstedentochten meer goed maken..

  Antwoord
 13. maasdonk

  Het is een ramp heel de vaatstra zaak er komen steeds meer mensen die niet geloven in jasper s als dader maar hoe krijg je dat aan het verstand van een jantien de boer en klonen zolas zij??

  Antwoord
 14. Andre Vergeer

  @mrpettjo,

  Met respect, ik denk dat Jantien de Boer niet naief is en precies weet wat ze doet. Uit zeer betrouwbare bron weet ik dat zij uren en uren is ‘gebriefed’ over de zaak d.m.v. persoonlijke gesprekken, telefoontjes en e-mailtjes. Zelfs een domme, naieve journaliste moet dan slecht slapen…

  Maar, mocht zij dat voorheen dan wel zijn geweest dan moet zij op een genadeloze wijze door onze verschillende procedures voor de RvdJ minstens wakker zijn geworden. De Raad concludeerde vooral dat ‘ons’ het recht van wederhoor was onthouden. En, in plaats van dit weekend dus wederhoor toe te passen, heeft zij doelbewust onze namen verzwegen. Opnieuw om wederhoor te kunnen ontlopen. Jantien is dus niet gek maar een secreet…

  Antwoord
  • mrpettjo

   Je hebt wel gelijk. Zij is niet naief, eerder heel hypocriet en achterbaks.
   Denk jij dat zij in contact staat met die ex directrice van het AZG in Kollum? Deze lijkt me uit hetzelfde hout gesneden. Toen Jasper werd aangewezen als verdachte kwam dat secreet ineens weer in de schijnwerpers bij Omrop Fryslan.
   Hopelijk krijgt die nooit weer een normale baan en hopelijk raakt die Jantien haar baan ook kwijt als de LC binnenkort een Friese editie van het Dagblad van Noorden wordt. Want in de stad Groningen kom je niet ver met je Friese connecties en je Friese taaltje..

   Antwoord
 15. mrpettjo

  Over een maand, op 27 februari, begint de rechtszaak tegen Jasper Steringa, de boer die verdacht wordt van de moord op de Friese Marianne Vaatstra.

  Voor het merendeel van het Nederlandse publiek is het een duidelijke zaak, die boer is schuldig. Wordt iedereen door ondermeer de media, bewust zand in de ogen gestrooid?

  Zelden in de Nederlandse geschiedenis is er een moordzaak geweest met zoveel emoties, zoveel dingen die elkaar tegenspreken en mensen die ervan overtuigd zijn dat de Vaatstra-zaak een doofpotaffaire is.

  Dan komen we toch weer uit bij de rol die de gevestigde media spelen in deze tragedie. Jasper Steringa is al bij voorbaat veroordeeld en zij die nog steeds vraagtekens durven zetten bij het officiële verhaal worden verketterd en aangevallen. Enigszins vergelijkbaar met de in scene gezette schietpartij van Sandy Hook waar steeds meer mensen argwanend over blijken. De media reageert met sentiment in de lijn van “De arme familieleden, hebben ze al niet genoeg meegemaakt, stop nu een keer met die onzinverhalen, die boer is schuldig, dat weet toch iedereen”.

  We willen vandaag één facet belichten uit deze zaak en dat is de strijd die en het onderzoek dat al 13 jaar wordt gevoerd en gedaan door Andre Vergeer. Dertien jaar is een lange tijd en je mag er dan ook vanuit gaan dat datgene wat Vergeer zegt, terdege is onderzocht en ook onderbouwd kan worden.

  Vergeer maakt zich, terecht, boos over het feit dat geen van de mainstream kanalen bereid blijken om zijn, en anderen met hem, versie van het verhaal te horen en te publiceren. Volgens Vergeer is één van kranten die zich extreem schuldig maakt aan het misleiden van het publiek in vooral Friesland, de Leeuwarder Courant

  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4050:de-leugen-blijft-regeren-in-de-vaatstra-zaak&catid=9:binnenland&Itemid=22

  Antwoord
 16. mr. drs. Bou

  De Leeuwarder Courant en euthanasie

  Alle jaargangen zijn gedigitaliseerd en online te vinden. Dat maakt het makkelijk om te kijken wat het LC nu over de zaak Marianne Vaatstra heeft geschreven: 1.436 artikelen (peildatum: 29-01-2013). Vernauwen we de zoekopdracht met het keywoord “Demmink” dan houden we 6 artikelen over, waarvan 3 + 2 identiek. We houden er zegge en schrijve 2 over. Jawel: 800.000 pagina’s in 261 jaar en maar liefst in 2 artikelen kwam Demmink ter sprake in relatie tot Marianne Vaatstra:

  1) Complotdenkers: wij hebben gelijk (22-11-2012)
  2) Vogelvrij voor moord-‘speuders’ (05-02-2011)

  Is dat vreemd? Ja en Nee. Doen we hetzelfde bijvoorbeeld bij Katholiek Nieuwsblad dan krijgen we 50 hits op Demmink maar 0 in combinatie met Mariane Vaatstra. Bij Het AD krijgen we 5 over Demmink en eveneens 0 in oombinatie met Vaatstra. Het LC steekt er dus positief bovenuit, zij het dat de twee artikelen enkel gaan over de “complot-denkers” zelf en niet inhoudelijk over hun gedachtegoed. Een tweede reden waarom dat vreemd is is dat het geografische verspreidingsgebied van het LC in het hart ligt van deze moordzaak. Een beetje journalistieke speurder heeft de bronnen dan ook letterlijk binnen handbereik.

  Toch wordt er niet gespeurd en blijven de reacties op de circulerende alternatieve theorieën beperkt tot aanvallen op de persoon, en niet op de inhoud. Logisch want de krant wil enkel “serieus nieuws” brengen en “geen interviews”. De titel van het artikel van 24-01-2013 dekt dan ook de lading niet. Het stelt: “Iedereen vindt iets in de Vaatstra-zaak”. Iedereen, behalve het LC! Wat het LC wel vindt is wat anderen vinden. Roddel en achterklap dus, haaks staand op de filosofie van “serieuze krant”.

  Lees verder…

  Antwoord
 17. Andre Vergeer

  @Bou,

  Het grote voordeel van internet is dat mensen met verschillende expertises zich kunnen mengen in de discussie en dat daar een belangrijke stimulans van uitgaat. Het Haagse Complot maakt op een geweldige manier zichtbaar waar ik op doel:

  http://www.hethaagsecomplot.nl/20130125-de-zaak-marianne-vaatstra.htm

  De daderprofielen
  1999: In de persverklaring van het OM staat onder punt 4: “In deze zaak is volgens het sporenbeeld de dader gecontroleerd en doelgericht te werk gegaan. Het gaat vermoedelijk om één dader.” Mogelijk was Marianne verwurgd of doodgebloed. Peter R. de V. vulde dat aan met: “De dader ging doelgericht als een jager op zoek naar een prooi. Het ging om een ervaren goed-georganiseerde serie-moordenaar die zich zelfs had voorbereid door een rape-kit met bijvoorbeeld handboeien, bindmateriaal en een mes mee te nemen.” De moord zou on-Nederlandse kenmerken hebben.

  2007: Een cold-case team gaat aan de hand van foto’s (let op: dus niet het originele bewijsmateriaal) een nieuwe analyse maken: “Het gaat om een onvoorbereide gelegenheidsdader die vrijwillig begon, maar waarbij de sfeer plotseling is omgeslagen en de dader door het lint ging. De dader had weliswaar een mes bij zich, maar verder heeft hij gebruik gemaakt van wat toevallig voorhanden was.” Marianne was niet doodgebloed omdat ze al dood was voor het mes werd gebruikt. De dader zou een typische Nederlander zijn en volgens zijn DNA-profiel zelfs uit de buurt komen.

  2012: Aan de hand van een DNA-profiel is een man aangehouden die aan “dissociative fugue” leidde en niet wist wat hij deed. Hij was dus noch goed voorbereid, noch onvoorbereid. Het ging om een toevallige vlaag van verstandsverbijstering toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Hij had de polsen van Marianne vastgebonden met dezelfde BH als waarmee hij haar verwurgd heeft. Hij zou haar meervoudig verkracht hebben. En dertien jaar later meervoudig bekend hebben.

  Er staat nog veel meer op deze site dat de moeite waard is.

  Zo voelen wij ons ook gesteund door wetenschappers die ongevraagd contact met ons hebben gezocht in het ingewikkelde DNA-onderzoek en de beperkte bewijskracht daarvan. Het meest frappante waarop ik werd gewezen is dat er aanwijzingen zijn dat het DNA-monster in 2000/2006 een ander monster was dan in 2012 wat aan Jasper werd gerelateerd. Kwam het DNA-type eerder NIET in Nederland voor, in 2012 was het plotseling het meest voorkomende in Nederland!

  Het wachten is nog op een psychiater die ons kan steunen in een onafhankelijk onderzoek naar de ‘aandoening’ van Jasper en zijn motieven of omstandigheden om te bekennen wat hij waarschijnlijk niet gedaan heeft..

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dank je wel, André!

   Het wachten is eveneens op een advocaat van Jasper Steringa! Iemand die Spencer en Wietse onder ede wil horen over die ruzie in ‘t Filtsje om half 7, over die lekke banden, over die fietstocht naar Buitenpost met Marianne achterop, over waarom ze haar broer Johan toen niet heeft gebeld, over waarom Spencer in Buitenpost niet even de fiets van zijn moeder pakte, in plaats van zo moeilijk te doen om een HERENFIETS voor haar te stelen… …en zo voort!

   Maar misschien komt dat nog…

   Antwoord
   • P.S.M. Welbergen

    Wie gelooft U -waarde lezer- de moeder van Marianne, of haar “Ridder” Spencer?

    Antwoord
 18. Aad

  De Leeuwarder Courant als spreekbuis van het OM staat er bovenaan geschreven.
  De Tubantia denkt er kennelijk anders over, lettende wat ze vandaag hebben geplaatst.

  Alleen de rechter mag oordelen.

  Is de toekenning Machiavelli prijs aan Bauke Vaatstra, de vader van de vermoordde Marianne Vaatstra. Terecht of onterecht?
  De jury van de Machiavelli Stichting heeft de prijs aan de Hr. Bauke Vaatstra toegekend “omdat hij op een volhardende en authentieke wijze dertien jaar lang de media heeft ingeschakeld waardoor de dader van de moord op zijn dochter kon worden opgespoord,” aldus de Stichting.
  Ik stel voorop dat de acties die Dhr. Vaatstra had genomen tot opheldering van de moord respect verdienen.
  Echter, de jury is kennelijk van mening, dat de op dit moment van verdenking vastzittende Jasper S de moord op zijn dochter heeft gepleegd.
  Het is alleen de rechter die op basis van wettig en overtuigend bewijs een daderschap uitspreekt in een vonnis.
  De jury bestaat ook uit enkele leden uit de Tweede Kamer die zich voorshands niet hebben te bemoeien met de rechtsspraak!
  Dit maakt inbreuk op de scheiding der machten waarmee mogelijk de rechtsspraak wordt beïnvloed.
  Daardoor worden de kansen van de verdachte op een eerlijk proces sterk verminderd.
  Dit is een politieke doodzonde en nog nooit eerder gebeurd!
  Vooralsnog ga ik er vanuit dat het een grove onzorgvuldigheid betreft, welke met disciplinaire en andere maatregelen opgelost moet worden.

  Aad de Groot
  Hellendoorn

  Aad

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Aad, doe ons even de link,
   Want zonder link is dit niks!!!

   Antwoord
   • Aad

    Beste Boudine,

    Het is me op dit moment nog niet gelukt om de link te achterhalen.
    Ik zal morgen bellen naar Ger Dijkstra, adj.hfd.redacteur Wegener/Tubantia of er inderdaad een digitale versie van dit artikel bestaat.
    Als dat niet het geval is, dan heb ik wel de originele papieren editie.
    Als je daarin belang stelt, dan verneem ik dat gaarne.

    mvrgr. Aad

    Antwoord

Laat een reactie achter voor Annemail Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën