Archief
Artikelen

Sinds 18 april 2011 ligt er voor Baybasin een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad. Dit verzoek werd ontvankelijk verklaard en de Procureur Generaal moet daar dan eerst op concluderen, maar in 2012 zou ook de wet veranderen. Naar aanleiding van de zaken Ina Post, Lucia de Berk, de Schiedammer Parkmoord en zo voort werd de wet op de herziening van vonnissen in oktober 2012 versoepeld. Daarom werd de zaak uitgesteld, terwijl Baybasin nog steeds gevangen zit.

Op 4 september 2012 adviseerde de Advocaat Generaal mr. Aben dat er eerst een onderzoek moest komen naar de originele taps. Op 2 oktober 2012 verklaarde de Hoge Raad dat mr. Aben daartoe een zelfstandige bevoegdheid had, maar een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van Baybasin werd niet gehonoreerd. Vreemd genoeg staat Art. 473 lid 4, waarop dit verzoek gebaseerd was, nu niet meer in Wetboek Online!

BNN Today 14-10-2011 – De zaak Baybasin duurt 12 minuten (audio)

Baybasin hoopte dat hij eind november zou vrijkomen, of in elk geval voor de Kerst, maar ik geloofde daar niet zo in. Mr. Van der Plas vraagt immers al sinds het Hoger Beroep in 2002 om een onderzoek naar de originele taps, maar het OM weigerde om die taps af te staan. Dat de AG vraagt om dit onderzoek, lijkt daarom wel terecht, maar het kon ook een manier zijn om tijd te rekken. En inderdaad, helaas… Op 18 december, een week voor Kerstmis, kwam AG mr. Aben met een tussenconclusie waarin hij de Hoge Raad adviseert om Baybasin niet vrij te laten!

Mr. Aben blijkt zelfs nog niet begonnen met zijn onderzoek naar de originele telefoontaps! Hij stelt nu, dat er eerst óók nog twee getuigen moeten worden gehoord in verband met de moord op Öge, dat is de moord in de theetuin op 9 november 1997 waarop Baybasin werd veroordeeld tot levenslang. Alle andere delicten konden niet leiden tot levenslang! Zonder die moord op Öge was Baybasin reeds vrij geweest, maar die hele beschuldiging blijkt te berusten op flauwe kul! Baybasin zou telefonisch opdracht hebben gegeven aan Yavuz Yavuztürk, die daarop door de Turkse justitie werd gemarteld, maar na een proces van jaren in 2004 werd vrijgesproken. De andere “mededader”, Nuri Korkut, is voor deze moord zelfs nooit vervolgd.

Het bewijs tegen Yavuz was een telefoongesprek gesprek met Baybasin, die op dat moment in Nederland in de gevangenis zat omdat de Turkse regering om zijn uitlevering had gevraagd. Dit bewijs werd door het Nederlandse OM in handen gespeeld van de Turkse politie, maar Yavus heeft die moord niet gepleegd! Hoe graag de Turkse regering ook had gezien dat die lastige Koerden, en dan vooral Baybasin, zouden worden veroordeeld voor deze moord, de Turkse rechter stonk er niet in! Het enige bewijs was immers een valse telefoontap. In Nederland was Baybasin in 2002 reeds veroordeeld tot levenslang voor het aanzetten tot deze moord, op grond van die zelfde telefoontap!

In het Commentaar van mr. Van der Plas staat:

Deze strafvervolging is op l3 oktober 2004 uitgemond in een Vrijspraak van alle verdachten omdat er ondanks jarenlang aanvullend Turks onderzoek “verre van voldoende wettig en overtuigend bewijs voor hun veroordeling voorhanden was “, aldus het vonnis van 13 oktober 2004 van de Rechtbank te Bakirköy. De rechtbank volgde in dit oordeel de Turkse officier van justitie, die zelf voor deze vrijspraak pleitte. De betreffende documenten zijn als bijlagen van het herzieningsverzoek aan Uw Raad en de procureur-generaal ter beschikking gesteld.

Mr. Aben weet of behoort in elk geval te weten dat Baybasin niets met die moord in de theetuin te maken had en Yavus al evenmin! Terwijl Baybasin in 1997 in Nederland gevangen zat, omdat Turkije om zijn uitlevering had gevraagd, wilde zijn broer Abdullah naar Europa komen. Hij kreeg geen visum en ging dus illegaal de grens over. Het getapte gesprek met Baybasin ging over het feit dat zijn broer veilig was aangekomen! Uiteraard spreekt men dan in bedekte termen, een vluchteling werd een “knapzak” genoemd. Volgens het OM ging het echter over een “tuin”. In het commentaar van mr. Van der Plas staat:

Het gebruikte Koerdische woord in dit gesprek is Boxce — hetgeen betekent knapzak — en niet Bahce. Aan de rechter-commissaris is indertijd door verzoeker uitgelegd dat het woord Boxce in overdrachtelijke zin wel wordt gebruikt als aanduiding van een Koerd die een moeilijke situatie ontvlucht. Verzoeker legde uit indertijd vele Koerden behulpzaam te zijn geweest bij het ontvluchten van Turkije.

De Nederlandse deskundige van de Koerdische taal bij uitstek, professor Martin van Bruinessen, bevestigde deze uitleg van verzoeker over dit gesprek in diens verhoor door de rechter-commissaris op 5 januari 2000. Hij zegt na zorgvuldige beluistering van gesprek A 1-1:
“U houdt mij voor dat de verdachte verklaard heeft dat niet het woord ‘Bachtsje’ uitgesproken wordt maar het woord ‘Boktsje’. Dit laatste woord ken ik in de betekenis van een buidel met kleding. U vraagt mij nogmaals naar het gesprek te luisteren en mede te delen of ik het woord ‘Bachtsje’ of het woord ‘Boktsje’ hoor. Ik kan u hierop antwoorden dat ik het niet met zekerheid kan zeggen. Ik hoor namelijk in het woord een korte ‘a’ die enigszins gerond overkomt zodat sprake kan zijn van een ~o ‘-klank. Het woord ‘Bachtsje’ heeft meestal een lange ‘a’.”

Het mag duidelijk zijn dat het als bewijs gepresenteerde gesprek A 1-1, al dan niet gemanipuleerd, op zich onmogelijk voldoende bewijs vormt voor enigerlei betrokkenheid van verzoeker bij de Öge-moord. Het is zelfs dubieus of in het gesprek überhaupt het woord ‘tuin’ wordt uitgesproken.

Omdat de moord op Öge niet is gepleegd door Yavuz, kan hij deze moord ook niet hebben gepleegd in opdracht van Baybasin. Zelfs een ezel snapt dat, al stoot dit dier zich in ’t gemeen niet twee maal aan dezelfde steen. Mr. Aben doet echter tot twee maal toe wat in zijn vermogen ligt om de vrijlating van Baybasin te blokkeren en zijn onterechte gevangenschap nog langer te rekken! Zo langzamerhand weet iedereen dat die taps zijn vervalst, maar ook zonder dat is duidelijk dat Baybasin niet betrokken was bij de moord op Öge. Mr. Aben liegt als hij de Hoge Raad voorspiegelt dat deze zaken nog nader moeten worden onderzocht. We weten reeds dat rechters mogen liegen, maar mag de Procureur Generaal dat nu ook? Deze instantie is tevens verantwoordelijk voor de vervolging van ambtsmisdrijven. Mr. Aben, ga uzelf vervolgen!

Schelden, vloeken en tieren is op BOUblog niet toegestaan. Daarom wens ik mr. Aben toe, dat hij zich tijdens het Kerstdiner verslikt in het voorgerecht, waarop hij al hoestend een kaars omstoot die valt op de avondjapon van zijn tafeldame, die gillend opspringt en met vlammende rokken de kerstboom aansteekt, waarna ze de keuken in vlucht waar de kok net bezig is om een tussengerecht te flamberen, waardoor de brand zich uitbreidt, de soep overkookt, de sla verpietert, het dessert smelt en het wildbraad aanbrandt, dat in dit geval niet wordt geblust met rode wijn, maar door de brandweer! Kortom, mr. Aben, ik hoop dat uw Kerst óók in het water valt, opdat u de betekenis zult leren van het aloude: Wat gij niet wilt dat u geschiedt…

Voor wie de stukken nog eens wil overlezen:

Conclusie van mr. Aben, 4 september 2012 (pdf)
Commentaar van mr. A. van der Plas, 17 september 2012 (pdf)
Uitspraak van de Hoge Raad, 2 oktober 2012
Tussenconclusie mr. Aben, 18 december 2012 (pdf)

Zie voor alle juridische informatie de website Bakker-Schut.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

6 Reacties op “Baybasin, de AG en de Hoge Raad”

 • lidy:

  Bij Vrij Nederland heb ik drie maanden geleden de volgende reactie gegeven:

  Stel dat er sprake is van een streek.Dan moet er over nagedacht zijn door verschillende partijen. En er moet dan sprake zijn van samenwerking tussen de Hoge Raad, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en de Raad van State.

  Hoe zou die streek dan in elkaar zijn gezet: wel, Aben, de Advocaat generaal, schrijft een advies dat aan de vragende partij Baybasin en zijn advocaat Van der Plas hoop geeft. Tegelijkertijd wordt een datum afgegeven, dat wekt vertrouwen, waarop de Hoge Raad een uitspraak zal doen: 30 oktober.De dag voordat Demmink met pensioen gaat nl 31 oktober.

  Dat advies is bij nader bekijken echter zodanig vaag opgesteld dat de Hoge Raad kan zeggen, het rechtvaardigt een nader onderzoek. Om het onderzoek te delegeren en zodoende als Hoge Raad de handen vrij te houden cq de uitspraak vooruit te schuiven, dus van de rol te halen, is een wetswijziging nodig.

  Het ministerie in samenwerking met de Raad van State voorziet daar in door precies op tijd door middel van een besluit van demissionair
  minister Opstelten, op de valreep in het Staatsblad gepubliceerd, na uiteraard een positief advies van de Raad van State, Donner.

  Nu kan de Hoge Raad met de wet in de hand een opdracht geven aan Aben tot nader onderzoek. Het onderzoek kan achter gesloten deuren plaatsvinden en in het eeuwige doorgaan. De geplande datum van uitspraak is van de rol gehaald.

  En als dat zo is gegaan dan is er sprake van een streek.

  Het zou mij heel veel waard zijn als ik kon zeggen, het is een aluhoedje die dat bedenkt. Maar zo langzamerhand denk ik dat niet meer. Ik heb geen hoedje, laat staan een aluhoedje, ik ben een zeer verontruste burger die niet zo gelooft in toevalligheden.

  Ik heb aan mevrouw Van der Plas gevraagd de Helsinki
  commissie te vragen om het vertrouwen tussen burger en staat, de rechten van de mens en de rechten van het kind in
  het bijzonder hier in Nederland te helpen herstellen.

  En nu heb ik daar het volgende aan toegevoegd:

  En ja hoor, er is dus wel degelijk sprake van een streek. 30 oktober op de rol is 17 december geworden, met dezelfde conclusie, namelijk onderzoek is nodig tot in de pruimentijd. Het is van een dusdanige misdadigheid, dat ik bij deze mijn vertrouwen in onze rechtsstaat volledig ben kwijtgeraakt. Ik heb er geen woorden voor, meneer Aben. De titel Advocaat Generaal bent u niet waardig. De mensenrechten worden hier blijkbaar bij wetgeving geschonden. Dat kan allemaal in Nederland. Journalisten doe je werk!…

  voor de volledige tekst van het artikel in Vrij Nederland:
  http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Demminkcontrol.htm

 • Arie Goedhart:

  Lidy, met jouw reacties in Vrij Nederland ben ik het volledig eens.
  Ook bovenstaand artikel beschrijft weer eens haarfijn hoe het is gesteld met onze vaderlandse rechtsstaat.
  Het verwijderen van internet van de site van de werkgroep Morkhoven bevestigt het internationale karakter van de huidige trend in de rechtspraak.
  Dergelijke ontwikkelingen bewijzen min of meer dat steeds meer mensen, waaronder ikzelf, in de gaten beginnen te krijgen hoe de vlag van ons land wappert. Met dank aan het feit dat zijzelf niet meer in staat blijken te zijn de waarheid ongemerkt onder het tapijt te schuiven.

  • Lidy:

   Zo is het Arie, met zn allen opmerkzaam blijven en de feiten met elkaar delen om zo in samenwerking de puzzelstukjes bij elkaar te brengen. Hopelijk ontstaat er dan voor steeds meer mensen een goed beeld van de werkelijkheid. Het komt niet vanzelf. Dat zal Bou kunnen beamen, denk ik, die zet de feiten telkens maar weer verhelderend op een rij.

 • vandernagel:

  Iemand schreef op KLOL:

  Waarom lees ik op deze site waar het op hooggeplaatsten aankomt toch zo weinig de naam van Mr. Frits Korthals Altes, Minister van Staat? Hij, de Minister van Justitie in de kabinetten Lubbers I & II (1982 – 1989), was het immers geweest die al in 1985 voorstelde om seks met jongeren vanaf twaalf jaar te legaliseren. Nederland zat midden in de discussie over kruisraketten en de liberale bewindsman had, zo vertelde hij triomfantelijk, zijn voorstel zonder enige discussie ‘tussen de 47ste en 48ste kruisraket’ door de ministerraad gekregen. In het land sloeg het wetsvoorstel in als een bom en Korthals Altes besloot het toch niet in te dienen bij het parlement.

  In die tijd vinden een aantal opmerkelijke gebeurtenissen plaats in ons land. Ik denk aan de affaire Oude Pekela waar 70 kleuters satanische ritueel misbruikt werden door als clowns uitgedoste pederasten. Dit heeft in die dagen hoog opgespeeld in de landelijke pers. En toch is het in de doofpot gestopt. Eerst door de politie die na anderhalf jaar onderzoek op 17 oktober 1988 verklaarde geen spoor van bewijs van ontucht te hebben gevonden en vervolgens door de het door Justitie ingestelde Werkgroep Ritueel Misbruik dat op 21 april 1994 rapport uitbracht dat er helemaal niets aan de hand was.

  Ondertussen werd de zedenwetgeving in Nederland inzake minderjarigen wel versoepeld. Seks met jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 16 jaar zou alleen nog strafrechtelijk worden vervolgd als de betrokkene, diens wettelijke vertegenwoordiger of de Raad voor de Kinderbescherming een klacht zou indienen bij justitie. Het voorstel werd met een overweldigende meerderheid door de beide kamers van het Parlement aangenomen. Alleen SGP, RPF en CD stemden tegen. einde citaat.

  Beste mensen, het is niet te hopen dat U allen ontwaakt. Mij spreekt de verbeelding van de taferelen van Johan de Witt tot de verbeelding. Een man die op een gruwelijke wijze aan zijn einde is gekomen. Als het volk ontwaakt, zou het zo maar een herhaling kunnen worden van minder begaafde politici, die op deze wijze aan hun einde zouden kunnen komen.
  Waar de Witt nog iets had met de rechtstaat, hebben onze huidige graaivertegenwoordigers totaal niets meer van doen met enige vorm van rechtstaat.
  Ben blij dat Bou nog overeind staat, want er wordt gejaagd. Morkhovengroep is daar al een voorbeeld van. Ook die Kat ligt zwaar onder vuur.
  Mensen houd Uw ogen en oren open en wees gewaarschuwd.

 • yvonnne:

  Maak morgen afspraak met journalist van de Leeuwarder Courant en vertel gewoon mijn eigen verhaal en zoektocht naar waarheid, als ik dan uitgemaakt word voor complotter dan kan ik maar 1 ding zeggen, er is 1 complot maar die komt niet van mij maar vanuit onze prachtige overheid…….
  Moet toch IETS doen.

  Lieve groet Yvonne

Laat een reactie achter