Archief
Artikelen

Gisteren hebben minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en minister Opstelten van Justitie de Kamervragen (pdf) beantwoord die op 7 november j.l. werden gesteld door de Kamerleden Omtzigt en Oskam (CDA). Het ging om een brief die Bekink, de Nederlandse ambassadeur in Washington, had geschreven aan het Amerikaanse congres, dit naar aanleiding van de hoorzitting van de Helsinki Commissie. Bekink schreef dat de aantijgingen van pedofilie aan het adres van Joris Demmink “diepgaand” (‘thoroughly’) zijn onderzocht door het OM. Volgens minister Opstelten liegen ministers niet. De vragen logen er beslist niet om, maar de antwoorden van de ministers even min! Ik citeer:

Vraag 8 Welk diepgaand onderzoek heeft het Openbaar Ministerie gedaan naar de beschuldigingen en wat was daar de uitkomst van? Kunt u de onderzoeken en de resultaten doen toekomen aan de Kamer?

Vraag 9 Welke juridische vorm nam dat onderzoek aan? Welke bijzondere opsporingsmiddelen zijn gebruikt bij die onderzoeken?

Antwoorden vragen 8 en 9 Het openbaar ministerie heeft naar aanleiding van aangiften in 2007 en 2011 oriënterende feitenonderzoeken verricht.

De uitkomst van het onderzoek in 2007 was, dat het openbaar ministerie geen aanleiding zag tot het gelasten van een opsporingsonderzoek of tot het instellen van een strafrechtelijke vervolging. Over de uitkomst van dat onderzoek heeft de toenmalige Minister van Justitie, Hirsch Ballin, uw Kamer geïnformeerd bij brief van 16 juli 2007 (Aanhangsel Handelingen 2006-2007, nrs. 2295 t/m 2298).

De uitkomst van het onderzoek in 2011 was, dat het openbaar ministerie concludeerde dat er geen reden was om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Over deze uitkomst heeft de Minister van Veiligheid en Justitie uw Kamer geïnformeerd bij brief van 2 februari 2012.

De juridische vorm van beide onderzoeken was die van een zogenaamd oriënterend feitenonderzoek. Bij een dergelijk onderzoek kunnen door de rijksrecherche en door het openbaar ministerie personen worden gehoord en kan feitelijk onderzoek worden verricht, maar daarbij worden geen bijzondere opsporingsbevoegdheden ingezet. Voor de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden is vereist dat minimaal sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 Wetboek van Strafvordering, dat wil zeggen een uit feiten en omstandigheden voortvloeiend redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. Dit was naar het oordeel van het openbaar ministerie niet het geval.

Over die juridische vorm heb ik een vraag. Welke artikelen van het Wetboek van Strafvordering gaan over dat zogenaamd oriënterend feitenonderzoek? Want ik kan dat nergens vinden! En dat terwijl ik toch afgestudeerd ben aan de Erasmus. Vakgenoten, HELP!

Bijzondere opsporingsbevoegdheden vond ik gelukkig wel. Dat gaat over zaken als schaduwen, afluisteren en zo voort, dat heeft men bij Demmink dus allemaal niet gedaan. Een onderzoek zonder onderzoek en een juridische vorm die ik nergens kan vinden. Weliswaar liegen ministers niet, maar de waarheid spreken ze evenmin!

De ministers verwijzen daarbij naar art. 27 Wvs, over de rechten van de verdachte. Joris D. is géén verdachte, maar Jasper S. wel! Dus, mijne heren, dank u wel!

Vraag 10 Is het waar dat ambassadeur Bekink schrijft: “The prosecution service … established that Mr. Demmink was not in Turkey in the period in question”?

Antwoord Ja.

Vraag 11 Kunt u aangeven welke periode bedoeld wordt met “period in question” en waar het Openbaar Ministerie die conclusie publiekelijk getrokken heeft?

Antwoord Het oriënterend feitenonderzoek door de rijksrecherche naar aanleiding van de aangifte in 2011 had betrekking op de aangifte van seksueel misbruik van een minderjarige in Turkije in de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw. In dat onderzoek zijn personen gehoord en is onderzoek gedaan naar mogelijke reisbewegingen van betrokkene in die periode.

Het openbaar ministerie heeft de minister van Veiligheid en Justitie medegedeeld dat dit onderzoek op geen enkele wijze een bevestiging heeft opgeleverd dat betrokkene in de bedoelde periode in Turkije geweest zou zijn, om welke reden het openbaar ministerie de conclusie trok dat er geen reden was om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

Deze conclusie van het openbaar ministerie heeft de minister van Veiligheid en Justitie openbaar gemaakt in zijn brief van 2 februari 2012 aan uw Kamer.

Vraag 12 Is het waar dat de heer Demmink in de eerste helft van 1997 voorzitter was van de zogenaamde K4 troika? 2) Wanneer begon en eindigde zijn voorzitterschap?

Antwoord Ja. De heer Demmink, op dat moment directeur-generaal Internationale aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, was voorzitter tijdens het Nederlandse Voorzitterschap, dat begon op 1 januari 1997 en eindigde op 1 juli 1997.

Vraag 13 Is het waar dat er in 1998 een bijeenkomst in Turkije was met K4 en EU Officials, op 9 en 10 maart in Istanbul en in Ankara? Wie waren daar vanuit de Nederlandse overheid uitgenodigd en wie waren aanwezig?

Antwoord Een delegatie uit de EU heeft inderdaad op 9 maart en 10 maart 1998 een bezoek afgelegd aan Istanbul en Ankara. De delegatie bestond uit de vigerend voorzitter van het K4-comité, de voorzitter van de raadswerkgroep migratie, medewerkers van het Secretariaat-Generaal van de Raad en van de Europese Commissie. Voor de goede orde wijs ik er in dat verband op dat het Verenigd Koninkrijk op dat moment het EU-voorzitterschap bekleedde. Het Nederlandse Voorzitterschap was op dat moment al meer dan 9 maanden achter de rug. De heer Demmink maakte geen deel uit van de delegatie.

Dat K4-comité gaat over de Koerden! Maar daar heeft Demmink niets mee te maken, niet waar mister Baybasin? Hij was er immers niet bij… Ministers mogen dan niet liegen, want dat privilege is voorbehouden aan rechters, maar volgens mij was Demmink er wel gloeiend bij!

Zo gaat dat dus in Den Haag. En Erdogan zwijgt, want Turkije zit in de NATO en Nederland wil Turkije graag in de EU. Turkije in de EU? Nooit! Inmiddels figureert Demmink nu wereldwijd als de beroemde levende pedofiel, nog slechts met een sigaarlengte verslagen door de beroemde dode pedo Jimmy Saville.

Met dank aan de Huffington Post.

A Powerful Pedophile duurt 30 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

54 Reacties op “De antwoorden op Kamervragen (CDA) over Demmink”

Laat een reactie achter