Archief
Artikelen

Betrokkenheid van Joris Demmink bij de zaak Vaatstra?

Door André Vergeer

In het derde deel van zijn artikel (pdf) gaat André Vergeer naar de connectie tussen de Demmink en de doofpotzaak Vaatstra.

De zaak Vaatstra

Om de criminele activiteiten van Demmink aan te kunnen tonen, moeten twee zaken worden onderscheiden. De verdachte moet eerst worden gekoppeld aan o.a. ‘alibi’, ‘motief’, ‘gelegenheid/middelen’, ‘karakter en gemoedstoestand’ en vooral aan de ‘modus operandi’ (de wijze waarop). En, als tegenspraak, moeten eventuele andere verdachten op één of meer van die gronden worden uitgesloten.

Zonder in nadere details te treden omdat die reeds elders zijn beschreven, wat gebeurde er nu precies op de dag van de moord op Marianne en daarna en wat waren de gevolgen? Ik zal de mogelijk verantwoordelijke personen en/of organisaties per onderdeel benoemen zonder de pretentie helemaal compleet te zijn. Het gaat mij in deze slechts om de hoofdrolspelers. Onderstaande is door ons meer dan driedubbel te bewijzen:

 1. Burgemeester Visser van Kollummerland belde al enkele uren na de vondst van het lichaam van Marianne dat iedereen (w.o. de geurhonden) zich moesten terugtrekken van het AZC: “Niemand komt op dat terrein”. Mogelijke betrokkenheid bij de moord van twee asielzoekers, ondanks directe aangiften en verklaringen, werd door Justitie wekenlang mordicus ontkend en de verdwijning van deze asielzoekers vanaf dat weekend werd maandenlang verzwegen. Hoewel Visser op de Rotaryclub in Dokkum nog pochte dat hij dat weekend inderdaad twee asielzoekers had laten overplaatsen heeft hij dat nooit in het openbaar herhaald. Sterker, een getuige die bij herhaling informeerde naar het door hem gevonden, bebloede jack bij het zwembad nabij de PD, werd door Visser zelfs bedreigd. Burgemeester Visser had dus een motief (asiel- en aankoopbeleid van It Paradyske en van de Willem de Loréweg) en de gelegenheid, maar de vraag is of hij ook over de absolute macht beschikte om op eigen initiatief twee asielzoekers uit het AZC te laten overplaatsen, w.o. één naar het buitenland.

Visser was als korpsbeheerder verantwoordelijk voor het politieoptreden na de moord en had geen enkele zeggenschap over de ins- en outs van het AZC, wel over zijn eigen politieapparaat. Verder was hij als korpsbeheerder onderdeel van de zogenaamde ‘Driehoek’ met de corpscommandant van politie en de (hoofd) officier van Justitie te Leeuwarden.

 1. De directeur van het toenmalige AZC, Nettie Groeneveld, heeft dagen (ruim een week) met succes de recherche kunnen weren van haar terrein. “Ga eerst maar een huiszoekingsbevel regelen”. Wat zij echter wèl toestond was het legen van de vuilniscontainers op maandag de 3e mei 1999 tegen alle roosters in en onder strikte geheimhouding (taak van de gemeente). En bovendien begeleidde zij één van de twee hoofdverdachten (F.M.) naar zijn taxi op 3 mei (twee dagen na de moord). Gezien door meerdere medewerkers van het AZC en bevestigd door haar adjunct directeur die daar ook getuige van was. Van Groeneveld is bovendien bekend dat zij enkele dossiers van asielzoekers was “kwijtgeraakt door diefstal uit haar auto” waardoor de werkelijke identiteit van de twee verdwenen asielzoekers nooit ècht is komen vast te staan.

Een jaar na de moord nam Groeneveld een ‘sabbatical’ op vanwege ‘het moeilijke jaar’ en is nooit meer teruggekeerd bij het COA. Op vragen van de pers heeft zij niet willen reageren. Het is aantoonbaar dat zij inderdaad tenminste het dossier van Ali Hassan (de hoofdverdachte) moet hebben verdonkeremaand en/of afgegeven aan een hoger geplaatste binnen het COA.

 1. Het COA (centraal orgaan asielzoekerscentra) is een uitvoerend orgaan en heeft de primaire taak om huisvesting te verzorgen en de veiligheid te waarborgen van asielzoekers. Daarbij is zij volledig afhankelijk van de plaatselijke overheid voor de beschikbaarstelling van ruimte en faciliteiten. Het COA heeft geen enkele bemoeienis met asielprocedures, met vervoer naar of van het AZC, noch heeft zij enige invloed op welke uitzetprocedure dan ook. Slechts in de twee volgende, uiterste gevallen kan zij optreden: Bij notoire ‘rotstralen’ kan zij een verzoek doen om de overtreder over te laten plaatsen naar een AMOG centrum (Asielzoekers met onaangepast gedrag). Of zij kan uitgeprocedeerde asielzoekers eventueel buiten de poort laten zetten. Meer niet.
 2. De hoofdofficier van Justitie Leeuwarden Harm Brouwer heeft nooit willen erkennen dat hij de eerst verantwoordelijke was in de zaak Vaatstra in die alles bepalende eerste weken na de moord totdat minister Opstelten dat pas dit jaar noodgedwongen moest bevestigden op Kamervragen van Hero Brinkman. Twee weken na de moord vertrok Brouwer vrij plotseling naar een functie als rechter in Utrecht om enkele jaren later aangesteld te worden als voorzitter van het college van P-G’s (de top van het OM!). Hier is zijn recente ontkenning nog zichtbaar, met dank aan JDTV:

Hoewel Harm Brouwer de vraag al zag aankomen van JDTV in deze opname, weigerde hij opnieuw om openheid van zaken te geven over zijn betrokkenheid als HOvJ in Leeuwarden bij het onderzoek naar de moord op Marianne. Totdat Ivo Opstelten dat medio dit jaar min of meer gedwongen moest bevestigen. Nu vaststaat dat Brouwer de verantwoordelijke HOvJ was, is het temeer opmerkelijk dat hij daar in mei 1999 nooit mee naar buiten is getreden. Met geen woord…

Ook het OM te Leeuwarden heeft niet de middelen noch de macht om asielzoekers zelfstandig uit te zetten, tenzij in opdracht van ’hogerhand’.

 1. Andere personen/organisaties die in dit verband betrokken waren zijn twee politie-ambtenaren, een taxichauffeur (beiden voor het vervoer), de beveiligers en de leiding van het Grens Hospitium De Tafelberg in Amsterdam, de IND en de Marechaussee. En niet te vergeten een relatief groot aantal rechercheurs die aan de eerste onderzoeken hebben meegewerkt. Feik.M. woonde bij zijn vader (‘een hooggeplaatste Turkse Koerd’) op het AZC in een caravan en hij is minimaal twee dagen gehoord. Ali.H. woonde zowel op het AZC Kollum als in Leeuwarden. Dat pand in Leeuwarden lag al wekenlang onder observatie van het Drugsopsporingsteam (w.o. dus ook Ali.H.). Er was in het kader van dat drugsonderzoek zelfs een rechercheur gehuisvest in datzelfde pand.

Bovenstaande personen/organisaties zijn echter niet zelfstandig bij machte om een asielzoeker het land uit te zetten.

De ware gebeurtenissen

Wat gebeurde er dan precies in mei 1999? Eén van de hoofdverdachten (Feik.M.) stapte op 3 mei 1999, twee dagen na de moord, vrijwillig in een taxi zonder begeleiding. “Naar Drachten”, zei de adjunct directeur van het AZC recent, “nadat hij enkele dagen was gehoord op bureau Buitenpost”. Deze verklaring werd gevolgd door een bevestiging van de minister. “Naar Musselkanaal” verklaren echter de betrokken ooggetuigen. Dit wordt ondersteund door een verklaring uit 2006 van een leidinggevende uit het AMOG Musselkanaal, waarbij zelfs de allergrootste geheimhouding was bedongen. Dit is bevestigd in een anonieme verklaring uit Musselkanaal aan de ouders van Marianne.

Cruciaal in deze is dat de – later aangevoerde – beschuldiging van verkrachting van Stephanie van R. door Feik.M. op die 3e mei 1999 nooit bekend had kunnen zijn, zodat de verdenkingen van de moord op verklaringen van de familie Vaatstra en andere getuigen op dat ogenblik veruit de voorrang moeten hebben gehad in het onderzoek.

Op zaterdag- of zondagavond van datzelfde weekend werd de tweede hoofdverdachte (Ali.H.) vrijwillig binnengeleid op het grenshospitium (G.H.) te Amsterdam. De twee begeleidende Friese politieagenten wisten verder van niks en hadden geen bagage, geld noch (overdrachts-) papieren meegekregen. Ook bij extra navraag door de medewerkers van het G.H. moesten de politieambtenaren erkennen dat zij helemaal niks mee hadden gekregen. Zelfs de identiteit van de man was hen onbekend. Op maandag 3 mei werd deze Ali.H. op het vliegtuig gezet en was hij blijkbaar alsnog voorzien van de nodigde reispapieren (rechtelijke beschikking, paspoort, visum, reisgeld). En was het land van bestemming blijkbaar ook al op de hoogte gesteld (door Buitenlandse Zaken?).

Het vervoer wijst dus ook op een grote mate van vrijwilligheid van beide verdachten. Werd de één al zonder begeleiding op een taxi gezet, de ander werd zonder boeien en zonder verzet aangeleverd op het G.H. in A’dam. Normaal gesproken worden verdachten, gevangenen, asielzoekers en zelfs pakketjes (NFI) en post naar en van de politiebureaus en/of P.I.’s naar de rechtbank en/of de AZC’s vervoerd door de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dit gebeurt op afroep en in een reguliere dagdienst. Dat Ali.H werd vervoerd door de politie was uniek…

Bij het aantreffen van een ‘illegaal’ aan de grens, op Schiphol of in één van onze havens wordt bij hoge uitzondering de Marechaussee ingeschakeld voor dat vervoer naar het G.H. Zowel de Marechaussee als de politiebureaus beschikken in het algemeen over meerdere ‘ophoudcellen’ voor de overnachting, zodat het nooit een noodzaak is om mogelijke illegalen nog in het holst van de nacht te laten vervoeren door eigen personeel naar het G.H. in A’dam. Laat staan vanuit het centrum van Friesland door twee dienders en zonder overdracht.

Dan het volgende. De tweede hoofdverdachte (Ali.H.) was èn asielzoeker èn hij moest blijkbaar op korte termijn uit Nederland worden uitgezet. Ook dan ontbreekt een aantal cruciale schakels in ons rechtssysteem. Iedere asielzoeker heeft in Nederland recht op een advocaat en hij wordt tenminste ‘ingeboekt’ bij het IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst). Het IND heeft op haar beurt ook al geen enkele bevoegdheid om asielzoekers zelfstandig uit te zetten zonder een rechtelijk bevel. En opnieuw valt op dat deze asielzoeker zich ook niet verweerde tegen zijn uitzetting. Bovendien valt op dat die twee politieagenten uit Friesland niet beschikten over een dergelijke ‘rechtelijke beschikking’. Laat staan dat die in datzelfde weekend door een rechter zou zijn afgegeven. Sterker nog, er heeft zich ook nooit een advocaat gemeld (niet bij ons maar blijkbaar ook niet bij het OM in Leeuwarden) die claimde dat hij ooit zou hebben opgetreden namens zijn cliënt Ali.H.. Als dat wèl het geval zou zijn geweest dan zou het OM (en Peter R.) onze ‘complottheorie’ zonder problemen hebben opgeblazen. Al was het maar door de erkenning of de ontkenning van de aanlevering van ene Ali in het G.H. in het weekend van de moord op Marianne Vaatstra.

Deelconclusie

Kortom, die tweede asielzoeker (Ali.H.) ‘met een kort en gedrongen postuur’ werd zonder verzet, zonder bagage en zonder papieren ‘afgeboekt’ op het G.H. A’dam en vrijwillig op het vliegtuig gezet en vervoerd buiten alle reguliere protocollen om. Hij kreeg echter van de IND blijkbaar wèl alsnog de benodigde reisdocumenten mee om zich in een ander land te kunnen melden als asielzoeker. Zonder reisdocumenten zou hij immers niet door Schiphol, noch door zijn land van herkomst zijn geaccepteerd. Laat staan door andere landen binnen het Schengenakkoord als hij daar alsnog asiel zou hebben aangevraagd, in de wetenschap dat hij in Nederland op het vliegtuig was gestapt.

Als dat allemaal op een reguliere wijze zou zijn gegaan, dan was het voor het OM niet nodig geweest om nog in mei 2010 onze verdachte in Noorwegen nog eens aan een onderzoek te onderwerpen. Eén telefoontje naar het IND of naar de Dienst Terugkeer & Vertrek en/of de Marechaussee zou dan volstaan hebben. Zie deze publicatie van de Rijksoverheid:

Terugkeer illegale vreemdelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers

Altijd bereid tot verdere uitleg,

André Vergeer

Telefoon 030 – 6917013
——————————–

Bou zegt: Het volgende deel gaat over de rol van de media. Het hele artikel staat hier (pdf).

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

2 Reacties op “André Vergeer: Joris Demmink en de zaak Vaatstra (3)”

 • Het bovenstaande is helemaal logisch, goed werk. Het enige wat ik niet snap is :
  – Waarom zou een asielzoeker een lijk zo neerleggen dat het snel gevonden wordt?
  – Hoe kan zo n schoffie zo snel de doofpot opzetten (dat zou als hij chantabel materiaal heeft wel een dag duren voor het tactisch geregeld is…)
  – Ze is toch van het dorpsplein door die twee in een auto van de Duitser gelokt?

  Mijn inschatting is dat de 2 asielzoekers met name de “op pik” service hebben gedaan en er de rest van de avond ook wel bij waren en meededen, maar dat er wel degelijk ook hoger in rang mensen aanwezig waren. Anders wordt de doofpot niet zo snel en zo professioneel opgezet. Vergeet niet, de leugens over de fiets werden door haar vriendje in de ochtend al verteld en die exrta fiets lag ook al in de berm in de ochtend. Dus in de nacht in de doofpot in werking getreden.

  OJA, TEKEN DE PETITIE OOK:
  http://hefonschendbaarheidop.petities.nl/

 • Wat ik me afvraag is: Hoe kan het dat de burgemeester wist al na twee uur na de ontdekking van Marianne’s lichaam waar de daders vandaan kwamen (AZC)? En dit alles roept vragen op wat het motief is voor de moord. En waren ‘hooggeplaatsten misschien wel van tevoren op de hoogte wat er met Marianne ging gebeuren? En waarom juist Marianne? Het leek me niet het ideale slachtoffer d.w.z. dat ze een niet erg meegaand type was. De vader heeft toch bij de politie (recherche) gezeten, hierin kan ook een motief liggen.
  Ik ben benieuwd of André hier wat antwoorden op kan geven.

Laat een reactie achter

Recente reacties