Archief
Artikelen

Op 31 oktober a.s. vertrekt Demmink en op 30 oktober zou de Hoge Raad een uitspraak doen over het herzieningsverzoek van Baybasin, die al sinds maart 1998 in de gevangenis zit. Baybasin is door toedoen van Demmink op grond van vervalste telefoontaps ten onrechte veroordeeld tot levenslang! Alle bewijzen die daartoe zijn aangedragen, hebben echter niet geleid tot een advies van de PG tot onmiddellijke vrijlating van Baybasin in afwachting van het onderzoek ter herziening van het vonnis. In antwoord daarop heeft Baybasin om deze vrijlating gevraagd. Op 30 oktober zou de Hoge Raad beslissen of Baybasin nu eindelijk wordt vrijgelaten, maar het antwoord is NEE. De zaak is van de rol gehaald, in afwachting van nader onderzoek, en Baybasin blijft zitten.

BNN Today 14-10-2011 – De zaak Baybasin duurt 12 minuten.

Alle relevante juridische stukken zijn te vinden op de website van de Bakker Schut stichting. De feitelijke achtergrond van de zaak Baybasin staat in een reeks artikelen op BOUblog. Het verzoek tot herziening van het vonnis dateert al van 18 april 2011, het OM heeft daar dus zeer ruim de tijd voor genomen.

Het advies van mr. Aben, Procureur Generaal van het OM bij de Hoge Raad, luidt dat er eerst nog een onderzoek moet komen naar de originele tapgesprekken. Bij monde van mr. Adèle van der Plas vraagt Baybasin daar al jaren om, maar het OM zei steeds: NEE! Die originele taps krijgt niemand in handen! Er mocht wel onderzoek worden gedaan naar een kopie van de originele taps, waaruit bleek dat er met die taps flink geknoeid moet zijn, maar dit leidde niet tot een positief advies van de CEAS. En nu vraagt mr. Aben zelf om dit onderzoek!

In zijn conclusie houdt mr. Aben er rekening mee dat op 1 oktober van dit jaar de Wet hervorming herziening ten voordele in werking is getreden. Deze wet beoogt het volgende:

 • Bij het novum wordt beter rekening gehouden met nieuwe forensische expertise.
 • De mogelijkheid van herziening op grond van een gebleken schending van het EVRM wordt verruimd.
 • De Hoge Raad blijft herzieningsrechter. De bestaande herzieningsprocedure wordt aangepast om beter feitelijk onderzoek mogelijk te maken, waarbij ook de inbreng van deskundigen kan worden benut. Als het om ernstige misdrijven gaat kan een gewezen verdachte, ter voorbereiding van zijn herzieningsaanvraag bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad een verzoek indienen tot een nader feitelijk onderzoek.
 • Bij zo een een diepgravend feitenonderzoek kunnen een commissie, een onderzoeksteam en een rechter-commissaris betrokken worden.
 • Om lichtvaardige herzieningsaanvragen te voorkomen is procesvertegenwoordiging verplicht.
 • Als de herziening leidt tot een vrijspraak dan betaalt niet het slachtoffer maar de Staat de achteraf dus onverschuldigde schadevergoedingen aan het slachtoffer terug aan de ten onrechte veroordeelde. Behalve als de rechterlijke dwaling te wijten is aan het gedrag van het slachtoffer.
 • Het slachtoffer krijgt bovendien recht op informatie over de strafzaak.

Omdat de Hoge Raad pas na het in werking treden van deze wet uitspraak zou doen, is de conclusie van de PG op deze nieuwe wet gestoeld. Dat de PG niet om onmiddellijke vrijlating verzocht, leek daarom geen probleem, want deze vrijlating is in de nieuwe wet geregeld:

Artikel 471

1. Indien de Hoge Raad de herzieningsaanvraag betreffende het geval in artikel 457, eerste lid, onder a, gegrond acht, vernietigt hij de arresten of vonnissen, met verwijzing van de zaken naar een gerechtshof dat daarvan nog geen kennis heeft genomen, ten einde die gelijktijdig opnieuw te onderzoeken en daarin bij een en dezelfde uitspraak recht te doen, zonder dat echter de straf de bij de vernietigde arresten of vonnissen opgelegde straffen te boven mag gaan. Hebben reeds alle gerechtshoven van de zaak kennis genomen, dan wordt niettemin één daarvan aangewezen.

2. Indien een van de onherroepelijke uitspraken door de Hoge Raad in eerste aanleg is gewezen, wordt de zaak verwezen naar de terechtzitting van de Hoge Raad samengesteld als in artikel 477 vermeld.

3. De gewezen verdachte aan wie krachtens de vernietigde uitspraak zijn vrijheid is ontnomen, is van rechtswege vrij en wordt onverwijld in vrijheid gesteld, behoudens het bepaalde in artikel 473. (= tenzij de HR anders beslist)

Op pagina 31 van zijn conclusie schrijft mr. Aben:

Naar mijn voorlopige inschatting en met de huidige kennis schort het in bepaalde mate aan de “logica” van de complottheorie waarop het herzieningsverzoek stoelt. Ik leg mijn argumenten hiervoor op tafel opdat zij zo nodig onderwerp kunnen zijn van discussie.

Mr. Aben, u houdt zich van den domme! De logica van een complottheorie is zo simpel! Het is een theorie die zegt dat er onderling afspraken zijn gemaakt die geheim moesten blijven. In de zaak Baybasin/Demmink blijkt dat voortdurend het geval! Pas na een ingrijpende politieke omwenteling in Turkije werd het stilzwijgen van die kant langzaam maar zeker doorbroken. In Nederland zijn die afspraken nog steeds geheim, bij ons blijft het nog altijd een complot, mr. Aben!

Mr. Aden noemt dan als eerste argument:

In het geschetste scenario wordt naar mijn mening niet duidelijk om welke redenen de minister van Justitie is gezwicht voor de druk die van het (vermeende) “dossier Demmink” is uitgegaan.

Het gaat daarbij om oud-minister van Justitie Winnie Sorgdrager. Zij zou indertijd op verzoek van de Eerste Minister van Turkije, mevrouw Tansu Ciller, hebben ingestemd met de onrechtmatige vervolging van Baybasin. Ook zij zat kennelijk in het complot. De vraag waarom ze daaraan meedeed, is inderdaad nog altijd niet beantwoord. Mevrouw Sorgdrager is daarover ook nooit verhoord. Ze is tegenwoordig lid van de Raad van State. De conclusie van mr. Aben luidt dan, dat er eerst nader onderzoek zal moeten komen naar de originele tapes, dus niet naar de rol van Winnie Sorgdrager!

Het antwoord van Baybasin kwam er op neer dat hij dat onderzoek prima vindt, als hij eerst maar in vrijheid wordt gesteld:

Het nadeel van het door de procureur-generaal voorgestelde onderzoek ligt natuurlijk in de aanzienlijke tijd die een dergelijk onderzoek zal gaan kosten en het gegeven dat verzoeker de uitslag ervan moet afwachten in een penitentiaire inrichting.

Zijn advocate pleitte daarom voor opschorting van de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf, zodat Baybasin in vrijheid wordt gesteld in afwachting van het onderzoek naar die telefoontaps. Zoals ik al zei, voorziet die nieuwe wet ruim in deze mogelijkheid! Omdat Baybasin met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid al 15 jaar ten onrechte in de gevangenis zit, lijkt me dit ook de meest redelijke en billijke oplossing. De Hoge Raad heeft echter een manier gevonden om in de zaak Baybasin artikel 471 Sr. te omzeilen.

Update 2 oktober 2012: Advocaat-Generaal Aben bij de Hoge Raad gaat zelf nader onderzoek doen in de zaak-Baybasin. Vorige maand heeft de AG in een voorlopige conclusie aanbevolen aan de Hoge Raad om nader onderzoek te doen naar de telefoontaps in de zaak Baybasin, en om een oud-politieman die in de zaak heeft getolkt, te horen. De Hoge Raad heeft vandaag in een tussenbeslissing de AG opgedragen dat onderzoek zelf uit te voeren.

De Hoge Raad heeft aldus op 2 oktober 2012 in een tussenvonnis besloten dat de AG zelf onderzoek kan doen in de zaak Baybasin. In afwachting van een aanvullende conclusie in deze zaak, houdt de Hoge Raad de beslissing aan. Daaruit volgt dat Baybasin pas vrij komt, als mr. Aben zijn onderzoek voltooid heeft. Zoals men begrijpt uit het voorafgaande, heeft mr. Aben daarbij volstrekt geen haast.

Laat Baybasin niet zitten!

Stuur hem een kaartje!

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

22 Reacties op “Demmink vertrekt, maar Baybasin blijft zitten”

 • Orwell:

  En aldus hoeft er maar één iemand een vies dossier over mr. Aben te hebben, en een deugdelijk onderzoek kan direct worden voorkomen.

  Want: “Bij zo een een diepgravend feitenonderzoek kunnen een commissie, een onderzoeksteam en een rechter-commissaris betrokken worden.”

  Het hoeft dus per definitie niet.

  Eng hoor, als één iemand je toekomst in handen heeft.

  Meneer Baybasin, ik schaam mij voor mijn land.

 • Sancho Panza:

  @orwell
  Ik schaam mij ook al heel lang voor dit land. Al minstens sinds 1984. Ik schaam mij ook al heel lang voor het gros van haar inwoners die alles maar voor zoete koek nemen. Nederlanders zijn verworden tot schapen die zich gewillig naar de slachtbank laten leiden.
  Leve de koninging!! 3 x hoera. Zum kotsen!!!!

 • Lidy:

  Ik heb er over nagedacht Bou en het besef is doorgedrongen dat je het hoogstwaarschijnlijk bij het rechte eind hebt. Ik ben ongelooflijk teleurgesteld in de Hoge Raad. Heb in ieder geval nog een toelichting gegeven op vrij nederland. Als het toch eens echt zo in elkaar is gezet, ongelooflijk. Ik moet er even van bijkomen Bou. Het is nogal wat.

 • mr. drs. Bou:

  Lidy, ik ontdekte het gisteren. Eergisteren was de site van Justitie onbereikbaar en de dag daarvoor is het nieuws geplaatst. Ik heb meteen gebeld en een vriendelijke secretaresse belde me terug: Baybasin staat inderdaad op 30 oktober niet meer op de rol.

  Het deed me PIJN !!! Maar het is niet anders. We zullen ons nu moeten bezinnen op een actie voor Baybasin. Honderdduizend ansichtkaarten? Lichtjes voor Baybasin? In elk geval iets om te laten weten dat we achter hem staan.

  Baybasin wist de beerput van Demmink open te wrikken, maar hij zit nog steeds in de put gevangenis. Hij mag niet langs AF en hij ontvangt geen schadevergoeding. IK BEN BOOS over dit “tussenvonnis” !!!

 • Lidy:

  Terecht, ik ben geschokt. Kun jij mij uitleggen wat dat besluit behelst, waarmee de Hoge Raad tot nader onderzoek kon overgaan en het binnenskamers kan houden? Wat is voor een zaak, als vsn Baybasin, het moglijke voordeel? Ik begrijp dat niet, immers ook in vorige zaken zoals in het geval van Lusia de Berk kon de Hoge Raad toch ook tot een oordeel komen? En dan aan de andere kant: Geeft deze wet de mogelijkheid tot manipulatie? Misschien teveel vragen nu voor jou.

  Wat ik nu, bij nadere bestudering, zo gemeen vind aan het advies van AG Aben is dat hij de kwesties benoemt, maar in feite geen echt oordeel geeft. Elk onderdeel heeft dus een open eind. Een nader onderzoek ligt dan voor de hand. Ik kan niet anders bedenken dan dat het nooit de bedoeling is geweest om de 30ste tot een uitspraak te komen. Het wachten was dus op het besluit, waarvoor Opstelten en Donner nodig waren. Als dit werkelijk waar is Bou, dan moeten de belangen toch wel heel erg groot zijn. Ik moet er maar niet teveel over nadenken.
  Eerst maar eens dat besluit bekijken. Waarom is Adele van der Plas daar zo enthousiast over? Weet jij dat?

 • mr. drs. Bou:

  Beste Lidy,

  Dat mr. Adèle blij was met de conclusie van mr. Aben, dat begreep ik wel. AG mr. Aben pleitte er immers voor om de originele taps te onderzoeken. Mr. Adèle wees er alleen op dat dit onderzoek lang zou kunnen duren en dat Baybasin intussen graag vrij wil zijn. Volgens mij een begrijpelijk en terechte reactie.

  De nieuwe wet voorziet in de voorlopige in vrijheid stelling, zodra de HR de uitspraak(en) heeft vernietigd. De HR wijst de zaak dan terug naar het Hof, dat de zaak opnieuw moet onderzoeken. Bij vermoeden van onschuld wordt de verdachte op dat moment in vrijheid gesteld.

  In de zaak Baybasin heeft de HR echter in een tussenvonnis verklaard dat de AG zelfstandig onderzoek kan doen. Daaruit volgt dat de HR pas overgaat tot vernietiging van het vonnis, als dat onderzoek achter de rug is. Ik twijfelde daar eerst nog aan, maar de zaak staat inderdaad niet meer voor 30 oktober op de rol! Eerst mag de AG knagen aan die rotte taps, zo lang en zo breed als hij maar wil.

  In de Helsinki Commissie verklaarde mr. Adèle zich positief en optimistisch over deze zelfstandige onderzoeksbevoegdheid van mr. Aben, maar het betekent wel dat Baybasin nog steeds vast zit! Zij bekijkt dat vonnis positief, maar zelf ben ik minder goed van vertrouwen. Volgens mij is het een ROTSTREEK!!! Dat tussenvonnis kan ook bedoeld zijn om tijd te rekken, zodat Joris Demmink een vrije aftocht krijgt. Als hij eenmaal op een “onbewoond” eilandje ergens in ZO-Azië voorzien van alle “gerief” van zijn riante pensioen geniet, dan pas mag de zaak Baybasin aan de orde komen. Maar dat is slechts MIJN interpretatie van dit tussenvonnis.

  Overigens heb ik dit tussenvonnis nog niet gelezen. Volgende week zal ik proberen om het op te zoeken…

  Wat in deze zaak terecht is, mijn pessimisme of het optimisme van mr. Adèle, dat weet ik echt niet. De tijd zal het leren. Er gebeurt intussen natuurlijk wel het een en ander waardoor we weer hoopvol gestemd zijn. Demmink in het AD, Demmink in de VS, Demmink op YouTube… Maar volgens minister Opstelten is er niets aan de handa, Halleluja!

  Als we willen dat Justitie ooit weer vrij wordt van criminele corruptie, dan moet men er een harde bezem door halen en beslist geen zachte stoffer.

 • maneschijn:

  De tegenstelling valt wel mee. Wij balen voor Baybasin (en een rotstreek IS het!) – maar Mr. Adele laat zich door geen emotie van de wijs brengen.
  Haar antwoord op de vraag, of zij zelf bedreigd is, geeft dit duidelijk aan: “No. No.” – “But I don’t even see it. When – I’m not – how do you call it? Available for that or open for that?”
  Zij lijkt vooral technisch blij en strijdt voor meer dan Baybasins invrijheidsstelling.
  Als Demminks vertrek een einde maakt aan de “onmacht” die tot dusver elk onderzoek dwarsboomde, dan moet het daarna maar. Met de goed-geregisseerde media-campagne erbij (ze kondigt ook een publicatie in de Telegraaf aan binnenkort) kan er daarna een keiharde bezem doorheen, in de hoogste versnelling!

 • maneschijn:

  LJN: BX6402, Hoge Raad , 11/02065 H
  Datum uitspraak: 02-10-2012

  5. Beslissing
  De Hoge Raad:
  verwijst de zaak naar de rolzitting van 9 oktober 2012

  Dat valt nog mee…

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, Maneschijn!
  Morgen weer een dag. 🙂

 • Lidy:

  Wat lees ik nu, is de rolzitting juist naar voren gehaald? En ik heb me daar bij VN helemaal het duistere scenario voor het lieve vaderland zitten uitpakken. Volgens mij moet ik weer gewoon gaan wandelen en foto’s maken anders raak ik helemaal verstrikt in mijn hersenkrakers en sleep ik de ganse natie daarin mee en dat kan niet de bedoeling zijn. 🙂 🙂 🙂 Morgen weer een nieuwe dag.

  • mr. drs. Bou:

   Lidy, misschien heb je wel gelijk…

   5. Beslissing

   De Hoge Raad:

   verwijst de zaak naar de rolzitting van 9 oktober 2012;
   houdt iedere verdere beslissing aan.

   Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren B.C. de Savornin Lohman, H.A.G. Splinter-van Kan, W.F. Groos en J. Wortel in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en uitgesproken op 2 oktober 2012.

   Even wachten tot morgen…
   Hoop doet leven! 😉

 • Lidy:

  We zijn nu een dag verder Bou, de rolzitting heeft plaatsgevonden? Het is zo oorverdovend stil.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Lidy,

  Laat het maar even stil zijn.
  Ik weet een ding zeker: Baybasin vertrekt niet met stille trom. Men heeft hem al vaker de achterdeur geboden, maar hij zegt: “Ik ben door de voordeur binnen gekomen en ik ga er door de voordeur weer uit.”

  Als er iets te melden valt, dan hoor ik dat vanzelf. Als Baybasin vrij komt, dan gaat dat met feestgedruis!

  • maneschijn:

   Wat een prachtige uitspraak van Baybasin! Dat is nog eens een kerel uit één stuk. Kan het hele Haagse zooitje een voorbeeld aan nemen.

 • Lidy:

  Goedemorgen Bou, weet jijj welke rechter het vonnis levenslang heeft uitgesproken?

 • mr. drs. Bou:

  Beste Lidy,

  Dat was het Gerechtshof Den Bosch, 30 juli 2002
  LJN: AE5920, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch , 20.000493.01
  http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=AE5920&vrije_tekst=
  Dit arrest is gewezen door Mr. Van den Elzen, als voorzitter
  Mrs. Eijsenga en Van Nierop, als raadsheren
  in tegenwoordigheid van mr. Vos, als griffier.

  De Hoge Raad heeft dit vonnis bevestigd op 21 oktober 2003:
  LJN: AH9922, Hoge Raad , 00119/03
  http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=AH9922&vrije_tekst=
  Dit arrest is gewezen door de vice-president W.J.M. Davids als voorzitter, en de raadsheren W.A.M. van Schendel en J.W. Ilsink, in bijzijn van de waarnemend-griffier L.J.J. Okker-Braber, en uitgesproken op 21 oktober 2003.
  Conclusie: Mr Machielse

 • Lidy:

  Ik zag dat de heer Davids betreft van de commissie Davids die van Balkenende de opdracht had gekregen om een onderzoek te doen naar onze betrokkenheid bij de IRAK-oorlog.

  Er is een alinea die mijn aandacht trok. Werkelijk ik sta paf. Hoe durven ze hierna nog het vonnis levenslang te vellen, en nog wel levenslang, want dit is uiteraard de manier om een uitkomst te manipuleren.

  Dit is de alinea:
  Vooropgesteld moet worden dat het aan de rechter die over de feiten oordeelt, in casu dit hof, is voorbehouden om, binnen de door de wet getrokken grenzen, van het beschikbare materiaal datgene tot het bewijs te bezigen hetwelk hem uit een oogpunt van betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt en datgene terzijde te stellen wat hij voor het bewijs van geen waarde acht. Deze beslissing behoeft, behoudens bijzondere gevallen, geen motivering.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Lidy,
  Van mr. Adèle kreeg ik de volgende mail:

  Inderdaad, ook de Hoge Raad durft de vingers niet te branden aan deze zaak. Mijn verzoek om opschorting van de straf is door de strafkamer van de Hoge Raad gewoon genegeerd in de beslissing van 2 oktober 2012. Evenmin is er ingegaan op alle argumenten die door de PG waren aangevoerd. We hebben één punt binnen en dat is dat er een nieuw onderzoek komt door de PG. En dan maar hopen dat dit niet het zoveelste zoetmakertje is à la de Buruma commissie. Ik ben in ieder geval bij het onderzoek betrokken. Maar, en dat stemt hoopvol, ook in Turkije is een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak Baybasin en de verkrachting van de Turkse slachtoffers begonnen. Ik sluit niet uit dat daar snellere resultaten uitkomen. Turkije heeft de hearing bij de US Helsinki Commission namelijk wel serieus genomen. Vele Turkse parlementsleden hebben al gereageerd. Het wordt met de dag meer beschamend voor Nederland. Het is ondertussen mijn overtuiging dat we in Nederland zelf geen recht kunnen halen voor Baybasin vanwege de betrokken vuile belangen. Dat is waarom we onze strijd hebben verbreed naar het buitenland. Ik verwacht daar meer effect van en mogelijk zelfs op korte termijn.

  De zaak is op 9 oktober jl. verwezen naar de rolzitting van de Hoge Raad van
  18 december 2012 in afwachting van de conclusie van de PG, die hopelijk snel met zijn onderzoek zal beginnen.

  Tot zolang zit Baybasin ZEKER nog vast!

  Wie wil hem een kaartje sturen?

 • mr. drs. Bou:

  Demmink-stukken uit cel gehaald

  Afgelopen januari is tijdens een celinspectie bij Hüseyin Baybasin in de gevangenis van Nieuwegein zijn strafdossier weggehaald. Dezelfde dag kreeg hij zijn dossier terug, behalve een aantal stukken die betrekking hebben op een strafrechtelijke procedure die hij voert tegen de toenmalige secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, Joris Demmink. Een klacht van Baybasin hierover is gegrond verklaard.

  Door Wim van de Pol

  Baybasin is in 2002 tot levenslang veroordeeld voor het uitlokken van twee liquidaties. Op dit moment heeft de Hoge Raad een herzieningsverzoek in zijn zaak in behandeling. Baybasin heeft tegen secretaris-generaal Demmink verschillende procedures gevoerd. Demmink heeft volgens Baybasin in Turkije kindermisbruik gepleegd. Volgens een Turks rapport zou Demmink hiermee zijn gechanteerd en onder Turkse druk het onderzoek tegen Baybasin hebben ingestoken, waarbij bewijs zou zijn vervalst.

  Het landelijk parket in Nederland heeft aangiftes van beweerde slachtoffers en van Baybasin tegen Demmink niet in behandeling genomen.
  acht enveloppen

  Op 26 januari van dit jaar was er een celinspectie op de cel van Baybasin in Nieuwegein. Dat was niet iets bijzonders, volgens zijn advocaat liet de directie in die periode dagelijks celinspecties bij Baybasin uitvoeren. Wel bijzonder was dat onder meer het gehele strafdossier van Baybasin uit de cel werd gehaald en enige tijd buiten op een trolley werd geplaatst, buiten het zicht van Baybasin.

  Baybasin diende een klacht in bij de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), waar gedetineerden klachten kunnen voorleggen, kreeg in eerste instantie geen gelijk maar ging daarna in beroep bij de beroepscommissie van de Raad die zijn klacht gegrond verklaarde.

  De gevangenisdirectie ontkent dat het dossier in beslag is genomen en zegt dat er dus ook niets weg kan zijn.

  De Raad zegt nu – in een uitspraak van 2 november – dat niet duidelijk is welke spullen zijn weggenomen en welke zijn geretourneerd. Zeker is wel dat er een doos met processtukken uit de cel is gehaald. De Raad stelt dat ‘tijdens de celinspectie ter plaatse direct had moeten worden bezien of zich processtukken op de cel bevonden. Deze hadden niet uit klagers cel mogen worden gehaald.’

  Volgens de advocaat van Baybasin zijn acht enveloppen over Demmink (foto rechts) verdwenen. Ook is een boek getiteld De Demmink Doofpot verdwenen. Dat boek is samengesteld door Jan Poot van het vastgoedbedrijf Chipshol en handelt over het vermeende kindermisbruik van Demmink.

  Volgens Baybasin heeft het personeel aan hem gezegd dat de processtukken in beslag genomen zijn in opdracht van de directeur. Deze heeft in een e-mail ook bevestigd aan de advocaat van Baybasin dat deze zijn gehele dossier terug zou krijgen. Maar dat is dus niet gebeurd.

  Volgens de advocaat van Baybasin heeft de directeur aan haar gezegd dat er ten aanzien van Baybasin geen enkele beslissing genomen kan worden dan na na toestemming van Demmink.

  Demmink: GEEN PROCEDURE

  De onlangs afgetreden secretaris-generaal van het ministerie van Justitie heeft nog geen rechtsmaatregelen genomen tegen het Algemeen Dagblad. Joris Demmink werd begin oktober in die krant ervan beticht contact te hebben onderhouden met een pooier die minderjarige jongens. Daags na die publicatie kondigde de advocaat van Demmink, Harro Knijff, aan dat Demmink een ‘bodemprocedure’ zou beginnen. Knijff zei in de NRC: ‘Demmink wil dat de onderste steen in deze zaak boven komt. Laat de getuigen dan maar eens met naam en toenaam voor de rechter hun beschuldigingen uiten.’

  Volgens de hoofdredactie van het Algemeen Dagblad is er echter nog geen dagvaarding binnengekomen.

  In een bodemprocedure, die deels schriftelijk gaat, kunnen getuigen onder ede door de rechter worden gehoord. Het AD zou dan wel bronnen moeten bekendmaken, maar de krant schreef al ‘getuigen’ te hebben gesproken die bereid zouden zijn bij de rechter onder ede nader over Demmink te verklaren.

  Overigens heeft Demmink nog enige maanden de tijd om de procedure te beginnen.

  Minister Opstelten van Justitie heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat er dat er ‘geen begin van juistheid is gebleken ten aanzien van de geruchten en aantijgingen’ tegen Demmink.

  Zie ook:

  Naar hof om vervolging Demmink

  Zie voor alle links Crimesite!

Laat een reactie achter

Recente reacties