Archief
Artikelen

Op Court Fool is een nieuw artikel verschenen van Rudo de Ruijter over het ESM. Daarover ontving ik de volgende e-mail:

Dank zij Wilders, die gisteren aankondigde de Staat voor de rechter te dagen juist vanwege het ESM, is het ESM nu eindelijk op een voorpagina genoemd. Zou de pers er nu toch nog over willen berichten?

Zojuist heb ik een artikel on line geplaatst “ESM, een zwarte dag voor de democratie”

Helaas kunnen we Kamerleden niet dwingen zich goed te informeren voordat ze over een onderwerp stemmen, maar misschien helpt het, als ze dit artikel door hun kiezers toegestuurd krijgen. Ik zou zeggen, wie niet waagt, die niet wint. Niet geschoten is altijd mis. En wie andere informatiekanalen weet te bereiken, TV, radio, kranten, websites enz., probeer s.v.p. het ESM onder de aandacht te brengen. Het artikel mag door iedereen overgenomen worden.

Rudo de Ruijter
17 mei 2012

Een zwarte dag nadert voor de Nederlandse democratie. [1] Dan stemt de Tweede Kamer over het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) [2] Dan besluiten ze of ze dit verdrag ratificeren of niet. In principe stemmen zij dezelfde dag ook nog over het amendement aan artikel 136 van het Verdrag over de Werking van de Europese Unie (VWEU), dat aanvankelijk bedoeld was om het ESM binnen de EU op te richten.

Amendement artikel 136 VWEU

‘3. The Member States whose currency is the euro may establish a stability mechanism to be activated if indispensable to safeguard the stability of the euro area as a whole. The granting of any required financial assistance under the mechanism will be made subject to strict conditionality.’.

Met dit toegevoegde zinnetje krijgt de Europese Commissie de ruimte een stabiliteitsmechanisme te creëren. Ondanks het feit, dat het ESM nu buiten de EU om wordt opgericht, wordt dit amendement nu toch ter goedkeuring aan de Kamer voorgelegd. Alsof daar nog haast bij geboden is.

Wie echter goed oplet, kan een addertje onder het gras ontdekken. Het amendement is zo geformuleerd, dat het niet beperkt is tot financiële stabiliteit. Met dit amendement kan de Europese Commissie ook op heel andere terreinen besluiten nemen, zonder dat daar nog langer instemming van de nationale parlementen voor nodig is. Legers inhuren om protesten in Griekenland neer te slaan? Opposanten monddood maken? Democratisch gekozen leiders vervangen door mannetjes van Goldman Sachs? Met dit amendement kan de Europese Commissie zelf bepalen wat daar onder valt en meteen tot actie over gaan.

Kamerbesluit over het ESM

We moeten het ergste vrezen, want te oordelen aan de mailtjes, die verschillende politieke partijen rondgestuurd hebben, zijn er kennelijk maar weinigen die in staat zijn de tekst van het verdrag te lezen, laat staan te snappen. [3] En Minister de Jager zuigt zonder blikken of blozen het ene verzinsel na het andere uit z’n duim om de Kamer te verleiden met het ESM in te stemmen. Daarover zo meteen meer.

Wat is het ESM?

Het ESM is een permanent noodfonds voor de eurozone. Het krijgt een maatschappelijk kapitaal van 700 miljard euro. Dit is belastinggeld en moet in de loop van de tijd door de euroburgers betaald worden zodra het ESM er om vraagt. De Nederlandse bijdrage is 40 miljard euro, dat is bijna net zo veel als de inkomstenbelasting van een heel jaar. Met dit kapitaal kan het ESM 6,6 keer zoveel geld inlenen en vervolgens weer uitlenen aan banken in nood en aan eurolanden die in financiële moeilijkheden verkeren. Het ESM functioneert dus tevens als een bankinstelling, die duizenden miljarden euros zal mogen beheren, zonder dat het een bankvergunning nodig heeft en dus zonder dat het zich iets aan hoeft te trekken van de regels die Financiële Toezichthouders aan andere financiële instellingen opleggen. Leningen aan landen gaan gepaard met strikte voorwaarden, zoals die bijvoorbeeld aan Griekenland opgelegd zijn. De voorwaarden die gelden voor leningen aan roekeloze bankiers zijn nog niet duidelijk, maar die zullen ongetwijfeld heel wat milder zijn.

Niemand in het ESM is democratisch verkozen en op de besluitvorming binnen het ESM bestaat geen enkel democratisch toezicht. De nationale Rekenkamers hebben het zelfs niet voor elkaar gekregen de garantie te verkrijgen, dat ze achteraf de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven van het ESM kunnen toetsen. [4]

Het ESM is permanent. De aandelen zijn niet verhandelbaar. Al het geld dat we er in stoppen, zien we dus nooit meer terug. Ook niet wanneer de crisis voorbij is en het ESM een gigantische pot gestort belastinggeld over houdt, die we niet terugkrijgen.

Waarom het ESM?

De euro verkeert in moeilijkheden. De gezamenlijke munt blijkt niet goed te functioneren in een economisch heterogene zone. Daar hadden economen in 1970 al voor gewaarschuwd, toen de Luxemburgse bankier Pierre Werner zijn eerste blauwdruk voor een gezamenlijke munt presenteerde, maar dank zij fanatieke euro-politici en intensief gelobby van bankiers hebben we die munt nu toch.

Wat is het probleem van de euro?

De landen van de eurozone hebben niet allemaal dezelfde mogelijkheden voor productiviteit. Er zijn intrinsieke verschillen, die maken dat producten uit het ene land altijd duurder zullen zijn dan overeenkomstige producten uit het andere land. Zo hebben bijvoorbeeld Duitsland en Nederland goede condities voor productiviteit met een mild klimaat, vruchtbare bodem, makkelijke transportwegen en voor een deel eigen energievoorraden. In Griekenland is het ’s zomers heet, is er nauwelijks vruchtbare bodem, zijn er vanwege de honderden eilanden hoge kosten voor transport, overslag en infrastructuur, zoals water-, electriciteits- en communicatienetwerken, veerdiensten, rioolwaterreiniging, vuilniscollecte, afvalverwerking, etc. Griekenland zal dus nooit met Duitsland of Nederland kunnen concurreren.

Met de open grenzen zijn het de Griekse consumenten die bepalen, of ze lokale producten kopen of liever goedkopere en betere producten uit Duitsland en andere eurolanden. En wanneer producten uit andere landen Griekenland binnen komen, gaan er euro’s het land uit. Tegelijkertijd gaat het steeds slechter met de Griekse economie, omdat de Grieken hun eigen producten links laten liggen. Uiteindelijk blijven er te weinig euro’s in het land over en moeten de mensen naar de bank om euro’s te lenen. Zo begint het schuldenprobleem. Griekenland importeert nu 3 x zoveel als het exporteert. Dat alleen al betekent een jaarlijkse toename van de schuld van 40 miljard euro, gemiddeld zo’n 4.000 euro extra schuld per inwoner per jaar! Dat is natuurlijk een onhoudbare situatie.

Merk op, dat het de consumenten zijn, die bepalen of er veel of weinig uit de andere eurolanden geïmporteerd wordt en of het land in de schulden raakt of niet. De regeringen hebben hier geen invloed op. Vóór de komst van de euro konden regeringen hun eigen valuta devalueren. Daarmee werden importproducten duurder voor de eigen bevolking en exportproducten goedkoper voor buitenlandse kopers. Dat remde de import af, stimuleerde de export, deed de economie weer beter draaien en liet de schulden slinken. Met de euro is dat niet meer mogelijk.

Men heeft de Grieken wijs gemaakt, dat ze in heel grote problemen komen als ze niet in de euro blijven. En ofschoon het tegendeel waar is [5], is de meerderheid van de Grieken nu bang de euro te verlaten. Waarom dan dat fabeltje? Juist, vanwege de bankiers. Als zogenaamde oplossing voor het schuldenprobleem wordt Griekenland bedolven onder een nog hogere schuldenberg. Bankiers verdienen honderden miljoenen aan deze leningen. Het ESM is onder andere bedoeld om verliezen op dergelijke leningen automatisch op de euroburgers af te wentelen. Die bedragen worden dan rechtstreeks door het dagelijks bestuur van het ESM (de Raad van Bewind) opgeëist uit de staatskassen van de eurolanden.

Speculanten

Alle landen die minder goede mogelijkheden hebben voor productiviteit dan Duitsland, zullen één voor één, vroeg of laat met deze schuldenval te maken krijgen. Het is niet bij toeval, dat Portugal, Ierland, Spanje, Italië en Frankrijk ook al door speculanten in het vizier worden genomen. Wanneer deze landen een deel van hun staatsschuld af moeten lossen en daarvoor nieuwe leningen zoeken, drijven speculanten de rente op.

Voor Brussel was dat een reden om alle eurolanden te overtuigen de staatsschuld terug te brengen tot maximaal 60% van het Bruto Binnenlands Product en de overschrijding van de jaarlijkse begroting eerst tot maximaal 3% en later tot 0% terug te brengen. Nu kun je op papier wel zulke afspraken maken, maar daarmee los je de oorzaken van het euro-probleem niet op. En omdat bijna geen land zich aan deze afspraken wist te houden, was dat een mooie gelegenheid voor Goldman Sachs om even bij de Ministeries van Financiën langs te gaan om uit te leggen hoe ze met swaps wat schulden weg konden moffelen. Niet alleen Griekenland, maar ook Frankrijk, Spanje en Italië zouden er op ingegaan zijn. [6] De giga-winsten die Goldman Sachs hiermee behaald heeft, zullen – uiteraard – eveneens door de euroburgers betaald moeten worden. En ondanks het gesjoemel van de Ministeries van Financiën moet er nu keihard bezuinigd worden om aan de nieuwe regels te voldoen.

Als je weet, dat in Nederland de overheidsuitgaven verantwoordelijk zijn voor de helft van de economische activiteit en dat we nu al zo goed als in een recessie zijn beland, dan is het economische zelfmoord om een dergelijk onzinnig bezuinigingsplan door te voeren.

De logische oplossing

Het probleem met de oplopende staatsschuld is ontstaan op het moment, dat de bankwereld [7] de politici ervan wist te overtuigen, dat het verboden moest worden dat regeringen rechtstreeks bij hun centrale bank geld konden lenen. Want ook al betaalden de overheden rente aan de centrale bank, vanwege het feit dat de winst van de centrale bank weer naar de overheid terug vloeide, leende de overheid in feite het geld gratis. En daar zou de overheid vroeg of laat misbruik van kunnen maken, stelden de bankiers.

Sindsdien moet de overheid geld lenen van privé-geldschieters en dus altijd tegen rente. En het is juist de rente die maakt, dat de overheid bij eenzelfde beginschuld, elk jaar meer moet lenen en nog meer rente moet betalen. De schuld stijgt daardoor exponentieel. [8]

Het werkelijke misbruik is dus, dat wij extra belasting moeten betalen om de rente te betalen, die private partijen eisen. Wanneer wij met beschikbare arbeid en grondstoffen wegen aanleggen of dijken verzwaren, en wanneer iedereen voor zijn bijdrage betaald is, houden we dus een schuld over, waarover privé-geldschieters rente innen. En waar halen zij het geld vandaan? Al het geld in omloop ontstaat uit een eenvoudig boekhoudregeltje bij een bank. Als ik bankier Blut ben, dan schrijf ik in mijn boekhouding “Ik heb 1000 euro tegoed van Jantje” en aan de andere kant “Jantje heeft 1000 euro tegoed van mij”. Het tegoed dat Jantje van mij heeft kan hij uitgeven. Zo heb ik met mijn boekhoudregeltje 1000 euro gecreëerd in de vorm van een lening. [9] Dus direct of indirect zijn het altijd privé-bankiers die rente innen op de staatsschuld.

De logische oplossing is dus niet het ESM, dat met z’n hefboomwerking meer dan 4.000 miljard [10] aan leningen kan genereren, waar banken en financiële instellingen dan weer rente van kunnen plukken op kosten van de euro-burgers, maar het simpelweg terugdraaien van de onzinnige regel dat overheden geen geld mogen lenen van hun eigen centrale bank.

Bij deze oplossing is geen enkele bezuiniging nodig. De rentedragende schuld wordt simpelweg omgezet naar een lening van de centrale bank. Omdat er dan geen rentelast meer bij komt, is de hoogte van de schuld geen enkel probleem meer.

De foute oplossing

De foute oplossing is het ESM, dat zoals zijn voorgangers EFSF en EFSM landen die in de schulden raken met nog hogere schulden opzadelt, tot groot genoegen van bankiers, die roekeloos geld kunnen creëren en tegen rente uit kunnen lenen in de wetenschap dat alle verliezen door de euroburgers gedragen zullen worden.

Het ESM zorgt er dus simpelweg voor, dat de euroburgers maximaal betalen aan de financiële graaicultuur. Verantwoording afleggen is er niet bij. Het ESM, de gouverneurs, de bewindslieden en het personeel krijgen verregaande immuniteit. Het ESM kan iedereen aanklagen, maar zelf niet aangeklaagd worden, behalve door de leden zelf. Het ESM komt dus boven de wettelijke macht te staan.

Boven die financiële graaiers zitten nog drie bedenkelijke organisaties, waarvan niemand door het volk gekozen is en die ook nooit verantwoording afleggen. Dat zijn de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationale Monetaire Fonds, de zogeheten Trojka, die “strikte voorwaarden” aan de leningen verbinden. Die voorwaarden hebben meestal niets te maken met het doel van de lening, maar verplichten het land een beleid te voeren waar het land niet democratisch voor gekozen heeft. Zoals sommige Nederlandse politici het sarcastisch weten uit te drukken: ze moeten eerst bloeden. Het IMF is al meer dan 30 jaar de specialist van zulke leningen onder strikte voorwaarden [11]

De “leningen onder strikte voorwaarden” zijn geen sommen geld die het land naar eigen inzicht kan besteden, maar zijn gekoppeld aan projecten. Die lucratieve projecten worden in de regel uitbesteed aan buitenlandse bedrijven. Het meeste geld van de leningen komt nooit in het land van bestemming terecht, maar wordt rechtstreeks betaald aan buitenlandse geldschieters voor aflossing van bestaande schulden en rente, en aan de buitenlandse bedrijven die projecten uitgevoerd hebben. Er komt dus nauwelijks of geen geld het land binnen, terwijl het land de lening wel terug moet betalen, alsof dat geld in het land aanwezig zou zijn. Op deze manier kunnen de bankiers en de Trojka er dus verzekerd van zijn, dat er vrij snel weer een nieuwe lening nodig zal zijn en kan het duivelse spel opnieuw beginnen. Ook kan de Trojka eisen, dat alle lucratieve bezittingen in het land aan buitenlandse investeerders worden verkocht, zoals luchthavens en concessies voor gas- en olie.

Pas als de bevolking radeloos wordt en het land uit de euro stapt, zal het misschien gaan begrijpen hoe ze wreedaardig uitgeperst werden onder de noemer van “Europese solidariteit”.

ESM-perikelen

Het eerste ESM-verdrag werd 11 juli 2011 ondertekend door de Ministers van Financiën van de eurolanden, die zichzelf tot gouverneurs van het ESM uitriepen. [12] Zij deden dat in de marge van een Eurogroup-vergadering, waar ze samen met de ECB en het IMF overleg in voeren. Dit verdrag was illegaal, omdat Ministers van Financiën volgens artikel 7 van de Weense Conventie van 1969 geen bevoegde vertegenwoordigers van hun land zijn en omdat, als ze het verdrag zouden tekenden als afgevaardigden van de Europese Unie, dit verdrag in strijd zou zijn met artikel 48.6 van het Verdrag van Europa. Dit artikel stelt, dat de EU zijn regels mag veranderen zolang het zijn bevoegdheden niet uitbreidt. En dat is bij het ESM overduidelijk wel het geval.

Prullenmand

Nog geen tien dagen na de feestelijke ondertekening kon het verdrag alweer de prullenmand in, kennelijk omdat de opdrachtgevers het verdrag niet ver genoeg vonden gaan. Brussel blijft nu eenmaal ondergeschikt aan Washington. [13] Het verdrag moest gewijzigd worden en er moest nog een verdrag bijkomen, dat de condities zou regelen om voor noodhulp in aanmerking te komen en dat meer bevoegdheden naar Brussel zou hevelen. Daar tegenover stond, dat Washington zich ernstige zorgen maakte over de door Brussel ingeslagen weg naar draconische bezuinigingen.

ESM, 2e versie

Op 2 februari 2012 werd een gewijzigd ESM verdrag getekend, ditmaal door Ambassadeurs van de eurolanden. Het is een intergouvernementeel verdrag en geen EU-verdrag. De EU-regels zijn op dit verdrag dus niet van toepassing. Het verdrag regelt de verplichtingen om aan het noodfonds mee te betalen, maar of, en onder welke voorwaarden een deelnemend land noodleningen kan krijgen, dat staat er niet in. Dat wordt geregeld in een apart verdrag, dat nog niet klaar is voor ratificatie.

De Kamerleden die vóór het ESM stemmen, smijten dus 40 miljard euro over de balk, zonder precies te weten of ze er iets voor terug kunnen krijgen, en zo ja, wat ze ervoor terug kunnen krijgen en aan welke voorwaarden ze zullen moeten voldoen om in geval van nood daadwerkelijk leningen te verkrijgen. Moeten wij dan ook eerst flink bloeden, zoals Rutte en de Jager dat voor de Grieken eisten? Of misschien dubbel zoveel, uit wraak voor die onbenullige eisen? Of denken de Kamerleden dat Nederland niet in de problemen kan komen? Wel, als de Kamer het ESM goedkeurt, dan zitten we er gauw genoeg midden in. Zo lang de eurozone bestaat uit zwakke en sterke broeders, treden er gegarandeerd verliezen op. Dan mogen we bij elke verliespost van het ESM extra bezuinigen, moeten we de investeringen en de dienstverlening van de overheid nog verder reduceren, de belastingen verder verhogen en zullen we steeds meer werkloosheid krijgen en nog dieper in de recessie zakken.

Minister van Financiën als Gouverneur van het ESM

Het ESM stelt de Ministers van Financiën aan als gouverneurs van het ESM. Dat is handig, want die weten altijd precies te vertellen hoeveel geld er in hun staatskas zit, en, nog belangrijker, ze hebben de sleutel van de staatskas. Zij kunnen dus makkelijk de betalingen aan het ESM regelen, bijvoorbeeld zodra de Raad van Bewind compensatie van verliezen eist. En als de Ministers van Financiën van de Trojka te horen krijgen dat de uitleen-capaciteit verhoogd moet worden, dan kunnen de Ministers dat gezamenlijk beslissen en van de eurolanden een kapitaalstorting eisen. Tot het kapitaal van 700 miljard volgestort is, komt daar geen parlement of regering bij te pas.

Met de nieuwe functie van Gouverneur komt de Minister van Financiën wel in een spagaat terecht. Als Gouverneur van het ESM wordt hij geacht de stabiliteit van de eurozone als geheel te bevorderen en niet in de eerste plaats de belangen van zijn land te behartigen. Hij wordt dienaar van twee meesters. Daarmee komt de positie van de Minister van Financiën op wel zeer gespannen voet te staan met artikel 49 van onze Grondwet (getrouwe invulling van zijn ministerschap).

Verdrag staat boven nationale wetgeving

Het ESM is een internationaal verdrag en staat daarmee boven nationale wet- en regelgeving. Niets van wat in het ESM-verdrag geregeld is, kan door nationale wetten of regels gewijzigd of beperkt worden.

In het ESM-verdrag is geregeld, dat de bevoegdheid om besluiten te nemen ligt bij de Raad van Gouverneurs [14] , de Raad van Bewind [15] en de Directeur [16] Merk op, dat bij al deze besluiten het ESM volledige bevoegdheid heeft voor het nemen van besluiten en dat daar geen regering of parlement bij te pas komt.

Alleen bij een besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal (bij aanvang 700 miljard) door de Raad van Gouverneurs, geldt dat het besluit pas in werking treedt na voltooiing van de toepasselijke nationale procedures.(artikel 10.1) Het is de Raad van Bewind die de gedetailleerde voorwaarden zal vaststellen (art 10.2)

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal

In de parlementaire commissie Financiën vragen sommigen zich af over hoe de verhogingen van het maatschappelijk kapitaal in z’n werk gaan.

Het ESM kan inderdaad zijn maatschappelijk kapitaal eindeloos ophogen. 700 miljard is slechts het begin. Volgens artikel 10 kan de Raad van Gouverneurs besluiten het maatschappelijk kapitaal te verhogen. Zo’n besluit vereist eenparigheid van stemmen , waarbij afwezigen en stemonthouders niet meegerekend worden. En omdat de commissie kennelijk ongerust is over het bedrag waarop ze zich vastleggen, informeert Minister de Jager hen:

De besluitvormingsprocedures binnen het ESM zijn zo vormgegeven dat lidstaten niet tegen hun wil gebonden kunnen worden aan belangrijke beslissingen en de democratische controle gewaarborgd is. (…) Zoals bij alle belangrijke besluiten wordt ook het besluit om het kapitaal van het ESM aan te passen genomen op basis van onderlinge overeenstemming. (…) De lidstaten hebben in een dergelijke besluitvormingsprocedure dus een feitelijk veto. [17]

De waarheid is, dat bij er het ESM geen sprake is van ook maar enige democratische controle op de rechtmatigheid en doelmatigheid van haar besluiten, noch op de manier waarop zij met het belastinggeld van de euroburgers omspringt. De Rekenkamers hebben het zelfs niet voor elkaar gekregen om garanties te krijgen voor controle achteraf.

En de lidstaten hebben geen feitelijk veto. Het zijn niet de lidstaten die stemmen, maar de Gouverneurs. Deze Gouverneurs hebben echter de taak de stabiliteit van de eurozone als geheel te bevorderen. Per definitie, zijn de belangen van de individuele lidstaten daaraan ondergeschikt. Maar zelfs de Gouverneurs hebben geen gegarandeerd vetorecht. Als spoed geboden is – en dat is meestal het geval wanneer er een nieuwe crisis uitbreekt – is 85% van de stemmen van de aanwezige Gouverneurs voldoende om tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal over te gaan.

Verder is het ESM een permanent stabiliteitsmechanisme. Het is een mechanisme zonder stopknop. Wanneer het ESM besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen, zullen er op dat moment al honderden (en mogelijkerwijs duizenden) miljarden euro’s aan leningen en riskante vorderingen uit staan. Geen enkel ESM-lid zal het aandurven een kapitaalverhoging te weigeren en het uiteenspatten van deze financiële zeepbel te veroorzaken. Wie nu instapt, stapt in voor altijd. Nou ja, laten we zeggen: tot de euro uit elkaar valt.

Voorrechten en immuniteit

En over de vraag of de voorrechten en immuniteiten van het ESM en zijn personeel er niet toe leiden, dat ze onaantastbaar worden, herhaalt de Jager geruststellend:

”De voorrechten en immuniteiten die gelden voor het ESM en voor de personen die daarvoor werkzaam zijn, zijn in lijn met de praktijk voor internationale organisaties, waarbij de democratische controle is gewaarborgd.” [17]

Ach, als je een verhaal maar vaak genoeg herhaalt, dan denkt iedereen dat het de waarheid is, niet waar? En als je goed leest, beweert hij dit keer niet eens dat het ESM te vergelijken valt met een organisatie waarbij de democratische controle wel gewaarborgd is, maar alleen, dat het ESM zich dezelfde voorrechten en immuniteiten toekent.

Misvatting parlementaire controle

Ik wil ten slotte graag benadrukken dat de immuniteiten en voorrechten geen invloed hebben op de verantwoording die een vertegenwoordiger van een land in de Raad van gouverneurs, als lid van de regering, moet afleggen aan zijn parlement. [17]

Minister de Jager heeft kennelijk niet begrepen, dat de regels van het internationale verdrag voorrang hebben boven nationale wetten en regelgeving. En als artikel 34 van het verdrag zegt, dat de gouverneur een geheimhoudingsplicht heeft, dan houdt dat in, dat hij geen verantwoording af kan leggen.

Dat het parlement controle wil houden over de besteding van ons belastinggeld, dat door het ESM omgezet wordt in 6,6 maal zoveel risicovolle leningen, dat lijkt mij volkomen terecht. Maar noch in de eerste ESM versie van 2011, noch in de nu voorliggende versie is er sprake van democratische controle. Dat merkt Minister de Jager uiteindelijk zelf ook op.

… over de parlementaire controle op het ESM wil het kabinet benadrukken dat de vormgeving van deze controle een nationale aangelegenheid is die geen onderdeel uitmaakt van het ESM-Verdrag. [18]

Maar even stoïcijns gaat hij vervolgens verder:

Centrale elementen bij de vormgeving van de parlementaire betrokkenheid zijn
(1) het budgetrecht van de Kamer,
(2) raadpleging van de Kamer voorafgaand aan besluitvorming en
(3) gebruik van een parlementair voorbehoud indien geen tijdig overleg met de Kamer heeft plaatsgevonden.

Aantasting budgetrecht

Wanneer de Kamer begrijpt, dat de verliezen van het ESM niet te plannen zijn, dat de hoogte en de tijdstippen voor het storten van kapitaal evenmin altijd even goed te plannen zijn, dat verhogingen van het maatschappelijk kapitaal in de praktijk niet tegengehouden kunnen worden, dan betekent dit feitelijk, dat het budgetrecht ondergeschikt wordt aan het ESM.

Geen verantwoording

Raadpleging van de Kamer voorafgaand aan besluitvorming is volgens het ESM-verdrag niet mogelijk. Het verdrag stelt in artikel 34 dat de gouverneurs, bewindslieden en andere medewerkers van het ESM een geheimhoudingsplicht hebben. De Tweede Kamer wordt niet genoemd als mogelijke gast bij de vergaderingen van het ESM en is geen onderdeel in de besluitvormingsprocedures van het ESM.

De Gouverneurs van het ESM handelen in het kader van een internationaal verdrag, dat geen enkele rol heeft voorzien voor de nationale parlementen (afgezien van de ratificatie van het verdrag) en het parlement geen enkele ruimte biedt voor inmenging, informatie-uitwisseling, overleg of controle. Logischerwijs kan een parlement een gouverneur ook niet ter verantwoording roepen voor handelingen, die hij in het kader van het internationale verdrag verricht.

Conclusie

Het ESM is dus

 • een fictief bestuursorgaan, dat onbegrensd belastinggeld op kan eisen, zonder democratische invloed op de bestedingen, zonder democratische controle op de besluitvorming, zonder verantwoording door het niet-democratisch verkozen bestuur;
 • een bank, die over onbegrensd gratis kapitaal beschikt in de vorm van opgeëist belastinggeld;
 • een bank, die geen bankvergunning nodig heeft, hoewel deze bank duizenden miljarden euro’s zal kunnen beheren;
 • een bank, die niet gerechtelijk vervolgd kan worden en waarvan het bestuur en alle medewerkers verregaande immuniteit genieten;
 • een inlener van honderden miljarden euro’s, die al dan niet bevriende bankiers aan miljarden euro’s rente helpt;
 • een uitlener van honderden miljarden euro’s, die zelf bepaalt welke bankier in nood wel een lening krijgt en welke andere voor een appel en een ei overgenomen zal worden door een bevriende relatie van het ESM;
 • een uitlener van honderden miljarden euro’s, die eurolanden in financiële moeilijkheden opzadelt met nog hogere schulden en de Trojka in staat stelt deze landen te dwingen een neo-liberale koers te volgen en lucratieve eigendommen aan buitenlandse investeerders te verkopen;
 • een bedenkelijke organisatie, die opgericht wordt met de bedoeling de politiek van democratisch verkozen regeringen te ondermijnen.

Kunduz-coalitie

Na de val van de VVD-CDA-PVV-coalitie over de door Brussel geëiste bezuinigingspolitiek, heeft de oude Kunduz-coalitie [19] zich razendsnel hervonden en binnen 36 uur overeenstemming bereikt over het draconische bezuinigingsplan. Zij weten wat Brussel van ons wil en wat Washington van ons wil. Ondanks het feit dat de regering demissionair is en er in september nieuwe verkiezingen worden gehouden, vindt de Kunduz-coalitie, dat zij het ESM er nog wel even door kan jassen. Dat wordt een zwarte dag voor de democratie.

Notities en referenties

[1] Voor de stemming over het ESM was de datum van 22 mei 2012 genoemd. Een voor 16 mei geplande Commissie-vergadering is nu een week verschoven. Dat maakt het waarschijnlijk, dat de stemming over het ESM ook één of twee weken opschuift. Het is altijd de Voorzitter van de Tweede Kamer, die over de agenda beslist en de planning van de vergaderingen tot op het laatste moment aan kan passen. Het is niet gebruikelijk, dat met een demissionair kabinet en nieuwe verkiezingen op komst, de Kamer zulke ingrijpende besluiten er toch nog even doorheen jast. 16 mei 2012 werd een verzoek van de PVV en de SP om de stemming over het ESM “controversieel” te verklaren en uit te stellen tot na de verkiezingen met 44 tegen 99 stemmen verworpen. PVV-leider Wilders kondigde daarop aan de Nederlandse Staat te vervolgen voor “onrechtmatige daad”.

Zie voor de verder referenties het artikel op Court Fool.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

33 Reacties op “ESM, een zwarte dag voor de democratie”

 • Orwell:

  Wederom blijft het verdacht stil rond de door de ‘vrije media’ zo gewaardeerde vrije media. Dat er nog mensen intrappen. Heb jij daar een idee van?

  Ik dank Rudo voor het schrijven en Bou voor het plaatsen van dit bericht!

  Hartelijke groet,

  Orwell

 • maneschijn:

  Ongeacht hoe men denkt over de stap van Wilders, het vertrek van Bram Moszkowicz uit zijn (familie-) maatschap, één dag eerder, doet een verband vermoeden…

 • mr. drs. Bou:

  Dank u wel voor de link, Excellentie! 😉

  De overheid en de media in gebreke bij informatie over ESM

  De Volkskrant brengt in het artikel ‘Wilders naar rechter om noodfonds’ onjuiste informatie over het ESM

  Volgens de Volkskrant begint Wilders een kort geding tegen de Staat der Nederlanden ‘om het permanente noodfonds voor de euro (ESM) van tafel te krijgen.’ Het ligt niet in de macht van de rechter om het ESM van tafel te vegen. Het kort geding gaat erover, dat Wilders de behandeling van de goedkeuring van het ESM verdrag aan de Tweede Kamer wil overlaten in de nieuwe samenstelling, na de verkiezingen. Het ESM verdrag is op 2 februari 2012 al ondertekend door de zeventien deelnemende landen, in maart 2012 bekrachtigd door de zeventien premiers van de eurolanden, maar moet nog worden goedgekeurd door de parlementen van de zeventien eurolanden.

  Nederland heeft als deelnemer in het ESM 5,7% van de stemmen. Om het ESM op de beoogde datum van 1 juli 2012 in werking te laten treden is 90% van de stemmen voldoende. De stemming over de goedkeuring (ratificatie) van het ESM verdrag in de Tweede Kamer is daarom niet bepalend of het instituut er wel of niet komt. De Volkskrant schrijft dat als de Tweede Kamer het verdrag niet goedkeurt, Nederland niet meedoet aan het noodfonds. Dat is dan nog maar de vraag. Want Nederland heeft het verdrag getekend en kan dat niet zomaar ongedaan maken. Premier Rutte heeft Nederland door de verdragsondertekening al gebonden aan het ESM.

 • mr. drs. Bou:

  ESM is in strijd met de Grondwet

  Daarnet ontving ik weer een mail van Rudo de Ruijter:

  22 mei 2012

  Beste lezers,
  Vanavond debatteert de Tweede Kamer over het verdrag tot oprichting van het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM). Dat verdrag is 2 februari 2012 door de regeringen van de eurolanden getekend. De parlementen van die landen moeten bepalen of ze er aan mee willen doen of niet.
  Uiteraard is het schande, dat ze met een demissionair kabinet zo’n ingrijpend besluit er nog even doorheen willen jassen. Met de herboren Kunduz-coalitie ziet het er voorlopig niet gunstig uit. Die partijen blijken te bestaan uit mensen die het verdrag niet kunnen of niet willen lezen en niet weten, dat een internationaal verdrag boven nationale wetgeving staat. Rutte en anderen ontkennen doodleuk de inhoud van het verdrag. Het begint er steeds meer op te lijken, dat voor deze partijen de inhoud van het verdrag geen moer uitmaakt, en dat ze gewoon doen wat Brussel en Washington willen. Ik hoor Rutte al roepen dat het in het belang van Nederland is, dat zij het ESM goedkeuren.

  Misschien is het goed, dat de Kamerleden beseffen, dat besluiten die tegen de Grondwet indruisen zeer zwaar bestraft kunnen worden. Ik zal beslist aan de volgende Kamer en de volgende ministers een oproep doen vervolging in te stellen.

  ESM is in strijd met de Grondwet

  Veel instructief leesplezier toegewenst!

 • mr. drs. Bou:

  De Tweede Kamer heeft nog niet gestemd over het ESM, getuige de volgende mail van Rudo de Ruijter:

  23 mei 2012

  Beste lezers,

  De stemming over de goedkeuring van het verdrag tot oprichting van het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) is nog even uitgesteld. Hopelijk geeft dat de kamerleden de gelegenheid er nog eens goed naar te kijken.

  Eén van de zaken die voor veel kamerleden van belang zijn, is of Nederland nu wel of niet de sleutel van de schatkist aan het ESM overhandigt. De meesten zijn overtuigd, dat Nederland maximaal 40 miljard aan het ESM zal moeten betalen.

  Daarom leek het me nuttig om de Kamerleden nog even een open brief te sturen met uitleg over dit punt.

  ESM: Maximaal 40 miljard? U vergist zich.

  Veel leesplezier toegewenst!

  En, natuurlijk, help dit bericht verspreiden. Aarzel niet websites, kranten, radio- en tv-omroepen te tippen. Hoe meer berichten ze hierover krijgen, hoe groter de kans dat ze er iets mee doen!

  Met vriendelijke groeten,

  Rudo de Ruijter

 • mr. drs. Bou:

  Crash Alert

  By Mike Whitney

  May 23, 2012 “Information Clearing House” — As you might have noticed, the stock market is falling like a stone. As of 9 AM PST, the Dow Jones has dropped 172 points while all the other indices are down sharply. German 2-year debt (bund) has dipped below 0% this morning at auction, signalling an acceleration in the bank run taking place in southern Europe. Depositors in Spain, Greece, Italy, Portugal, etc would rather take a loss on their investment, then risk not their money back at all. The European Central Bank (ECB) does not guarantee deposits, so people are withdrawing their money en masse and getting out of Dodge pronto. What we’re seeing is a real-time panic.

  The ostensible trigger for the panic is known, but you won’t read about it in the financial media where the news is dumbed down to the point of incoherence. What’s really going on is that the German central bank (The Bundesbank) has indicated that it’s ready to pull the plug on Greece which means that future bailouts will probably not be forthcoming. That’s bad. It means that Greece will run out of money some time in June; their banking system will implode, and the “birthplace of democracy” will be reduced to 3rd world status overnight. Here’s a blurb from the Bundesbank’s communique:

  “Current developments in Greece are extremely worrying. Greece is threatening not to implement the reform and consolidation measures that were agreed in return for the large-scale aid programmes.

  No one knows for sure, but there’s bound to be a few bumps in the road, don’t you think? Take a look at this from Bloomberg today (Wed):

  “Europe’s banks, are sitting on $1.19 trillion of debt to Spain, Portugal, Italy and Ireland, are facing a wave of losses if Greece abandons the euro. While lenders have increased capital buffers, written down Greek bonds and used central-bank loans to help refinance units in southern Europe, they remain vulnerable to the contagion that might follow a withdrawal, investors say. Even with more than two years of preparation, banks still are at risk of deposit flight and rising defaults in other indebted euro nations.” (Bloomberg)

  Can you really slash a trillion bucks out of the rotting corpse of the EU banking system and still keep things running smoothly?

  1.19 trillion is 1.190.000.000.000 dollar. Waar blijf je dan met dat ESM?

 • FoundACure:

  Met de aankondiging van de komst van het ESM zijn we er nog niet want er dreigen nog meer financiële problemen aan de horizon: de Eurobonds, die met name inzake de rentetarieven ongunstig zijn voor Nederland.

  Het lijkt er op dat demissionair premier Rutte hier niet zo voor te vinden is en zijn veto hierover gaat uitspreken. (Bron: Elsevier).

  Niet alleen wordt onze souvereiniteit over de schutting geworpen, maar ook ziet het er naar uit dat de staatsschuld (nu zo’n 400 miljard Euro) met de daarover verschuldigde rente sterk zullen gaan oplopen. Kennelijk ligt men in Den Haag niet wakker van de 80-90 miljoen Euro die we nu al dagelijks meer uitgeven dan dat er binnenkomt.

 • Groene Wolf:

  Frankrijk en Duitsland eis(t)en dat Griekenland bailout gebruikt om bestaande wapenimportcontracten met die landen na te komen. Ook is er een toename van Amerikaanse export van wapens en munitie naar Griekenland.
  http://www.sp.nl/defensie/nieuwsberichten/12016/120526-van_bommel_griekse_wapenimport_zeer_verontrustend.html

 • Opvallend dat partijen die voor democratie en vrijheid zeggen op te komen, zoals D66 en VVD schaamteloos democratie en budgetrechtrecht weggeven.

 • Groene Wolf:

  Ad Broere voelt PvdA aan de tand over het ESM:
  http://adbroere.nl/web/nl/columns/verkeerde-opvattingen-over-het-esm.php
  Verbijsterend hoe PvdA alle bezwaren en gevaren van tafel veegt.

 • mr. drs. Bou:

  ESM vonnis bewijst: Nederlandse politieke systeem ondemocratisch

  Nadat de partijen PvdA, CDA, VVD, D’66 en Groen Links, samen goed voor 100 zetels of een tweederde meerderheid, vóór het ESM verdrag stemden, waarmee Nederland zich voor 40 miljard (en waarschijnlijk meer) garant stelt, diende Geert Wilders als uiterste redmiddel een kort geding in tegen het aannemen van dit verdrag. De rechter verwierp dit, maar in de argumentatie bij het vonnis staan een aantal interessante uitspraken die weinig heel laten van het vermeende democratische gehalte van het Nederlandse bestuur.

 • mr. drs. Bou:

  Hoogverraad in het parlement (1)

  Rudo de Ruijter
  11 juni 2012

  Voor de meeste mensen bestaan de dingen pas, wanneer de pers erover bericht heeft. Dat is al zo sinds de pers bestaat. Als het in de krant gedrukt staat, dan nemen we het voor waar aan. Maar omgekeerd werkt het ook: als het niet in de krant gestaan heeft, dan zal het wel niet gebeurd zijn.

  In een democratie speelt de pers een uiterst belangrijke rol. De pers moet rapporteren wat er in de wereld gebeurt. Ze moet onderzoek doen en misstanden aan de kaak stellen. Maar ze moet ook de politici in de gaten houden en laakbaar handelen openbaar maken. Alleen wanneer de pers zijn rol zo breed mogelijk vervult en het volk goed geïnformeerd is over wat er speelt, kunnen de burgers bij de verkiezingen een juiste afweging maken. En op deze manier bepalen we gezamenlijk welke kant we met onze maatschappij op willen. Het is dus niet voor niets, dat er persvrijheid is, of beter gezegd, vrijheid van meningsuiting.

  De pers is ziek

  Hoogverraad in het parlement (2)

  Rudo de Ruijter
  11 juni 2012

  Het budgetrecht is het hoogste recht van het Parlement en tegelijkertijd het belangrijkste recht in een democratie. Wie over de besteding van het belastinggeld beslist, die heeft de macht.

  Door met dit ESM-verdrag in te stemmen heeft het zittende Parlement het budgetrecht over boord gegooid. Het is een daad van verraad tegenover onze democratie. Van nu af aan staat onze schatkist open voor het dictatoriale ESM, de nieuwe bankinstelling, die zich naar believen van ons belastinggeld mag bedienen, die door niemand gecontroleerd wordt, aan niemand rekenschap verschuldigd is en door niemand aangeklaagd kan worden. [30]

  Wir haben es nicht gewusst?

  De Kamerleden doen alsof ze zich van geen kwaad bewust zijn. Maar hoe waarschijnlijk is het, dat al deze Nederlands sprekende lieden de Nederlandse tekst van het verdrag niet zouden hebben kunnen lezen? Toegegeven, het is geen Jip-en-Janneke taal. Maar de meeste Kamerleden hebben toch iets meer dan een lagere schoolopleiding genoten?

  De poppenkast

  De poppenspelers lachen in hun vuistje! Weg is ons budgetrecht. Heel Nederland valt stil als het ESM dat wil…

 • mr. drs. Bou:

  Euro: de redders gered

  Door Donkerdoorn.

  De neofeodale politieke “redders” van de Euro halen opgelucht adem, de koersen van de Europese zombie-banken vieren feest, het Duitse constitutionele hof heeft gesproken. Ontzettend onverwacht verklaarde de Duitse derde macht het Europese “reddingsmechanisme” ESM voor grondwettig en opende daarmee de weg voor het in werking treden van dit noodfonds voor de wankelende Europese financiële industrie (of in EU-doublespeak: de Euro en wankele “Euro-lidstaten”). Duitsland, op dit moment het enige land dat nog de middelen heeft om het neoliberale project “EU” draaiende te houden, doet mee, maar onder voorwaarden. Zo moet de Duitse bedrage aan het ESM een “cap” krijgen. Met een inlage van 22 miljard Euro in “cash” en 168 miljard in garanties, moet alles wat het ESM gaat uitgeven boven de 190 miljard Euro Duitse Euros goedkeuring meekrijgen van het Duitse parlement “de Bundestag”. Een probleem en ook weer geen probleem: het ESM-verdrag voorziet eigenlijk dat Euro-staten tot in het oneindige bloeden mogen, zonder enige democratische controle. Daar de Duitse politiek, van links tot rechts, tot nu toe met grote meerderheid voor alle “Euro-reddingen” gestemd heeft, valt er weinig oppositie te verwachten bij toekomstige bailouts. Alleen, het ESM ziet een dergelijke parlementaire controle, en daarmee uitzonderingspositie voor Duitsland, niet voor. Het land van Bockwurst en Oktoberfest zal dus of interne wetgeving moeten veranderen, of het ESM-verdrag moet worden aanpast. En daarmee wederom geratificeerd worden door de verschillende EU-staten die het contract hebben ondertekend.

  Lees hier verder…

 • mr. drs. Bou:

  CourtFool:

  Uitspraak van het Grondwettelijk Hof in Karlsruhe

  Het Hof heeft in zijn uitspraak van 12 september 2012 condities gesteld aan de ratificatie van het ESM-verdrag door Duitsland. Enerzijds moet vastgelegd worden, dat zonder toestemming van de Duitse vertegenwoordiger de betalingsverplichtingen van Duitsland niet verder gaan dan het bedrag dat bij aanvang is vastgelegd. Anderszijds moet door middel van internationaal bindend recht zeker gesteld worden, dat de clausules van artikel 32.5 (onschenbaarheid ESM-documenten), 34 (zwijgplicht) en 35.1 (immuniteit) geen belemmering vormen voor een goede informatie aan de Bundestag en de Bundesrat. (link naar uitspraak)

  Lees hier verder

 • mr. drs. Bou:

  Beste mensen,

  Bijgaand bericht is te belangrijk!
  http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3360397/2012/12/08/Waar-je-pas-echt-het-schuim-van-op-je-bek-krijgt-is-Lid-12.dhtml#.UMMbIJJjTKY.twitter

  Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

  Waar je pas echt het schuim van op je bek krijgt, is Lid 12

  Het is onwaarschijnlijk dat 13 december 2012 de geschiedenisboekjes haalt. Toch is de kans groot dat donderdag in Brussel een onomkeerbare stap naar Europese integratie wordt gezet. Die dag vergadert de Europese Raad namelijk over de plannen van raadsvoorzitter Van Rompuy, die van de krakkemikkige monetaire unie van 1992 een ‘echte’ moeten maken.

  Maar waar je pas echt het schuim van op je bek krijgt, is Lid 12. Daar wordt namelijk onder het mom van gemeenschappelijk groeibeleid (welke groei?) voorgesteld om het budgetrecht te onderwerpen aan instemming van Brussel. Ziet u het voor zich? Het kabinet maakt een begroting, presenteert het aan de Tweede Kamer, onderwerpt het aan Algemene Beschouwingen en vervolgens gaat de Portugese maoïst Barroso er met een rood pennetje doorheen, streept door wat hem niet zint en voegt toe wat Brussel graag wil horen.

 • mr. drs. Bou:

  Kerstgroet van Kleintje Muurkrant:

  zondag 23 december 2012
  Terwijl de Telegier met ingehouden trots schrijft dat de kwaliteit van de kerstvoedselpakketten voor “onze” armen zo is toegenomen, denk o.a. aan varkensrollade, dan zal het bij “onze “ armen wel gaan om gristenen. Maar een kniesoor die daarop let. In de mediale stilte voor de Kerst kun je altijd wel wat slecht nieuws langs de “waakhonden” van de democratie laten glippen. Zo kwam afgelopen vrijdag de ongekozen EU regering in alle stilte met een overzichtje hoeveel geld er in de periode van oktober 2008 tot en met december 2012 in het financiële stelsel is gestoken. Belastinggeld uiteraard, bij elkaar ging het om een bedrag van 1.616.000 miljard euries dat door de 27 lidstaten is geschokt. Opvallend is dat in dit overzicht de financiering door de Europese Centrale Bank NIET is meegenomen. Ook het jaar 2012 telt nog even niet mee.
  Wie waren de gelukkigen van deze zakkenrollerij? Uiteraard niet “onze” armen in de EU, laat staan daarbuiten. Nee, allereerst de investeerders, speculanten en aandeelhouders van de financiële sector. Hun verliezen werden niet alleen gedekt, zij kunnen rustig verder speculeren dank zij de financiële steun van de EU staten. Dank, dank.
  Per land uitgesplitst delen Duitsland en Ierland samen de tweede plaats, ieder ontving 16% van het geld. Op de eerste plaats geheel onverwacht het Verenigd Koninkrijk met 19%.
  Dus nog een jaar of 10 bezuinigen, of zoals mevr. Merkel het kort maar krachtig zei: de sociale staat is niet te financieren. Nee, de financiële sector heeft haar varkentjes gewassen en kan rekenen op de solidariteit van de staat, de rest? Hahahaha, prettige kerstdagen en wellicht krijg je volgend jaar ook een kerstvoedselpakket.

 • mrpettjo:

  De kersttoespraak 2012 van Bea (Shell)is al uitgelekt. We moeten vooral doorgaan met de EU zegt zij als grootaandeelhouder van Shell..:

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QOoPdjaOL5Q

  En wij moeten dit pikken..?

 • yvonne:

  Absolute aanrader voor elke wereldburger die kan lezen, Geld komt uit het niets van Ad Broere. Heeft mijn ogen totaal geopend over ons geldsysteem….

  Groet Yvonne

Laat een reactie achter