Archief
Artikelen

Joris Demmink gaat eindelijk weg, zoals blijkt uit een personeelsadvertentie. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zoekt een nieuwe Secretaris-generaal, maar zegt er niet bij per wanneer. Uit de advertentie blijkt wel wat Joris D. al die jaren (al dan niet) heeft gedaan:

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving en acteert in een omgeving die gekenschetst kan worden als complex, heterogeen en dynamisch. Het maken van één organisatie voor veiligheid en justitie sluit aan bij de grote behoefte die de maatschappij heeft aan veiligheid en rechtszekerheid. De gekozen verbinding tussen veiligheid en justitie versterkt het coördinerend vermogen en daarmee de rechtsorde waar dit ministerie verantwoordelijk voor is. Die verantwoordelijkheid betreft ook de politie.

Het ministerie in engere zin telt circa 40.000 medewerkers waaronder de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming, het Nederlands Forensisch Instituut, het Centraal Justitieel Incassobureau en het Openbaar Ministerie. In bredere zin, inclusief de Politie, telt het ministerie circa 100.000 medewerkers.

Profiel

De secretaris-generaal (SG) is een sterke vertrouwenwekkende verbindende leider die met tact, toewijding en gevoel voor de politiek-bestuurlijke-, beleids-en vooral uitvoerende dimensies van de VenJ-taken, opereert. De SG dient daarnaast vanuit visie op de verdere organisatieontwikkeling richting te geven aan de veranderopgaven die de samenleving, politiek en bestuur vragen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Leidend is daarin onder meer het kabinetsprogramma Nederland Veiliger.

De ambtelijke leiding van het ministerie is in handen van de SG. De SG heeft als hoogste ambtenaar tot taak te zorgen voor een goede onderlinge afstemming van de verschillende beleidsterreinen en voor de uitvoering en uitvoerbaarheid van het ontwikkelde beleid. Hij/zij voert deze taak gezamenlijk uit met de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) en de vier directeuren-generaal (DG Rechtshandhaving en Rechtspleging, DG Jeugd en Sanctietoepassing, DG Politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.). Zij vormen samen de Bestuursraad.

Taakgebieden & inhoudelijke opgave

De SG ondersteunt de bewindspersonen in de uitvoering van hun taken. Hij/zij is, samen met de DG’s en pSG, adviseur van en het klankbord voor de bewindspersonen.
De SG heeft de ambtelijke leiding van het departement. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het ministerie en draagt zorg voor de afstemming tussen, en verbinding van, de onderdelen. Hij opereert als voorzitter van de Bestuursraad.
De SG ziet er op toe en stuurt aan dat binnen de door bewindslieden vastgestelde politieke kaders, de VenJ-agenda voor het gehele departement wordt vastgesteld en uitgevoerd. Het realiseren van de missie van VenJ, “werken aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving”, staat daarbij centraal.
De Rijksoverheid staat voor verschillende veranderopgaven. Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de algehele organisatie van VenJ geeft de SG hieraan op een inspirerende en stimulerende manier leiding. Hij/zij is daarbij aanjager van ontwikkelingen en geeft leiding aan veranderingen met betrekking tot organisatie-, inrichtings- en sturingsvraagstukken.

Positie & krachtenveld

De SG wordt rechtstreeks aangestuurd door de minister van VenJ.
De SG neemt deel aan het SGO en is medeverantwoordelijk voor rijksbrede strategie, beleid en implementatie.
De SG heeft een hechte, volwaardige samenwerkingsrelatie met de plaatsvervangend SG, die de SG bij afwezigheid vervangt.
De SG functioneert in een intern krachtenveld van bewindslieden, collega-bestuursraadsleden, leidinggevenden van VenJ, medezeggenschapsorganen en medewerkers.
De SG functioneert in een extern krachtenveld van de politiek, andere departementen, veldorganisaties en intermediaire organisaties.

Stijl van leidinggeven

De wijze en stijl van (samen)werken binnen VenJ wordt vormgegeven langs de volgende uitgangspunten:

stijl van leidinggeven kenmerkt zich primair door vertrouwengevend en verbindend opereren en door verandervermogen;
krachtige sturing vanuit visie op vertaling naar beleid, uitvoering en resultaten;
behouden en versterken van lijn- en medewerkersverantwoordelijkheid van de organisatieonderdelen;
voorbeeldfunctie in richting, ruimte, resultaat en rekenschap in woord en daad;
gelijkwaardigheid (respect voor ieders rol) en wederkerigheid (collegiale bejegening en feedbackmogelijkheid) als leidende principes in leiderschap;
verantwoordelijkheidgevend voor professioneel handelen.

Essentiële situaties en kwaliteiten/competenties

Omgang met minister en staatssecretaris. De SG staat dicht bij de bewindspersonen en heeft oog voor de verschillen in verantwoordelijkheden, politieke identiteit en persoonlijkheden.
Als voorzitter van de Bestuursraad heeft de SG oog voor de belangen, samenhang en verbinding. Hij/zij vindt de juiste balans tussen sturen en delegeren.
Een goede samenwerking met de medezeggenschap. De SG is in staat een goede relatie op te bouwen met de medezeggenschap en de vakbonden.
Bijzondere aandacht vraagt de wijze waarop wordt omgegaan met de schaalgrootte van het ministerie en het permanent zoeken van evenwicht in de benadering van vraagstukken, temeer daar het ministerie van Veiligheid en Justitie meerdere monopolies kent (van insluiten van personen tot geweldstoepassing).
De veranderopgaven in de (maatschappelijke) context van werken voor het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn groot, bijv. op het gebied van veiligheid in wonen en werken, de gerechtelijke kaart, cybercrime, terrorismebestrijding, rampenbestrijding en de inzet van de politie. Dat vraagt bij steeds snellere en permanenter verlopende veranderingen voortdurend aanpassing en verbetering van de organisatie(s) van VenJ, waarbij adequaat en doelgericht leiding geven cruciaal is.

Competenties

Om leiding te kunnen geven aan de beschreven ontwikkelingen en bovenstaande situaties, beschikt de SG over de volgende competenties:

samenbindend leiderschap en heeft ervaring met het politiek-bestuurlijke krachtenveld;
communiceert tactvol, helder en duidelijk;
evenwichtig, zelfbewust en doortastend en is tegelijkertijd samenwerkingsgericht;
ervaring in de Haagse context is noodzakelijk;
ervaring in bestuurlijke context/op bestuurlijk niveau;
affiniteit en ervaring met grote uitvoeringsorganisaties;
juridische achtergrond dan wel affectie met het juridische domein;
ervaring met organisatieontwikkeling en veranderkundige opgaven en processen;
accountable;
situaties kunnen ‘lezen en schrijven’;
zelfinzicht.

Vereiste kennis en ervaring

De kandidaat dient te beschikken over meerjarige ervaring met het op topniveau aansturen en tot verandering brengen van een zeer grote, complexe organisatie in een politiek bestuurlijke omgeving. Hij/zij heeft ervaring met medezeggenschap.
De kandidaat beschikt over een relevant netwerk in het Haagse, in het openbaar bestuur en bij maatschappelijke organisaties.
De kandidaat beschikt over een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en heeft ervaring in het politiek-bestuurlijke krachtenveld.
De kandidaat heeft ervaring met veranderopgaven, verbindt mensen en geeft inspirerend leiding aan professionals.

Opmerkingen

De functie behoort tot de topmanagementgroep (TMG) van het Rijk. De SG wordt benoemd voor een periode van maximaal 7 jaar. Dit betekent dat de uiteindelijke kandidaat niet alleen op de onderhavige positie, maar (later) ook op andere TMG-functies benoembaar moet zijn.

Een AIVD-onderzoek is onderdeel van de selectieprocedure.

Joris Demmink is al sinds 2002 SG. Hij had in 2009 reeds behoren te worden vervangen! Het is nu 2012, beter laat dan nooit. Wij kunnen slechts wensen dat zijn opvolger bereid zal zijn om Joris D. strafrechtelijk te vervolgen, maar deze functie-eis staat niet in de profielschets.

Wat betreft dat relevante netwerk, we hopen dat de nieuwe SG bereid zal zijn om het hele pedo-netwerk van Joris D. op te rollen en strafrechtelijk te vervolgen! Maar misschien betekent deze functie-eis wel dat hij zelf moet behoren tot dat netwerk…

Solliciteren kan nog tot 23 mei, dus als iemand zich geroepen voelt om de Augiasstal van dat ministerie uit te mesten, aarzel dan niet!

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

7 Reacties op “Joris Demmink gaat weg, maar wanneer en wat dan?”

 • Het Ministerie van Veiligheid & Justitie is een nieuw superministerie in oprichting. Men zou toch zeggen dat de 2 componenten elkaar van nature bijten (evenals trouwens Infrastructuur & Milieu en Landbouw & Natuur dat doen). Samenbundeling ervan zal best ‘de rechtsorde versterken’, dat geloof ik graag – zie Orwell. Of zie dit artikel over wat zo’n superministerie voor de praktijk zoal inhoudt: http://www.security.nl/artikel/34305/Ministerie_van_Veiligheid.html.

 • JDTV:

  Het is verontrustend om te zien dat het huidige hoofd van de rijksrecherche die het onderzoek naar Demmink heeft geleid, betrokken lijkt te zijn bij dit schandaal.

  http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.com/2012/05/het-ergenekon-onderzoek.html

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, JDTV! Baybasin zei dit al in de jaren ’90. Daarom is hij veroordeeld tot levenslang op grond van vervalste telefoontaps.

  IRT 2? – Infiltratiezaak OM in hoger beroep

 • Ida:

  Dus als hij weg is kan hij niet meer vervolgt worden?

 • Olav:

  Ida, in principe maakt het niet uit.

  Verder blijft staan, dat de achtergronden van zijn aanblijven als s.-g. van justitie (en veiligheid) volledig moeten worden ontrafeld.

 • mr. drs. Bou:

  Dutch Child Sex Ring — Where’s the Justice?

  Say “Holland” or “The Netherlands” and we think of tulips, good cheese, and an upright, hard-working population engaged in international trade for centuries. Most Dutch match that description, but more than a few are engaged in a thoroughly despicable activity: a child sex and pornography ring.

  The uncovering of the ring by law enforcement agencies has led in recent days to 33 arrests worldwide, including 13 in the Netherlands (and eight in the U.S). One Dutch citizen is accused of sexual assaults on 67 children.

  According to the State Department’s 2011 report on trafficking in persons, “the Netherlands is primarily a source, destination, and transit country for men, women, and children subjected to sex trafficking.”

 • mr. drs. Bou:

  ‘Publieke verantwoording Demmink’, eis van oud topambtenaar VS

  Peter Hannaford, een oud bondgenoot en adviseur van president Ronald Reagan, roept in een opiniestuk op ‘The American Spectator‘, op tot een grootschalig openbaar onderzoek naar een internationaal netwerk van kindermisbruikers, waaronder Nederlandse topambtenaren.

  Nederland blijkt, aldus Hannaford, een belangrijk centrum te vormen van kinderhandel en internationaal seksueel misbruik.

  Peter Hannaford is momenteel zelf lid van een stichting die zich naar eigen zeggen inzet voor ‘het verdedigen van de democratie’(FDD). Deze stichting werd kort na de aanslagen van 11 september op de VS opgericht. Hij plaatste het opiniestuk met de oproep om uitvoerig onderzoek te doen naar internationale mensenhandel en seksueel kindermisbruik.

  In het artikel haalt Hannaford hard uit naar ‘het netwerk van kindermisbruik en pornografie’ van Nederland. Onlangs werden naar aanleiding van een internationaal onderzoek dat nog gaande is, wereldwijd 33 mensen gearresteerd op verdenking van kindermisbruik. 13 van hen zijn Nederlander.
  Robert M. is één van deze verdachten die onderdeel zou uitmaken van een internationaal netwerk van mensenhandelaars.

Laat een reactie achter