Archief
Artikelen

Op Zaplog staat een vertaling van het Groene Boek van Gaddafi door Benb. Dit Groene Boek blijkt vol verrassingen te zitten. In de eerste hoofdstukken zagen we reeds dat Gaddafi onze westerse democratie afwijst, omdat deze volgens hem dictatoriaal is. Hij wilde een democratie vestigen die niet van boven af wordt opgelegd, maar die een regering is van het volk door het volk. Aan deze democratie moest iedereen kunnen deelnemen in Volkscomité’s en Volksconferenties. Zij konden mensen afvaardigen naar het Volkscongres, de politieke voorstellen zouden dan van onderop worden geformuleerd. Het zevende hoofdstuk van het Groene Boek gaat over de wetgeving en ook dat hoofdstuk is verrassend.

DE WET VAN DE SAMENLEVING

De wet is het andere probleem, parallel aan dat van het instrument van de overheid, dat niet is opgelost. Hoewel het werd aangepakt in verschillende perioden van de geschiedenis, blijft het probleem ook vandaag nog bestaan.

Dat een commissie of een parlement de mogelijkheid heeft de wet van de samenleving te bepalen is zowel ongeldig als ondemocratisch. Het is ook ongeldig en ondemocratisch voor het recht van de samenleving dat het kan worden ingetrokken of gewijzigd door een individu, een commissie, of een parlement.

In ons land hebben zowel de regering als de Tweede Kamer het recht om een wetsvoorstel in te dienen. De meeste wetsvoorstellen komen echter van de regering, die de ambtenaren van het Ministerie (meestal van Justitie) de opdracht kan geven om een wetsvoorstel te schrijven. Over een wet wordt eerst gesproken en dan gestemd door de Tweede Kamer, vervolgens gaat het voorstel naar de Eerste Kamer, die het kan aannemen of afwijzen. De Eerste Kamer toetst de wet ook altijd aan de Grondwet. In de meeste wetten wordt de uiteindelijke regelgeving echter overgelaten aan het ministerie, bij Algemene Maatregel van Bestuur. De manier waarop een wet wordt uitgevoerd, is daarom zeker niet democratisch!

Wat is dan de wet van de samenleving? Wie stelt die op en wat is de relevantie ervan voor de democratie?

Het natuurlijke recht van een samenleving is gebaseerd op traditie of religie. Elke andere poging om een wet gestalte te geven buiten deze twee bronnen om is ongeldig en onlogisch. Grondwetten kunnen niet worden beschouwd als de wet van de samenleving. Een grondwet is in wezen een (kunstmatig) positief recht, en mist de natuurlijke bron van waaruit het afkomstig moet zijn ter rechtvaardiging.

Gaddafi zegt: “Het natuurlijke recht van een samenleving is gebaseerd op traditie of religie.” Daar moest ik wel even over nadenken, maar hij heeft gelijk, al zou ik zelf liever zeggen: “traditie en religie.” Wij wonen in een van oudsher Christelijk land, daarom kennen we een monogaam huwelijk. Daarnaast hebben we een traditie van zeevaart en zeelieden willen in de haven graag een vrouw. Prostitutie behoort daarom tot de Nederlandse traditie. Echtscheiding is tegenwoordig niet zo moeilijk, sommige mensen leven daarom in een seriële monogamie. Ze zijn een paar jaar getrouwd met die en daarna met die en dan weer die. Vreemd gaan is ook een traditie, die weliswaar door de religie wordt afgekeurd, maar schijnheiligheid is troef en er staat geen straf op.

In Islamitische landen is buitenechtelijke seks bij de wet verboden, er kunnen zelfs zware straffen op staan, vooral voor vrouwen! Daar staat tegenover dat een man met vier vrouwen getrouwd mag zijn. In plaats van seriële monogamie heerst daar voor de mannen polygamie, maar de eerste vrouw moet toestemming geven en de man is verplicht om voor iedere vrouw even goed te zorgen. De meerderheid van de mannen is daarom monogaam, want meer vrouwen kan Bruin niet trekken. Vaak geven de gehuwden daar echter zelf ook de voorkeur aan.

Traditie en religie bepalen ook het openbare leven. Ooit waren op zondag alle winkels dicht en het heeft jaren gekost om de winkelsluitingswet in dat opzicht te wijzigen. Op zondag gaat men naar de kerk, er wordt niet gewerkt en de meeste bedrijven zijn gesloten. In Islamitische landen gaat men op vrijdag naar de moskee, maar het zakendoen gaat vaak gewoon door. Er is geen religieuze wet of regel die zegt dat je op vrijdag niet mag werken.

Traditie en religie bepalen niet alleen het huwelijk en het openbare leven, maar ook de inhoud van het onderwijs en zelfs van het strafrecht. Een wet die in strijd is met de traditie of de religie, vindt geen weerklank bij de bevolking. Een dergelijke wet is dictatoriaal.

Dan begint Gaddafi over de Grondwet. “Een grondwet is in wezen een (kunstmatig) positief recht, en mist de natuurlijke bron van waaruit het afkomstig moet zijn ter rechtvaardiging.” Ik weet nog niet zo net of ik het daar mee eens ben. Een grondwet kan immers ook gestoeld zijn op traditie en religie. We pakken de Nederlandse grondwet er maar bij.

Het probleem van vrijheid in de moderne tijd is dat grondwetten zijn geworden tot de wetten van de samenlevingen. Die grondwetten zijn uitsluitend gebaseerd op de dictatoriale heerschappij die heerst in de wereld van vandaag, reikend van individu tot partij. Een bewijs daarvan zijn de verschillen in de bestaande grondwetten, hoewel de menselijke vrijheid een en dezelfde is. De reden voor de verschillen is de variatie in de veronderstellingen en waarden impliciet in de diverse instrumenten van de overheid. Dat is hoe de vrijheid kwetsbaar wordt onder de hedendaagse vormen van de overheid.

In het Eerste Hoofdstuk van onze grondwet staan prachtige artikelen, over vrijheid en gelijke rechten voor iedereen. In vrijwel ieder artikel houdt men echter een slag om de arm: “behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.” Onze grondwet vormt daarom geen garantie voor vrijheid en gelijkheid. Zo wordt de vrijheid inderdaad kwetsbaar onder de hedendaagse vormen van overheid!

De wijze waarop een specifieke modaliteit van de overheid de mensen probeert te overheersen is opgenomen in de grondwet. De mensen zijn gedwongen om deze te accepteren op grond van wetten afgeleid van die grondwet, die zelf het product zijn van tendensen binnen bepaalde instrumenten van de overheid.

Hoofdstuk Twee van de grondwet gaat over de Regering. Dan blijkt dat meteen duidelijk: Nederland is een Koninkrijk!
Artikel 24 zegt: Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.
Artikel 42 zegt: 1 De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers. 2 De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk.

Wie denkt dat het Koninklijk Huis geen macht heeft, moet even verder lezen. Ieder Koninklijk Besluit moet worden goedgekeurd door de koning of koningin. Het koninklijk huis is inderdaad een specifieke modaliteit van de overheid. De mensen zijn gedwongen om deze te accepteren op grond van wetten afgeleid van die grondwet, die zelf het product zijn van tendensen binnen bepaalde instrumenten van de overheid.

De wetten van de dictatoriale instrumenten van de overheid hebben de natuurlijke wetten vervangen, dat wil zeggen, het positief recht heeft de natuurlijke wetten vervangen. Bijgevolg zijn de ethische normen in verwarring geraakt. De mens is in wezen, fysiek en emotioneel, overal hetzelfde. Vanwege dit feit, zijn de natuurlijke wetten van toepassing op allen. Echter, de grondwet als conventionele wet ziet de mensen niet als gelijk. Deze visie heeft geen enkele rechtvaardiging, behalve het feit dat het de wil van het instrument van de overheid weerspiegelt, zij het een individu, een parlement, een klasse of een partij. Dat is de reden waarom de grondwet verandert wanneer een verandering in de instrumenten van de overheid plaats vindt, wat tevens aangeeft dat een grondwet niet de natuurlijke wet is, maar de ambitie van het instrument van de overheid om haar eigen doel te dienen.

Er zijn volgens Gaddafi natuurlijke wetten die iedere samenleving beheersen. Deze zijn onveranderlijk, dit in tegenstelling tot de wet, die steeds verandert. Maar het positief recht heeft deze natuurlijke wetten vervangen en daardoor zijn de ethische normen in verwarring geraakt. Als de wet iets niet verbiedt, dan mag het kennelijk. Er is nog steeds geen wet tegen DU-munitie!

De intrekking van de natuurlijke wetten van de menselijke samenleving en hun vervanging door conventionele wetten is het fundamentele gevaar dat de vrijheid bedreigt. Een regering moet ondergeschikt zijn aan natuurlijke wetten, niet andersom.

De fundamentele wet van de samenleving mag niet worden onderworpen aan historische omstandigheden of samenstellingen. Het belang ervan ligt erin dat het het beslissende criterium is in het licht waarvan waarheid en leugen, goed en kwaad, individuele rechten en plichten kunnen worden beoordeeld. De vrijheid wordt bedreigd, tenzij de maatschappij vast houdt aan een heilige wet met vastgelegde regels die niet onderworpen zijn aan verandering of wijziging door enig instrument van de overheid. Het is eerder de verantwoordelijkheid van het instrument van de overheid om zich te houden aan de wetten van de samenleving. Helaas worden mensen over de hele wereld op dit moment geregeerd door door mensen gemaakte wetten die kunnen worden gewijzigd of afgeschaft, afhankelijk van de strijd om de macht tussen concurrerende vormen van de overheid.

Als ik het goed begrijp, bedoelt Gaddafi met natuurlijke wetten de regels die ieder kind leert over wat mag en wat niet mag. Niet jokken en niet jatten of pikken, niet schelden en niet plagen of pesten. Leven en laten leven, eerlijk delen, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor je naasten, zorgen voor jezelf, voor elkaar en voor de zwakkeren. Zonder dergelijke wetten kan een samenleving niet goed functioneren. Maar hoewel de meerderheid deze regels zinnig vindt, houden de regeringen zich er volstrekt niet aan! In de politiek geldt slechts het recht van de sterkste.

Het uitvoeren van volksraadplegingen over de grondwet is vaak onvoldoende. Volksraadplegingen zijn in wezen een vervalsing van de democratie, omdat “ja” of “nee” de enige optie is. Voorts is het volk, onder kunstmatige wetten, gedwongen te stemmen op deze volksraadplegingen. Het uitvoeren van een volksraadpleging over een grondwet maakt niet noodzakelijkerwijs de grondwet tot de wet van de samenleving. Met andere woorden, de status van een grondwet wordt niet gewijzigd door een referendum; het blijft niet meer dan het onderwerp van een volksraadpleging.

Dit hebben we al gezien in de eerste hoofdstukken.

De wet van de samenleving is een eeuwig menselijk erfgoed, dat niet alleen behoort tot de levenden. Daarom is het opstellen van een grondwet of het uitvoeren van een volksraadpleging een aanfluiting.

De Jamahiriya van Gaddafi heeft dan ook geen grondwet. De grondwet van koning Idris werd eenvoudig afgeschaft, er kwam geen nieuwe grondwet voor in de plaatst. Volgens Gaddafi is het menselijke geweten, zoals dat verankerd is in de traditie en de religie, voldoende om te dienen als grondwet.

De catalogi van kunstmatige wetten afkomstig van door de mens gecreëerde grondwetten zijn overladen met fysieke straffen gericht tegen mensen, terwijl de traditie weinig van dergelijke maatregelen bevat. Traditie bepaalt de morele, niet-fysieke straffen die voldoen aan de intrinsieke natuur van de mensheid. Religie bevat traditie en absorbeert het; en traditie is een manifestatie van het natuurlijke leven van mensen. Haar leren bestaan uit elementaire sociale richtlijnen en antwoorden op de fundamentele vragen van het bestaan.

De meeste fysieke straffen worden uitgesteld tot een toekomstig oordeel. Dit is de meest geschikte wet die respect biedt aan de mens. Religie voorziet niet in onmiddellijke straffen, behalve in bepaalde dwingende gevallen nodig voor het welzijn van de samenleving.

Dit is wel heel bijzonder. In plaats van positief strafrecht pleit Gaddafi voor de religie, die zegt dat God degene is die de mens straft of beloont na de dood. Alleen in bepaalde dwingende gevallen nodig voor het welzijn van de samenleving mag men iemand straffen. Dat klinkt heel mild!

Religie bevat traditie en traditie is een uitdrukking van het natuurlijke leven van de mensen. Daarom is religie is een bevestiging van de natuurlijke wetten die daarin worden onderscheiden. Wetten die niet gebaseerd zijn in religie en traditie zijn slechts een uitvinding van de mens om te worden gebruikt tegen zijn medemens. Dus deze wetten zijn ongeldig omdat ze niet afkomstig zijn van de natuurlijke bron van traditie en religie.

Zoals we weten, wordt Gaddafi op alle mogelijke manieren afgeschilderd als een wrede en corrupte dictator. In dat geval zou de bevolking hem niet zo massaal hebben gesteund. Ook werd hij voortdurend beschuldigd van steun aan het terrorisme, terwijl hij in eigen land streng optrad tegen de extreme en terroristische Islam van Al Qaida. Ik kan me echter voorstellen dat zijn ideeën een bedreiging vormden voor onze eigen hypocriete en dictatoriale westerse vrijheid en democratie. Hieronder staan wat oude interviews met Gaddafi over alle valse beschuldigingen. Hij reageert daar heel ontspannen op en vertelt waar hij het wel en niet mee eens is. Terrorisme is volgens hem uit den boze! En zijn Engels mag dan niet perfect zijn, maar het is zoveel beter dan mijn Arabisch! Tot slot volgt een video van T. West van AfroSynergy over het Groene Boek van Gaddafi.

1981: Gadhafi Denies Libya Backs Terrorism

1985: Interview with Libya’s Gadhafi

1990: Muammar Gaddafi on swedish television met Engelse ondertitels na ongeveer 1 minuut. Gaddafi is een grapjas! 🙂

ABCNews op 28 feb 2011: Libya’s Leader Speaks Out

Power To The People – Superior to Democracy

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

3 Reacties op “Het Groene Boek van Gaddafi in het Nederlands (7)”

 • Hi, ik las ergens in een artikel dat er een massagraf in Libië was gevonden met iets van 1200 doden als ik me herinner. Nu was het voor mij onduidelijk door wie deze mensen vermoord zijn maar ik werd toch wel danig in verlegenheid gebracht toen een vriend me erop wees dat dit een oud graf betrof in een Libische gevangenis! Hij had dit gelezen op de site van RussiaToday (de arabischtalige versie). Ik kon zijn gedachten bijna lezen: “dit is waartoe jouw geliefde kolonel in staat toe is geweest.”

  Nu is de kolonel mij best geliefd ja, dat kan ik niet ontkennen, maar ik word door dit soort berichten toch wel eens in twijfel gebracht. Het is helemaal niet ondenkbaar dat Kadaffi wel eens misstappen heeft begaan, of wel?

 • mr. drs. BOU:

  Lieve Miriam,
  In dat “massagraf” zaten wat kamelenbotten!
  Maar er zijn wel mensen gedood tijdens een gevangenis-opstand. Volgens mij in 1986, maar dat moet ik opzoeken. Hoeveel slachtoffers is niet duidelijk. Maar als ik het weet, dan zal ik het zeggen.

  Heb tot dan even de kamelenbotten bij de beruchte gevangenis van Abu Salim in Tripoli (of Google zelf op : “camelbones Abu Salim” 😉 )

 • Dat ga je toch niet meeeeenen (kan zichzelf wel voor de kop slaan). Kamelenbotten! Tjonge. Zucht. Wat is het toch lastig om het kaf van het koren te scheiden qua berichtgeving.

  Erg bedankt voor t filmpje, die komt me nog van pas :D, en ik ga inderdaad even googlen.

  Ik vind het wel raar dat ze daar dan op RussiaToday geen correcte berichten over plaatsen. Ik vind RT maar vreemd, dan is het pro-Kadaffi, dan weer anti-Kadaffi berichten.

Laat een reactie achter

Recente reacties