Archief
Artikelen

Nadat Gaddafi in de eerste 5 hoofdstukken van zijn Groene Boek de Westerse democratie tot een verkapte dictatuur verklaarde, formuleert hij in hoofdstuk 6 een alternatief model voor vrijheid en democratie. In dit model is geen plaats voor landelijke verkiezingen van Kamerleden, er is namelijk geen Tweede Kamer en er zijn ook geen politieke partijen. In plaats daarvan zet Gaddafi de hele bevolking aan het werk! In zijn politieke model is iedereen deelnemer, iedereen mag voorstellen doen en als een voorstel voldoende weerklank vindt, dan wordt het tot wet. Er zijn wel ministers, maar deze hebben geen wetgevende macht. Zij moeten slechts uitvoering geven aan wat het volk heeft beslist.

Hoofdstuk 6 van het Groene Boek heet: VOLKSCONFERENTIES EN VOLKSCOMITÉS

Volksconferenties zijn het enige middel om een volksdemocratie te realiseren. Elk systeem van de overheid dat in strijd is met deze methode, de methode van de volksconferenties, is ondemocratisch. Alle gangbare systemen van de overheid in de wereld van vandaag blijven ondemocratisch, tenzij zij deze methode overnemen. Volksconferenties zijn het einde van de reis van de massa’s op zoek naar democratie.

Gaddafi stelt dit zo absoluut, dat dit argwaan wekt. Laten we daarom kritisch blijven en ons afvragen: Wat wil Gaddafi en willen wij dat ook? Per slot is Libië geen Nederland. Andere volkeren, andere zinnen. Misschien willen wij wel TV blijven kijken, terwijl Nederland als NATO-land meedoet aan de roofmoord op Libië. Daar kunnen wij immers niets aan doen en we zijn dol op goedkope benzine!

Volksconferenties en Volkscomite’s zijn de vrucht van de strijd van de mensen voor democratie. Volksconferenties en Volkscomite’s zijn geen schepping van de verbeelding; ze zijn het product van het denken, die alle menselijke experimenten om de democratie te bereiken, in zich heeft opgenomen.

Strijden mensen voor democratie? Volgens mij willen de meesten dat wel, maar lang niet alle mensen zullen blij zijn met een echt democratische besluitvorming. Het betekent immers dat de macht wordt gedeeld door alle mensen. Alleen de machtelozen die concreet hinder ondervinden van het huidige machtssysteem, zullen strijden voor democratie. Wereldwijd is dat wel een meerderheid, maar in Nederland hebben we het goed. Talloze machtelozen die dank zij ons Westerse systeem van uitbuiting van Derde Wereldlanden voldoende te eten hebben, halen hun schouders op en kijken liever naar Ajax-Feyenoord of gaan naar de Efteling. Ze mopperen slechts wanneer de politieke besluiten hun eigen leven schaden. Dan gaan ze demonstreren, om te ontdekken hoe machteloos ze zijn!

Directe democratie is, indien in de praktijk gebracht, ongetwijfeld de ideale methode van de overheid. Omdat het onmogelijk is om alle mensen op een plaats te verzamelen, hoe klein ook de bevolking, zodat ze de politiek kunnen bespreken, onderscheiden en beslissen, verlieten de volken de directe democratie, dat een utopische idee werd los van de werkelijkheid. Het werd vervangen door de diverse theorieën van de overheid, zoals de vertegenwoordigende raden, partij-coalities en volksraadplegingen, die allemaal geïsoleerd waren van de massa’s en hun het beheren van hun politieke zaken onmogelijk maakten.

Deze instrumenten van de overheid – het individu, de klasse, de sekte, de stam, het parlement en de partij hebben tijdens de strijd om de macht de soevereiniteit van de massa’s geplunderd en de politiek en de autoriteit voor zichzelf gemonopoliseerd.

Het Groene Boek wijst de massa’s de weg naar een ongekend praktisch systeem van directe democratie. Geen twee intelligente mensen kunnen het feit betwisten dat de directe democratie het ideaal is, maar tot nu toe is er geen praktische methode voor de uitvoering ervan ontwikkeld. De Derde Universele Theorie, echter, biedt ons nu een praktische benadering van de directe democratie. Het probleem van de democratie in de wereld zal eindelijk worden opgelost. Alles wat er nu resteert voor de massa’s is de strijd om alle gangbare vormen van dictatoriale regeringen te elimineren, zij het het parlement, de sekte, de stam, de klasse, een-partij-systeem, twee-partij-systeem of multi-partij-systeem, die ten onrechte zichzelf democratieën noemen.

Zonder strijd zal het dus niet gaan! Het Libische volk was strijdbaar, zoals ook bleek in de strijd tegen de koloniale dictatuur van Mussolini, waarin ongeveer een derde van de bevolking omkwam. De strijd tegen de dictatuur van koning Idriss verliep echter geweldloos. Strijd hoeft niet met bloedvergieten gepaard te gaan.

Echte democratie kent maar een methode en maar een theorie. Het verschil en de diversiteit van de systemen die beweren democratisch te zijn, leveren in feite het bewijs dat ze dat niet zijn. De autoriteit van het volk heeft maar een gezicht dat alleen kan worden gerealiseerd door middel van Volksconferenties en Volkscomite’s. Er kan geen democratie zijn zonder Volksconferenties en Volkscomite’s.

Leg dat maar eens uit, broeder leider kolonel dictator Gaddafi!

Ten eerste worden de mensen verdeeld in Basis-Volksconferenties. Elke Basis-Volksconferentie kiest haar secretariaat. De secretariaten van alle Volksconferenties vormen samen de Non-Basis-Volksconferenties. Vervolgens, kiezen de massa’s van de Basis-Volksconferenties regerende Volkscomite’s die de overheid vervangen. Alle openbare instellingen worden geleid door Volkscomite’s die verantwoording afleggen aan de Basis-Volksconferenties die het beleid bepalen en de uitvoering ervan begeleiden. Dus zowel de regering als het toezicht worden van het volk en de verouderde definitie van democratie – de democratie is het toezicht van de regering door het volk – wordt achterhaald. Het zal worden vervangen door de ware definitie: Democratie is het toezicht van het volk door het volk.

Dit is een democratie van onderop! Iedereen neemt deel aan de politiek. Er zijn wel verkiezingen, want elke Basis-Volksconferentie kiest een secretariaat en een Volkscomité! Deze verkiezingen zijn kleinschalig, in de Basis-Volksconferentie kent men elkaar persoonlijk. Niemand hoeft zich te profileren op reclameborden of de TV, verkiezingsprogramma’s zijn ook overbodig. Deze gekozen mensen komen samen en nemen de besluiten in onderling overleg. Zij hebben wetgevende macht. Zij kiezen ook de mensen die deze besluiten moeten uitvoeren. Als ze na afloop weer thuis komen, kan iedereen hen vragen waarom een bepaald besluit is genomen en hoe het wordt uitgevoerd. Zij leggen verantwoording af aan de Basis. Dat is toezicht van het volk door het volk.

Alle burgers die lid zijn van deze Volksconferenties behoren, qua beroep en functioneel, tot verschillende sectoren en moeten zichzelf scholen in hun eigen professionele Volksconferenties, dit in aanvulling op hun lidmaatschap op grond van hun burgerschap van de Basis Volksconferenties of Volkscomite’s. Onderwerpen die door de Volksconferenties en Volkscomite’s worden behandeld, zullen uiteindelijk hun definitieve vorm aannemen in het Algemeen Volkscongres, waarin de secretariaten van de Volksconferenties en Volkscomite’s zitting hebben. Resoluties van het Algemene Volkscongres, dat jaarlijks of periodiek bijeen komt, worden doorgegeven aan de Volksconferenties en de Volkscomite’s, die deze resoluties uitvoeren via de bevoegde commissies, die op hun beurt, verantwoording afleggen aan de Basis Volksconferenties.

Iedereen mag deelnemen in de Basis Volksconferentie, deze kiest een Volkscomité en de gezamenlijke Volkscomite’s vormen samen het Volkscongres. Dit laatste orgaan komt periodiek bijeen en neemt de besluiten. Politiek is geen full-time job, men doet dit naast de normale werkzaamheden en legt verantwoording af aan de mensen die de politicus als afgevaardigde hebben gekozen.

Het Algemene Volkscongres is niet een verzameling van personen of leden, zoals die van de nationale parlementen, maar eerder een verzameling van de Volksconferenties en de Volkscomite’s.

Zo is het probleem van het instrument van de overheid op een natuurlijke manier opgelost, en alle dictatoriale instrumenten verdwijnen. Het volk wordt het instrument van de overheid, en het dilemma van de democratie in de wereld is afdoende opgelost.

Uit dit hoofdstuk van het Groene Boek blijkt dat Gaddafi een groots ideaal had: democratie voor iedereen, alle macht aan de bevolking, en wel aan de HELE bevolking. Hij gaf dit gedecentraliseerde politieke systeem een eigen naam: Jamahiriya. In 1977 droeg Gaddafi officieel de macht over aan de Jamahiriya.

Op 23 september 2009 hield Gaddafi een lange toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij wees de VN daarin op het feit dat dit instituut allerminst democratisch is. Op dat moment was Libië een tijdelijk lid van de Veiligheidsraad. Deze raad, die moet zorgen voor het handhaven van de internationale veiligheid en vrede, telt 5 permanente leden: China, Frankrijk, Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd koninkrijk. Over ieder besluit van de Verenigde Naties hebben zij het vetorecht. In zijn toespraak deed Gaddafi het voorstel om de Veiligheidsraad zo te hervormen, dat er een evenwichtiger verdeling van de macht zou ontstaan. In de Veiligheidsraad zouden continenten als Afrika en Zuid Amerika een permanente zetel moeten krijgen. Ook pleitte hij voor een samenvoeging van Israël en Palestina tot één democratische staat. Deze toespraak deed nogal wat stof opwaaien. Twee dagen later werd Gaddafi geïnterviewd door Al Jazeera.

Talk to Jazeera – Muammar Gaddafi – 25 Sep 09 duurt 23 minuten.

Muammar Gaddafi, the Libyan leader, addressed the United Nations General Assembly in New York earlier this week. His 96-minute speech, which broke the alloted 15-minute protocol, marked the first time he addressed the international body since leading a coup in 1969 which ended rule by monarchy in Libya and brought him to power. In an interview with Al Jazeera’s Ghida Fakhry, Gaddafi repeated his belief that a two-state solution is not a feasible approach to resolving the Israeli-Palestinian conflict and bringing peace in the Middle East.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

1 Reactie op “Het Groene Boek van Gaddafi in het Nederlands (6)”

Laat een reactie achter

Recente reacties