Archief
Artikelen

In de eerste hoofdstukken van het Groene Boek van Gaddafi zagen we dat Gaddafi een aantal Westerse democratische instituties afwijst, omdat ze volgens hem niet democratisch zijn, maar instrumenten van de dictatuur. Hij wil een democratie zonder politieke partijen en zonder vrije verkiezingen. Wij definiëren een democratie juist als een land met politieke partijen en vrije verkiezingen. Het toppunt van democratische besluitvorming zou daarbij het referendum zijn, maar volgens Gaddafi is ook dat een instrument van de dictatuur. De vraag is echter niet wat een woord betekent, de vraag is wie de macht heeft!

We gaan weer uit van de vertaling van Benb op Zaplog. Het vijfde hoofdstuk van het Groene Boek gaat over HET REFERENDUM

Referenda zijn fraude gericht tegen democratie. Degenen die “ja” of “nee” stemmen uiten in feite niet hun vrije wil, maar worden eerder het zwijgen opgelegd door de moderne opvatting van democratie omdat ze niet toegestaan wordt om meer dan “ja” of “nee” te zeggen. Een dergelijk systeem is onderdrukkend en tiranniek. Degenen die “nee” stemmen moeten hun redenen kunnen geven waarom ze niet “ja” zeggen en degenen die “ja” zeggen waarom ze niet “nee” stemden. Beide moeten hun wensen aangeven en hun “ja” of “nee” stem kunnen rechtvaardigen.

Een eenvoudige, feitelijke vraag valt nog te beantwoorden met ja of nee, maar de meeste politieke vragen zijn niet eenvoudig. Bij voorbeeld: “Wilt u een tweede kerncentrale in Borssele?” Over deze vraag is geen referendum gehouden, maar hij lijkt eenvoudig te beantwoorden met ja of nee. Achter deze vraag ligt echter een scala van mogelijkheden en problemen omtrent de energievoorziening. Stel dat u nee zegt, wat wilt u dan? Een paar nieuwe kolencentrales, of getijden-energieopwekking bij de stormvloedkering op Neeltje Jans, of drastisch bezuinigen op energie, of een eigen windmolen of een zonnepaneel op uw dak? En stel dat u ja zegt, wat wilt u dan? Een verlaging van de stroomprijs? Elektrische auto’s? Een evacuatiezone van 30 km of van 100 km? Opslag van uraniumafval in de St.Pietersberg of in de zoutkoepels van Drenthe, export naar de wapenfabriek die er DU-munitie van kan maken? Achter deze simpel lijkende vraag ligt een scala van mogelijkheden en politieke problemen.

Nadat we in een referendum mochten stemmen over het al dan niet aanvaarden van een Europese Grondwet is trouwens gebleken dat de politici met de uitslag hun gat afvegen. Toen bleek dat een meerderheid van de bevolking tegen die grondwet was, heeft men hem toch aangenomen, alleen noemde men het toen een Internationaal Verdrag. Deze verdragen staan boven de wet, het resultaat was dus hetzelfde. Dat referendum was inderdaad een openlijke fraude, gericht tegen de democratie!

Wat is dan het pad dat door de mensheid moet worden ingeslagen om zich definitief te ontdoen van de elementen van de dictatuur en tirannie?

Dat is inderdaad de vraag. Gaddafi is tegen politieke partijen, tegen vrije verkiezingen, tegen volksvertegenwoordiging, tegen de klassenstrijd en tegen referenda. Het lijkt wel een koekenbakker die zijn recept begint met: geen meel, geen gist, geen suiker, geen eieren en geen zout!

Het ingewikkelde probleem in het geval van de democratie wordt weerspiegeld in de aard van het instrument van de overheid dat wordt getoond door de conflicten van de klassen, partijen en individuen. De verkiezingen en volksraadplegingen werden uitgevonden om het falen te verdoezelen van deze mislukte experimenten om dit probleem op te lossen. De oplossing ligt in het vinden van een instrument van de overheid, anders dan die onderhevig zijn aan conflicten en die slechts een factie van de maatschappij vertegenwoordigen, dat wil zeggen, een instrument van de overheid, die geen partij klasse, sekte of een stam is, maar een instrument van de overheid die het volk als geheel is. Met andere woorden, wij zoeken een instrument van de overheid dat noch het volk vertegenwoordigt, noch spreekt in hun naam.

Er kan geen vertegenwoordiging zijn in plaats van het volk en representatie is fraude. Indien een dergelijk instrument kan worden gevonden, dan is het probleem opgelost en ware volks democratie wordt gerealiseerd. Aldus zou de mensheid de tijdperken van tirannie en dictatuur hebben beëindigd, en vervangen door het gezag van het volk.

Gaddafi klinkt hier volstrekt niet als een dictator, in tegendeel. Zijn land heeft zwaar geleden onder de dictatuur van het Vrije Westen. In de strijd tegen de democratisch gekozen dictator Mussolini is ongeveer een derde van de bevolking gesneuveld! Vandaar dat Gaddafi weinig ophad met onze Westerse democratische instituties. Hij zag in, dat deze instituties niet leiden tot een ware democratie, maar tot een politiek systeem waarin de politici de macht uitoefenen. De vraag is echter, wat daar dan voor in de plaats moet komen.

Het Groene Boek geeft de ultieme oplossing voor het probleem van het instrument van de overheid, en geeft voor de massa’s de weg aan waarop zij verder kunnen gaan vanaf de tijd van de dictatuur naar dat van echte democratie.

Deze nieuwe theorie is gebaseerd op de autoriteit van het volk, zonder vertegenwoordiging of deputatie. Het bereikt de directe democratie in een ordelijke en doeltreffende vorm. Het is superieur aan de oudere pogingen van directe democratie die onpraktisch waren omdat ze een organisatie van het volk op basisniveau ontbeerden.

In ons “Vrije Westen” heeft men het probleem van de eeuwige politieke strijd “opgelost” door de instelling van de Verenigde Naties. Deze instantie zou boven alle landen staan en in het vervolg zouden oorlogen tussen de landen kunnen worden voorkomen. Kijken we even terug in de moderne geschiedenis, dan is de Tweede Wereldoorlog nooit echt beëindigd, maar vrijwel naadloos overgegaan in een voortdurende oorlog tegen Derde Wereld landen. In Zuid-Oost Azië, Zuid Amerika en Afrika, in Afghanistan, Pakistan, Irak, Palestina en nu weer in Libië, met binnenkort in dit theater Syrië, het is altijd wel ergens oorlog. Alleen het front verplaatst zich! De Verenigde Naties hebben deze oorlogen niet alleen niet kunnen voorkomen, ze blijken zelfs zwaar medeplichtig.

Robert Mugabe, Hated by the Europeans and Americans, Speaks at UN for Libyan People

The Obama Lie, Zimbabwe and Ghana

September 27, 2011 Address to Libyan People by Brother Leader, Muammar Gaddafi

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

1 Reactie op “Het Groene Boek van Gaddafi in het Nederlands (5)”

Laat een reactie achter

Recente reacties