Archief
Artikelen

De Toegangscommissie van de CEAS, die zelf weer een adviesorgaan is van het OM, heeft het verzoek om een onderzoek naar de veroordeling van Baybasin afgewezen. Het verzoek was afkomstig van getuige X2, een Turkse politieman die zegt dat hij eigenhandig de taps vervalste waarop Baybasin werd veroordeeld. De CEAS moet dan eerst onderzoeken of het verzoek om een onderzoek zal worden ingewilligd. Daartoe dient de Toegangscommissie. Het antwoord was nee.

Om dit te beoordelen, zijn de telefoontaps waarop de veroordeling berustte, door twee onafhankelijke bureaux onderzocht. Het OM en de verdediging van Baybasin schakelden elk een bureau naar keuze in. De verdediging koos voor de audio-expert S. Peller, oprichter en directeur van Rubidium Ltd.. Peller had in 2006 reeds een kopie van het tapgesprek A-3-24/nr. 038 onderzocht, waarin Baybasin opdracht zou hebben gegeven tot een moord in Kentucky met de woorden: “Just make him cold!” Deze woorden hebben in de Engelse (en Koerdische) taal niet de Nederlandse betekenis van iemand vermoorden, maar ook lijkt het dat Baybasin het gesprek beëindigde met: “Just make him call…”, “… zeg dat hij even belt!” Peller ontdekte in deze tap-kopie zoveel onregelmatigheden, dat hij concludeerde dat dit gesprek op meerdere wijzen is gemanipuleerd. Met deze informatie werd door Justitie echter niets gedaan, zoals blijkt uit de aangifte van Baybasin in mei 2007 tegen Demmink en consorten.

Het Openbaar Ministerie koos voor BEK TEC llc, een Amerikaans bureau voor audio-techniek. Daarna zou professor dr. B. Jacobs, hoogleraar in de security en correctheid van software, de resultaten vergelijken en een technisch rapport schrijven. Op grond daarvan zou de voorzitter van de CEAS, de professor in het strafrecht Ybo Buruma, een eindrapport opstellen. Dat zou dan worden aangeboden aan het OM.

In mei 2009 werden de originele taps uit de kluis gehaald en er werden twee identieke kopieën gemaakt van 8 gesprekken. Het oorspronkelijke signaal werd daarbij omgezet om het toegankelijk te maken voor bestudering. Op 6 juli kreeg Jacobs bericht van Peller (Technisch Rapport p. 5): “… that he cannot do any meaningful investigation on these distorted files, and asked for the original versions.” Na overleg met Buruma wilde Jacobs die wel ter inzage geven, zodat Peller een betere kopie kon maken, maar dan zou ook BEK TEC llc deze upgrade moeten ontvangen. Het onderzoek van BEK TEC llc was echter al in een gevorderd stadium en dit bureau had zich niet beklaagd over de kwaliteit van de kopie. Aldus werd besloten:

Giving it to them at that stage would constitute another delay and would lead to additional costs. It was (jointly) decided not to give bek tek llc the same upgrades and to see whether they would raise the matter in their report (and if so, how).

Op 14 juli ontving Peller de nieuwe kopie van het origineel, die nu volgens zijn eigen algoritme was gemaakt. Kort na 14 augustus arriveerde het rapport van BEK TEC llc en op 14 oktober dat van Peller. Vervolgens begon professor Jacobs de twee rapporten met elkaar te vergelijken. Zoals te verwachten viel, constateerde Peller veel meer signalen van manipulatie dan BEK TEC llc. Daarop besloot professor Jacobs om alleen die gegevens bewezen te verklaren waarin de beiden rapporten overeenstemden, dit naar ik aanneem in overleg met professor Ybo Buruma. Of zou professor Bart Jacobs het vak soms hebben geleerd van professor dr. A.P.A. Broeders?

Mijne heren professoren, dit kan toch helemaal niet! Deze kopieën waren niet identiek! De ene is genomen met een Kodak-klak, de andere met een Spiegel-Reflex! Peller beklaagde zich over de kwaliteit en kreeg daarom een betere opname, BEK TEC llc kreeg deze verbeterde versie niet. Daarom zijn deze twee rapporten WEZENLIJK onvergelijkbaar. Appels en peren, heren! U weet toch wel klein beetje meer van wetenschapsleer? Toch bleven er nog twee tapgesprekken over, waarvan de vreemde signalen op deze manier niet konden worden weg-verklaard, zo blijkt uit het eindrapport op pagina 19:

De TCEAS is van oordeel dat niet vastgesteld is kunnen worden dat er gemanipuleerd is in de onderzochte gesprekken. (…) De – overigens geclausuleerde – twijfel die ten aanzien van twee van de onderzochte gesprekken is blijven bestaan, leidt de TCEAS niet tot een ander oordeel.

Ook na afloop van deze frauduleuze falsificatie bleef er dus nog twijfel bestaan, niet alleen aan twee van de acht telefoontaps, maar ook aan de verklaring van getuige X-2, op wiens verzoek het CEAS dit onderzoek had geopend. Deze Turkse politieman verklaarde in 2008 dat hij in 1997 de telefoontaps had vervalst in de zaak Baybasin, in opdracht van zijn hoogste chef Emin Arslan. De vraag was nu of dit ook inderdaad de taps zijn die voor de veroordeling van Baybasin zijn gebruikt. De heren professoren wilden daarom eerst nog spreken met getuige X-2, maar dat is niet gelukt! Daarom heeft de CEAS het verzoek van Baybasin afgewezen. In zijn Conclusie en Advies schrijft professor Buruma:

De TC is van oordeel dat niet vastgesteld is kunnen worden dat er gemanipuleerd is in de onderzochte gesprekken. Zelfs als wordt uitgegaan van manipulatie door X2 of enig ander, is uit de nu voorhanden gegevens onvoldoende op te maken hoe die manipulatie kan hebben geresulteerd in de door het Hof gebruikte opnamen. Bij gebrek aan nadere informatie van X2 – … – kan geen gerichter onderzoek worden gedaan.
Een en ander impliceert dat de TC geen rol ziet weggelegd voor de inschakeling van een CEAS driemanschap.

Daarop heb ik de advocate van Baybasin benaderd met de vraag waarom onze eerlijke Turkse tapvervalser X2 geen nadere informatie meer gaf aan de CEAS. Ze schreef me het volgende:

Onze belangrijkste getuige X2 heeft verklaard zelf aan de vervalsing van de taps te hebben meegewerkt. Hij is daarover in mijn aanwezigheid door Langendoen ondervraagd. Dit verhoor staat op audio tape. Apart daarvan heeft hij een verklaring hierover afgelegd tegenover Kazmali, welke op video is opgenomen. De voorzitter van de commissie beschikte over zijn naam en kopie identiteitsbewijs van de Turkse politie.

Op verzoek van de commissie heeft hij zich bereid verklaard vragen van de commissie te beantwoorden. Dit zou in Ankara gebeuren. De commissie kwam toen met het bezwaar dat dit misschien later formeel wel eens een probleem kon worden: het horen van een getuige op Turks grondgebied buiten de officiële autoriteiten om. We hebben toen hemel en aarde bewogen om X2 naar Nederland te laten reizen. Maar dit impliceerde een groot risico voor X2, want het is een politieman in Turkije wettelijk verboden zonder officiële toestemming in het buitenland te verklaren over wat tijdens z’n beroepsuitoefening heeft plaats gevonden.

Hij heeft toen geprobeerd een visum voor Griekenland te krijgen om van daaruit door te reizen naar Nederland. Dit visum werd hem toegezegd maar op het allerlaatste moment geweigerd toen hij het kwam afhalen. Buiten werd hij opgewacht door mannen van Emin Arslan (de Grijze Wolven), die hem hebben ontvoerd en bedreigd. Hij heeft zich vrij weten te praten en is gevlucht. Verontrustend is dat nu al 9 maanden niet meer van hem is vernomen. Z’n vrouw en kinderen verblijven al die tijd zonder enig bericht, z’n bankrekening ligt stil. Men vreest voor z’n leven.

Vandaar… In de Islam noemt men zo’n man een martelaar! Maar de vraag naar zijn welzijn, of waar hij verblijft, wordt in de rapportage van de heren professoren niet gesteld. Die vraag is kennelijk niet wetenschappelijk!

Overigens ben ik van mening dat Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter

Recente reacties