Selecteer een pagina

Archieven

Petitie: Het Geschonden Gelaat van de Staat

Eind november verscheen bij Ad Donker B.V. het boek Het Geschonden Gelaat van de Staat, door Jhr.mr. George Reuchlin. Dit juridische klokkenluidersboek werd op 26 november in Den Haag gepresenteerd, maar op de persconferentie in Nieuwspoort schitterde de pers door afwezigheid. Vandaag, zondag 12 december, om 11 uur op RTL 7, zal de columnist Thomas Lepeltak in het tv-programma Business Class van Harry Mens aandacht schenken aan het boek.

Update 15 december: filmpje!

Jhr. mr. Reuchlin beschrijft hoe onrechtmatige – en soms misdadige – gedragingen door de Staat der Nederlanden geenszins incidenten zijn. Burgers die schade hebben ondervonden van onrechtmatige overheidsdaden worden systematisch beroofd van het recht op een redelijke en billijke schadevergoeding. De landsadvocaat speelt daarbij – als juridische spreekbuis van de Staat – een hoogst bedenkelijke rol.

Jhr.mr. J.G. Reuchlin wil de Minister van Justitie nu de volgende petitie aanbieden:

Petitie aan de Minister van Justitie met afschrift aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Justitie

betreft een verzoek om een diepgaand en kritisch onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de landsadvocaat invulling geeft aan de opdracht om de Staat der Nederlanden in juridische aangelegenheden te vertegenwoordigen.

Overwegende:
– dat de landsadvocaat als juridische raadsman en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden in al haar handelingen dezelfde hoge maatstaven van recht, rechtvaardigheid, billijkheid, evenredigheid, fatsoen en betrouwbaarheid behoort te hanteren als de Staat der Nederlanden dat zelf behoort te doen ten opzichte van haar onderdanen,
– dat in een (te) groot aantal gevallen gebleken is dat de landsadvocaat bij de behartiging van de belangen van de Staat der Nederlanden in haar optreden de hoge maatstaven van recht, rechtvaardigheid, billijkheid, evenredigheid fatsoen en betrouwbaarheid in niet voldoende mate in het oog heeft gehouden,
– dat de landsadvocaat bij het optreden als juridische vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden zich niet voldoende heeft ingezet om snelle, rechtvaardige, redelijke en billijke oplossingen te bereiken, maar daarentegen structureel een behoorlijke rechtsgang belemmert door onder meer processen onnodig te rekken, intimidatie van door de Staat der Nederlanden ten onrechte geschade burgers en getuigen, het geheel of gedeeltelijk negeren van
rechterlijke vonnissen c.q. arresten, het achterhouden van voor een
behoorlijke procesgang van belang zijnde documenten en andere
handelingen, die als onbehoorlijk aan te merken zijn.

Als voorbeeld, maar zeker niet uitputtend, wordt gewezen op het optreden van de landsadvocaat in de zaken de volgende natuurlijke- en rechtspersonen betreffende:
– de journalist Willem Oltmans,
– de Defensiemedewerker Fred Spijkers,
– de berger Geert Theunisse (zie ook zijn weblog en zijn boek!)
– de interim manager George Reuchlin
– de textielondernemer Robert Hörchner
– Meubelfabriek Gebr. Van der Stroom
– de glashandelaar Arend Solleveld,
– TNO-onderzoeker Peter Reijman in de zaak van de brand in het Catshuis
– H. van Reijendam (de affaire Dombo)

Door processen te rekken en snelle, redelijke en billijke oplossingen te
frustreren werkt de landsadvocaat contra productief voor de Staat der
Nederlanden. Zo had bijvoorbeeld
– de zaak Oltmans voor 1,6 miljoen geschikt kunnen worden, maar beliep de uiteindelijk schadepost voor de Staat der Nederlanden meer dan 10 miljoen gulden.
– berger Theunisse diende een rekening van 80.000 in; de uiteindelijke
schadepost voor de Staat der Nederlanden beliep meer dan 1,25 miljoen gulden.
– Interim-manager Reuchlin was aanvankelijk bereid voor 1,5 miljoen gulden (680.000 euro) te schikken; de uiteindelijke schadepost voor de Staat der Nederlanden wordt geschat op 2 miljoen euro.

Vanuit diverse bronnen worden schattingen afgegeven hoeveel de
landsadvocaat jaarlijks aan de Staat der Nederlanden declareert. Het meest betrouwbare cijfer lijkt rond de 20 miljoen euro per jaar te liggen.

Verzoek:
De ondertekenaars vragen aan de minister van Justitie een diepgaand en kritisch onderzoek te laten instellen door een volstrekt onafhankelijk en deskundig onderzoeksbureau en/of de Algemene Rekenkamer naar – niet alleen de rechtmatigheid – maar vooral de doelmatigheid van de door de landsadvocaat aan de Staat der Nederlanden in rekening gebrachte kosten.

Hoe is het te verdedigen en te verklaren dat in deze tijd van bezuiniging miljoenen euro’s aan subsidie voor de kunst en sociale zorg worden geschrapt, maar tegelijk kritiekloos rond 20 miljoen euro aan de landsadvocaat wordt uitgegeven, waarvan een groot deel van het geld eerder contra productief, dan nuttig besteed is? Voor minder ernstige misstanden is in de Tweede Kamer in het verleden tot een parlementaire enquête besloten.

Wie Jhr.mr. George Reuchlin wil steunen door deze petitie mede te ondertekenen, kan een e-mail sturen naar:

j.g.reuchlin@t-online.de

met als tekst: ik steun uw petitie.

Update 9 januari 2011:

George Reuchlin op Argusoog Radio duurt 56 minuten.

23 Reacties

 1. Luis

  Bou;
  het is de pers niet de perst;-)

  Antwoord
 2. gerechtigheid

  @Bou: Waarom plaatst u ‘het geschonden gelaat’ van de Nederlandse staat niet eens in een groter verband?

  Dat ‘geschonden gelaat’ hebben wel meer (Westerse) staten, zoniet ALLE!!!

  Wat heeft dit alles te maken met een doelbewust creëren van de ‘Verelendung’ die voorafgaat aan de totalitaire, tirannieke communistische heilstaat? Wereldwijd deze keer: de NWO.

  En zoals we inmiddels wel weten is het communisme hetzelfde als grootkapitalisme: een kleine, machtige bovenlaag die alle macht en rijkdom aan zich trekt en het ‘werkvee’: de massa’s die net genoeg krijgen om in staat te zijn de slavenarbeid te verrichten. Het waren internationale bankiers die de Revolutie hebben gewild en bekostigd om de Russische centrale bank in handen te krijgen.

  Lees voor de aardigheid eens: ‘Frankfurt School: Conspiracy to Corrupt.’ Een van de punten die genoemd worden om de mensen rijp te maken voor de ‘overname’ is EEN ONBETROUWBARE RECHTSSTAAT!!!

  Dat met name de Westerse landen doelwit zijn is omdat het Christelijke landen zijn; ook al roepen zoveel mensen hier dat ze niets met het Christendom te maken willen hebben. Wij hebben wel degelijk alles aan het Christendom te danken. Was het niet Jezus die destijds de kooplui uit de tempel joeg? Als hij vandaag de dag zou hebben geleefd zou hij de internationale bankiers van hun troon hebben geschopt.

  Wij lopen een enorm risico dat hele Christendom zo achteloos de deur uit te doen, want, als wij niet langer kinderen van God zijn – dieren dus zoals Darwin ons wil laten geloven – dan moeten we ook niet zeuren dat we als ‘vee’ behandeld gaan worden. WAKE UP!!

  Antwoord
 3. mr. drs. BOU

  Beste Luis, dank je wel en ik heb het verbeterd, maar het was wel een erg Freudiaanse verspreking… 😉

  Beste Gerechtigheid,

  Hoewel ik begrijp wat je bedoelt, probeer ik wel degelijk om het grote perspectief te zien. Dat blijkt uit de totale inhoud van mijn blog. Maar soms heb ik het alleen even over een aspect van onze versleten en verkrottende rechtsstaat.

  Vanuit mijn optiek houdt alles verband met elkaar: de bail-outs voor de banken, de corrupte politici en rechters, de pedocriminelen bij justitie en de foute vonnissen.

  Vandaag heb ik het over een boek en een petitie. Heb je het boek al besteld? Heb je de petitie al getekend?

  Wat betreft dat artikel waarnaar je verwijst: ik geloof niet in Satan, het is allemaal mensenwerk! Evenmin geloof ik in een totaal complot van de de NWO, het is gewoon waar een hiërarchisch systeem toe leidt.

  Het Christendom is een vorm van vaderrecht: in de naam van de Vader en de Zoon… Er zijn vreselijke wreedheden begaan uit naam van de “liefde voor Christus”. Ik denk dan aan de kruistochten, de Inquisitie, de heksenjachten, de uitroeiing van de Indianen en andere moederrechtelijke volkeren, die leefden in harmonie met de natuur.

  Het Christendom ligt inderdaad ten grondslag aan ons maatschappelijk & juridisch systeem: in de Naam van de Vader is een kwestie van erfrecht! Zolang het vaderrecht kan groeien, gaat het even goed, maar er zijn altijd grenzen aan die groei. En dan beginnen ze elkaar weer uit te moorden.

  Op dit moment zijn de grenzen weer bereikt, dus maak je borst maar nat!

  Overigens ben ik geen kind van God, maar van mijn MOEDER!

  Antwoord
 4. gerechtigheid

  @Bou: Dank voor uw reactie.

  Over het Christendom kunnen we het nog heel lang hebben, we kunnen er heel veel voor of tegen hebben, het is maar net wat de invalshoek is.

  Veel van de misdaden die u aan het Christendom toeschrijft zijn overigens niet van het Christendom zelf maar van mensen die óf het woord van Christus in de wind hebben geslagen óf BEWUST hebben gehandeld om het Christendom van binnenuit kapot te maken. Ik kan u in dit verband ‘The Plot Against The Church’ van Maurice Pinay aanraden.

  Wat satan betreft: was het Baudelaire die opmerkte dat ‘de slimste zet van de duivel’ was dat hij ons heeft laten geloven dat hij niet bestaat? De grote voorsprong van satan is inderdaad dat wij altijd te laat zijn met reageren omdat we het gewoon niet kunnen/willen geloven.

  Maar over satan gesproken: in ‘The Synagogue of Satan’ beschrijft Andrew Carrington Hitchcock hoe met name de Rothschilds – maar ook Marx, Freud, Darwin – allemaal satanisten waren/zijn die heel bewust de Christenheid kapot willen maken. Christus was n.l. degeen die hen ontmaskerde als ‘zij die zich joden noemen maar geen joden zijn maar kinderen van de duivel.’

  Vanochtend stuitte ik op een verhaal dat opnieuw perfect in het plaatje past. Ik had al eerder gelezen over de rol van Goldman ‘Sucks’ bij de olieramp in de Golf van Mexico, maar dit verhaal…

  ‘War on we the People. The Gulf Oil Attack by the Rothschilds League of Investment Bankers.’

  Antwoord
 5. mr. drs. BOU

  Beste Gerechtigheid,
  Als je verwijst naar een artikel, wil je dan in het vervolg ook de link vermelden? De vorige keer heb ik het zelf opgezocht, maar deze keer kan ik het niet vinden.

  Antwoord
 6. gerechtigheid

  Beste Blou,

  excuus voor mijn onhandigheid op computergebied.

  Het is via Google te vinden op meerdere plaatsen. Ik geef de link naar de eerste vermelding. http://www.rense.com/general91/guf

  Ikzelf had het gevonden op een site die ‘beforeitsnews’ heet.

  Antwoord
 7. gerechtigheid

  @Bou: de link werkt niet zie ik.

  Via Google: toevoegen misschien ’30 facts’. Dat in combinatie met de eerder gegeven titel. Moet lukken.

  Antwoord
 8. Ton Biesemaat

  Je zaak zal maar in de media naar voren worden gebracht door Thomas Lepeltak en Harry Mens. Alleen een naïeve jonkheer vindt dat interessant.

  Antwoord
 9. mr. drs. BOU

  Beste Ton,

  Ik heb dat programma bekeken en ging over mijn nek. 😉

  Maar Thomas Lepeltak was in elk geval even een kritische noot in deze dwaze context van ultiem consumentisme.

  Die naïeve jonkheer kan wel wat steun gebruiken, vind je niet? Zijn boek geeft zeker geen uitputtende opsomming van alle schandalen. Rob Brockhus wees me net op deze link naar de Sociale Databank:

  Het boek van Jhr.mr. J.G. Reuchlin: ‘Het Geschonden Gelaat van de Staat’ is voor mij aanleiding deze oproep te doen.

  Ik ben op zoek naar een advocaat die binnenkort met pensioen gaat om ons te helpen beslag te leggen op de vermogens en bankrekeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten, en van de Raad voor de Rechtspraak. Beide organisaties zijn 100% verantwoordelijk voor vele duizenden gemanipuleerde uitspraken en vaak volstrekt overbodige en zeer schadelijke juristerij. Met name het raadsheer- en rechter-plaatsvervangerschap is een zo corrupte regeling in het zogenaamde recht, waarbij advocaten en rechters van plaats wisselen en elkaar heel bewust staan en te laten beliegen waardoor de professie meer inkomsten genereert. Oud-advocaat Mic van Bremen over de advocatuur was over het graaien en snaaien van de Advocatuur heel helder bij de VARA van Astrid Joosten: http://www.sdnl.nl/advocatenorde.htm

  Lees hier verder.

  Als we willen dat dit stopt, dan moeten we samenwerken! Steun dus ook even die petitie. 😉

  Antwoord
 10. mr. drs. BOU

  Thomas Lepeltak over het boek van Reuchlin:

  Antwoord
 11. Lilly Foreman

  Beste Blou, excuus voor mijn onhandigheid op computergebied. Het is via Google te vinden op meerdere plaatsen. Ik geef de link naar de eerste vermelding. http://www.rense.com/general91/guf Ikzelf had het gevonden op een site die ‘beforeitsnews’ heet.

  Antwoord
 12. petje

  De waxinelichtgooier van Prinsjesdag zit nog steeds vast. Zijn er geen regels voor de duur van voorarrest? Als het om het koningshuis gaat kan blijkbaar iedere vrijheidsberoving van een verdachte. De man mocht ook geen brieven naar de media sturen. Zit inmiddels voor de 2e keer in de isoleer. Deze inhumane behandeling gaat de populariteit van het koningshuis weer verder omlaag halen. Zie ook de reacties bij het artikel. Ga aub zo door Bea, Alex, Mabel en Maxima…:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/8667560/__Waxinewerper_in_isoleercel__.html?p=30,2

  Antwoord
 13. mr. drs. BOU

  Tot zover de rechtsstaat, Petje! 😉

  De reacties zijn trouwens wisselend, sommigen zijn het helemaal eens met 4 maanden voorarrest en 2 x isoleer, want de man spoort niet. Anderen beginnen wel door te krijgen dat er iets niet klopt, maar slechts een enkeling durft te zeggen: “Weg met dat belachelijke koningshuis!”

  Antwoord
 14. localmc

  http://www.youtube.com/watch?v=y7y4J_XluKI

  Het boek van Reuchlin -prachtig geschreven- handelt niet alleen over zijn eigen zaak, maar laat ook tal van andere geruchtmakende zaken zien waarin de Staat tegenstanders kapot heeft willen maken: Robert Horchner, Chipshol, Catshuisbrand, Oltmans, Serco, Fred Spijkers, Burhoven Jaspers, Sam Broersma en nog meer: een ware encyclopedie voor klokkenluiders! Alarmerend is wel dat de lijst van dit soort zaken zo lang is. En dat de meeste ook zo onbekend zijn. Maar dat ligt dan weer aan de media. Er was van de ‘kwaliteitskranten’ geen journalist aanwezig.

  Petitie : http://www.boublog.nl/2010/12/12/petitie-het-geschonden-gelaat-van-de-staat/

  Artkel : http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5817/het-geschonden-gelaat-van-de-staat.html#more-5817

  Boek : http://www.internetboekhandel.nl/titels/George-Reuchlin-Het-geschonden-gelaat-van-de-staat/600/9789061006466.htm

  Bron : http://www.argusoogradio.org/

  Antwoord
 15. mr. drs. BOU

  Dank je wel, Localmc. Ik heb hem ook even in het artikel geplaatst.

  George Reuchlin op Argusoog Radio duurt 56 minuten.

  Antwoord
 16. mr. drs. BOU

  Ingekomen mail:

  Van: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
  Verzonden: zondag 9 januari 2011 19:46
  Aan:
  Onderwerp: Het radio-interview met Jhr.mr.j.g. Reuchlin bij Argusoog Radio op Youtube is schokkend…!!

  Zeer geachte Jhr. mr. J.G. Reuchlin:

  Op de voorpagina van de Sociale Databank Nederland staat uw radio-interview prominent. Voor elke burger die nog enig vertrouwen in de politiek en de Staat der Nederlanden heeft, danwel in de rechtsstaat, zal die met het aanhoren van uw radio-interview: http://www.youtube.com/watch?v=y7y4J_XluKI en het lezen van uw boek compleet verliezen. De overheid, de landsadvocaat de advocatuur in het algemeen en de Raad voor de Rechtspraak zijn als puur criminele organisaties te herkennen, zoals prof. dr. F. criminoloog Bovenkerk in zijn brief aan mr. Ficq over collusie beschreef bij de presentatie van het boek van Ine Veen: “Alarm u wordt vergiftigd”. Er wordt gewerkt aan het oprichting van een tribunaal om zaken op basis van rechtvaardigheid te gaan beoordelen en veroordelen. Zoals u zei, is het parlement geen volksvertegenwoordiging maar een partijvertegenwoordiging.
  Een mooi voorbeeld van de boze opzet van de overheid is te horen in het kortgeding tegen de SDN.

  Ik steun uw actie natuurlijk….. ook op http://www.boublog.nl

  Kijk maar op de voorpagina van de SDN

  Dag meneer Poot,

  Ik heb de uitzending bij de NOS gehoord. http://nos.nl/audio/195177-jeroen-de-jager-over-zaak-westenberg.html

  Met name van Delden is een kwade genius. Ik heb een oproep geplaatst om beslag te (laten) leggen op de vermogens van de Raad voor de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit omdat die twee organisaties de oekaze van van Delden volgen om nooit jurisprudentie te laten ontstaan waarbij het strafbaar wordt voor advocaten om tegen de functionerende rechter/raadsheer te liegen, ten behoeve van de cliënt en daarmee ten behoeve van zichzelf. Die organisaties zijn beide als criminele organisaties aan te merken, want zij dekken alles af wat er aan zwendel in het recht mogelijk is om de status quo te handhaven. Mijn interview met de voorlichtster van de Raad van State was daarvan een fraai (?) voorbeeld.

  Ik heb enkele weken geleden Job Cohen ontmoet in Bussum en bood hem een politieke cheque aan met o.a. het voorstel om de Advocatenwet aan te scherpen waarbij het wel strafbaar wordt om meineed, laster en valsheid in geschrift gepleegd door een advocaat in de rechtsprocedure, dat altijd strafbaar te laten stellen, waardoor de begroting van Justitie met minimaal een miljard kan verminderen met als gevolg het halveren van het aantal civiele rechtszaken en hoger beroepen, wat de juridische kosten voor het bedrijfsleven met minimaal drie miljard kan verminderen, waardoor de fiscus ook nog eens een miljard belasting kan innen vanwege de hogere winsten van het bedrijfsleven die daarvan het gevolg zijn.

  Zoals u misschien weet is drs. N.C. Burhoven Jaspers die als hoofdauteur van het IRM-rapport ook het antecedentenregister van alle juristen in Nederland bij mij op de website liet plaatsen, op 24 december overleden. Zijn crematie-ceremonie is door mij gefilmd en op het net gezet en daarbij zijn een aantal verklaringen geplaatst van mensen die hem kenden, of die baat hebben gehad bij zijn antecedentenregister om te achterhalen welke belangenverstrengeling te verwachten is bij bepaalde rechters. Het interview met Karel de Werd over met name van Delden die er voor zorgde dat Burhoven Jaspers zijn advocaten kwijtraakte zal u wel aanspreken. Een van de bekeerlingen in de advocatuur is ex-advocaat Mic van Bremen die in het Vara-programma “Alles draait om geld” van Astrid Joosten de plunderpraktijken van de grote advocatenkantoren aan de kaak stelde.

  Ik verzoek u om indien ook u gebruik hebt gemaakt van dat register een kleine toelichting te geven met uw visie op zijn werk, ook al kende u hem niet persoonlijk. Ik ben dan in staat om ook uw zaak als koppeling onder de aandacht te brengen bij de SDN, zoals u dat nu via de NOS-uitzending ook doet. De bijdrage van Prof. van Putten is treffend. Ook Micha Kat heeft een verklaring afgelegd over wat hij ervaren heeft in zijn contacten en het werk van Nico Burhoven Jaspers. Het onwettige kartel van de verplichte procesvertegenwoordiging wordt volstrekt onrechtmatig genegeerd door de NMa

  Op dit moment zijn vier gezinnen, waarvan die van mijzelf, slachtoffer van vunzige juristerij met beslaglegging op de inkomens, waardoor enkele onder de armoedegrens zijn beland. Deze affaire is bijna zeker een actie vanuit de politiek zoals te horen is, om de kleine Nederlandse WikiLeaks die de SDN al jaren is de mond te snoeren, door de mensen die er achter staan alle middelen te ontnemen. Ik wil u daarover wel eens meer vertellen als dat wilt weten.

  Ik wens u met uw strijd tegen overheidszwendel in brede zin een eclatante overwinning toe. Luister vanavond naar de uitzending op Argusoog Radio

  (C) M.vr.gr.

  R.M. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  E-mail: sdn@planet.nl
  Website: http://www.sdnl.nl
  Tel. 035-5268153
  Fax: 035-5244142

  From: drs. J. Poot
  Sent: Friday, January 07, 2011 2:35 PM
  To: drs. J. Poot
  Subject: Tot 2 jaar cel veroordeelde crimineel bedreigt Chipshol-directeur: in wiens opdracht?

  Tijdens het laatste van de 6 getuigenverhoren over de liegende rechter Westenberg deed zijn voormalige college Kalbfleisch een opmerkelijke uitspraak. Deze president-directeur van de NMa verklaarde heel verrassend in 1992 als rechter een bespreking te hebben gevoerd met de heer en mevrouw De Kroes bij hen thuis in Wassenaar.

  Heel opmerkelijk dat een rechter, zelf vice-president van de Haagse rechtbank, contact zocht en had met een familie waarvan zoon Eddy nota bene tot 2 jaar gevangenisstraf, zelfs in hoger beroep veroordeeld was. Even opmerkelijk is dat Harry van Andel daarbij aanwezig was: mijn grote tegenstander.

  Uiteraard wil Chipshol over een en ander meer weten. Vandaar het verzoek aan de rechter-commissaris de overlevende Eddy de Kroes als getuige te horen. Sindsdien werd de directeur van Chipshol door De Kroes 2 keer dreigend medegedeeld dat Chipshol met vuur speelt.

  Lees meer in de advertentie “Tot 2 jaar cel veroordeelde crimineel bedreigt Chipshol-directeur: in wiens opdracht?” die vandaag is geplaatst in het Haarlems Dagblad maar door alle landelijke kranten werd geweigerd. In wiens opdracht?

  Met vriendelijke groet,
  Drs. J. Poot (86)

  PS. Indien u ook verontrust bent over misstanden bij Justitie, onder leiding van de chantabele sg Joris Demmink, stuur dan deze mail door naar uw relaties!

  Antwoord
 17. petje

  Erwin L. wist blijkbaar wat ie deed en wil nu net als wij weten of de huidige Oranjes geen bedriegers zijn via dna onderzoek..
  Een koekje van eigen deeg voor Bea & consorten.

  Waxinelichtgooier wil dna-test Willem III en Wilhelmina / WAAROM KONINKLIJK DNA-ONDERZOEK WORDT GEWEIGERD

  DEN HAAG – De man die op Prinsjesdag een waxinelichthouder naar de Gouden Koets gooide, heeft de rechtbank gevraagd om een dna-onderzoek op koning Willem III, koningin Wilhelmina en koningin Juliana. Daarmee wil hij aantonen dat Beatrix eigenlijk geen koningin is. En dat hij dus ook niet vervolgd kan worden voor het beledigen van de koningin.

  http://sp00kje.nl/?p=4265

  Antwoord
 18. Groene Wolf

  Alarmerende ontwikkeling: Privatisering van het Gevangeniswezen. Privatisering betekent winst maken. In samenwerking met een door en door verrot Justitie-aparaat doet dit het ergste vrezen. Nog meer onschuldige veroordeelden en buitenproportionele straffen voor relatief lichte vergrijpjes. Voor een maximale winst moeten de huizen van bewaring dus goed gevuld zijn en blijven:
  http://www.sp.nl/justitie/nieuwsberichten/8350/110113-gesthuizen_privatisering_gevangeniswezen_maakt_nederland_onveiliger.html

  Antwoord
 19. mr. drs. BOU

  In het Katholiek Nieuwsblad staat nu ook een stukje van Henk Rijkers over de strijd van Reuchlin:
  http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/175-hou-enqu%C3%AAte-naar-landsadvocaat.html
  Met het verzoek om de petitie te tekenen:
  Men kan een e-mail sturen “ik steun de petitie” naar j.g.reuchlin@t-online.de
  met daarin naam, voorletters, eventuele titel(s) en emailadres.
  DOEN !!!

  In de papieren editie staat een langer stuk! Dit werd me gemaild in pdf, maar helaas kan ik er geen link naar plaatsten. Morgen zal ik het samenvatten, nu wil ik eerst eten!

  Met dank aan het Katholiek Nieuwsblad dat ook als eerste aandacht besteedde aan de zaak Fred Spijkers en de zaak Hörchner. Helaas haakt Rijkers dan steeds net iets te vroeg af. Want het Katholieke lezerspubliek wil volgens mij best dat er iets verandert aan de corruptie bij Justitie. Maar het Katholiek Nieuwsblad wil kennelijk liever geen hommeles… terwijl er toch heel veel stront aan de knikker is!

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

zeventien + 17 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën