Archief
Artikelen

Dit vijfde en laatste college van professor Wolff gaat over de vraag hoe we deze kapitalistische economie kunnen veranderen in een stabiel systeem. Dat het systeem instabiel en onrechtvaardig is, dat weten we wel. Het kapitalisme moet groeien, anders werk het niet. Dat een verdere expansie leidt tot rampen, dat zien we ook om ons heen. En hoewel het kapitalisme rijkdom belooft, neemt de armoede voor de meeste mensen toe. Politici beloven van alles, ze doen ook van alles, maar ze kunnen niets veranderen aan de voortdurend optredende crises in het systeem. De huidige economische crisis vraagt om een oplossing en volgens professor Wolff ligt deze voor de hand.

De problemen ontstaan omdat de mensen die beschikken over de meerwaarde niet dezelfde mensen zijn die deze meerwaarde produceren. Zij hebben verschillende belangen en prioriteiten. Als de mensen die meerwaarde produceren, daarover ook kunnen beschikken, dan valt deze tegenstelling weg. Daarom zou ieder bedrijf moeten worden bestuurd door de mensen die er werken. In het kort luidt dit voorstel van Wolff als volgt:

Wolff pleit voor volledige zeggenschap van de arbeiders over het bedrijf waarin ze werken. Hij wijst daarbij vaak op Europa, waar de sociaal-democratie heeft gezorgd voor betere omstandigheden voor de hele bevolking. In de jaren ’70 stelden de vakbonden in Europa niet alleen looneisen, maar ze eisten ook inspraak in het bedrijf. Daarop werd de ondernemingsraad wettelijk verplicht gesteld, ook op Europees niveau! Nu hebben de Europese arbeiders wel inspraak, maar dat is nog geen zeggenschap over de gang van zaken in de onderneming. De Wet op de Ondernemingsraden zegt dat deze raad wel voorstellen kan doen, maar dat de ondernemer beslist.

Dat is een groot verschil met de VS! Daar waren de vakbonden ooit machtig genoeg om looneisen te stellen en verbetering van de arbeidsomstandigheden af te dwingen, maar na WO II nam de macht van de vakbonden af en een ondernemingsraad bestaat daar niet. Men kwam zelfs niet op het idee. Deze structuur voor een eventueel arbeiders-zelfbestuur bestaat in Europa wel reeds. We hoeven alleen nog de volledige zeggenschap op te eisen voor de ondernemingsraad. Deze wordt gekozen door de werkende mensen en zou ook door hen afzetbaar moeten zijn. De wet moet wel even worden nagelopen op dat soort clausules, maar de mensen zijn reeds op hun post. De OR bestaat en kan de macht overnemen.

Op dit moment zijn er vele voorstellen in omloop om de crisis te bezweren. Het meest vrolijke voorstel is de oproep om op 7 december je geld van de bank te halen. Dat geld hebben de banken niet, dus dan zouden ze omvallen. Maar anderen zeggen dat men dan de pinautomaten sluit. Volgens Max Keiser zou men zilver moeten kopen, want Goldman Sachs is vreselijk short gegaan op zilver, dus dan valt ook die bank om. Het is crisis, dus rock de boat!

Tegelijkertijd zien we overal demonstraties, stakingen en zelfs rellen uitbreken. Talloze mensen eisen handhaving van de pensioengerechtigde leeftijd, van het onderwijs en zo voort. De vakbonden organiseren massale demonstraties, zoals op 29 september in Brussel. Iedereen in Europa eist het terugdraaien van overheidsmaatregelen tegen de crisis, maar niemand zegt: “We eisen dat de Raad van Commissarissen wordt vervangen door de Ondernemingsraad, want van de manier waarop de kapitalisten de meerwaarde verdelen, hebben we schoon genoeg!”

Volgens mij is deze eis in Europa op dit moment haalbaar, maar niemand komt op het idee. In de VS lijkt het me nu nog een utopie, want er is geen organisatie. De ondernemingsraden bieden ons echter de infrastructuur voor arbeiders-zelfbestuur. Ieder bedrijf heeft een ondernemingsraad, ook de banken. Als deze banken omvallen, dan staat het personeel op straat! Beter lijkt het me daarom om in deze onzekere tijden alles zo veel mogelijk bij het oude te laten, maar dan wel te zeggen: in mijn bedrijf is het personeel voortaan de baas!

Class 5: A class-based strategy for US labor and left today based on class analysis of their current situation duurt een uur, waarna het publiek een half uur vragen stelt.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

25 Reacties op “Deel 5: Een Marxistische oplossing voor de crisis”

 • Beste Bou

  In deze blogpost laat je goed zien dat het bij een Marxistische oplossing voor de crisis, feitelijk om macht gaat.

  Bijvoorbeeld deze machtsfactor:

  De problemen ontstaan omdat de mensen die beschikken over de meerwaarde niet dezelfde mensen zijn die deze meerwaarde produceren.

  Waarvan hier gezien is dat dit vermeende probleem niet bestaat. De mensen die meerwaarde produceren krijgen deze in handen in de vorm van loon. De mensen die meerwaarde produceren krijgen dus wel de beschikking over deze meerwaarde: het loon. Dat dit onvoldoende wordt gevonden is onderwerp van een ‘machtsstrijd’ die ook wel ‘klassenstrijd’ genoemd wordt. Een strijd die in de hoofden van mensen zit.

  Je zegt het zelf:

  Dat is een groot verschil met de VS! Daar waren de vakbonden ooit machtig genoeg om looneisen te stellen en verbetering van de arbeidsomstandigheden af te dwingen, maar na WO II nam de macht van de vakbonden af en een ondernemingsraad bestaat daar niet

  En je schrijft:

  Daarom zou ieder bedrijf moeten worden bestuurd door de mensen die er werken.

  Macht. Kalief zijn in plaats van de Kalief.

  De poppetjes veranderen door de Raad van Commissarissen te vervangen door de Ondernemingsraad, is geen oplossing. Gaat de Ondernemingsraad het werk van de Raad van Commissarissen doen, zal de Ondernemingsraad zich vanzelf belangrijk en machtig voelen en ontstaat er ander onrecht waar de arbeider zich door benadeeld voelt. De arbeider is nooit tevreden en jaloers op de ondernemer die er met de winst vandoor gaat. Daar ligt het probleem voor de arbeider. Dat is niet de schuld van het systeem. Dat is het gebrek van de arbeider die alleen de arbeider te verwijten is.

  Het probleem ligt bij de arbeider zelf, die ook consument en kiezer is. De arbeider die de verkeerde partijen stemt. De consument die door koopgedrag de ondernemingen zonder moraal hooghoudt. De arbeider die ook CEO zijn wil met een lease auto en zwembad. Het trappen naar beneden en het likken omhoog en het bedriegen en belazeren verdwijnt niet met een Marxistische oplossing van de economische crisis.

  Bovendien is het systeem niet de oorzaak van de crisis. Om überhaupt tot oplossing van de crisis te komen is het nodig de oorzaak te kennen. Die oorzaak is gelegen in menselijk gedrag. Human behavior. Wat sinds mensenheugenis corrupt is, ongeacht het systeem wat gehanteerd wordt.

  Iedereen ZZP’er (wat maximale controle en dus macht over het meer geproduceerde geeft) dat lost pas wat op in de visie van Marx.

  De classificatie van Marx deugt niet. Het gaat om macht.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Echtewaarheid,
  Neem me niet kwalijk, maar ik begrijp echt niets van wat je schrijft. Neem nou deze:

  De mensen die meerwaarde produceren krijgen deze in handen in de vorm van loon.

  Als hun loon gelijk zou zijn aan de meerwaarde, dan zou niemand deze arbeider in dienst nemen. Wolff heeft dat in zijn eerste college reeds duidelijk uitgelegd.

  En natuurlijk gaat het om macht. Binnen alle bedrijven ligt de beslissing over de hele gang van zaken (de macht) bij de ondernemer, in dit geval de Raad van Commissarissen, die delegeert aan directeuren die hoge lonen ontvangen.

  Stel dat de Ondernemingsraad de bevoegdheden (= macht) van de R.v.C. overnam. Deze OR wordt reeds gekozen door de medewerkers van een bedrijf en zou door hen ook afzetbaar moeten zijn.

  Natuurlijk zal de R.v.C. niet zonder slag of stoot de macht afstaan, maar arbeiders kunnen staken. Het is in elk geval een eis waarover ik de vakbonden niet hoor. Zij eisen behoud van salarissen, banen en pensioenen, maar ik denk dat ze beter kunnen eisen (en daarin volg ik dus Wolff): alle macht aan de ondernemingsraad!

 • Patrick:

  Maar alleen macht aan de ondernemingsraad is niet voldoende, vrees ik. Waarom krijgen de mensen die veel macht gaan krijgen niet eerst een opleiding en opvoeding? Het schort juist aan de morele waarden want hoe houd je ondanks de macht de morele waarden hoog in het vaandel? Hoe houd je je eigen hebzucht binnen de perken?? (Boeddha noemde als 1 van de zonden hebzucht!) In Plato’s Politeia wordt hier juist diep op in gegaan, het antwoord is dat de maatschappij bestuurt op strikt wetenschappelijke grondslag, gebaseerd op psychologische kennis waarbij normen en waarden objectief zijn vastgesteld. Iets duidelijker gesteld:Deugden horen helemaal verankerd te zijn in iemands doen en laten.
  Dhr van de website de echte waarheid.nl laat een gebrek aan kennis zien t.a.v. Marxistische theorie, sterker nog hij verwijt de arbeider, voor zover hij nog bestaat, jaloers te zijn op de ondernemer….tja. Oppervlakkigheid en je eigen niet meer willen verdiepen in de materie is de ziekte van deze tijd. En daarom kunnen de huidige machthebbers vrijelijk hun gang gaan.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Patrick,
  Op dit moment moeten de directeuren doen wat de R.v.C. wil. De directeuren zijn óók loon-arbeiders! Zij mogen blijven, maar voortaan wordt het beleid bepaald door de OR, die wordt gekozen door de medewerkers van een bedrijf.
  Deze directeuren hebben de opleiding die nodig is om een bedrijf te besturen. Er valt dus geen gat.
  De R.v.C. wordt aangesteld door de aandeelhouders. Zij verliezen niet hun aandelen of eigendomsrechten, zoals in de Russische Revolutie, maar slechts hun recht om een R.v.C. aan te stellen (of hun bedrijf anderszins ter verantwoording te roepen). De vergadering van aandeelhouders valt weg, maar de waarde van de aandelen blijft. De onderliggende waarde, het bedrijf, blijft immers ook gewoon bestaan.

  Maar ik ben geen econoom en weet dus niet of dit echt zal helpen. Ik probeer slechts om de conclusie van Wolff door te trekken naar de situatie in Nederland.

  Wat betreft die deugden wijs ik op Freud en de Freudianen: het geweten wordt gevormd in de eerste levensjaren. In het vaderrecht zit echter een paradox: incest is taboe, moeder is verwant, maar vader is óók een verwant. Vader en moeder schenden (symbolisch) het taboe op incest. Het gevolg van het vaderrecht is dat de kinderen geen goed geweten kunnen ontwikkelen!

  Dit psychologische probleem is geworteld in een economisch systeem, waarbij het belang ligt in het erfrecht! Dat is een economisch mechanisme met gevolgen op de lange termijn. Dit inzicht leefde niet bij Freud, maar Wilhelm Reich heeft er wel op gewezen!

  The Invasion of Compulsory Sex-Morality

  Repudiating Freud’s idea that sexual suppression is an essential component of human society, and drawing on clinical experience and the anthropological work of Morgan, Engels, and Malinowski, Reich scrutinizes the relationship of socio-economic living conditions and the formation of human character structure. This study of the invasion of compulsory sexual morality into human society was Reich’s first step in approaching an answer to the problem of human mass neurosis.

 • Beste Bou,

  Zal het uitleggen. Het meer geproduceerde van de arbeid meegeven aan de arbeider heeft geen zin. Daarmee wordt het meer geproduceerde waardeloos. De arbeider krijgt in plaats van het meer geproduceerde loon. Loon staat in een bepaalde verhouding tot het meer geproduceerde.

  Het meer geproduceerde van de arbeid meegeven aan de arbeider heeft geen zin omdat de arbeider er niks aan heeft. Neem die bakker in loondienst als voorbeeld. Stel dat deze al de broden die er gebakken zijn door zijn arbeid mee naar huis krijgt. Daar heeft die arbeider helemaal niks aan. De dag erna zijn alle broden oud en is de meerwaarde verdampt. Of hij moet de broden in de vrije tijd verkopen voor bijvoorbeeld appelen, groente, brandstof, nieuwe sokken voor het kroost.

  Het meer geproduceerde door de arbeider is vervangen door loon. Loon is natuurlijk niet gelijk aan de meerwaarde die de arbeider produceert. Het is in de regel minder dan de meerwaarde. Het andere deel van de meerwaarde is voor de (rechts)persoon die het kapitaal of de grondstoffen in het productieproces gebracht heeft.

  De arbeider doet niks alleen. Er zijn anderen die bijvoorbeeld werk maken voor de arbeider opdat de arbeider loon kan ontvangen. Die ander laat zich belonen door de meerwaarde van de productie van de arbeiders minus het loon wat aan de arbeider afgedragen wordt.

  Alle macht aan de ondernemingsraad is diefstal. De ondernemer mag de onderneming opzetten en niet zelf besturen? Het staat arbeiders natuurlijk vrij zelf een onderneming te starten waarbij het de macht bij de ondernemingsraad legt. Wat anderen niet hoeft te weerhouden de onderneming anders te organiseren. Willen arbeiders niet dat de leden van de RvC zich verrijken dan koopt de arbeider toch niet van de bijpassende onderneming. Het jij-bakken van de arbeider dat de RvC het niet goed doet miskent de rol die de arbeider zelf heeft in het eigen ongemak.

  Had de arbeider bijvoorbeeld verstandiger politieke keuzen gemaakt of minder geconsumeerd van de ondernemingen die maling hebben aan bijvoorbeeld milieu of ethiek dan was het ongerief van de arbeider minder geweest. Het is de schuld van de arbeider zelf dat het ontevreden is. Bij Marx is het steeds alsof de arbeiders zielig zijn, het slachtoffer van de altijd onredelijke kapitalisten. Zo liggen de verhoudingen niet.

  Marx appelleert aan valse sentimenten.

 • mr. drs. BOU:

  Echtewaarheid, heb je de cursus van Wolff gevolgd of op een andere manier geprobeerd om Marx te volgen? Want wat jij zegt, dat is een open deur!

  Zal het uitleggen. Het meer geproduceerde van de arbeid meegeven aan de arbeider heeft geen zin.

  Het gaat ook niet om meegeven, maar om beslissingsmacht!

  Zie bij voorbeeld deze docu over de toestand in Argentinië!

  Bij Marx is het steeds alsof de arbeiders zielig zijn, het slachtoffer van de altijd onredelijke kapitalisten.

  Ik vind de kinderen in de diamantmijnen van Sierra Leone inderdaad hartverscheurend zielige slachtoffers van onredelijke kapitalisten. Hetzelfde geldt voor de bewoners van de Niger Delta en ga zo maar door!

  Kapitalisme is in vele opzichten onredelijk, onrechtvaardig en irrationeel. In de 19e eeuw was de armoede en de vuiligheid nog zichtbaar in de straten van Londen, waar Marx woonde. Tegenwoordig heeft het probleem zich verplaatst naar Nairobi!

  Jouw redenering komt neer op: blame the victim!

 • Beste Bou,

  Kapitalisme is er kennelijk in geslaagd de armoede en de vuiligheid uit de straten van het 19e eeuwse Londen halen. Nu de straten van Nairobi nog.

  En je zegt het weer dat het om (beslissings)macht gaat.

  Die beslissingsmacht krijgt de arbeider met diens loon. Dat loon kan de arbeider naar eigen inzicht besteden. Arbeiders beslissingsmacht geven over het hele productieproces komt neer op diefstal. Het productieproces is niet van de arbeider. De arbeider is onderdeel van het productieproces.

  In de visie van Marx hoort de arbeider de baas te zijn. Dank je feestelijk. PVV zelfbestuur. Alstublieft niet zeg. Arbeiders zijn geen ondernemers.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Echtewaarheid,
  We zijn het gewoon heel fundamenteel oneens! 😉

 • Beste Bou,

  We zijn het minder oneens dan je denkt. Het utopische van het wereldbeeld van Marx zal ijs en weder dienende vanzelf blijken. Dat er iets niet klopt aan de manier waarop mensen met elkaar en de aarde omgaan is evident. Wat Marx schetst is noch oorzaak noch oplossing. Er zijn andere factoren die een grotere rol spelen dan wat Marx schetst. Bovendien creëert Marx animositeit. Alsof de kapitalist alle schuld heeft. Marx zet klassen tegen over elkaar. Dat Marx überhaupt een klassen indeling maakt…. Marx miskent de eigen rol van de arbeider in het eigen ongemak. Ook laat hij arbeiders onwetend over de eigen mogelijkheden. Marx is een slechte raadgever die te veel woorden gebruikt om niks uit te leggen. Marx misleidt.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Echtewaarheid,

  Marx was beslist geen utopist, maar ik denk wel dat eind jaren ’60 en begin jaren ’70 een hoop utopisten zijn gaan stappen met zijn theorie.

  Marx zet ook geen klassen tegenover elkaar. Hij cassificeert niet de mensen, maar de arbeid, en wel op grond van wie de meerwaarde produceert en wie over deze meerwaarde beslist.

  Heb even een linkje dat ik oppikte op Zaplog:
  http://www.mo.be/opinie/marx-vandaag-nog-actueel

  Marx zegt niet hoe de economie moet worden
  georganiseerd. Hij spreekt zich niet uit over wat er zal of moet gebeuren. Fundamenteel is zijn analytische methode die we nog altijd kunnen toepassen. Marx gaat ervan uit dat het kapitalisme een productief en vernietigend systeem is, dat worstelt met inherente contradicties. Hij analyseert de economie vanuit een context van machtsverhoudingen.

  Het is geen toeval dat bijna alle mensen die de crisis van 2008 hebben voorspeld, marxistische economen zijn. We hebben geprivatiseerd, geliberaliseerd en een zeepbeleconomie gecreëerd, zonder dat daar veel geproduceerde waarde tegenover stond. De overheid is moeten tussenkomen. Opnieuw verliest de belastingbetaler. We kunnen spreken over een socialisme voor de rijken.

  Het is dus ook geen toeval dat ik weer nieuwsgierig werd naar Marx. In mijn studententijd had ik al het een en ander van hem gelezen. Het is de enige economische theorie die ik automatisch begrijp. Marx maakt duidelijk waar de welvaart vandaan komt: uit de productie van meerwaarde, dus NIET uit het kapitaal of het geld! Zonder productie is geld niet veel waard… 😉

 • Beste Bou,

  Marx heeft geen gelijk:

  Marx gaat ervan uit dat.

  Hoezo “Marx gaat ervan uit dat”? Dat Marx ergens vanuit gaat is geen bewijs. Marx bewijst zijn uitgangspunten niet. Marx plaatst mening op mening en legt verbanden die er niet zijn. De theorie van Marx is ééndemensionaal. Heb de crisis van 2008 ook voorspeld. Jehova’s Getuigen voorspellen de crisis van nu ook. Tot in detail. De crisis van nu heeft alles met oorlog te maken. Niks met economie of arbeid of de verdeling van arbeid of de verdeling van de meerwaarde van arbeid. De economie is stuk omdat er oorlog gevoerd wordt. Wederrechtelijk bovendien.

  Hierin is het bizarre van Marx goed te zien:

  Hij cassificeert niet de mensen, maar de arbeid, en wel op grond van wie de meerwaarde produceert en wie over deze meerwaarde beslist.

  Alsof beslissen over de meerwaarde geen onderdeel van de meerwaarde is. Marx denkt in verzamelingen en gebruikt verschillende woorden voor dezelfde verzameling. Zij die beslissen produceren ook meerwaarde. Een verkeerde beslissing levert verlies.

  Een onderneming is een geheel. Arbeiders zijn daarin onderdeel. De ene arbeider doet het handwerk. De andere arbeider doet het denkwerk: beleid en strategie. Bepalen aan wie de meerwaarde tegen de beste prijs verkocht wordt, bijvoorbeeld. Marx vergist zich in zijn kwalificaties.

  Dat op basis van Marx de crisis van 2008 vermeend ook te voorspellen is, is puur toeval. Met een wichelroede was de crisis ook te voorspellen. Met koffiedik kijken eveneens. De crisis is dermate opzettelijk georganiseerd dat het met alles te voorspellen is. De crisis is van mijlen ver af te leiden van de doelstellingen van PNAC. De crisis is niet door het systeem. De crisis is omdat power players op de achtergrond crisis willen. Daarmee veroorzaken ze de chaos waarmee ze macht naar zich toe halen kunnen.

  Dit is een compleet onbewezen stelling:

  We hebben geprivatiseerd, geliberaliseerd en een zeepbeleconomie gecreëerd, zonder dat daar veel geproduceerde waarde tegenover stond.

  Een aanname die op niks gebaseerd is. Kennelijk durft niemand te zeggen dat de ontsporingen van het sociaal, maatschappelijk en economisch leven te wijten is aan het ongebreidelde geweld van westerse landen buiten Europa en de VS. De immense democratische rechtsstaat en rechtsorde ondermijnende oorlogen in Irak en Afghanistan. De shock die de markt daarvan te verwerken krijgt. Afnemend consumenten vertrouwen, afnemend producenten vertrouwen, stijgende prijzen (waaronder rente voor hypotheken), de vlucht naar grondstoffen, inflatie, corrupte politici die ook op andere terreinen falen in beleid, dàt is de oorzaak van de crisis.

  Dat geliberaliseer en geprivatiseer en die zeepbeleconomie is inderdaad niet helemaal zonder risico. Zonder bovenstaande opzettelijk en wederrechtelijke ontaarding had dat echter nooit tot de huidige totale systeem crisis geleid. De oorlogen zijn de katalysator die ook zonder zeepbeleconomie tot crisis geleid hadden. Marx loslaten en de crisis begrijpen vanuit het feit dat zichzelf op de borst kloppende westerse landen die crisis op de mensheid afroepen door de schuld die zij hebben aan grootse misdaden tegen de menselijkheid in niet westerse landen, helpt het best bij en tijdens de studie van dit feitelijk eenvoudige onderwerp.

  Tot slot.

  Marx maakt duidelijk waar de welvaart vandaan komt: uit de productie van meerwaarde, dus NIET uit het kapitaal of het geld!

  Meerwaarde = kapitaal

  Dus je zegt: Marx maakt duidelijk waar de welvaart vandaan komt: uit (de productie van) kapitaal of geld!

 • mr. drs. BOU:

  Goede morgen, Echtewaarheid.

  Hoezo “Marx gaat ervan uit dat”?

  Marx is een Hegeliaanse filosoof. Dat is het uitgangspunt.

  En meerwaarde is in zijn theorie beslist niet hetzelfde als kapitaal. De welvaart ontstaat volgens hem uit de productie en daar ben ik het helemaal mee eens!

  Money is used only to keep score! 😉

 • Goede morgen, Bou,

  Marx is een Hegeliaanse filosoof. Dat is het uitgangspunt.

  Uitgangspunten daar heeft niemand wat aan bij het beschrijven van de realiteit. Dan is alles van de realiteit wat niet strookt met het uitgangspunt niet waar. Bij het bedrijven van wetenschap horen uitgangspunten losgelaten te worden.

  Het dialectische proces van Hegel deugt niet. Het eindeloos redeneren zonder dat er aan enige vorm van fact-finding gedaan wordt is ergerlijk. Zo onwetenschappelijk. Dit is een Hegeliaanse stelling:

  eerst is er enkel het bewustzijn van de uiterlijke waarheid, vervolgens ontstaat een zelfbewustzijn, dat zich langzaamaan verzoent met het bewustzijn.

  Dat is dermate veel feitelijke flauwekul dat het onbegrijpelijk is dat Hegel serieus genomen wordt. Compleet onlogisch en onwaarachtig. Eerst is er het bewustzijn van het zelf, vervolgens ontstaat er bewustzijn van de uiterlijke werkelijkheid. Hegel had natuurkunde moeten bedrijven en geen filosofie om een totaal-concept te kunnen ontwikkelen.

  Wat Marx betreft nog dit:

  En meerwaarde is in zijn theorie beslist niet hetzelfde als kapitaal

  .

  Dan is die theorie een theorie van niks want meerwaarde is vanzelfsprekend wèl hetzelfde als kapitaal. Wanneer de meerwaarde van iets toeneemt neemt ook het kapitaal toe. Geld wordt daarbij gebruikt to keep score!

  Marx creëert net als Hegel een eigen wereld waarin kennelijk alles klopt maar die geen adequate beschrijving van de realiteit is.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Echtewaarheid,

  … want meerwaarde is vanzelfsprekend wèl hetzelfde als kapitaal. Wanneer de meerwaarde van iets toeneemt neemt ook het kapitaal toe. Geld wordt daarbij gebruikt to keep score!

  Sorry, maar dat begrijp ik niet. De meerwaarde van “iets” bestaat niet. Het gaat om de meerwaarde van de arbeid! Er is noodzakelijke arbeid, voldoende om alles te reproduceren, maar er is ook meerwaarde, het gedeelte van de opbrengst dat niet nodig is voor het in leven houden van de arbeiders, het repareren of vervangen van machines, de aanschaf van nieuwe grondstoffen en zo voort. Dat SURPLUS noemt Marx de MEERWAARDE.

  Voor een jager-verzamelaar was de natuur het kapitaal, voor een boer is de grond het kapitaal, voor een industriële kapitalist is de fabriek het kapitaal.

  Om meerwaarde te onttrekken aan het kapitaal, zal men toch eerst arbeid moeten verrichten. Naarmate de stand van de technologie toeneemt, hoeft men minder arbeid te verrichten om toch voldoende te produceren. Maar dat is niet wat mensen doen. Ze werken nog steeds hard en produceren steeds meer meerwaarde!

  In zijn “Communistisch Manifest” uit Marx overigens een scherpe kritiek op het Hegeliaanse (filosofische) wereldbeeld. Volgens Marx ontstaan veranderingen niet omdat ideeën veranderen, maar de ideologie verandert omdat de omstandigheden veranderen.

  Echtewaarheid, zeg nou eens eerlijk: heb je de colleges van Wolff beluisterd, of heb je Marx ooit gelezen? Of oordeel je slechts negatief over iets wat je eigenlijk niet wil weten? Want ik vind deze discussie verwarrend! Ik krijg het gevoel dat je een theorie afkraakt, zonder dat je je in deze theorie hebt verdiept. En dan is er geen zinnige discussie meer mogelijk.

  Wat jij doet, voelt voor mij als een welles-nietes… 🙁

 • Beste Bou,

  Heb mij zeer in Marx verdiept en de colleges van Wolff gevolgd en steeds valt op dat Marx verwarring creëert over wat arbeid en kapitaal en meerwaarde is. Zoals Marx meerwaarde beschrijft is kapitaal. De arbeider die meer produceert dan nodig verkrijgt daarmee kapitaal: vermogen: bezit. Wanneer een arbeider arbeid toevoegt aan grondstoffen en daar meer producten uit maakt dan de arbeider zelf nodig heeft zijn die producten meerwaarde. Die meerwaarde is in het bezit van de arbeider en wordt kapitaal of vermogen genoemd.

  Jouw voorbeelden van de jager-verzamelaar, boer en industriële kapitalist: de industriële kapitalist heeft de fabriek als kapitaal nadat de kapitalist arbeid geleverd heeft om de fabriek te kunnen kopen. De fabriek wordt gemaakt uit grondstoffen door arbeiders die met de arbeid de kapitale fabriek maken. De boer heeft land niet als kapitaal wanneer het daar geen (vermogens)rechten op bezit. De natuur is voor de jager-verzamelaar een natuurlijke hulpbron, die hulpbron wordt voor de jager kapitaal wanneer het meer jaagt-verzamelt dan het zelf nodig heeft.

  De oorspronkelijke productie factoren zijn natuur en arbeid. Die gecombineerd geeft de derde productiefactor kapitaal. Wat Marx zeer ingewikkeld uitlegt is dat de arbeider door arbeid kapitaal maakt. Wanneer de arbeider werkt krijgt het geld, dat is kapitaal.

  Grondstoffen + arbeid = kapitaal.

  Op basis van de theorie van Marx is inderdaad geen zinnige discussie te voeren. Marx ontspoort in zijn definities. Kapitaal, waarde, surplus, en vermogen zijn synoniemen die zich laten uitdrukken in bijvoorbeeld geld.

  En dit soort zinnen hebben toch geen enkele relatie met de werkelijkheid?

  Volgens Marx ontstaan veranderingen niet omdat ideeën veranderen, maar de ideologie verandert omdat de omstandigheden veranderen.

  Dat is toch met geen mogelijkheid niet serieus te nemen? Ideologieën veranderen amper bij veranderende omstandigheden. Kijk naar religie. Daarin verandert niks terwijl omstandigheden wel veranderen. En wanneer een ideologie verandert kan dat omstandigheden veranderen. Kijk maar naar fascisme. Wanneer de democratische ideologie verandert in een fascistische zijn de omstandigheden ook anders.

  Andere voorbeelden: wanneer de algemene ideeën in de westerse politiek over de Islam veranderen, veranderen omstandigheden in Irak ook. Joden hebben bij en tijdens de holocaust ook meegemaakt dat hun omstandigheden veranderen omdat ideeën veranderden. Marx bezigt evidente onwaarheden.

  Hegel en Marx, leveren wetenschappelijk geen toegevoegde waarde.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Echtewaarheid, dank je wel en hier ben ik het wel mee eens, al vind ik de uitleg van Marx niet ingewikkeld, maar verhelderend:

  De oorspronkelijke productie factoren zijn natuur en arbeid. Die gecombineerd geeft de derde productiefactor kapitaal. Wat Marx zeer ingewikkeld uitlegt is dat de arbeider door arbeid kapitaal maakt.

  Volgens Hegel ontstaan er veranderingen omdat iedere these een antithese oproept, waarna er een synthese ontstaat. Vóór Hegel dacht men niet in deze termen, de wereld der ideeën werd gezien als onveranderbaar. Er waren eeuwige waarheden. Hegel verklaarde echter dat dit niet zo was.

  Marx ging uit van de filosofie van Hegel, maar hij meende dat veranderingen in de wereld der ideeën hun basis vonden in veranderingen in de omstandigheden. Volgens mij is dat een vraag naar de kip of het ei!

  Als ik zeg KIP, dan zeg jij EI! Hegeliaans is echter de wisselwerking.

  Kijk naar religie. Daarin verandert niks terwijl omstandigheden wel veranderen.

  Lieve hemel! De religie verandert voortdurend! Alleen houden de gelovigen graag vast aan hun Eeuwige Waarheid, maar zelfs de Paus moet soms water in de wijn doen.

  Wanneer de democratische ideologie verandert in een fascistische zijn de omstandigheden ook anders.

  Een Marxist zou zich dan afvragen welke omstandigheden leiden tot de ideologie van fascisme. Tegenwoordig stellen de meeste geschiedkundigen zich deze vraag óók. Volgens mij is dat wel degelijk toegevoegde waarde!

  Mijn vraag is daarom meer: welke toegevoegde waarde kan het Marxisme nu nog leveren, in de huidige economische crisis? Opvallend is dan wel, dat alleen de Marxisten deze crisis correct hebben voorspeld. Maar reiken ze ook de juiste strategie aan om deze crisis op te lossen? Dat is voor mij de vraag! In bovenstaande artikel wilde ik daarom niet beweren dat de oplossing van Wolff inderdaad zal werken.

  Nog even terug naar dat punt. Stel dat de arbeiders op de Deepwater Horizon zelf hadden mogen beslissen over het productieproces, denk jij dan dat ze de olieramp in de Golf van Mexico hadden voorkomen? Of zouden ze door zijn gegaan met boren, terwijl ze wisten dat er iets mis was met die afsluiter?

  Op het platform was al lang bekend dat er iets mis was, maar BP zei: boren, anders kost het ons miljoenen per dag…

  Nu kost het BP miljarden en de schade aan de natuur is met geld niet meer goed te maken. Het is om dit soort dwaze beslissingen dat ik meer vertrouwen heb in arbeiders-zelfbestuur.

  Hoe denk jij daarover?

 • Patrick:

  Marx was wel de eerste filosoof die zich juist met de werkelijkheid bezighield, in tegenstelling tot zijn voorgangers. Wat mijnheer van de zogenaamde echtewaarheid.nl zegt, dat Hegel en Marx geen toegevoegde wetenschappelijke waarde zouden hebben is onzin. Ik vraag me ook steeds af of Echtewaarheid wel überhaupt iets van Hegel gelezen heeft. Het is nou niet bepaald het makkelijkste werk, Daarom: eerst verdiepen en dan met gefundeerde (wetenschappelijke) kritiek komen en niet zomaar met oppervlakkige uitspraken aankomen. Want kun jij je stellingen wetenschappelijk onderbouwen? En waarom al deze vragen niet stellen aan professor Wolff? Want mr. Bou geeft slechts een interpretatie van Marx’theorie.Ik vind dat ze alles op een eenvoudige manier uitlegt en ook haar keuze voor de onderwerpen spreekt mij erg aan en daarom vind ik deze site zo goed!

  Maar Bou; ik wilde nog reageren op wat je zei over deugden, je haalt alleen Freud aan maar er zijn natuurlijk veel meer psychologen die zich hier mee hebben beziggehouden en dat zijn o.a. Piaget en Kohlberg. Moraliteit ontwikkelt zich in de loop van een mensenleven, natuurlijk de nadruk ligt op de kinderjaren maar deze theoretische invalshoek kan in ieder geval meer tot optimisme leiden.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Patrick,

  Dank voor het compliment en BOUblog is een soort dagboek van mijn reis op internet. Ik ben blij dat mijn keuze van onderwerpen ook jou aanspreekt.

  Natuurlijk bedoel ik met Freud niet alleen Freud, maar ook de neo-freudianen. De benadering van Piaget is heel anders, hij was een cognitieve psycholoog en meer empirisch gericht. Maar die stromingen spreken elkaar niet tegen.

  (Kohlberg ken ik niet, even de Wikipedia raadplegen.)

  Volgens mij hebben de Freudianen gelijk met hun concept van het onderbewuste. Freud en zijn volgelingen onderzochten de structuur van het onderbewuste, dat deel van onszelf dat niet weet wat we doen, of waarom we het doen!

  Geweten en moraliteit zijn volgens mij overigens niet hetzelfde. Het geweten valt in termen van Freud binnen het onderbewuste, moraliteit ontstaat in een bewust proces. Het geweten wordt ook eerder gevormd dan de moraliteit.

 • Beste Patrick,

  Je bezit een oneigenlijke manier van het weerspreken van kritiek op Hegel en Marx. Je doet voorkomen alsof er niet eerst studie gemaakt is van Hegel en Marx. Hegel is inderdaad niet bepaald het makkelijkste werk. Zijn werk tot de eenvoud teruggebracht levert op dat Hegel heel veel woorden gebruikt om niks te vertellen. De kritiek op Hegel en Marx is gefundeerd wetenschappelijk. De kritiek is dermate fundamenteel dat het zich in een paar eenvoudige comments op Boublog laat samenvatten.

  Marx verhaspelt definities, haalt feiten door elkaar en verward het grote publiek met moeilijke woorden. Laat maar eens zien dat de kritiek op Marx niet gefundeerd is. Waarde = kapitaal = arbeid + grondstoffen. Het nadeel van filosofen is dat ze filosoferen. Filosoferen is leuk voor aan de borreltafel. Wanneer het om beschrijving van de realiteit gaat zijn knalharde wetenschappelijke feiten vereist. Daar ontbeert het aan bij zowel` Marx als Hegel. De citaten hierboven laten duidelijk zien dat Hegel en Marx ze niet op een rijtje hadden. Vandaar ook die ingewikkelde onlogische feitelijk onjuiste niet te lezen teksten van die filosofen.

  De Freudianen hebben overigens ook geen gelijk. Lees Freud maar. Zijn teksten ademen hooghartigheid, arrogantie, de ene na de andere onwaarheid en een opeenstapeling van onbewezen aannamen. Hele generaties ‘wetenschappers’ hebben daar last van. Het stapelen van these op these wordt door sommige mensen als wetenschap gezien. Bestaan van het onbewuste is niet bewezen bijvoorbeeld. De stelling dat alles bewustzijn is, is minstens net zo hard als het Freudiaanse concept van het onbewuste. Wanneer je de levensloop van Freud bekijkt zal je zien dat het bij Freud om macht ging. Freud wilde het baasje zijn, terwijl anderen beter werkende theorieën bezaten.

  Verder is boublog.nl door de keuze van onderwerpen en tekst en uitleg inderdaad een topblog. Ga zo door Bou, daar kan nog wat van geleerd worden.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Echtewaarheid,
  Nu ben ik toch wel benieuwd, want uit je woorden maak ik op dat filosofie helemaal geen wetenschap is. Plato en Aristoteles voor de borreltafel… Maar wat is volgens jou dan wel wetenschap? Wat zijn knalharde wetenschappelijke feiten?

  Misschien kun je dat dan ook toespitsen op de economie.

Laat een reactie achter