Archief
Artikelen

Naar Polen voor 100 zloty!

Dit is bepaald geen reclame voor een vakantie, maar de bittere waarheid omtrent het Europees Arrestatie Bevel (EAB). De Internationale Rechtshulp Kamer (IRK) van de rechtbank van Amsterdam heeft op 22-07-2009 namelijk uitspraak gedaan in de zaak Essen. Het vonnis, LJN: BJ4810, luidde dat dhr. Essen zal worden overgeleverd aan de Poolse justitie, om te worden berecht voor een delict inzake 100 zloty. Een euro = 4,5 zloty, dus: 100 zloty = 22 euro 50.

Er kwam een EAB uit Polen. Dat kan men slechts aanvechten bij de rechtbank te Amsterdam, die slechts bevoegd is tot marginale toetsing. Bevindt de rechtbank het EAB rechtsgeldig, dan kunt u gaan! Ongeacht de inhoud van de zaak!

Deze inhoud zit ongeveer zo: Dhr. Essen heeft als eens 11 maanden in Polen in voorarrest gezeten, van mei 2002 tot april 2003, in dezelfde gevangenis van Bydgoszcz waar ook Robert Hörchner zat. Dhr. Essen was een Nederlandse ondernemer in Polen, hij had een broccoli-kwekerij, die hij samen met twee Nederlandse partners had opgezet. Maar het klimaat in Polen is anders dan in Nederland en na een drietal misoogsten ging het bedrijf failliet. De boekhouding werd overgedragen aan de curator en de machines werden in beslag genomen door de belastingdienst. De partners van dhr. Essen gingen daarna terug naar Nederland en dhr. Essen, die niet over de verkoop en de financiën ging, maar over de productie van broccoli, bleef in Polen achter om de laatste zaken op te ruimen.

Toen werd dhr. Essen in Polen gearresteerd. Hij werd beschuldigd van financiële malversaties en van diefstal van machines, die nota bene door de belastingdienst waren weggehaald! Deze zaak was al even schimmig als de zaak Hörchner. Maar er zijn meer overeenkomsten. Na drie maanden werd het voorarrest voor onbepaalde tijd verlengd. Daarna bood de officier van justitie Essen aan om een bekentenis te tekenen, dan zou hij snel naar huis mogen. Aan Hörchner bood zijn advocaat hetzelfde, hij weigerde en nam een andere advocaat, maar dhr. Essen was toen al ernstig ziek en tekende inderdaad. De belofte dat hij dan vrij zou komen, bleek echter loos.

Na 11 maanden voorarrest kwam Essen op borgtocht vrij en in 2004 en 2005 werd hij (op die valse bekentenis, dus ten onrechte!) bij verstek veroordeeld tot in het totaal 3 jaar en 2 maanden, waarvan nog 2 jaar en 3 maanden effectief. Dat vonnis is nooit aan Essen betekend, omdat men in Polen zijn Nederlandse adres niet wist. Stukken waaruit blijkt dat Polen aan Nederland heeft verzocht om opsporing en tenuitvoerlegging van deze straf, ontbreken kennelijk in het dossier. Dhr. Essen werd ook nimmer aangehouden om zijn Poolse straf in Nederland uit te zitten, terwijl dat volgens de Europese regels wel zo hoort.

Onlangs, in mei van dit jaar, werd dhr. Essen op Schiphol aangehouden op grond van een Europees Aanhoudingsbevel (EAB) uit Polen. Het is getekend door mr. Andrzej Bauk, dezelfde Poolse rechter die ook het EAB voor Hörchner tekende. De Poolse OvJ, mr. Novak, eist daarin ten eerste overlevering voor de tenuitvoerlegging van de openstaande straf, maar Nederland levert slechts mensen over voor een onberecht strafbaar feit. Daarom kwam mr. Novak tevens met een nieuw feit.

Dhr. Essen zou zich eind mei 2002 in de gevangenis van Bydgoszcz schuldig hebben gemaakt aan corruptie, oftewel een poging tot omkoping van een ambtenaar in functie. Hij heeft namelijk op 27 mei 2002 100 zloty overhandigd aan een cipier. Volgens dhr. Essen gebeurde er het volgende: Begin mei 2002 werd hij gearresteerd. Zijn vrouw probeerde om snel wat geld over te maken op zijn gevangenisrekening, maar omdat zij geen Pools verstaat, lukte het haar niet om daarvoor snel de juiste informatie te krijgen. Dus stuurde ze hem 100 zloty in een brief. Dat het bezit van contant geld in de Poolse gevangenis verboden is, wisten ze niet. Dhr. Essen, die geen Pools spreekt en het maar een beetje verstaat, verzocht een bewaker om die 100 zloty op zijn gevangenisrekening te storten, zodat hij in de gevangeniswinkel dan pen en papier zou kunnen kopen om zijn vrouw te schrijven. De cipier droeg het geld netjes af, maar rapporteerde dat Essen om een fles wodka had gevraagd. Die kost ongeveer 35 tot 40 zloty, de rest van het geld zou voor hem zijn, steekpenningen dus. Er volgde een onderzoek, Essen moest meekomen voor verhoor. Hij werd beschuldigd van een poging tot omkoping van de cipier, maar het geld werd daarna inderdaad op zijn rekening gestort, waaruit blijkt dat het misverstand was opgelost. Op het EAB uit Polen is dit voorval nu aangekruist als corruptie.

In artikel 6 van de Ovl is bepaald dat een EAB slechts wordt gehonoreerd op grond van een verdenking en niet om een vonnis ten uitvoer te leggen. Maar de Poolse justitie probeert kennelijk op een slinkse manier om dhr. Essen naar Polen terug te halen. Daarom kwam men tevens met deze absurde en futiele aanklacht. Dit is zo’n duidelijk voorbeeld van oneigenlijk gebruik van het EAB, dat het OM dit onmiddellijk had moeten verwijzen naar de prullenbak! Helaas biedt de regelgeving daarvoor geen ruimte, een EAB wordt niet getoetst in het land dat het EAB ontvangt, zelfs niet als het gaat om een ingezetene of staatsburger. Essen werd dus aangehouden, waarop hij zich nog slechts kon wenden tot de rechtbank van Amsterdam. Maar ook al neem je nog zo’n goede advocaat en ook al ben je nog zo onschuldig, het helpt je niet!

De rechtbank toetst slechts marginaal en oordeelt niet over de schuld of onschuld van de verdachte. Dat bleek reeds in de zaak Hörchner: De rechtbank wist dat Hörchner onschuldig was. Hij kon het misdrijf (het tekenen van een huurcontract) niet hebben gepleegd, omdat hij op die datum niet in Polen was. Hörchner had het afschrift overgelegd van een cheque die hij op die datum in Nederland had uitgeschreven. Dat bewijs moest hij volgens de rechtbank echter aan de Poolse rechter overleggen. Om dit onmogelijke vonnis mogelijk te maken, kwamen er toen nog wat wisselrechters aan te pas, maar in de zaak Essen bleek dat niet meer nodig. De feiten doen niet meer ter zake, dat volgt uit de jurisprudentie! Hoger beroep is uitgesloten, zoals reeds bleek in de zaak Hörchner.

Dhr. Essen spreekt geen Pools, zodat een misverstand rond zloty en wodka gemakkelijk kan ontstaan. De rechtbank kijkt echter alleen of er sprake is van een geldig EAB. Nu is Corruptie inderdaad een misdrijf waarop volgens de Overleveringswet een EAB kan worden uitgevaardigd, maar normaal gesproken gaat het dan om miljoenen en niet om 100 zloty! In Polen worstelt men ook nog steeds met de erfenis van het communisme, vandaar dat op corruptie zo’n hoge straf staat: maximaal 8 jaar, veel meer dan de 3 jaar die vereist zijn voor een geldig EAB. Het EAB voldoet dus formeel aan de regels. Maar het EAB kwam ooit tot stand ter bestrijding van het terrorisme en andere zware vormen van internationale criminaliteit, en niet om een misverstand op te lossen rond 100 zloty!

In plaats van in schaterlachen uit te barsten om zoveel Poolse kolder, spreekt de rechtbank echter in alle ernst:

Met betrekking tot de stelling dat het hier, gelet op de hoogte van het geldsbedrag, een bagatelzaak betreft, is de rechtbank van oordeel dat niet het in het geding zijnde geldbedrag maatgevend is voor de importantie van de strafzaak, maar het geschonden belang, zoals door de uitvaardigende justitiële autoriteit gepresenteerd in het EAB. Van een schending van het proportionaliteitsbeginsel is dan ook naar het oordeel van de rechtbank geen sprake.

Dit is geen gerechtelijke dwaling, maar juridische waanzin! Eerst is het een bagatelzaak! Dan komt de importantie van de strafzaak, met het geschonden belang zoals door de uitvaardigende justitiële autoriteit gepresenteerd in het EAB. Van een schending van het proportionaliteitsbeginsel zou daarom geen sprake zijn.

Gezien de schrijffout in de gewraakte passage, verslikte zelfs de griffier zich in deze juridische abracadabra. De formulering lijkt afkomstig uit het betoog van de officier van Justitie, mr. Hanneke Festen (dezelfde OvJ als in de zaak Hörchner!). Hanneke Tanneke… FOEI! Die 100 zloty zijn door jou omgetoverd tot de importantie van het geschonden belang van de uitvaardigende justitiële autoriteit! Lekker vet! En dat zou maatgevend zijn! Maar het blijft 100 zloty, dus 22 euro 50 en geen cent meer! Dit is je reinste juridische hocus pocus!

Mr. Hanneke Festen heeft ook deze zaak gewonnen, net als twee jaar geleden de zaak Hörchner. Hanneke, meid, van harte! Had deze charmante OvJ een andere stelling ingenomen, dan was de rechtbank haar daarin waarschijnlijk ook gevolgd, maar deze ambitieuze dame vult haar zware baan voor het OM graag met menselijk leed… En de voorzitter van de rechtbank, mevrouw mr. E.D. Bonga-Sigmond, ging hierin mee. Of zou mr. Bonga deze euvele formule soms aan Hanneke hebben ingefluisterd? Dat zou de zaak alleen maar erger maken! In elk geval hebben de heren rechters, mrs. P.H.A. Knol en C.W. Inden, dit vonnis onderschreven, dus mevrouw Bonga staat hierin niet alleen.

Zouden deze rechters zich nou niet diep schamen? Ze hebben welbewust en moedwillig iemand veroordeeld tot een gedwongen verblijf van wellicht maanden of jaren in een Poolse gevangenis, op grond van een bagatel! Want denk niet dat deze brave hoeders der wet niet anders konden! In Artikel 11 Olw staat namelijk:

De overlevering wordt niet toegestaan in gevallen, waarin naar het oordeel van de rechtbank een op feiten en omstandigheden gebaseerd gegrond vermoeden bestaat, dat inwilliging van het verzoek zou leiden tot flagrante schending van de fundamentele rechten van de betrokken persoon, zoals die worden gewaarborgd door het EVRM.

Dat artikel biedt de rechters alle ruimte om zeker in dit specifieke geval het EAB ongeldig te verklaren. De top-advocaat van Essen, mr. G.J. Knoops, pleitte terecht dat dit Poolse EAB op vele punten strijdig is met de toetssteen, het EVRM! Een overlevering naar Polen op grond van een vermeend delict van iets meer dan twee tientjes, is beslist niet proportioneel. Ook zou het delict zijn gepleegd in mei 2002 en het EAB kwam pas 7 jaar later. Die termijn is veel te lang. De mensonterende omstandigheden die heersen in een Poolse gevangenis zijn ook reeds gebleken uit de feiten. Helaas bracht mr. Knoops niet in, dat dit duidelijk blijkt uit de ervaringen van Hörchner. Hij zat in dezelfde gevangenis van Bydgoszcz waaraan Essen wordt overgeleverd. De situatie die Hörchner daar aantrof, is in alle opzichten strijdig met het EVRM.

De rechtbank blijft vasthouden aan de juridische fictie dat het Poolse rechtssysteem vergelijkbaar is met het Nederlandse en dat het zou voldoen aan de Europese normen. Volledig ten onrechte, zoals ook blijkt uit wat Robert Hörchner vertelde in zijn toespraak op het Juristencongres. In verband met deze zaak is die video wel een MUST SEE! Het transcript van deze presentatie staat hier.

Het EHRM heeft reeds in 1989 in het Soering-arrest bepaald dat een beslissing tot uitlevering onverenigbaar is met art. 6 EVRM wanneer de betrokken persoon een flagrante schending van het recht op een eerlijk proces heeft ondergaan of dreigt te ondergaan. Essen is reeds veroordeeld op een valse bekentenis, afgelegd onder de druk der omstandigheden. Nu wil men hem onder valse voorwendselen ook nog zijn straf laten uitzitten. Van een eerlijk proces rond die vermeende corruptie van 100 zloty is daarom zeer zeker geen sprake.

In principe is de Nederlandse Staat dan schadeplichtig, ook voor het onrecht dat de klager in Polen heeft ondergaan. Proceskosten, derving van inkomsten, medische kosten, smartengeld… aan het slachtoffer uit te keren van ons belastinggeld. Op de lange termijn zal dan ook blijken dat dit vonnis ernstig in strijd is met het algemeen belang van onze Nederlandse rechtsstaat.

Het vergt echter vele jaren van procederen, voor het Europese Hof de Nederlandse Staat in deze heeft veroordeeld. Bij het Europese Hof is men pas ontvankelijk, als er geen andere rechtsgang meer openstaat. Europese molens malen traag! Onze rechters kunnen daarom nog jaren doorgaan met het klakkeloos uitleveren van Nederlandse burgers.

Dit is nu jurisprudentie: iedere Nederlander kan worden overgeleverd voor een bagatel, mits het EAB maar voldoet aan de formele eisen. Een misverstand rond 100 zloty werd daartoe aangekruist als corruptie. Volgens dit vonnis moet dhr. Essen terug naar Polen, naar dat zelfde schurftige cachot waarin ook Hörchner zat. Weer die stinkend benauwde cel, weer bedorven varkensvoer, weer dagelijks even luchten en wekelijks onder de douche… Weer niet weten waar je aan toe bent en doodziek worden van ellende… Weer een dure Poolse advocaat en misschien na een jaar weer vrij op duizenden euro’s borgtocht…

Inmiddels heeft mr. Knoops een kort geding aangespannen tegen de staat, om deze uitlevering alsnog te voorkomen. De datum is al snel: 17 augustus om 10.30 in Den Haag. De uitspraak volgt meestal 14 dagen later…

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

27 Reacties op “De zaak Essen: naar Polen voor slechts 22 euro 50!”

 • Henk:

  Zie ik toch nog 1 voordeel in het – voor het overige zeer ongewenste – eventuele lidmaatschap van Turkije van de EU. Dan kunnen we Joris D. uitleveren wegens meervoudige pedosexuele zedenmisdrijven en mag hij lekker wegkwijnen in een schimmelige kerker, aangevreten door de ratten.

 • Rien en Els Timmers:

  Het is schijnbaar weer eens tijd om te mierenneuken. Stuur Sjaak Essen maar voor 22 euro naar Polen. Daar gaat hij voor meer dan 3 jaar achter de tralies.
  Voor menige moordzaak in Nederland krijgt men minder.
  Als mensen die uitgeprocedeerd zijn en hier al heel lang wonen, naar hun eigen land terug moeten, komen wij allemaal (terecht) in opstand.
  Misschien kunnen wij dit nu met zijn allen eens voor een landgenoot doen.
  Sjaak, Marian en kids, hou jullie haaks en heel veel sterkte toegewenst.

 • Hans de Hoog:

  Hier laat de Nederlandse (rechts)staat weer eens zien hoe corrupt ze zelf is en hoe ze zich dom laat leiden door nog corruptere collega’s in andere landen.
  Bang voor externe discussies levert men zijn moeder nog uit.

 • Manon:

  Heej Josann,
  Heel veel sterkte voor jullie!! Denk je dat het eindelijk voorbij is, begint het na al die jaren allemaal weer van voor af aan! Liefs Manon

 • wladek:

  Hee wat zie ik nu de bedrieger bedrogen!!!!
  Heb totaal geen medelijden met die man.
  Meerdere mensen zijn financieel benadeeld door die vent en het gaat niet om kleine bedragen!!!!! mooie praatjes heeft hij.
  Veel beloftes maar betalen.. ho maar!
  Hij is zelf net zo corrupt als de staat zelf.
  BOONTJE KOMT OM ZIJN LOONTJE

 • mr. drs. BOU:

  Beste Wladek,

  Ik weet alleen dat het bedrijf van Essen failliet ging. Bij ieder faillissement trekken er schuldeisers aan het kortste eind. Vogens dhr. Essen heeft hij niet gefraudeerd, maar zelfs al zou dat wel zo zijn, dan is dat niet waar het hier om gaat.

  Dhr. Essen is in Polen bij verstek veroordeeld. Polen had Nederland kunnen vragen om tenuitvoerlegging van de straf. Dan zou dhr. Essen zijn straf in Nederland hebben moeten uitzitten. Dit is de reguliere weg, maar dat gebeurde niet.

  In plaats daarvan vroeg een rechter in Polen middels een EAB om overlevering voor dat misverstand rond 100 zloty. Een dergelijk EAB is in principe corrupt. Toevallig was het dezelfde Poolse rechter die het EAB voor Hörchner tekende… En de Amsterdamse rechters zeiden er ja tegen.

  Er is geen enkele controle of correctie op deze uitspraak mogelijk. Dat komt door de Overleveringswet, die niet in ons democratische rechtssysteem past. Geen hoger beroep of niks!

  Nu kunnen we dus allemaal worden overgeleverd aan ieder Europees land op elke verdenking van een bagatel! En dat geldt ook voor kinderen vanaf 12 jaar!

  Ongeacht de schuld of onschuld van dhr. Essen gaat er in deze zaak volgens mij juridisch iets helemaal fout. Daar gaat het dus om!!! Dit systeem leidt tot corruptie!

  Wees maar blij dat jij, of een van je ouders of kinderen, niet wordt gepakt en overgeleverd op een oude vage verdenking. Het kan namelijk iedereen overkomen! En voorarrest in Polen, Griekenland, Frankrijk, Roemenië, Tsjechië, dat is geen pretje, het duurt soms jaren en het kost een hoop geld om iemand weer vrij te krijgen.

 • […] Essen nog altijd ondergedoken. En dat in Nederland anno 2010. Het is nog steeds niet gelukt om hem voor 22 euro 50 naar Polen te deporteren. Voor dat bedrag koopt men immers nog geen enkeltje Schiphol! Maar wreed is het […]

Laat een reactie achter