Selecteer een pagina

Archieven

Het Haagse Hof zit op de Demminkdoofpot

Baybasin 02

illustratie: Hüseyin Baybasin

Daarnet bereikte mij het volgende persbericht van de advocate van Hüseyin Baybasin:

PERSBERICHT d.d. 27 oktober 2008

inzake strafrechtelijke aangifte en klacht van Hüseyin Baybasin tegen hoge justitieambtenaar en officier van justitie

Op 2 juni 2008 is namens Hüseyin Baybasin aan het gerechtshof te ’s-Gravenhage verzocht om de strafrechtelijke vervolging te bevelen van o.a. een hoge ambtenaar van het ministerie van justitie en een officier van justitie.

Het betreffende klaagschrift ex art. 12 Wetboek van Strafvordering gaat geanonimiseerd ter kennisneming hierbij, evenals de eerder ter zake uitgebrachte persberichten van 2 juni 2008 resp. 15 juli 2007.

Op 17 oktober 2008 heeft het Hof Baybasin niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht tegen de hoge justitieambtenaar ter zake zedendelicten met minderjarigen gepleegd in Turkije. Baybasin was geen persoonlijk slachtoffer van de verkrachting en het seksueel misbruik van minderjarigen, waarvan hij de justitieambtenaar beschuldigt, zo luidt het oordeel van het Hof. Baybasin kan daarom niet worden gezien als “belanghebbende” in de zin van art. 12 Wetboek van Strafvordering. Het feit dat de hoge justitieambtenaar zou zijn gechanteerd met de door hem in Turkije gepleegde strafbare feiten teneinde Baybasin in Nederland valselijk te laten vervolgen en veroordelen, is volgens het Hof eveneens onvoldoende om Baybasin als “belanghebbende” aan te merken.

Daarnaast acht het Hof de aanklacht van Baybasin tegen de hoge justitieambtenaar en de officier van justitie ter zake uitlokking en medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie kennelijk ongegrond. Het Hof acht het door Baybasin aangereikte materiaal “volstrekt onvoldoende geconcretiseerd en onderbouwd om enig verband tussen de eventuele strafbare feiten en betrokkenheid daarbij van deze beklaagden te kunnen vaststellen”.

Met dit oordeel geeft het Hof aan nader onderzoek naar aanleiding van de ingediende klacht ter zitting of anderszins onnodig te achten. Het hof achtte het niet nodig kennis te nemen van de videobanden waarop het slachtoffer Mustafa Y. en de Turkse politieman Mehmet K. verklaren over het seksueel misbruik van Mustafa Y. als twaalf- tot dertienjarige jongen door de hoge justitieambtenaar. Het Openbaar Ministerie, dat het Hof ter zake adviseerde, achtte het niet nodig de ongeveer twintig in het klaagschrift genoemde getuigen nader te ondervragen over de door hen afgelegde verklaringen en geuite beschuldigen tegen beide justitieambtenaren. Het Openbaar Ministerie acht het evenmin nodig het door Baybasin ingebrachte Turkse onderzoeksrapport, het zogenaamde Ek Rapor, dat de beschuldigingen aan het adres van de twee ambtenaren onderschrijft, bij de Turkse autoriteiten op te vragen.

Met andere woorden: noch het Hof, noch het Nederlandse Openbaar Ministerie achten het nodig de zware beschuldigingen van Baybasin aan het adres van de twee justitieambtenaren tot de bodem uit te zoeken.

Tegen dit oordeel van het Hof staat voor Baybasin geen beroep open. De conclusie zou kunnen zijn dat deze zaak daarmee definitief in de doofpot is beland. Zover is het echter nog niet.

Ondertussen heeft het indertijd minderjarige slachtoffer van de hoge justitieambtenaar, Mustafa Y., via zijn Turkse advocaat aangifte gedaan en een klacht ingediend ter zake verkrachting en seksueel misbruik van een persoon onder de zestien jaar bij het landelijk parket te Rotterdam. Een tweede indertijd minderjarig slachtoffer van de ambtenaar in Turkije zal, zoals het er thans naar uitziet, op korte termijn een vergelijkbare klacht tegen de ambtenaar indienen.

In Turkije is inmiddels een officieel onderzoek ingesteld naar de samenwerking indertijd tussen Turkse en Nederlandse politie- en justitieambtenaren bij het valselijk in elkaar zetten van de strafzaak tegen Baybasin in Nederland. Zodra uit dit onderzoek nieuwe relevante feiten naar voren komen, zullen namens Baybasin nieuwe aanklachten tegen de betrokkenen worden ingediend.

27 oktober 2008

Namens Hüseyin Baybasin
mr. A.G. van der Plas
Prinsengracht 708
1017 LA Amsterdam
tel.: 020-6 223 077

——————————————————————————————————————————–

De aangifte is hier reeds uitgebreid besproken. Rest me slechts om daaraan toe te voegen, dat ik hoop dat deze doofpot ooit zo heet wordt, dat de Raadsheren van het Haagse Hof hun gat verbranden!

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

19 Reacties

 1. Dick

  Geachte meester Bou,

  Ik mis de namen van de heren van het hof. Zijn die bekend c.q. openbaar?

  Mijn reactie:
  Niet te geloven maar toch waar.
  Vraag:
  Is daar juridisch begrip voor op te brengen?

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  “Ik mis de namen van de heren van het hof. Zijn die bekend c.q. openbaar?”
  Komt nog wel. De uitspraak is immers openbaar!
  “Niet te geloven maar toch waar.”
  Beter dan Ludlum…
  “Is daar juridisch begrip voor op te brengen?”
  NEEN.
  🙁

  Antwoord
 3. Johan

  De namen van de raadsheren zijn:
  Heer Van de Pol (ombudsman Amsterdam)
  Van de Broek
  Mevrouw Noordam

  Advocaat-Generaal in de zaak is Den Hollander

  Antwoord
 4. michel kraay

  Prof. jhr. mr. M. Wladimiroff Dr. mr. C. Waling Mr. J.W. Wladimiroff-Nater* Mr. D.S. Schreuders**
  Mr. T.B. Trotman
  Mr. A.K. Oostlander–Vos*
  Dr. mr. P.M. van Russen Groen jkvr. mr. A. Wladimiroff
  * tevens (echtscheidings)bemiddelaar ** tevens belastingkundige
  Samenwerkend met S.W. Kay Q.C. S.P.T. de Bertodano G.K. Higgins barrasters, Londen
  Jan van Nassaustraat 113 2596 BS Den Haag Postbus 93102 2509 AC Den Haag
  telefoon: +31 (0)70 416 66 16 fax: +31 (0)70 322 69 40
  nail: info@wlaws.com V.vw.wlaws.com
  WLADIMIROFF WALING SCHREUDERS advocaten

  Spoed
  Aan de voorzitter van de raadkamer Gerechtshof ‘s-Gravenhage Postbus 20302

  2500 EH ‘S-GRAVENHAGE Per fax: 38136 50
  direct telefoonnummer: + 31 (70) 416 66 16 direct e-mail: p.vanrussengroen@wlaws.com
  5 juni 2003

  TR01323 – Kraaij/OM

  03-16494

  parketnr. -03 appelnr. 03/1112
  Edelgrootachtbare heer,

  Na terugkomst op mijn kantoor heb ik mij nog even beraden over de situatie die op de zitting van hedenochtend in bovenvermelde zaak was ontstaan, temeer omdat ik daaromtrent door cliënt werd gebeld nadat deze was teruggekeerd in het Huis van Bewaring. Justice should not only be done, but should also be seen to be done, en daarom neem ik de vrijheid uw aandacht te vragen voor het volgende.

  Het bevreemdde mij (en mijn cliënt) om als raadsheer in de raadkamer van hedenochtend in bovenvermelde zaak aan te treffen de heer mr. U. van de Pol, die, zoals u bekend is, als lid van het College Bescherming Persoonsgegevens in deze zaak niet alleen onderzoek heeft gedaan, maar ook aangifte heeft gedaan bij de officier van justitie te Den Haag tegen Mariëndijk Intermediair BV alsmede tegen mijn cliënt (proces-verbaal voorgeleiding, p. 8 e.v.). Naar aanleiding van een opmerking daarover mijnerzijds deelde u mij mede dat mr. U. van de Pol niet zal deelnemen aan de beraadslaging van de raadkamer in deze zaak. Ter voorkoming van misverstanden hierover moge ik u verzoeken er op toe te zien dat uw mededeling dienaangaande door de griffier wordt opgenomen in het proces-verbaal van de zitting van hedenochtend.

  Een afschrift van deze brief zond ik heden per fax aan de advocaat-generaal.

  Antwoord
 5. Jacqueline

  Michel Kraay kunt u contact met mij opnemen.

  goldensecret@gmail.nl

  Verders is het wederom een schande dat de zaak Baybasin wederom
  wordt afgedaan alsof men met hun schoen in een stuk stront is gestapt.

  Antwoord
 6. michel kraay

  Beste mr. dr. Bou,

  Sorry voor de ondoorzichtigheid van het door mij geplaatste bericht, maar er ging hier wat mis. In 2003 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens aangifte gedaan tegen Mariëndijk en mij bij het OM in Den Haag. De moraal van het verhaal is dat van der Pol aanwezig was toen de schorsing van mijn preventieve hechtenis bij het hof in Den Haag diende. Hij zat daar met twee petten op, enerzijds als directeur van het CBP en anderzijds als raadsheer van het hof. Mijn voormalig advocaat van Russen Groen was te verbouwereerd om te wraken.

  Overigens zal het hoger beroep tegen de directie van Mariendijk 12 december a.s dienen bij het hof in Den Haag.

  @ Jacqueline,

  Kun je mij het doel vertellen van jouw verzoek ?. Overigens hebben de heren van Oosten en Ybo Buruma wetenschap van mijn rol in de zaak Bolhaar.

  Antwoord
 7. Jacqueline

  @Michel

  Ja, ik weet dat de advocaat en Ybo Buruma op de hoogte zijn van jouw rol in die zaak. En het is zeker niet zo dat ik jou daarvoor iets kwalijk neem. Ik wil namelijk iets anders overleggen.
  Namelijk het procesverbaal van PrdVr en het rapportje (tijdslijn) die hij heeft geschreven. Daarnaast ligt er een verhoor van Renetta die qua datum helemaal niet meer klopt. Owh….en dan vergeet ik nog iets, zelfs een brief van Renetta die ook qua datum niet klopt.
  Luister ik geloof jou en ik vind het heel erg wat jou overkomen is.
  Maar ondertussen zitten we wel opgescheept met een levenslange veroordeling die aan alle kanten rammelt. Snap je.

  Kijk maar wat je doet of wilt Michel.

  Groetjes,

  Jacqueline

  Antwoord
 8. michel kraay

  @Jacqueline

  Ik zal je deze week mailen.

  Groet,

  Michel

  Antwoord
 9. Jacqueline

  @Michel

  Top, ik wacht jouw mailtje rustig af.

  Groetjes,

  Jacqueline

  Antwoord
 10. Max Delius

  Mevrouw meester Bou, de gehele procedure opgestart door van der Plas & co ten aanzien van Baybasin wordt van verschillende kanten ter discussie gesteld. In een art. 12 procedure schijnt er bij een eerste oogopslag (kennelijk) al een redelijk vermoeden te moeten bestaan aan enig strafbaar feit. Dat betekent dus dat er hoge eisen gesteld worden aan de concreetheid van een aangifte en dat ontbrak er volgens een aantal mensen nogal aan.
  Uit de verschillende reacties:
  “Baybasin was geen persoonlijk slachtoffer van de verkrachting en het seksueel misbruik van minderjarigen, waarvan hij de justitieambtenaar beschuldigt, zo luidt het oordeel van het Hof. Baybasin kan daarom niet worden gezien als “belanghebbende” in de zin van art. 12 Wetboek van Strafvordering.”

  “Ook vindt het gerechtshof in Den Haag dat de eis onterecht is gedaan, omdat er nooit officieel aangifte is gedaan.”

  Iedere advocaat behoort schijnbaar te weten, dat indien niet aan bovenstaande 2 voorwaarden is voldaan het gerechtshof het verzoek ongegrond zal verklaren.

  In de praktijk schijnt een art. 12 procedure meestal in het voordeel van het OM te werken. Deze kwestie is te politiek; een art. 12 procedure is voor de overheid een gemakkelijke manier om zich in te dekken tegen NIET vervolging. Bovendien is hoger beroep niet mogelijk.

  Ik ben absoluut geen ingewijde in de juridische wereld en heb mijn informatie bij elkaar geschraapt maar ontkom niet aan de gedachte dat van der Plas & Co in deze wat steekjes hebben laten vallen. Wat is uw, ongetwijfeld, professionelere mening?

  Antwoord
 11. mr. drs. BOU

  Geachte Max Delius,
  Noch het Hof, noch het OM hebben het bewijsmateriaal willen inzien. Ik ben nog op zoek naar de uitspraak, daarom kan ik daar weinig over zeggen.

  Maar er is wel degelijk aangifte gedaan. Misschien bedoelt het hof, dat Mustafa Y. nog geen aangifte had gedaan, maar zijn verklaring op video werd zelfs niet bekeken!

  Ook was de art. 12 klacht mijns inziens zeer stevig onderbouwd. Ik heb hem grondig bekeken en beschreven. Maar als niemand zelfs maar de getuigen wil horen, waar gaat het dan over? Tallozen blijken bereid om te verklaren dat hier sprake is van een onterechte veroordeling. Dat loopt van 4 geluidstechnische onderzoeken van de telefoontaps, via een gesprekspartner in die verknipte telefoontaps, tot een politieagent en een voormalig slachtoffertje, beiden verklarend dat Demmink in Turkije een kind had besteld.

  Als u wil weten hoe die klacht onderbouwd was, begin dan hier te lezen!

  Antwoord
 12. Max Delius

  Dank voor uw antwoord; ik volg de zaak op de voet en heb mij dus stevig ingelezen in de loop der jaren, ook uw stukken dien(d)en als informatiebron.

  Dat er geen aangifte is gedaan volgens het gerechtshof kan alleen maar slaan op het feit dat het slachtoffer dit zelf niet heeft gedaan (of zijn gerechtigde plaatsvervanger). Immers men kan geen art.12 procedure aanvangen zonder dat eerst aangifte bij het OM is gedaan.
  Echter het slachtoffer heeft dit niet gedaan, maar Baybasin
  Baybasin was geen persoonlijk slachtoffer van de verkrachting en het seksueel misbruik van minderjarigen, waarvan hij de justitieambtenaar beschuldigt, zo luidt het oordeel van het Hof. Baybasin kan daarom niet worden gezien als ‘belanghebbende’ in de zin van art. 12 Wetboek van Strafvordering. Dit is duidelijk wel de enige harde eis die gesteld wordt bij het indienen van een verzoek om het OM tot vervolging te laten overgaan (art.12 procedure).

  Voor het gerechtshof schijnt dit al voldoende te zijn om de klacht ongegrond te verklaren. De rest van het geleverde bewijsmateriaal doet er dan niet meer toe.

  Antwoord
 13. mr. drs. BOU

  “Baybasin was geen persoonlijk slachtoffer van de verkrachting en het seksueel misbruik van minderjarigen, waarvan hij de justitieambtenaar beschuldigt, zo luidt het oordeel van het Hof.

  Voor het gerechtshof schijnt dit al voldoende te zijn om de klacht ongegrond te verklaren. De rest van het geleverde bewijsmateriaal doet er dan niet meer toe.”

  Baybasin was wel het persoonlijke slachtoffer van de fraude die door het OM werd gepleegd. Ook daar is aangifte van gedaan! Maar ik wil eerst de uitspraak lezen, voor ik tot een oordeel kom.

  Ook ben ik benieuwd wat men gaat doen met de aangifte van Mustafa Y. tegen Joris D. Als die ook in de prullenbak verdwijnt, dan denk ik dat de rapen wel gaar zijn!

  Antwoord
 14. G.Biesma

  Ondertussen verbaas ik mij al nergens meer over in Nederland. Tja als de beste advocaat van Nederland al deze kous over haar hoofd krijgt wat moeten wij dan nog als Nederlanders. Het zijn gewoon Italiaanse toestanden en schaam mij om Nederlander te zijn.

  Antwoord
 15. IFUD of Human Rights

  De Kerk en kinderhandel

  http://mensenrechtenblog.hyves.nl/

  (Je moet ingelog op hyves zijn om alles te kunnen zien)

  De netwerken achter Dutroux (Dutroux zit dan wel vast),het crimineel schaduwsysteem is blijven bestaan.Daarom worden kinderverkrachters niet vervolgd,ook worden priesters die kinderen verkrachten de hand boven het hoofd gehouden.

  Antwoord
 16. Max Delius

  Dank.
  Ik denk dat het zinvol is, alles in overweging nemend, dat Baybasin de aangifte van pedofilie loskoppelt en op de rest inzet. Voor hem persoonlijk geeft dat het beste zicht op een goed resultaat.

  Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

 1. Stan de Jong » Waarom wordt Joris Demmink niet vervolgd? - [...] De term ‘weggejorist’ heeft een nieuwe dimensie gekregen. Vorige week werd bekend dat het Haagse gerechtshof heeft besloten Joris…
 2. NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin en het geheim van de raadkamer - [...] Hof den Haag het beklag van Baybasin op grond van art.12 Sv tegen het niet vervolgen van Joris D.…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

6 − 4 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën