Archief
Artikelen

Baybasin 19
(illustratie: Huseyin Baybasin)

Aan de misdrijven die Baybasin in de schoenen werden geschoven, kwamen ook wat “handlangers” te pas. We resumeren: Nuri Korkut, de heroïne-handelaar uit Istanbul, kende Baybasin niet. Yavuz Yavuztürk is drie maanden lang gemarteld, maar hij bleek onschuldig aan de moord in de theetuin. A.A. Ahmadi zou door Baybasin zijn aangezet tot de (massa)moord in Kentucky. Ilhami Metin waarschuwde Baybasin dat twee Turkse Grijze Wolven naar hem op zoek waren. Volgens het Hof Den Bosch vormen deze mensen samen een criminele organisatie, met Baybasin aan de top. Dat is feit 6.

In de bewezenverklaring staat:

… dat hij in de periode van 22 september 1997 tot en met 27 maart 1998 in Nederland tezamen en in vereniging met anderen heeft deelgenomen aan een organisatie, die mede bestond uit Ilhami Metin, A.A. Ahmadi, Nuri Korkut en Yavuz Yavuztürk, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van moord en wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling en het binnen het grondgebied van Nederland brengen van heroïne en het plegen van strafbare voorbereidingen daartoe, van welke organisatie Baybasin feitelijk bestuurder was.

In de rechtsoverwegingen staat onder 10.6.6 Feit 6 (Criminele organisatie):

Uit de gebezigde bewijsmiddelen komt naar voren dat in casu sprake is van een (duurzaam) gestructureerd samenwerkingsverband waaraan de in de bewezenverklaring genoemde personen feitelijk deelnamen, welk samenwerkingsverband tot oogmerk had het plegen van de in de bewezenverklaring opgenomen strafbare feiten. In de hiërarchische verhoudingen kan Baybasin niet anders worden gezien dan als de man aan de top.

Baybasin vormde samen met anderen een criminele organisatie die in Nederland zijn weerga nauwelijks kent. De slagkracht van deze organisatie blijkt alleen al uit de omstandigheid dat de hierboven genoemde strafbare feiten zich hebben voorgedaan in een korte periode, namelijk van september 1997 tot en met februari 1998. De organisatie hield zich bezig met drugsdelicten en kende daarnaast een geweldsafdeling die zorgde voor de incasso van schulden en voor vergelding. Zolang de zaken goed verliepen, bemoeide de verdachte zich nauwelijks met de dagelijkse gang van zaken, maar bij problemen bleek zijn stem doorslaggevend te zijn. Hij had binnen de organisatie de macht de uiteindelijke beslissingen te nemen en hij had het gezag waardoor anderen aan zijn opdrachten gehoor gaven of wilden geven.

Het niets ontziende karakter van de organisatie waarvan de verdachte de leider was, is een factor die in de overwegingen omtrent de strafmaat een groot gewicht in de schaal legt. De koelbloedige, meedogenloze wijze waarop de verdachte wereldwijd acties van vergelding (c.q. pogingen daartoe) initieerde en regisseerde vraagt om een reactie, die voor de toekomst uitsluit dat hij nog ooit de gelegenheid krijgt, om op een dergelijke wijze over de levens van anderen te beslissen. Dat alleen al rechtvaardigt naar het oordeel van het hof het opleggen van een levenslange gevangenisstraf. Daarbij komen nog argumenten van generaal preventieve aard en van normbevestiging. Dat laatste argument, waarvan de advocaat-generaal heeft benadrukt dat dit voor hem het meest important is, betekent in dit geval dat duidelijk moet worden gemaakt, dat iemand voor wie het leven van anderen van geen waarde is, het recht heeft verspeeld om nog langer in de vrije samenleving met die anderen te verblijven.

Tot zover het Hof Den Bosch. Wanneer we dit lezen, dan rijst toch wel de vraag of deze drie Raadsheren soms behoorden tot de betrokkenen in het complot tegen Baybasin. Zo niet, dan zouden ze onmiddellijk moeten terugtreden wegens verregaande incompetentie! Een dergelijk vonnis is bedroevend, diep en diep treurig!

Het klaagschrift klaagt over het niet vervolgen door het OM van Joris Demmink, Hans Hillenaar en alle andere betrokkenen (N.N.), ter zake van:
uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving, alsmede van alle overige jegens klager sinds 1995 in en buiten Nederland gepleegde misdrijven in het kader van bovenvermeld complot, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) meineed (art. 207, lid 2), valsheid in geschrifte (artt. 225 jo. 226) en 227), wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 368, lid 1 sub 2) schending van geheimen en andere ambtsmisdrijven, misdrijven tegen het leven gericht en mishandeling;
deelneming aan een criminele organisatie die tot oogmerk had en heeft het plegen van misdrijven jegens klager, als strafbaar gesteld in art. 140 jo. 44 WvSr, gepleegd vanaf 1995 tot heden, in Nederland, Turkije, Duitsland en Engeland;

Deze klacht is o.a. gebaseerd op de verklaring van het ex-hoofd van politie van Istanbul, Necdet Menzir, oud Turks Minister van Staat en Transport. In een schriftelijke verklaring van 11 december 2007, bevestigd in een op video vastgelegd interview op 11 januari 2008, schrijft Burhan Kazmali dat Menzir hem het volgende heeft verteld:

“Wij hadden de zaak Baybaşin als één geheel aangepakt. (—) Op de telefoons van Hüseyin Baybaşin, zijn familieleden en de kring om hen heen waren inmiddels taps aangesloten. Deze werkzaamheden waren in die periode niet rechtmatig. Er bestond namelijk geen rechterlijke beslissing of iets dergelijks voor. Blijft over dat Ferruh Tankuş en Emin Aslan ieder afzonderlijk samenwerkten met de Nederlandse Internationale Onderzoeks Eenheid, het Interregionale Recherche Team, de Nederlandse politie en het ministerie van Justitie (—) — Turkije verstrekte alles wat men had tegen Hüseyin Baybaşin, zelfs de kleinste informatie, aan Nederland. Er hebben met betrekking tot Hüseyin Baybaşin wel zo veel verzoeken om technisch onderzoek plaatsgevonden dat zelfs de doodgewone dagelijkse gesprekken naar Nederland en naar de politie of gerechtelijke autoriteiten van andere landen die daarom vroegen, werden toegestuurd.

Ik ben er nog steeds niet achter wat Emin Aslan en Ferruh Tankuş met de zaak Baybaşin te maken hadden. Zij hebben beiden bijzondere inzet getoond. Er is veel geld als beloning gegeven. Volgens mij zijn er, zonder dat er echt serieus bewijs en bewijsstukken waren, slechts telefoongesprekken, enkele beelden en documenten met betrekking tot het onderzoek aan de zeer regelmatig langskomende Nederlandse politie gegeven. Het is mij nog steeds niet duidelijk hoe het hen is gelukt om deze man op grond van telefoongesprekken levenslang gevangen te laten nemen. Wat mij betreft is de Nederlandse Internationale Onderzoeks Eenheid, het Interregionale Recherche Team absoluut fout voorgelicht.

ÖZER ÇİLLER pleegde te zeggen dat Baybaşin niet naar Turkije zou moeten komen. Dat was ook zijn eis voordat Baybaşin in Nederland werd opgepakt. Trouwens, enige tijd na deze besprekingen is de operatie in Nederland aangevangen. Ferruh Tankuş was, na zijn opleiding in het buitenland, bewust op de narcoticadienst geplaatst, op instigatie van de Directeur Generaal en uiteraard het Ministerie. Hij zei dat alles wat hiervoor nodig was, moest worden gedaan. Çiller had veel meer intensieve gesprekken met Mehmet Ağar, Tankuş en Aslan. De gekruiste armen werden in werking gesteld.

Een ander argument om het apparaat op te stoken was het idee dat Baybaşin de PKK zou helpen, dat hij MED TV ondersteunde, omdat bij het apparaat bekend was dat Baybaşin met zijn organisatie reclame maakte voor dat TV-kanaal. Emin Aslan en Ferruh Tankuş, maar in het bijzonder Aslan, gingen Baybaşin op een overdreven intensieve wijze volgen.. Wat mij betreft, ik wil niemand vals beschuldigen, ik wil ook niet te ver gaan, maar in die jaren hebben politici en een aantal belanghebbende kringen met groothandelaren in drugs samengewerkt om Baybaşin de pas af te snijden. Dit was de meest effectieve weg om deze persoon de pas af te snijden en dat is hen ook gelukt. Stelt u zich eens voor, de officier van justitie van een land, speciaal opgeleide politiemensen, komen naar Turkije, zij laten de paarden rennen zoals zij dat willen, ons apparaat werd gebruikt voor een aantal van hun wensen en wij stonden erbij en keken er naar. (—)

FERRUH TANKUŞ had in de operatie Baybaşin een speciale taak. Hij was met veel bevoegdheden toegerust. Hij werkte met een voortreffelijk team. Ferruh Tankuş, die onderzoek deed, waarde hechtte aan de telefoontaps en camera-observaties liet verrichten in de zaak tegen Hüseyin Baybaşin, heeft zo’n 21 maanden gefungeerd als Directeur van de Narcotiadienst in Istanbul. Tankuş en E. Aslan zijn experts in hun taken in hun beroep. Zij zijn zeer goed opgeleid. De Staat heeft veel geld uitgegeven voor hun opleiding in het buitenland. Tankuş is nadat hij de buitenland-opleidingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken had afgemaakt op deze functie gezet. Misschien is hij voor een korte periode ook nog wel belast geweest met andere werkzaamheden, maar bij mijn weten heeft dat niet lang geduurd. Daarna werden voorbereidingswerkzaamheden verricht voor de grote operaties. De ruwe informatie was merkwaardig en er werd begonnen met het omzetten van die merkwaardige informatie in ruwe informatie. In de zaak Baybaşin werden de telefoontaps, zonder de resultaten uit de inhoud daarvan af te wachten, doorgegeven aan de toenmalige Algemeen Directeur, en vervolgens zie je die informatie terug in de handen van de politieke arena. Ik was stomverbaasd, ik voelde dat er een wespennest achter zou kunnen zitten en ik heb mij op afstand gehouden.

DAN KOMEN WE aan de zaak J. Demmink… De naam van die man heb ik erg vaak gehoord. Ik kan me de exacte datum niet meer herinneren maar in die jaren verzorgde onze veiligheidsdienst zijn beveiliging… In het verleden, ook al voor de jaren 1995, hoorde ik af en toe dat hij weer in Turkije was geweest. Ik vermoed dat hij een nauwe band met Turkije had, maar wij konden niet weten wat zijn bedoelingen waren, ik wilde het ook niet weten. Voor zover ik weet is het wel zo dat hij onderzoek deed in de zaak Baybaşin en dat hij zich bezighield met onderzoek naar diens bezit en vermogen in Turkije en de plaats waar zijn roerende en onroerende bezittingen zich bevonden. Op dit moment wil ik geen namen noemen maar hij schijnt gesprekken te hebben gevoerd met de politici van destijds, leiders op het hoogste ministeriële niveau en met een aantal mensen van de MIT. Zelfs als tussen onze collega’s, die inmiddels uit de organisatie zijn omdat zij zijn gepensioneerd of die zijn overgeplaatst naar andere plaatsen, deze onderwerpen af en toe ter sprake kwamen, stelden wij elkaar de vraag wat die J. Demmink toch van plan was en waarom hij zich toch zo van nabij met Turkije bezig hield. Ik wil mij hier ook niet al te veel in verdiepen want de waarnemingen waren vaak niet erg chic, het ging om zaken die niet zouden moeten gebeuren. Maar helaas hebben sommige collega’s binnen onze organisatie voor deze persoon een aantal diensten verricht, u mag ze zelf benoemen. Zelfs in die jaren spraken wij al van een ’PEDOFIEL’, mijn opvoeding staat mij niet toe om dit uit te spreken. Ik heb hem trouwens maar een of twee keer gezien en kort met hem gesproken (—)

Bekend was dat Demmink, wiens naam in Turkije in verband werd gebracht met seksschandalen, in de jaren 1995 tot 2000 met gebruikmaking van verschillende namen in Turkije is geweest. (het verhullen van iemands werkelijke identiteit is iets dat om veiligheidsredenen wel vaker gebeurde) De politie in Istanbul verleende hem vanzelfsprekend beveiliging, zowel bij zijn officiële als ook bij zijn niet officiële bezoeken. Met die zaken hield de afdeling beveiliging zich bezig. Wij deden het nodige voor zijn officiële- en zijn privé-bezoeken. Demmink was ook nauw betrokken bij de zaak Baybaşin. Ik had gehoord dat Tansu Çiller diverse malen met het Nederlandse Ministerie van Justitie heeft gesproken. Het heeft uiteraard een behoorlijke schok veroorzaakt dat Baybaşin de naam van Tansu Çiller in verband bracht met de drugshandel. Maar ik ben zelfs niet in staat om te beoordelen of deze uitspraak op waarheid berust of niet. Maar kijk, ik zal iets zeggen, ik weet niet of dit juridisch mogelijk is of niet. De besprekingen tussen Ferruh Tankuş en Demmink, Tankuş en Hillenaar en alle besprekingen met de buitenlandse politiemensen die vanuit Nederland naar Turkije zijn gekomen, zijn opgenomen op geluidsbanden met de bedoeling dat ze later zouden kunnen worden ontcijferd. (—) Dit is wat ik te zeggen heb.”

Deze verklaring van Necdet Menzir geeft inzicht in de namen van de belangrijkste Turkse handlangers. Ook Officier van Justitie Hans Hillenaar wordt met name genoemd. Joris Demmink is de man aan de top, de feitelijke bestuurder van een criminele organisatie die in Nederland zijn weerga nauwelijks kent. De slagkracht van deze organisatie blijkt alleen al uit de omstandigheid dat de hierboven genoemde feiten zich hebben voorgedaan onder het mom van gerechtigheid, oftewel Nederlandse Justitie!

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

4 Reacties op “Baybasin en de criminele organisatie”

 • John:

  ‘O gij, die sneller schrijft dan God kan denken’, schreef de dichter Adriaan Roland Holst over Simon Vestdijk. Iets dergelijks geldt voor jou, Bou. Mijn complimenten!

  Een opmerkelijke passage: ‘Tot zover het Hof Den Bosch. Wanneer we dit lezen, dan rijst toch wel de vraag of deze drie Raadsheren soms behoorden tot de betrokkenen in het complot tegen Baybasin. Zo niet, dan zouden ze onmiddellijk moeten terugtreden wegens verregaande incompetentie!’

  Ik ben bang dat dit nu juist een van de belangrijkste redenen is dat er helemaal NIETS gebeurt. Hirsch Ballin is bang om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken, omdat hij dan naar alle waarschijnlijkheid een groot aantal mensen van het OM en de rechtspraak op non actief zal moeten zetten – zo niet zal moeten vervolgen. Om van zijn eigen hoogste ambtenaar nog maar te zwijgen. Ooit zal het echter als een boemerang op hemzelf – en zijn al even laffe en hypocriete voorganger Donner – terugslaan.

 • Beste John, dank voor het compliment, maar ik schrijf zelf niet zo veel. Ik heb slechts een uittreksel gemaakt van de stukken. Gewoon een kwestie van sorteren, knippen en plakken!

  Als het Hof, bestaande uit drie Raadsheren, gesprekken over het kopen van auto’s klakkeloos vertaalt in het aanzetten tot een (massa)moord, om vervolgens een aantal mensen die volstrekt niets met elkaar te maken hebben te bombarderen tot een criminele organisatie, wat moet ik daar dan van denken?

  Uit de verklaring van Necdet Menzir blijkt dat er wel degelijk sprake was van een criminele organisatie! En natuurlijk zou men dit graag opnieuw in de doofpot stoppen, maar de stukken liggen niet alleen bij de geëigende instanties, ze staan op internet. Iedereen kan meelezen en ik hoop dat heel veel mensen dat ook zullen doen!

 • […] probleem? Ook Duitsland en Engeland waren immers betrokken bij het complot. Laten we daarom nogmaals kijken naar de verklaring van het ex-hoofd van politie van Istanbul, Necdet Menzir, oud Turks Minister van […]

 • Hmm!.. Finaly some of u from Holland interested 2 learn something about ur politician. As kurds in Turkey we knew 15 year ego what is happend between Turkish Government and The Netherlands. Many Kurdish Intellectuels (filosopher, Doctors, Teachers ea) killed by this organisation. Baybaşin is the person who gave dirty dolars 2 Tansu Çiller for presidentshp company. Tansu Çiller en Özer Çiller r citizens of USA. JITEM+Grey Wolfs not only killed many Kurdish intellectuels, but they killed many Kurdish drugs barons. They capture drug traffic in their hand. The case of ERGENEKON is now populer in Turkey. But it’s just a top of Iceberg. And bleave never the “really guilty” top officials&politician will be jadge in this case.
  We still know that “Corrupt Dirty Turkish State” can newer live without helps of his western partners. And how about Piet Hein Donner? Does some 1 can search his “friendship” whith Turkish Muslim Fundamentalists?? Can some1 search how far his relationship with Islamic Fundementalist Organisation???
  I wish a free (but really free) days for u Dutch civil ppl. I hope that 1 day u datch ppl also can understand our Kurdish Freedom Fighting against these corrupt governments…

  With my best wishes!!

Laat een reactie achter