Archieven

Baybasin, heroïne, twee Roemenen en Nuri Korkut


(illustratie: Huseyin Baybasin)

Om Baybasin achter de tralies te krijgen, zijn valse telefoontaps niet voldoende. Er moeten ook wat misdaden in scène worden gezet. In Nederland was de organisatie in handen van officier van justitie mr. H.M.P. Hillenaar en de uitvoering lag bij het IRT Noord en Oost Nederland. In Turkije lag de organisatie bij Ferruh Tankus, de toenmalige chef van de narcotica-brigade. De eerste “misdaad” van Baybasin, die in de stukken feit 4 wordt genoemd, was een heroïnesmokkel. Twee Roemenen, Ilie Priescu en zijn maat, werden op 9 januari 1998 aan de grens van Erdine in Turkije gepakt met ruim 2 kilo heroïne. Die hadden ze gekocht in Istanbul, bij Nuri Korkut. Maar wat heeft dat te maken met Baybasin? Die verbleef immers in Nederland?

In de uitspraak van het Hof Den Bosch staat in het verweer onder punt c:
Gelet op de getuigenverklaringen van de officier van justitie Mr. H.M.P. Hillenaar en de teamleider van IRT-Noord en Oost Nederland, Ferdinand Johannes Reuvers, begon het onderzoek officieel vanaf 26 februari 1998. Volgens de CID-officier van justitie was dit al vanaf 1 februari 1998. Uit de stukken blijkt echter dat op 7 januari 1998 al aan Turkije werd medegedeeld dat Ilie Priescu Turkije zou binnen reizen om heroïne te kopen.

Volgens de verdediging van Baybasin komt de tip dat Ilie Priescu en zijn maat op weg waren naar Istanbul om heroïne te kopen op 7 januari uit Nederland! Ferruh Tankus wacht tot de Roemenen heroïne hebben gekocht en op 9 januari worden ze opgepakt bij de grens.

Het Rapport Langendoen (pdf) citeert het EK Rappor:

Twee Roemenen, die bij de grenspost Kapıkule bij Edirne worden aangehouden met 22 kilo heroïne worden, zonder dat daar een officieel bevel voor is, met grote spoed naar İstanbul overgebracht. Deze Roemenen, die geen Turks spreken, worden daar verhoord door een politieagent. Ten gevolge van ingesteld onderzoek blijkt naderhand dat de politieagent, die zijn handtekening onder het proces-verbaal zette als tolk, helemaal geen Roemeens kent. De Roemenen verklaren later dat zij hun in het Turks gestelde verklaringen moesten tekenen, maar dat zij Baybaşin helemaal niet kennen.

De in Edirne opgepakte Roemenen zijn in allerijl naar Istanbul afgevoerd. Daar hebben zij het huis van Nuri Korkut aangewezen als de plaats waar de drugs te vinden waren. Dit dossier is ook toegevoegd aan het strafdossier van Baybasin door het Nederlandse Openbaar Ministerie en door de politie-eenheid Noord-Oost. Ferruh Tankus heeft voordat hij de informatie aan het Turkse Openbaar Ministerie heeft gegeven, alle informatie doorgespeeld naar Nederlandse overheidsinstanties. Aan dit dossier zijn een aantal verklaringen toegevoegd die onder druk zijn afgelegd, en dat was bij de Nederlandse instanties bekend. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Turkse instanties op een verkeerd spoor zijn gezet.

In de uitspraak van het Hof den Bosch staat in de bijzondere overwegingen omtrent het bewijs, onder 10.4: De verklaring van Ilie Priescu voor zover inhoudende dat Nuri Korkut belt met verdachte en dat hij, Ilie Priescu, toen ook met verdachte, die hij kent, heeft gesproken, welke conversatie naar ‘s Hofs oordeel correspondeert met tapgesprek A-6-103 De verklaring van Ilie Priescu werd door het Hof als bewijs gebruikt, samen met een telefoontap! Hoe die taps tot stand kwamen, weten we reeds…

Het klaagschrift gaat op p. 37 – 40 vrij uitgebreid op deze zaak in:

In de heroïnezaak acht het hof bewezen dat Baybasin ter voorbereiding en bevordering van de import van 20 kilogram heroïne binnen het grondgebied van Nederland heeft getracht anderen tot het plegen van dit feit te bewegen. Dit zou zijn gebeurd door het geven van instructies aan en het leggen van contacten met zich in Turkije bevindende personen, die aldaar voor betrokkenheid bij heroïnehandel werden gearresteerd en berecht. (—)

De verklaring van X1 schetst een onthullend beeld over de samenwerking van de Nederlandse politie met de Turkse politie in de ‘set up’ in deze zaak. Hij verklaarde hierover letterlijk tegenover de advocaat Aytekin:

“Er is nog iets waarover ik wetenschap heb, namelijk het volgende; er is een schrijven van de Narcoticadienst, waarin de naam van Hüseyin Baybaşin werd genoemd, dat al voordat het naar de met deze zaak belaste instantie, het Tribunaal voor Staatsveiligheid werd verzonden, naar de Nederlandse instanties is gezonden. Er werd toen een groep gevolgd waarin zich ook buitenlanders bevonden in verband met een zaak waarin ook de persoon genaamd Nuri Korkut voorkwam. De werkzaamheden met betrekking tot deze zaak zijn van het begin af aan samen met de Nederlandse autoriteiten uitgevoerd. In het kader van deze werkzaamheden ben ik er getuige van geweest dat de Nederlandse autoriteiten, waarvan bekend was dat zich onder hen een officier van justitie, politiemensen en functionarissen van de inlichtingendienst bevonden, naar Turkije kwamen en dat zij de stand van zaken evalueerden en zelf werkzaamheden uitvoerden. Mij is bekend dat de politiemensen die kwamen verbonden waren aan de Eenheid Noord en Oost Nederland.

(—) Voor de aanhouding van Hüseyin Baybaşin zijn in dezelfde zaak waarin in Edirne Roemenen zijn aangehouden, en is in Istanbul een persoon genaamd Nuri Korkut aangehouden in verband met drugs. Mijn hoofdcommissaris heeft de hele nacht verklaringen zitten opstellen; mijn directe chef Hüdai Sayın heeft de Roemenen en Nuri Korkut gedwongen ze te ondertekenen. Wij zouden de verklaring gaan opnemen. We waren op zoek naar een tolk. Toen zagen we dat onze hoofdcommissaris en onze chef de Roemenen en Nuri Korkut, nog voordat een tolk was gearriveerd, de door henzelf opgestelde verklaringen zelfs al hadden laten ondertekenen. En dat terwijl de Roemenen met geen enkel woord over Hüseyin Baybaşin of over een andere Baybaşin hadden gesproken. De Roemenen hebben alleen het huis aangewezen waar Nuri Korkut hen naartoe had gebracht, dat is alles. We communiceerden trouwens in het koeterwaals met de mannen. Ook Nuri Korkut heeft de naam van Hüseyin Baybaşin niet genoemd. De Roemenen hadden trouwens al zoveel slaag gehad voordat zij het huis van Nuri Korkut aanwezen dat zij van angst niet meer konden praten.

Op 30 mei 2005 heeft Ilie Priescu een verklaring afgelegd over zijn verhoren in de zaak in Turkije in 1997 en 1998 in aanwezigheid van de Nederlandse rechter-commissaris in de zaak Jocic/OM. Priescu legde in dit verhoor aan de rechter-commissaris uit, dat hij indertijd voor ene Bolban uit Belgrado heeft getracht heroïne in Turkije op te halen. Hij benadrukt in zijn verhoren nooit iets te hebben verklaard over betrokkenheid van Baybasin bij dit heroïnetransport. Dat de heroïne voor Baybasin bestemd zou zijn geweest, ontkent hij. Hij is indertijd echter verschrikkelijk gemarteld en gedwongen te ondertekenen wat de Turkse politie in de verklaring had gezet. Als daar in staat dat de heroïne bestemd was voor Baybasin, moet dat door de Turkse politie in de verklaring zijn gezet, volgens Priescu. Letterlijk zei hij hierover op 30 mei 2005 via de aanwezige tolk:

“Roemeense tolk: Elke verklaring die de politie hem heeft voorgelegd nadat hij was gemarteld, die waren allereerst in de Turkse taal en niemand heeft die voor hem vertaald, vervolgens heeft hij getekend, maar wist niet wat er in die verklaringen stond. En wie zou het in zijn hoofd hebben gehaald een dergelijke verklaring niet te tekenen na gemarteld te zijn?”

De waarnemingen van zowel de bij de verhoren aanwezige politieman X1, als de arrestant Priescu zelf alsmede de beschrijving van het gebeuren in het Aanvullend Rapport worden tot slot ook nog eens bevestigd door de hoge politiefunctionaris en politicus Necdet Menzir, oud Directeur van Politie van Istanbul. Kazmali verklaarde op 11 januari 2008 dat hij Necdet Menzir kennis had laten nemen van de anonieme verklaring van X1. Menzir heeft hem toen meegedeeld meer dan 50 % te kunnen bevestigen van wat de anonieme politieman door Aytekin aan het papier had laten toevertrouwen. Daarnaast bleek hij ook persoonlijk kennis te hebben over de gang van zaken van deze heroïnezaak welke beweerdelijk aanving met de arrestatie van enkele Roemenen aan de Turkse grens in Edirne. Menzir zei er het volgende over volgens Kazmali:

“Nu ik er aan denk, wil ik u ook wijzen op het voorval bij Kapikule in Edirne, namelijk de zaak van de 22 kilo heroïne die daar zijn onderschept, was ook een raadsel. Er zijn verklaringen opgenomen van Roemenen die geen Turks kennen. Er is de mannen een stuk voorgelegd, ze hebben gezegd dat ze moesten ondertekenen en zij hebben het ondertekend. Als U de politiefunctionaris die de vertaling heeft gemaakt zoudt kunnen achterhalen en met hem/haar zou spreken ben ik ervan overtuigd dat die ook verschillende dingen zou kunnen vertellen. Op het stuk is een handtekening gezet alsof het naar het Roemeens was vertaald en dat stuk is met spoed naar het Nederlandse Ministerie van Justitie gestuurd. De politie was niet eens in staat om een Roemeense vertaling te maken, degene die het zou vertalen zou beëdigd moeten zijn.”

Tot zover het klaagschrift. Het Hof Den Bosch zegt in overweging 7.4 ad g:

Dat verklaringen afgelegd in de heroïnezaak zouden zijn verkregen door dwang en marteling kan, voor zover deze stelling al juist zou zijn, het openbaar ministerie niet worden aangerekend, nu die verhoren hebben plaatsgevonden in Turkije en zijn afgenomen door Turkse politieambtenaren. Ter terechtzitting is niet aangevoerd of aannemelijk geworden dat door of vanwege het openbaar ministerie opdracht zou zijn gegeven om getuigen te martelen of onder druk te zetten of dat het openbaar ministerie wist of redelijkerwijs had moeten weten dat de betreffende getuigenverklaringen door marteling of dwang waren verkregen.

Dit arrest werd gewezen door Mr. J.M.W.M. van den Elzen als voorzitter, en Mrs. H. Eijsenga en W. van Nierop als raadsheren. Zouden zij het Klachtschrift van Mr. Adèle van der Plas al hebben gelezen? Want hun veroordeling van Baybasin tot een levenslange gevangenisstraf berust op list en bedrog, maar ook op marteling en dwang!

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën