Archieven

De geschiedenis van de Islam

Omstreeks 600 AD was het Arabische schiereiland dun bevolkt en de bewoners leefden in stamverband. Geen van de grote rijken uit de geschiedenis had dit gebied ooit veroverd. Door de uitgestrekte woestijn liepen karavaanwegen en langs de kusten lagen havensteden, maar de bewoners waren deels nog nomadisch. Een belangrijke stad was Mekka, waar zich de Zwarte Steen bevond die uit de hemel was gevallen. In de oudheid aanbad men de hemel en de planeten werden beschouwd als goden, deze meteoriet was dus afkomstig van de goden. Vandaar dat die steen zo heilig was!

Mekka was een handelsstad waar karavaanwegen samenkwamen. Rond de Zwarte Steen, die in het heiligdom Ka’aba lag, was een belangrijke cultus ontstaan. Omstreeks 620 begon een Arabische handelaar genaamd Mohammed in Mekka het monotheïsme te prediken: de Islam. In deze religie zijn duidelijk elementen terug te vinden van het Christendom en het Jodendom, maar de Islam bevatte geen wonderlijke dogma’s, zoals de Heilige Drie-eenheid of de komst van de Messias, de leer was vrij eenvoudig te begrijpen. Toch was men in Mekka niet blij met deze nieuwe leer. Mohammed was getrouwd met Khadija, een weduwe die veel ouder was dan hij. Na haar dood vertrok hij in 622 naar Jatrib, het huidige Medina. Daar dreigde een stammenoorlog uit te breken, maar Mohammed wierp zich op als bemiddelaar en verwierf zich aldus aanhang in de stad. In 630 veroverde hij Mekka, maar hij ging niet over tot de gebruikelijke plundering, waarna zijn aanhang groeide.

Na de dood van Mohammed in 632 ontstond er een machtsstrijd tussen Abu Bakr, de vriend en schoonvader van Mohammed, en Ali, de neef en schoonzoon van Mohammed. Abu Bakr won de strijd, maar de volgelingen van Ali legden zich er niet bij neer. Volgens de Shi’iten was Ali door Mohammed tot opvolger benoemd, waardoor het gezag op hem overging. De Soennieten gaan er van uit dat Mohammed geen opvolger heeft. Voor hen gelden alleen de Koran en de Hadith, de overlevering van uitspraken en daden van Mohammed. Het belangrijkste verschil is gelegen in de vraag hoe groot de macht van de imam is. Voor de Shi’iten geldt zijn woord als wet, maar volgens de Soennieten is hij slechts de voorganger in het gebed. De Shi’itische leer wordt aangehangen in Iran en een deel van Irak. De meeste moslims, ook in Nederland, zijn Soennieten.

Onder leiding van Abu Bakr (632-634) werd de Islam verder verspreid. In de twee jaar dat hij kalief was, bekeerde hij alle Arabische stammen tot de Islam. Hij werd opgevolgd door Omar (634-642), die in snel tempo Palestina, Syrië, Mesopotamië en Egypte veroverde. Omar werd vermoord en Oethman (642-656) volgde hem op. Deze kalief veroverde Perzië en Cyprus. Zo ontstond binnen een zeer korte tijd een groot Arabisch Rijk.

Deze veroveringen verliepen zo snel, omdat het Perzische en het Byzantijnse Rijk door onderlinge oorlogen waren verzwakt. In 607 waren de Sassaniden het Byzantijnse Rijk binnengevallen. Ze veroverden Syrië, Palestina en Egypte, trokken Anatolië binnen en bereikten zelfs de Bosporus, maar de Byzantijnse legers verwoestten intussen Perzië. Beide rijken kwamen met grote verliezen uit de oorlog en in Perzië brak daarop een burgeroorlog uit. In Egypte, Palestina en Syrië verzette de bevolking zich tegen de hervormingen (lees hoge belastingen) van het Byzantijnse Rijk die volgden op deze oorlog. De Arabische legers werden door hen als bevrijders verwelkomd.

Een documentaire van PBS in drie delen gaat over de geschiedenis van de Islam. Het eerste deel vertelt over het leven van Mohammed en de snelle opkomst van het Arabische Rijk.

Islam, Empire of Faith: The Messenger duurt 55 minuten.

In 656 werd Oethman opgevolgd door generaal Moe’awija, de gouverneur van Syrië en lid van de machtige clan der Omajjaden. Hij stichtte een dynastie in Damascus, waardoor de hoofdstad van het Arabische Rijk nu niet langer in Arabië lag. De Omajjaden breidden het rijk nog verder uit, langs de Afrikaanse kust van de Middellandse zee tot en met Spanje en zelfs Frankrijk, waar ze in 732 door Karel Martel bij Poitiers werden verslagen en teruggedreven tot over de Pyreneeën. Ze veroverden ook heel India en ze bestuurden het rijk als een theocratie. In 749 werd vrijwel het hele geslacht der Omajjaden uitgemoord door de Abbasiden, waarna het rijk uiteenviel in verscheidene kalifaten.

Het kalifaat der Abassiden regeerde vanuit Bagdad over een rijk dat zich uitstrekte over het huidige Pakistan, Afghanistan en Turkmenistan tot het Aralmeer. Ten noorden daarvan lag het uitgestrekte gebied van de Turkse nomaden. Het Abassidenrijk omvatte ook Iran, Irak, Syrië, Palestina, Egypte, Libië en het Arabische Schiereiland. Een overlevende prins der Omajjaden was naar Spanje gevlucht, waar hij een kalifaat stichtte. In Marokko en Tunesië ontstonden eveneens zelfstandige kalifaten. De Hadj, de verplichte bedevaart naar Mekka, stimuleerde de handel en het contact tussen alle kalifaten.

In Bagdad ontstond al snel een hoge beschaving. Haroen al Rashid (766-809) stichtte er een bibliotheek, het Huis van Wijsheid, en men begon alle mogelijke boeken vertalen, vanuit het Grieks, Aramees en Sanskriet in het Arabisch. Geleerden gebruikten deze kennis om nieuwe kennis te verwerven en hun instelling was praktisch. De ontwikkeling van de wetenschap, maar ook van de ambachtelijke en technische vaardigheid, bereikte een ongekend hoogtepunt. De tolerantie tegenover Joden en Christenen was groot, zij werden beschouwd als “mensen van het boek” en zij hoefden zich niet te bekeren tot de Islam.

Europa verkeerde in deze tijd in de duistere Middeleeuwen. Het Christendom was daar zeer intolerant en het stond bol van het bijgeloof. De technische kennis was gering en de armoede was groot. Tegen Moslims en Joden koesterde men wantrouwen, maar de weg naar Jeruzalem was veilig, Christelijke pelgrims werden doorgelaten en Christelijke heiligdommen beschermd. Het wantrouwen tegen Moslims vond geen houvast in de realiteit. Dat veranderde toen Hakem, de kalief van Caïro, in 1009 de Heilige Grafkerk in Jeruzalem verwoestte. Dit leidde tot grote verontwaardiging in de Christelijke wereld.

Vanuit de steppen van Azië drongen in deze periode Turkse nomaden Perzië binnen, de Seltsjoeken, die zich hadden bekeerd tot de Islam. In 1055 veroverden zij Bagdad en namen het bestuur over, de Abbasiden regeerden nu nog slechts in naam. Het rijk der Seltsjoeken viel al snel uiteen in kleinere kalifaten. Vervolgens drongen de Turken Klein Azië binnen, waarop de keizer van Byzantium de hulp inriep van Rome. In 1095 riep paus Urbanus II zijn gelovigen op tot de eerste Kruistocht. In 1099 veroverden de kruisvaarders Jeruzalem, waar ze de bevolking volledig uitmoordden. Daarna bouwden ze een aantal stevige kastelen, waar ze bijna een eeuw zouden blijven, maar in het uitgestrekte gebied van de Islam bleef hun aanwezigheid een marginaal verschijnsel.

Saladin, de vizier van Egypte, verklaarde zich onafhankelijk van de Seltsjoeken en begon de omringende gebieden te veroveren. In 1187 versloeg hij de Kruisvaarders en heroverde Jerusalem. Vanuit de Russische steppen trokken nu de Mongolen richting Bagdad. Onder leiding van Dzjengis Khan had deze woeste stam in 1225 Perzië reeds veroverd en in 1258 veroverden ze Bagdad. Ze verwoestten de stad volledig en men schat het aantal doden op 800.000. Ze plunderden alles van waarde en staken de bibliotheek in brand, maar eenmaal in het hart van het beschaafde land der Moslims, bekeerden ze zich tot de Islam. Het tweede deel van de documentaire gaat over Bagdad en de beschaving die daar bloeide, tot de stad in 1258 werd verwoest.

Islam: Empire of Faith: The Awakening duurt 52 minuten.

In militair opzicht waren de Kruistochten geen succes. Twee eeuwen lang probeerden de Christenen tevergeefs Jeruzalem te behouden en te heroveren. Dit leidde echter tot contact met de hoge beschaving der Islam. In Europa werden talloze vindingen ingevoerd, die in die tijd in de Islamitische wereld in gebruik waren. De schoorsteen kwam in de plaats van het rookgat in het dak; watermolens, windmolens en katrollen vervingen de spierkracht; er werden kathedralen gebouwd en universiteiten gesticht; de leesbril kwam in gebruik en zo voort. De handel floreerde en omstreeks 1300 was de cultuur in Europa opgeleefd. Alleen de intolerantie van de Kerk van Rome was nog altijd groot, tegen ketters werd meedogenloos opgetreden. In 1337 raakten Engeland en Frankrijk met elkaar in oorlog en tot 1453 zou vrijwel heel Europa in deze Honderdjarige oorlog worden meegesleept. Het klimaat werd kouder, oogsten mislukten en omstreeks 1350 stierf een derde van de bevolking aan de pest. Omstreeks 1450 was de bevolking van Europa weer verzonken in armoede, onwetendheid en bijgeloof.

In Noord Spanje hadden de Christenen in de loop der eeuwen de Moslims verjaagd en weer koninkrijkjes gevestigd. Twee daarvan zouden belangrijk worden: Aragón en Castilië. Door het huwelijk van Isabella I van Castilië met Ferdinand II van Aragón werden deze verenigd. In 1492, het zelfde jaar dat Columbus Amerika bereikte, heeft dit Katholieke Koningspaar de laatste Moorse sultan, Boabdil, verjaagd uit Granada. In Spanje werd de Islam nu verboden, Joden en Moslims werden gedwongen om zich te bekeren. Veel Moslims weken uit naar Marokko en de Joden vluchtten naar Portugal, waar iets meer vrijheid heerste dan in Spanje. Terwijl de Moslims in Spanje steeds meer terrein verloren, kwam de Islam via de Balkan Europa binnen.

De Turken hadden in Klein Azië reeds talloze staatjes gevestigd. Omstreeks 1280 veroverde Osman I een gebied niet ver van Constantinopel. Zijn opvolgers verenigden de Turkse staatjes en ze veroverden steeds meer grondgebied. Alleen Constantinopel leek een onneembare veste. De Ottomanen staken over naar de Balkan en langzaam maar zeker rukten ze op naar de Donau. Nadat ze de Balkan hadden veroverd, belegerden ze Constantinopel, het laatste restant van het Byzantijnse Rijk. Dank zij de uitvinding van het kanon kon Mehmet II de stad in 1453 veroveren. De Hagia Sophia werd nu een moskee en Constantinopel werd de hoofdstad van het Ottomaanse Rijk, dat tot 1917 zou blijven bestaan. Het derde deel van deze documentaire gaat over de opkomst en de glorietijd van het Ottomaanse Rijk.

Islam: Empire of Faith: The Ottomans duurt 53 minuten.

16 Reacties

 1. John

  ‘Dit leidde echter tot contact met de hoge beschaving der Islam. In Europa werden talloze Islamitische vindingen ingevoerd.’

  Beste Bou, in je enthousiasme over de islam ga je wel erg ver. De windmolen stamt – voor zover we dat kunnen reconstrueren – uit China en is uiteindelijk via (het pre-islamitische) Perzië richting Europa gekomen. De eerste watermolens dateren al uit 350 voor Christus uit India. De oude Grieken en Romeinen maakten eveneens al gebruik van waterkracht om molens aan te drijven. Met de islam heeft dit alles dus weinig van doen.

  Schoorstenen kenden ook de Romeinen ook al. Het lijkt waarschijnlijk dat deze gewoonte in het Midden Oosten nog bestond, toen dit door de Arabieren werd veroverd. Ook aan deze uitvinding is dus op zichzelf weinig ‘islamitisch’.

  De bouw van kathedralen hangt volgens sommige theorieën wel samen met een vondst van de Tempeliers (tijdens de kruistochten) in het Heilig Land, maar de aangetroffen voorschriften (o.a. met het oog op de verhoudingen) hadden waarschijnlijk betrekking op de aloude Tempel van Salomon. Ook hier kunnen we dus niet spreken van een ‘islamitische’ vinding.

  De eerste universiteit in (christelijk) Europa, die van Bologna, is inderdaad geïnspireerd op die in Cordoba in – toen nog – islamitisch Andalucië. Maar de toenmalige islamitische universiteiten en hogescholen waren op hun beurt weer geschoold op Hellenistische leest en – vooral – heel erg schatplichtig aan de universiteit/filosofische hogeschool van Alexandrië. Dus ook pre-islamitisch.

  Wat de bril betreft, daarover lopen de meningen uiteen. Er zijn vroege vermeldingingen uit de Romeinse tijd (o.a. van de bijziende keizer Nero die van een optisch hulpmiddel gebruik maakte om naar de gladiatorenspelen te kijken), maar er zijn ook oude aanwijzingen uit China en de Arabische wereld van het gebruik van lenzen.

  Kortom: het voert te ver en is zeker historisch onjuist om dit soort uitvindingen ‘islamitisch’ te noemen. Wel zou je kunnen zeggen dat de islamitische wereld een tijdlang bepaalde uitvindingen uit vroegere beschavingen die elders verloren waren gegaan (c.q. leken te zijn gegaan) in ere heeft gehouden. Uitvindingen waarop men was gestuit bij de verovering van deze gebieden en die men – omdat ze praktisch waren – heeft overgenomen en – in sommige gevallen – verder heeft ontwikkeld.

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Beste John, dank je voor de aanvulling.

  De cultuur die heerste in de Islamitische wereld was rond de tijd van de Kruistochten in vrijwel alle opzichten superieur aan die van West Europa. Dat heeft niets te maken met mijn “enthousiasme voor de Islam”. Onder historici is dit een algemeen erkend gegeven.

  De Germaanse stammen die West Europa waren binnengetrokken tijdens de Volksverhuizing, hebben de hoge cultuur van het Romeinse Rijk niet overgenomen, maar zelfs teniet gedaan. Binnen het Byzantijnse Rijk bleef deze cultuur bewaard, maar veel vernieuwing heeft dat niet opgeleverd, ook al heeft dit Rijk 1000 jaar bestaan.

  De Islamitische veroveraars vernietigden niets, maar brachten alles samen. Dat wat reeds bestond, werd door hen verbeterd en verder ontwikkeld. Het waren handelaars, die zijde uit China invoerden, maar ook andere Chinese vindingen kwamen via de zijderoute naar Bagdad. De wiskunde van de Grieken werd gecombineerd met die van India, zo ontstond de algebra, terwijl men in Europa nog rekende op een telraam. En zo voort.

  In mijn stukjes ga ik misschien soms wat kort door de bocht, maar ik geef wel links naar achtergrondinformatie. Misschien had ik iets uitgebreider in kunnen gaan op de rol die de Moren in Spanje speelden in het proces van culturele uitwisseling. De handel met de moslims stond daar niet stil, al werd ieder contact met argwaan bekeken door de kerk van Rome. Ik denk dat je wel weet hoe onderdrukkend het Roomse Christendom is geweest.

  Antwoord
 3. mr. drs. BOU

  p.s.: Naar aanleiding van je comment heb ik de tekst iets veranderd, want in principe heb je gelijk: de meeste vindingen die ik noemde waren van oorsprong ouder dan de Islamitische beschaving. De moslims hebben ze verzameld en verbeterd, maar er zelf ook heel veel aan toegevoegd. Er stond ooit een mooie documentaire op YouTube: Islamic Inventions. Laatst was deze verdwenen, maar hij is inmiddels teruggeplaatst!

  Een mindere versie van deze docu had ik reeds geplaatst. Ik heb hem nu vervangen door deze betere versie. Hij staat HIER.

  Verder vond ik deze YouTube, waarin een man (beslist geen moslim!) de uitvindingen van de Islamitische beschaving opsomt. Duurt bijna 8 minuten en is nog niet eens compleet.

  Antwoord
 4. John

  Ha Bou. Dit lijkt me in meerdere opzichten een verbetering. Want alleen al het gebruikte bijvoeglijk naamwoord leek me niet op zijn plaats. Een uitvinding is in de regel niet ‘islamitisch’ of ‘christelijk’ te noemen. Wat zou in hemelsnaam (!) het religieuze aspect zijn aan een ‘schoorsteen’ of een ‘watermolen’? Het zijn uitvindingen die gedaan zijn, of die verbeterd zijn, in de tijd dat een bepaalde cultuur de overheersende was. En dat uitvinden of verbeteren gaat des te beter, naarmate die cultuur meer vrijheid biedt aan mensen. Bijvoorbeeld de vrijheid om bepaalde theorieën aan te hangen, dan wel op scholen en universiteiten te doceren. Een cultuur die vooral veel verbiedt, brengt weinig nieuws voort. Ik waag mij nu op glad ijs, maar ik meen te begrijpen waarom de islamitische wereld zo verrassend weinig nobelprijswinnaars voortbrengt…

  Nog even over architectuur: is het je wel eens opgevallen dat met name de Turkse moskeeen qua uiterlijk sterk schatplichtig zijn aan de Aya Sophia – van oorsprong een byzantijnse kerk?

  Hoe onderdrukkend de Roomse kerk is geweest, is mij maar al ter bekend. Welke godsdienst niet? – zou ik bijna zeggen. Misschien dat het Boeddhisme er nog enigszins gunstig uitspringt. Voor het overige zijn godsdiensten toch voornamelijk dwaze, irrationele en op macht beluste ideologieen, waar een verstandig mens zich verre van houdt…

  Antwoord
 5. mr. drs. BOU

  Beste John, je hebt gelijk, het was slecht geformuleerd. Sorry, maar enerzijds wil ik mijn stukjes zo kort mogelijk houden, anderzijds vloog ik in mijn te korte formulering uit de bocht.

  Je schrijft: “Voor het overige zijn godsdiensten toch voornamelijk dwaze, irrationele en op macht beluste ideologieën, waar een verstandig mens zich verre van houdt…”

  Desondanks moeten we constateren, dat de meeste mensen nog altijd een godsdienst aanhangen. Nee, ik zelf niet, maar de meerderheid wel! En sommigen zijn zeer fanatiek, behoorlijk irrationeel. Maar anderen zijn juist zachtmoedig en spiritueel.

  Op dit moment probeer ik een stukje samen te stellen over het Ottomaanse Rijk. Je weet niet half hoe ontmoedigend de informatie daarover op Internet is. Het is allemaal propaganda, ik heb echt de grootste moeite om de feiten er uit te ziften.

  Gelukkig geeft mijn Atlas van de Wereldgeschiedenis dit stukje historie wel feitelijk weer. Uit deze geschiedenis blijkt in elk geval overduidelijk: “Wat vandaag de waarheid is, kan morgen weer veranderd zijn.”

  Verder valt het me op dat men tegenwoordig niets positiefs mag zeggen over moslims. De Wilders-gekte is gelukkig weer wat gezakt, maar moslim-bashen is nog steeds een sport die door velen fanatiek wordt beoefend. Het vreemde is, dat zelfs tijdens de bloeiperiode van Bagdad het wantrouwen tegen moslims in Europa groot was. Wat me ook opvalt in de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk: de haat van de Christenen tegen moslims. Het lijkt mij een tolerante en ruimdenkende cultuur, zeker wanneer je het afzet tegen het Christelijke Europa van inquisitie, heksenjachten, kolonialisme, slavernij en exploitatie van menselijke arbeid.

  Overigens geloof ik in geen enkele religie. Ik vraag me alleen wel af, in hoeverre deze ideologieën de geschiedenis beïnvloeden.

  Antwoord
 6. John

  Geen excuses, Bou. Iemand die zo productief is als jij, zal best eens een keer een onzorgvuldige formulering gebruiken. Over het algemeen zijn je artikelen juist zeer leesbaar en goed geschreven.

  Dat veel mensen nog steeds enige godsdienst aanhangen is niet zo vreemd. Van de zes (inmiddels misschien al bijna zeven) miljard wereldburgers is ook de meerderheid arm en dom – een uitstekende voedingsbodem voor predikers met hun huichelachtige praatjes over een beter leven. Alleen in welvarende landen kan men zich de ‘luxe’ permitteren van een leven zonder godsdienst en onnozele praat over een ‘hiernamaals’ waar je het zoveel beter zul hebben – als je eerst hier op aarde maar begint te luisteren naar de (geestelijke) machthebbers, met een glimlach je onderwerpt aan de meest absurde regels en genoegen neemt met een hongerloontje. Marx – van wie ik mij voor het overige liefst verre houd – had in één opzicht gelijk: godsdienst is opium voor het volk – al dient het voor sommige volkeren méér als opium dan voor andere.

  Dat veel Nederlanders (en andere europeanen) niet veel moeten hebben van moslims, heeft – denk ik – te maken met een algemene afkeer van religie en met name het uiterlijk vertoon waarmee die gepaard gaat. Dachten we in de jaren zeventig eindelijk van die irrationele onzin verlost te zijn, krijg je via de achterdeur een bevolkingsgroep binnen uit de meest achtergebleven gebieden van Marokko en Turkije, die die hele religie-ellende opnieuw over onze samenleving uitstorten – en dan nog wel in een variant en met een mate van fanatisme waarvan we dachten dat we dit al eeuwen achter ons hadden gelaten. Ineens worden toneelvoorstellingen verboden, films in de ban gedaan, tentoonstellingen verhinderd, boeken en columns in de ban gedaan, vrouwen lopen als spoken over straat, etc. etc. etc. Vind je het gek dat Nederlanders hiertegen – verbaal – in opstand komen. Dat zou ik niet zozeer ‘islam-bashen’ willen noemen, als wel een zeer nadrukkelijk stelling nemen tegen de tendens om terug te keren naar een soort maatschappij die we niet als de onze ervaren. De PvdA doet er niks (of te weinig)mtegen omdat ze bang is moslimkiezers voor het hoofd te stiten, CDA en CU voeren een dubbele agenda: de terugkeer naar een maatschappij waarin weer ‘respect’ voor religie (en alle verwante onzin) moet worden getoond, zal óók enge mannekes als Balkenende, Donner, Hirsch Ballin en Rouvoet bepaald geen windeieren leggen.

  Antwoord
 7. Henk

  Wel heer Bou. Voor iemand niet niet gelovig is beschikt u toch wel over een aanzienlijke voorkeur voor is de islamwereld. Mischien wordt het tijd dat u de islaam wereld ook daadwerkelijk gaat bezoeken en dan niet met vakantie. Mocht u naar Bulgarije gaan dan zult u daar geen enkel gebouw vinden ouder dan 125 jaar, met als uitzondering het byzanthijns Rilja klooster. De Ottomaanse turken hebben als destructieve moord machines daar maar ook in vele andere landen structurele vernielingen aangericht. zoals ook boedda beelden werden vernield. Verder kom je overall ter wereld vele sporen van vaak zinloze vernielingen door islaam aanhangers tegen die in schril contrast staan tot de verzoening die met de mond beleden wordt en met voeten getreden. Het respect voor anders denkenden is bijna altijd zeer ver te zoeken. Ik kan tenminste weinig begrip opbrengen voor iemand die vrouw en dochters op de laadbak tussen de scheitende en pissende geiten vervoerd en drie kleuterknaapjes van 6, 7 en 8 jaar op de voorbank zet. Ook kan ik geen begrip opbrengen voor het afsluiten van de drink en tapwatervoorziening en riolering in een stad als Tripli tijdens de rammadanwaardoor in genoemde stad aan het einde van de dag een niet te harden stank onststond. Zodat de stad een grote bron van infectie ziekten wordt. Een egyptenaar verontschuldigde zich tegen over mij betreffende het wangedrag van zijn landslieden in Cairo v bij het betreden van het vliegveld waarbij reizenden door de achterin de rij staande personen op stuitende wijze worden platgedrukt waarbij met achterin niet weet of niet wil weten dat de toegangsdeuren inmiddels wegen genoemd gedrang werden gesloten. Dit zijn maar twee van de tientallen voorbeelden waarover ik uit eigen ervaring kan beschikken. En dan heb ik het nog niet over het van af 711 voortdurende geweld tegen alles en iedereeen die het oneens is met de moslim mening. wat te deneken over de al 2500 jaar voortdurende verschillen tussen de Palastijnen en de (overwegend russische) Chazaren-Joden. een waarom is er in de omringende lande zo weinig ruimte voor die Palastijnen? Ook is er weinig terug te vinden van die Arabische wetenschap van hoog nivo die in praktisch alle gevallen is “geleend” van volken die deze kennis al jaren in hun bezit hadden nog voor de arabische veroveraars uitsluitend op hebzucht belust hun veroveringstochten ondernamen. Waar is die kennis van islaam wetenschappers. Over welke aantoonbare kennis kan dan gesproken worden? Wat is daarvan heden nog over gebleven? en wat zijn de oorzaken dat er nagenoeg niets resteert. Ronduit bijzonder mag worden genoemd het bijzonder laag nivo van geschooldheid van vrouwen die dien ten gevolg niet in staat zijn hun kinderen dan ook weinig kennis en omgangsvormen kunnen bij brengen. Toch is het opmerkelijk dat als genoemde islamieten moeten worden aangemoedigd tot de oorlog zij in het hiernamaals moeten worden beloond met 40 maagden. Hoe kan van Nederlanders worden verwacht dat dze blijmoedig aankijken tegen jongeren die voetballen met herdenkingskransen voor gevallen uit de bij ouderen nogsteeds levendige tweede wereld oorlog. het respect waarop vele arabieren een beroep doen kan aleen worden verdiend door gedrag en niet door geweld. Hele woonwijken worden geterroriseerd door mannelijke bijna zonder uitzondering laag opgeleide jongeren, waar vele jonge vrouwen afkomstig uit de zelfde bevolkingsgroep wel door studeren en dus een huwelijk met deze toekomstige werkelozen niet zien zitten. Kortom er zijn ook goede islamieten, waar waarom hoort men daarvan zo weinig? Waarom laten zij zich over schreeuwen?

  Antwoord
 8. E-bee

  Mr drs Bou 29 april 2008 17:43:
  “Ik vraag me alleen wel af, in hoeverre deze ideologieen(religie) de geschiedenis beinvloeden.”
  Feitelijk schrijft u nergens anders over.

  Antwoord
 9. mr. drs. BOU

  Beste Henk,
  Volgens mij haal je een aantal zaken door elkaar.

  Het probleem van de kansloze jongeren, de kinderen van ongeschoolde en vaak analfabete gastarbeiders die in de jaren ’70 en ’80 naar Nederland werden gehaald om noodzakelijk werk te verrichten waar in Nederland geen hond meer voor te krijgen was, heeft hoegenaamd niets te maken met de Islam. Of misschien toch ook weer wel, want deze gastarbeiders kwamen niet uit het Katholieke Spanje of Italië, zoals in de jaren ’60, waardoor de cultuurkloof nog groter was. Maar ze zouden voor het zelfde geld Hindoes kunnen zijn geweest, wanneer men hen had geronseld op het platteland van het toen nog straatarme India.

  Nu werd het Marokko, en wel het Rif-gebergte. De streektaal is daar Berber, veel vrouwen spreken geen Arabisch, wat de landstaal is. Zij kunnen zelfs de televisie niet verstaan. Tegelijkertijd kwam het recht op gezinshereniging, zodat veel gastarbeiders hun vrouw en kinderen naar Nederland haalden. Deze vrouwen werden opgesloten in hun huis. Ook dat is niet specifiek voor de Islam, maar heeft alles te maken met de seksuele moraal.

  Hele woonwijken werden altijd al geterroriseerd door kansloze jongeren, alleen neemt de groep door de jaren heen in omvang toe of af (al naar gelang de toestand op de arbeidsmarkt). Ook hun identiteit, hun culturele achtergrond, wisselt door de jaren heen. In de 19e eeuw kwamen de gastarbeiders uit Brabant, Drente en de Achterhoek, ook hun kansloze kinderen vormden vaak een probleem. Toen waren het boeren, nu zijn het Marokkanen.

  Van Bulgarije weet ik inderdaad weinig, ik ben er nooit geweest en ik weet alleen dat het land straatarm uit de Communistische periode tevoorschijn kwam. Ook hebben de Turkse Ottomanen ooit de hele Balkan veroverd, ze bedreigden zelfs Wenen. Dat zij met name in Bulgarije grote vernielingen aanrichtten, daar was ik niet van op de hoogte. Misschien kun je deze bewering staven met een link.

  Antwoord
 10. ahlam

  Ik vind een boeiende tekst en lang maar dat maakt het leuker, en ik vind het het ook interessant want daar kan je veel over leren.En hier kan je ook veel over leren.Ik heb er echt veel over geleerd wie het ook heeft geschreven jij weet echt veel van de islam.

  vriendelijk groeten,
  Ahlam

  Antwoord
 11. mr. drs. BOU

  Dank je wel, Ahlam.
  Een klein compliment is soms goud waard!

  Antwoord
 12. Kees

  Eindelijk eens iemand die de feitelijkheden kent en benoemt ipv al die onzinnige propaganda taal op internet die de islam alleen maar willen demoniseren. Jammer dat jij alleen nooit bij Pauw en Witteman uitgenodigd zal worden.
  Voor de rest: mijn complimenten voor je werk. Ikzelf ben ook een islamkenner en kan je helpen bij meer info of zelf miss een artikel schrijven hierover.

  Antwoord
 13. robin

  bedankt ! heel erg informatief en interessant..
  Leuk ook om jullie correspondentie te lezen 🙂

  Ik ben zelf helemaal weg van de sumeriers en het oude sanskriete india en zie daar de basis voor de huidige grote 3 geloven.

  het oude testament/torah etc zijn gewoon de meest recente versies van het sumerische scheppingsverhaal bijvoorbeeld.

  groetjes, Robin

  Antwoord
 14. robin

  ik bedoelde trouwens Genesis uit de Thora uiteraard

  Antwoord
 15. Boudine

  In Moskou is nu een van de grootste moskeeën van Europa geopend. Ook president Poetin was daarbij aanwezig. Religieuze tolerantie, want de dominante religie in Rusland is het orthodoxe christendom.

  One of Europe’s largest mosques opens in Moscow

  Antwoord
 16. Boudine

  Bij de opening van deze prachtige moskee heeft president Poetin een toespraak gehouden die uitblinkt in tolerantie en inzicht in de verworvenheden van de islam. De video laat zich helaas niet embedden, maar kijk en luister even 8 minuten naar Poetin!

  Moscow’s Cathedral Mosque has reopened after reconstruction

  Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

 1. Iran » De geschiedenis van de Islam - [...] NWO-INFO wrote an interesting post today on De geschiedenis van de IslamHere’s a quick excerptDe Shi’itische leer wordt aangehangen…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën