Selecteer een pagina

Archieven

PR en de kijkcijfers (3)

Op zondagavond 3 februari spoelde er een tsunami van PR over ons land. Joran van der Sloot heeft een “volledige bekentenis” afgelegd voor de camera’s die waren verborgen in een auto, dit ten overstaan van de “eerlijke zakenman” Patrick van der Eem. Ruim zeven miljoen kijkers! Een miljoen aan reclame-inkomsten! Joran is ondergedoken, maar stelt zich beschikbaar voor verhoor. Een heksenjacht in Drachten. Het OM adviseert de ouders van Joran: onderduiken. De uitzending voor zeven miljoen dollar verkocht aan de Amerikaanse zender ABC. Twaalf miljoen kijkers in de VS, maar ook op Aruba kan men ABC ontvangen. Peter R. gaat naar Amerika! En een argeloze Johan uit Drachten werd het slachtoffer van de volkswoede tegen Joran.
Superlatieven te over, maar zodra deze PR-tsunami zich over Nederland had uitgestort, hoorde men zowel juristen als misdaadverslaggevers mopperen. Gerlof Leistra van Elsevier meende meteen al dat deze uitzending niet bijdroeg aan de oplossing van de zaak Holloway en mr. Spong kwam in De Wereld Draait Door met scherpe kritiek op PR de Vries. In Netwerk beweerden drie topadvocaten vervolgens alle drie iets anders. Laten we eens kijken, waarom juristen niet blij zijn met deze uitzending.

Juridisch ligt de zaak moeilijk, omdat Joran tot twee maal toe is gearresteerd en weer vrijgelaten. De laatste maal, eind 2007, is het onderzoek tegen Joran onvoorwaardelijk geseponeerd. Ons strafrecht kent een belangrijk principe: Ne bis in idem. Men kan niet twee maal worden vervolgd in dezelfde zaak. Een onvoorwaardelijk sepot werkt als een vrijspraak. Vandaar dat het OM van Aruba het onderzoek wel heeft heropend, maar dat de Rechter Commissaris geen arrestatiebevel wil afgeven.

Joran heeft bekend, zo denken nu velen. Waarom doet justitie dan niets? Dat komt omdat een bekentenis juridisch vrijwel geen waarde heeft. Het Wetboek van Strafvordering zegt in artikel 341 lid 1: Onder verklaring van de verdachte wordt verstaan zijn bij het onderzoek op de terechtzitting gedane opgave van feiten of omstandigheden, hem uit eigen wetenschap bekend. Lid 2: Zodanige opgave, elders dan ter terechtzitting gedaan, kan tot het bewijs, dat de verdachte het telastegelegde feit begaan heeft, medewerken, indien daarvan uit enig wettig bewijsmiddel blijkt. Lid 4: Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door den rechter niet uitsluitend worden aangenomen op de opgaven van den verdachte.
Een bekentenis kan slechts dienen als bewijs, als uit andere feiten blijkt dat het klopt. Zonder aanvullend bewijs is een bekentenis waardeloos. Inmiddels heeft Joran zich beroepen op het feit dat hij liegt. Dat hij bekend staat als leugenaar, doet daarbij niet ter zake; hij heeft zijn bekentenis ingetrokken. Uit lid 3 blijkt nog, dat zijn verklaring over Daury al helemaal niet kan gelden als bewijs.

Het misdrijf dat Joran “bekende”, bestaat uit het verbergen van een lijk. Het Wetboek van Strafrecht zegt in artikel 151: Hij die een lijk begraaft, verbrandt, vernietigt, verbergt, wegvoert of wegmaakt, met het oogmerk om het feit of de oorzaak van het overlijden, dan wel van het dood ter wereld komen te verhelen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
Mr. Spong beweerde ook bij Pauw en Witteman dat er maximaal een half jaar op staat, maar de wet zegt twee jaar. Dat is nog steeds niet voldoende om Joran zelfs maar in voorarrest te nemen, want dat kan alleen bij een maximumstraf van vier jaar of meer. Het verschil is alleen van belang in verband met de mogelijkheid dat de VS zal vragen om uitlevering van Joran.

(Edit, 9 februari: Mr. Spong heeft gelijk. Het Arubaanse wetboek van strafrecht is anders dan het onze. In Aruba staat op het verbergen van een lijk maximaal zes maanden.)

Artikel 7 Olw. zegt: Overlevering kan alleen worden toegestaan ten behoeve van: a. een door autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat ingesteld strafrechtelijk onderzoek ter zake van het vermoeden dat de opgeëiste persoon zich naar het oordeel van de uitvaardigende justitiële autoriteit schuldig heeft gemaakt aan:
ten 1º. een naar het recht van de uitvaardigende lidstaat benoemd strafbaar feit dat tevens op de in bijlage 1 bij deze wet behorende lijst staat vermeld, waarop naar het recht van de uitvaardigende lidstaat een vrijheidsstraf met een maximum van ten minste drie jaren is gesteld; of
ten 2º. een ander feit dat zowel naar het recht van de uitvaardigende lidstaat als naar dat van Nederland strafbaar is en waarop een vrijheidsstraf met een maximum van ten minste twaalf maanden is gesteld;

Of Joran kan worden uitgeleverd, hangt af van die lijst en van de straf die in de VS staat op het verbergen van een lijk. Joran kan volgens het wetboek slechts worden veroordeeld tot maximaal twee jaar en het is onzeker of hij dan kan worden uitgeleverd. Als mr. Spong gelijk heeft met zijn zes maanden, dan is de uitlevering in elk geval onmogelijk.

Laten we nu eens kijken waaraan PR en Patrick zich schuldig maakten. Ten eerste is er de verkregen “bekentenis”. Het Wetboek van Strafrecht zegt in artikel 326: Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.
De gegevens die Joran ter beschikking stelde aan Patrick, blijken een hoge geldswaarde te hebben. Patrick kreeg € 25.000 betaald voor zijn diensten, maar PR heeft er volgens sommige bronnen reeds miljoenen aan verdiend. Patrick deed tegen Joran alsof hij een vriend was, hij zou samen met Joran wiet gaan kweken en zo voort. Dat is wel een valse hoedanigheid, of een samenweefsel van verdichtsels. De in een auto verborgen camera’s zijn listige kunstgrepen. Aldus heeft Joran gegevens over de verdwijning van Natalee aan Patrick ter beschikking gesteld. Joran werd door Patrick doodgewoon opgelicht!

Het maken van opnamen met een verborgen camera is op zich reeds strafbaar. Artikel 139 f Wetboek van Strafrecht zegt: Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:
ten 1°. hij die, gebruik makende van een technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, aanwezig in een woning of op een andere niet voor het publiek toegankelijke plaats, een afbeelding vervaardigt;
ten 2°. hij die de beschikking heeft over een afbeelding welke, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, door of ten gevolge van een onder 1° strafbaar gestelde handeling is verkregen.

Deze afbeeldingen zijn verkregen in een auto, op een niet voor het publiek toegankelijke plaats. Dat bedoelde mr. Spong, toen hij zei dat hier misdaden waren begaan.
Artikel 139 g voegt er nog aan toe: Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die een afbeelding, als bedoeld in het vorige artikel, onder 2°, openbaar maakt.
Dat PR deze beelden openbaar heeft gemaakt, is een feit van algemene bekendheid. Kort na de uitzending stond de “bekentenis” van Joran reeds op talloze plaatsen online. Alle bloggers en YouTube-leden die deze beelden hebben geplaatst, zijn strafbaar. Joran kan in Kort Geding ook eisen dat al deze beelden van het internet verdwijnen. Dat zal hij zeker winnen!

Bladeren we nog even door naar artikel 140 Sr: Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
PR heeft met zijn technische team de verboden opnamen mogelijk gemaakt. Dat blijkt uit een uitzending van Pauw en Witteman, waarin het hele team aanwezig was. Joran werd opgelicht en uitgezonden, niet door een persoon, maar door een criminele organisatie! Nu wordt deze soep meestal niet zo heet gegeten, maar alle teamleden zijn schuldig aan deelneming en ook het plaatsen van verborgen camera’s is strafbaar.

PR en zijn team pleegden onrechtmatige daden en Joran leed daar schade door, immaterieel en wellicht ook materieel. In ons civiele recht kan men dan schadevergoeding eisen. Artikel 161 boek 6 BW zegt:
lid 1: Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
Lid 2: Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
Als de uitzending zou hebben geleid tot bij voorbeeld het redden van het leven van de verdwenen Natalee, dan zou er een rechtvaardigheidsgrond zijn. De uitzending leidde echter zelfs niet tot de arrestatie van Joran, maar slechts tot het vogelvrij verklaren van een onsympathieke jongeman en een dikke winst voor hen die leven van de kijkcijfers.

De uitzending heeft PR geld opgeleverd, een ongerechtvaardigde verrijking. Artikel 212 van boek 6 BW zegt: Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking. Voor PR en zijn maten zou dit betekent: het inleveren van de hele winst aan Joran.

Wat er werkelijk is gebeurd, blijft nog steeds onduidelijk. Het zou allemaal heel anders kunnen zijn, dan Joran in zijn “bekentenis” beweerde. Lees bij voorbeeld het filmscript dat Ko van Dijk er van maakte: Is Natalee Still Alive?

Wat mij echter het meest verontrust, is dat PR blijkbaar beschikte over dossierkennis. Het OM van Aruba heeft hem kennelijk inzage gegeven in het onderzoeksdossier. Het gaat dan om schending van geheimen, in combinatie met een ambtsmisdrijf. We troffen een dergelijk misdrijf in verband met PR de Vries ook reeds aan in de zaak Hörchner. Natuurlijk zijn misdaadjournalisten altijd nieuwsgierig naar wat de politie weet, maar de gegevens die het OM verzamelt, zijn niet bedoeld om door de media te worden gebruikt voor spanning en sensatie.

Wie had gedacht dat PR een misdrijf zou oplossen, kwam bedrogen uit. PR heeft met zijn “opzienbarende en onthullende” uitzending een juridische rattenkoning gebaard. De vraag is niet langer waaraan Joran zich schuldig maakte, maar hoever de media kunnen gaan met reportages die slechts de kijkcijfers dienen.

12 Reacties

 1. Niels

  “Als de uitzending zou hebben geleid tot bij voorbeeld het redden van het leven van de verdwenen Natalee, dan zou er een rechtvaardigheidsgrond zijn. De uitzending leidde echter zelfs niet tot de arrestatie van Joran, maar slechts tot het vogelvrij verklaren van een onsympathieke jongeman en een dikke winst voor hen die leven van de kijkcijfers.”

  Je ziet geen rechtvaardigheidsgrond in de belangen van de nabestaanden ?

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Niels, vertel me eens: wat hebben de nabestaanden voor belang bij deze uitzending?

  Antwoord
 3. Dick

  Dit nog al een waslijst, wie kan naast Joram aangifte doen?

  Hoe zit dat met gelijke monniken gelijke kappen?

  Maar als je als advocaat een mailadres hebt en je beveiligd dit met ‘advocaat’, dan presteert het OM, om zware middelen in te zetten.
  Wat doet de pers? Als je je sleutel op een voor de hand liggende plaats legt en er wordt ingebroken….

  De fraude zaak met de speurhonden is met een sisser afgelopen.
  DEAL?
  De zaak van DE PET lijkt ook met een sisser af te lopen.
  Blijft zo de echte PET straffeloos? DEAL

  Wie is er verantwoordelijk voor deze DEALS?

  Antwoord
 4. Niels

  “Wie is er verantwoordelijk voor deze DEALS?”

  Het OM op Aruba ?

  Antwoord
 5. mr. drs. BOU

  Beste Niels en Dick,

  Er zitten aan deze zaak vanaf het eerste begin haken en ogen die mij niet duidelijk zijn. Er wordt van alles beweerd, bij voorbeeld dat Natalee niet meer naar huis wilde, dat moeder Beth al op zoek was naar haar dochter, voor ze werd vermist, etcetera. Volgens Micha Kat is er sprake van klassejustitie, waarbij Joran als zoon van een rechter bewust uit de wind werd gehouden.
  Tegelijkertijd krijgt deze zaak zoveel aandacht, omdat er een blond rijk meisje kwijt is. Haar moeder besteedt nu haar geld en haar leven aan het vragen van aandacht voor deze verdwijning, maar er verdwijnen voortdurend meisjes zonder dat er een haan naar kraait.

  Het gaat me nu even niet om het lot van Natalee of de eventuele schuld van Joran, maar om de manier waarop PR de misdaad verslaat. Zeven miljoen kijkers, de beelden met de “bekentenis” zijn op internet all over the place, maar deze werkwijze is in Nederland niet legaal. Het is zelfs verboden om deze onrechtmatig verkregen beelden in een blog of YouTube op internet te plaatsen. Vandaar dat ik geen link heb geplaatst naar de “bekentenis.”

  Als PR deze beelden had afgestaan aan het OM van Aruba, zonder ze vooralsnog uit te zenden, dan zouden de opnamen misschien hebben bijgedragen aan een definitieve oplossing van de zaak. Maar PR heeft slechts een TV-programma gemaakt met emoties, cliff-hangers en reclame, waardoor Joran nu min of meer vogelvrij is. Dit zijn middeleeuwse methoden met moderne middelen.

  Ik ben benieuwd naar de juridische staarten van deze rattenkoning. Hoewel ik geen enkele sympathie heb voor Joran, hoop ik dat hij stappen zal ondernemen tegen PR, zodat er duidelijkheid kan ontstaan over de grenzen van de persvrijheid. Want PR is nu een publieke held, maar hij is wel flink over de schreef gegaan!

  Antwoord
 6. Louise

  Zelfs het verhaal van PRdV wordt door hem niet consistent naar buiten gebracht.
  Ik Amerika beweerde PRdV dat Natalee in de armen van Joran is gestorven.
  In Nederland hamerde hij op het feit dat het niet bekend was of Natalee in coma geraakte of overleed.

  PRdV wilde uitsluitend via onrechtmatige middelen zijn kaskraker fabriceren waarbij ” zijn oplossing” in de zaak Holloway een voorspelbaar volksgericht veroorzaakte en niet meer dan” weer een verhaal erbij bleek te zijn,” zoals het OM terecht aangaf.

  Ik hoop dat de advocaat van Joran alsmede hijzelf de moed vinden om stappen te ondernemen tegen deze werkwijze van PRdV.
  Dit om duidelijkheid te verkrijgen waar de grens van het toelaatbare ligt binnen pers en media.

  Antwoord
 7. Hetty

  Coca Peter en junkie van der EEM

  http://stevenbrown.web-log.nl/stevenbrown/

  Op dezelfde dingen die Steven Brown zich afvraagt, zou ik ook wel graag een antwoord willen hebben.. Stel dat ik coke zou gebruiken en ze houden mij stoned aan , kan ik mij dan beroepen op een gelijke behandeling en kan ik dan verder rijden? Steve Brown heeft helemaal gelijk als hij zegt dat daar tot nu toe helemaal geen aandacht aan besteed is door justitie.

  Antwoord
 8. mr. drs. BOU

  Mooie link, Hetty. Steven Brown heeft PR al heel lang door! Ik kopieer je comment even naar de Hörchner-draad, dan kan Robert méégenieten!

  Antwoord
 9. Hetty

  @ Drs.Bou,

  Steve Brown heeft een open brief (E-mail) naar minister Hirsch Balin gestuurd, met daarin een paar vragen over de rechtsgelijkheid. Ik vind het geweldig en ben dan ook zeer benieuwd naar het antwoord. Ik vroeg me namelijk dezelfde dingen af.

  http://stevenbrown.web-log.nl/stevenbrown/

  Antwoord
 10. Hetty

  @ Drs. Bou,

  Dank je. Ik heb de link naar Steve Brown bij mijn favorieten staan. Net als NWO-INFO dat ook bij mijn favorieten hoort. Ik zet meestal een link, maar het knippen en plakken is de enige (of is het nou enigste) manier waarop ik een link KAN plaatsen. Vaak zit je dan direct op de bedoelde pagina, en ik heb er niet over nagedacht dat dit in dit geval niet zo was…beetje jammer ..

  groetjes Hetty
  PS ik zet de link ook in de draad “waarom Joran niet wordt aangehouden”

  Antwoord
 11. Hetty

  Weer wat van Steve Brown..

  P.R.de Vries onderwerp van onderzoek door het Van Traa–team(georganiseerde misdaad).

  De gemeente Amsterdam doet eindelijk serieus onderzoek in het kader van de bibop-wet naar de infiltratie van bepaalde Maffia middels o.a. P.R. de Vries bij de media, c.q. AT-5.

  Het artikel dat ik over deze jarenlange zeer geraffineerde infiltratie van de Maffia-journalist de Vries heb geschreven treft doel.

  Van: Wolfs Olga (OWolfs@raadsgriffie.amsterdam.nl)
  Verzonden: dinsdag 26 augustus 2008 12:05:45
  Aan: jestelesto@hotmail.com

  Goedemiddag

  Uw raadsadres van 4 augustus jl. inzake de verhouding bibop-wet, subsidieverstrekking en AT5 is behandeld in de raadsvergadering van 20 augustus jl.

  Besloten is, uw adres in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders ter afdoening. De verantwoordelijke directie voor afhandeling is de directie Openbare Orde en Veiligheid, het Van Traa team. Voor informatie over de voortgang van afhandeling kunt u het best contact opnemen met de coördinator van de directie, mevr. M. Specker, telefoonnummer 5522942.

  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Olga Wolfs
  Bestuurlijk administratief medewerkster

  Raad Raadsgriffie gemeente Amsterdam
  kamer 2287
  Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
  Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
  Tel 020 5522113
  Fax 020 5522813

  owolfs@raadsgriffie.amsterdam.nl
  http://www.gemeenteraad.amsterdam.nl

  http://stevenbrown.web-log.nl/stevenbrown/2008/08/prde-vries-onde.html

  Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

 1. NWO-INFO » Blog Archive » Langendoen en Burhan Kazmali - [...] zich daarom eerst af, of deze bron wel betrouwbaar is, of dat Kazmali een Turkse versie is van P.R.…
 2. NWO-INFO » Blog Archive » De nieuwe Joran-show van PR de Vries - [...] jaar aangekondigd en de sensatie overschaduwde zelfs de verjaardag van de koningin. Op 3 februari was het zo ver:…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

een × 4 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën