Archieven

Demmink en het strafrecht

Volgens de aangifte van Baybasin zou Joris Demmink in samenwerking met anderen een aantal ernstige misdaden hebben gepleegd. In het Wetboek van Strafrecht staan zowel misdrijven als overtredingen. Dat wetboek begint met algemene bepalingen. Als zo’n bepaling slechts geldt voor een beperkt aantal misdrijven, dan staat er ook bij op welke artikelen die bepaling van toepassing is. Valt een misdrijf onder een dergelijke bepaling, dan noemt men dat artikel juncto, wat wordt afgekort tot jo.

Ten eerste wordt Demmink beschuldigd van: “pedofilie, zoals strafbaar is gesteld in de artikelen 244 en 245 jo. artikel 5 Sr., meermaals gepleegd sinds ten minste 1990 in Turkije en andere landen.”

De artikelen 244 en 245 gaan over het seksueel binnendringen bij kinderen. Dat kan ook een tongzoen zijn, maar kinderverkrachting is meestal ernstiger. Uit het jo. artikel 5 Sr. blijkt dat een Nederlander die zich in het buitenland schuldig maakt aan pedofilie, ook in Nederland kan worden vervolgd. De ernst van het misdrijf blijkt uit de maximumstraf. Die is 8 jaar (art. 245), maar als het kind nog geen 12 jaar oud is, dan is die straf 12 jaar (art. 244).

Ten tweede wordt Demmink beschuldigd van: “uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving van Hüseyin Baybasin, als strafbaar gesteld in de artikelen 282 en 282a, jo. artikel 44 Sr., gepleegd vanaf 1995 in Nederland, Turkije, Duitsland en Engeland, …”

Op vrijheidsberoving staat maximaal 8 jaar, maar de omstandigheden kunnen de straf hoger doen uitvallen. Dit is ook bepaald geen ordinaire ontvoering. Baybasin klapte uit de school over de betrokkenheid van de Turkse overheid met de drugshandel en hij hield vredesbesprekingen met de PKK. Had men hem doodgewoon doodgeschoten, dan zou dat veel publiciteit hebben veroorzaakt en iedere Turk zou dan hebben geweten wat Baybasin rondbazuinde. Men zou bovendien een Koerdische martelaar hebben gecreëerd!

Als er inderdaad een complot is gesmeed om Baybasin het zwijgen op te leggen, dan is dat gijzeling (art. 282a) en daarop staat 15 jaar! Ook zijn er dan ambtsmisdrijven gepleegd tot op het hoogste niveau. Volgens het jo. artikel 44 Sr. kan de straf dan met een derde worden verhoogd! Omdat de vrijheidsberoving en de pedofilie op zichzelf staande misdaden zijn, is er sprake van samenloop, zodat de straffen bij elkaar opgeteld worden.

De aangifte vervolgt met: “… alsmede van al die misdrijven die sinds 1995 jegens Baybasin zijn gepleegd in Nederland en/of elders en die (als uitgelokt en/of medegepleegd door mr. J. Demmink) in direct verband staan met voornoemde misdrijven, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) meineed, valsheid in geschrifte, schending van geheimen, misdrijven tegen het leven gericht, mishandeling en ambtsmisdrijven.”

Misdrijven tegen het leven gericht, zoals moord en doodslag, heb ik in deze zaak nog niet duidelijk voorbij zien komen, al kan de langdurige detentie in een EBI wel worden uitgelegd als een poging om iemand tot zelfmoord te drijven. En een aangifte is natuurlijk nog geen ten laste legging. Als echter zou blijken dat het Aanvullend Rapport een authentiek document is, gebaseerd op een officieel Turks onderzoek naar de veroordeling van Baybasin, dan zou inderdaad wel zo ongeveer het halve Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn! De misdrijven die samenhangen met het complot, worden echter niet bij elkaar opgeteld, maar als één misdaad beschouwd.

Ten derde wordt Demmink beschuldigd van: “deelneming aan een criminele organisatie die tot oogmerk had en heeft het plegen van misdrijven jegens aangever, als strafbaar gesteld in art. 140 jo. 44 Sr., gepleegd vanaf 1995 tot heden, in Nederland, Turkije, Duitsland en Engeland.”

Deze criminele organisatie zou dan bestaan uit mensen met hoge posities bij de Nederlandse en buitenlandse overheid. Het gaat wellicht om ministers zoals Sorgdrager, Donner en Hirsch Ballin, en om rechters, tot de Hoge Raad aan toe! En om openbare aanklagers die willens en wetens vervalste bewijzen inbrachten. Zij zouden medeplichtig zijn! Vandaar dat de aangifte ook is gericht tegen mr. H.M.P. Hillenaar, indertijd officier van justitie, en tot slot tegen NN, oftewel al degenen die hieraan hebben meegewerkt. Hun strafmaat is dan 2/3 van de straf die staat op het misdrijf.

Als echter de directie van de Dienst Justitiële Inrichtingen op de hoogte was van het complot, dan is dat geen medeplichtigheid, maar een zelfstandig misdrijf. Zij verschaften een plaats voor de vrijheidsberoving en artikel 282 lid 4 kent hen dan de volledige strafmaat toe.

Sinds de reorganisatie van het OM ten tijde van Winnie Sorgdrager, wordt het OM bestuurd door een College van procureurs generaal, met als hoogste baas de Super PG. Dit College overlegt een maal per maand met de minister, in dit geval Hirsch Ballin, of met de secretaris generaal van Justitie, Joris Demmink zelve! Door deze aangifte niet te onderzoeken, laadt dit College de verdenking op zich, dat het deel uitmaakt van de criminele organisatie waarover in de aangifte wordt gesproken.

Als onze rechtsstaat wordt gekaapt door een criminele organisatie, dan treft dit ons allemaal. Daarom is deze aangifte zo belangrijk!

Het doen van aangifte is geregeld in het Wetboek van Strafvordering. Artikel 160 Sv. lid 1 zegt: “Ieder die kennis draagt van (…) mensenroof of van verkrachting, is verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen…” Het nalaten daarvan is een misdrijf waarop maximaal zes maanden staat. Volgens Baybasin maakt Demmink zich immers schuldig aan mensenroof en verkrachting van kinderen! Wie daar meer van weet, moet onmiddellijk aangifte doen, of het slachtoffer waarschuwen, tenzij men daardoor zichzelf of zijn naaste verwanten etc. aan strafvervolging blootstelt. Wie blijft zwijgen, laadt deze verdenking op zich!

Het strafrecht geldt voor iedereen, ook voor ambtenaren van Justitie, of voormalige insiders, zoals ex-minister Winnie Sorgdrager en ex-PG mr. H.AE. Uniken Venema. Het gaat ook niet langer uitsluitend om de schuld of onschuld van Joris, maar om de waardigheid of onwaardigheid van het gezag. Wie informatie heeft over deze criminele organisatie in onze overheid, kan dat melden bij de advocaten van Baybasin!

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën