Archief
Artikelen

Naar Polen voor 100 zloty!

Dit is bepaald geen reclame voor een vakantie, maar de bittere waarheid omtrent het Europees Arrestatie Bevel (EAB). De Internationale Rechtshulp Kamer (IRK) van de rechtbank van Amsterdam heeft op 22-07-2009 namelijk uitspraak gedaan in de zaak Essen. Het vonnis, LJN: BJ4810, luidde dat dhr. Essen zal worden overgeleverd aan de Poolse justitie, om te worden berecht voor een delict inzake 100 zloty. Een euro = 4,5 zloty, dus: 100 zloty = 22 euro 50.

Er kwam een EAB uit Polen. Dat kan men slechts aanvechten bij de rechtbank te Amsterdam, die slechts bevoegd is tot marginale toetsing. Bevindt de rechtbank het EAB rechtsgeldig, dan kunt u gaan! Ongeacht de inhoud van de zaak!

Deze inhoud zit ongeveer zo: Dhr. Essen heeft als eens 11 maanden in Polen in voorarrest gezeten, van mei 2002 tot april 2003, in dezelfde gevangenis van Bydgoszcz waar ook Robert Hörchner zat. Dhr. Essen was een Nederlandse ondernemer in Polen, hij had een broccoli-kwekerij, die hij samen met twee Nederlandse partners had opgezet. Maar het klimaat in Polen is anders dan in Nederland en na een drietal misoogsten ging het bedrijf failliet. De boekhouding werd overgedragen aan de curator en de machines werden in beslag genomen door de belastingdienst. De partners van dhr. Essen gingen daarna terug naar Nederland en dhr. Essen, die niet over de verkoop en de financiën ging, maar over de productie van broccoli, bleef in Polen achter om de laatste zaken op te ruimen.

Toen werd dhr. Essen in Polen gearresteerd. Hij werd beschuldigd van financiële malversaties en van diefstal van machines, die nota bene door de belastingdienst waren weggehaald! Deze zaak was al even schimmig als de zaak Hörchner. Maar er zijn meer overeenkomsten. Na drie maanden werd het voorarrest voor onbepaalde tijd verlengd. Daarna bood de officier van justitie Essen aan om een bekentenis te tekenen, dan zou hij snel naar huis mogen. Aan Hörchner bood zijn advocaat hetzelfde, hij weigerde en nam een andere advocaat, maar dhr. Essen was toen al ernstig ziek en tekende inderdaad. De belofte dat hij dan vrij zou komen, bleek echter loos.

Na 11 maanden voorarrest kwam Essen op borgtocht vrij en in 2004 en 2005 werd hij (op die valse bekentenis, dus ten onrechte!) bij verstek veroordeeld tot in het totaal 3 jaar en 2 maanden, waarvan nog 2 jaar en 3 maanden effectief. Dat vonnis is nooit aan Essen betekend, omdat men in Polen zijn Nederlandse adres niet wist. Stukken waaruit blijkt dat Polen aan Nederland heeft verzocht om opsporing en tenuitvoerlegging van deze straf, ontbreken kennelijk in het dossier. Dhr. Essen werd ook nimmer aangehouden om zijn Poolse straf in Nederland uit te zitten, terwijl dat volgens de Europese regels wel zo hoort.

Onlangs, in mei van dit jaar, werd dhr. Essen op Schiphol aangehouden op grond van een Europees Aanhoudingsbevel (EAB) uit Polen. Het is getekend door mr. Andrzej Bauk, dezelfde Poolse rechter die ook het EAB voor Hörchner tekende. De Poolse OvJ, mr. Novak, eist daarin ten eerste overlevering voor de tenuitvoerlegging van de openstaande straf, maar Nederland levert slechts mensen over voor een onberecht strafbaar feit. Daarom kwam mr. Novak tevens met een nieuw feit.

Dhr. Essen zou zich eind mei 2002 in de gevangenis van Bydgoszcz schuldig hebben gemaakt aan corruptie, oftewel een poging tot omkoping van een ambtenaar in functie. Hij heeft namelijk op 27 mei 2002 100 zloty overhandigd aan een cipier. Volgens dhr. Essen gebeurde er het volgende: Begin mei 2002 werd hij gearresteerd. Zijn vrouw probeerde om snel wat geld over te maken op zijn gevangenisrekening, maar omdat zij geen Pools verstaat, lukte het haar niet om daarvoor snel de juiste informatie te krijgen. Dus stuurde ze hem 100 zloty in een brief. Dat het bezit van contant geld in de Poolse gevangenis verboden is, wisten ze niet. Dhr. Essen, die geen Pools spreekt en het maar een beetje verstaat, verzocht een bewaker om die 100 zloty op zijn gevangenisrekening te storten, zodat hij in de gevangeniswinkel dan pen en papier zou kunnen kopen om zijn vrouw te schrijven. De cipier droeg het geld netjes af, maar rapporteerde dat Essen om een fles wodka had gevraagd. Die kost ongeveer 35 tot 40 zloty, de rest van het geld zou voor hem zijn, steekpenningen dus. Er volgde een onderzoek, Essen moest meekomen voor verhoor. Hij werd beschuldigd van een poging tot omkoping van de cipier, maar het geld werd daarna inderdaad op zijn rekening gestort, waaruit blijkt dat het misverstand was opgelost. Op het EAB uit Polen is dit voorval nu aangekruist als corruptie.

In artikel 6 van de Ovl is bepaald dat een EAB slechts wordt gehonoreerd op grond van een verdenking en niet om een vonnis ten uitvoer te leggen. Maar de Poolse justitie probeert kennelijk op een slinkse manier om dhr. Essen naar Polen terug te halen. Daarom kwam men tevens met deze absurde en futiele aanklacht. Dit is zo’n duidelijk voorbeeld van oneigenlijk gebruik van het EAB, dat het OM dit onmiddellijk had moeten verwijzen naar de prullenbak! Helaas biedt de regelgeving daarvoor geen ruimte, een EAB wordt niet getoetst in het land dat het EAB ontvangt, zelfs niet als het gaat om een ingezetene of staatsburger. Essen werd dus aangehouden, waarop hij zich nog slechts kon wenden tot de rechtbank van Amsterdam. Maar ook al neem je nog zo’n goede advocaat en ook al ben je nog zo onschuldig, het helpt je niet!

De rechtbank toetst slechts marginaal en oordeelt niet over de schuld of onschuld van de verdachte. Dat bleek reeds in de zaak Hörchner: De rechtbank wist dat Hörchner onschuldig was. Hij kon het misdrijf (het tekenen van een huurcontract) niet hebben gepleegd, omdat hij op die datum niet in Polen was. Hörchner had het afschrift overgelegd van een cheque die hij op die datum in Nederland had uitgeschreven. Dat bewijs moest hij volgens de rechtbank echter aan de Poolse rechter overleggen. Om dit onmogelijke vonnis mogelijk te maken, kwamen er toen nog wat wisselrechters aan te pas, maar in de zaak Essen bleek dat niet meer nodig. De feiten doen niet meer ter zake, dat volgt uit de jurisprudentie! Hoger beroep is uitgesloten, zoals reeds bleek in de zaak Hörchner.

Dhr. Essen spreekt geen Pools, zodat een misverstand rond zloty en wodka gemakkelijk kan ontstaan. De rechtbank kijkt echter alleen of er sprake is van een geldig EAB. Nu is Corruptie inderdaad een misdrijf waarop volgens de Overleveringswet een EAB kan worden uitgevaardigd, maar normaal gesproken gaat het dan om miljoenen en niet om 100 zloty! In Polen worstelt men ook nog steeds met de erfenis van het communisme, vandaar dat op corruptie zo’n hoge straf staat: maximaal 8 jaar, veel meer dan de 3 jaar die vereist zijn voor een geldig EAB. Het EAB voldoet dus formeel aan de regels. Maar het EAB kwam ooit tot stand ter bestrijding van het terrorisme en andere zware vormen van internationale criminaliteit, en niet om een misverstand op te lossen rond 100 zloty!

In plaats van in schaterlachen uit te barsten om zoveel Poolse kolder, spreekt de rechtbank echter in alle ernst:

Met betrekking tot de stelling dat het hier, gelet op de hoogte van het geldsbedrag, een bagatelzaak betreft, is de rechtbank van oordeel dat niet het in het geding zijnde geldbedrag maatgevend is voor de importantie van de strafzaak, maar het geschonden belang, zoals door de uitvaardigende justitiële autoriteit gepresenteerd in het EAB. Van een schending van het proportionaliteitsbeginsel is dan ook naar het oordeel van de rechtbank geen sprake.

Dit is geen gerechtelijke dwaling, maar juridische waanzin! Eerst is het een bagatelzaak! Dan komt de importantie van de strafzaak, met het geschonden belang zoals door de uitvaardigende justitiële autoriteit gepresenteerd in het EAB. Van een schending van het proportionaliteitsbeginsel zou daarom geen sprake zijn.

Gezien de schrijffout in de gewraakte passage, verslikte zelfs de griffier zich in deze juridische abracadabra. De formulering lijkt afkomstig uit het betoog van de officier van Justitie, mr. Hanneke Festen (dezelfde OvJ als in de zaak Hörchner!). Hanneke Tanneke… FOEI! Die 100 zloty zijn door jou omgetoverd tot de importantie van het geschonden belang van de uitvaardigende justitiële autoriteit! Lekker vet! En dat zou maatgevend zijn! Maar het blijft 100 zloty, dus 22 euro 50 en geen cent meer! Dit is je reinste juridische hocus pocus!

Mr. Hanneke Festen heeft ook deze zaak gewonnen, net als twee jaar geleden de zaak Hörchner. Hanneke, meid, van harte! Had deze charmante OvJ een andere stelling ingenomen, dan was de rechtbank haar daarin waarschijnlijk ook gevolgd, maar deze ambitieuze dame vult haar zware baan voor het OM graag met menselijk leed… En de voorzitter van de rechtbank, mevrouw mr. E.D. Bonga-Sigmond, ging hierin mee. Of zou mr. Bonga deze euvele formule soms aan Hanneke hebben ingefluisterd? Dat zou de zaak alleen maar erger maken! In elk geval hebben de heren rechters, mrs. P.H.A. Knol en C.W. Inden, dit vonnis onderschreven, dus mevrouw Bonga staat hierin niet alleen.

Zouden deze rechters zich nou niet diep schamen? Ze hebben welbewust en moedwillig iemand veroordeeld tot een gedwongen verblijf van wellicht maanden of jaren in een Poolse gevangenis, op grond van een bagatel! Want denk niet dat deze brave hoeders der wet niet anders konden! In Artikel 11 Olw staat namelijk:

De overlevering wordt niet toegestaan in gevallen, waarin naar het oordeel van de rechtbank een op feiten en omstandigheden gebaseerd gegrond vermoeden bestaat, dat inwilliging van het verzoek zou leiden tot flagrante schending van de fundamentele rechten van de betrokken persoon, zoals die worden gewaarborgd door het EVRM.

Dat artikel biedt de rechters alle ruimte om zeker in dit specifieke geval het EAB ongeldig te verklaren. De top-advocaat van Essen, mr. G.J. Knoops, pleitte terecht dat dit Poolse EAB op vele punten strijdig is met de toetssteen, het EVRM! Een overlevering naar Polen op grond van een vermeend delict van iets meer dan twee tientjes, is beslist niet proportioneel. Ook zou het delict zijn gepleegd in mei 2002 en het EAB kwam pas 7 jaar later. Die termijn is veel te lang. De mensonterende omstandigheden die heersen in een Poolse gevangenis zijn ook reeds gebleken uit de feiten. Helaas bracht mr. Knoops niet in, dat dit duidelijk blijkt uit de ervaringen van Hörchner. Hij zat in dezelfde gevangenis van Bydgoszcz waaraan Essen wordt overgeleverd. De situatie die Hörchner daar aantrof, is in alle opzichten strijdig met het EVRM.

De rechtbank blijft vasthouden aan de juridische fictie dat het Poolse rechtssysteem vergelijkbaar is met het Nederlandse en dat het zou voldoen aan de Europese normen. Volledig ten onrechte, zoals ook blijkt uit wat Robert Hörchner vertelde in zijn toespraak op het Juristencongres. In verband met deze zaak is die video wel een MUST SEE! Het transcript van deze presentatie staat hier.

Het EHRM heeft reeds in 1989 in het Soering-arrest bepaald dat een beslissing tot uitlevering onverenigbaar is met art. 6 EVRM wanneer de betrokken persoon een flagrante schending van het recht op een eerlijk proces heeft ondergaan of dreigt te ondergaan. Essen is reeds veroordeeld op een valse bekentenis, afgelegd onder de druk der omstandigheden. Nu wil men hem onder valse voorwendselen ook nog zijn straf laten uitzitten. Van een eerlijk proces rond die vermeende corruptie van 100 zloty is daarom zeer zeker geen sprake.

In principe is de Nederlandse Staat dan schadeplichtig, ook voor het onrecht dat de klager in Polen heeft ondergaan. Proceskosten, derving van inkomsten, medische kosten, smartengeld… aan het slachtoffer uit te keren van ons belastinggeld. Op de lange termijn zal dan ook blijken dat dit vonnis ernstig in strijd is met het algemeen belang van onze Nederlandse rechtsstaat.

Het vergt echter vele jaren van procederen, voor het Europese Hof de Nederlandse Staat in deze heeft veroordeeld. Bij het Europese Hof is men pas ontvankelijk, als er geen andere rechtsgang meer openstaat. Europese molens malen traag! Onze rechters kunnen daarom nog jaren doorgaan met het klakkeloos uitleveren van Nederlandse burgers.

Dit is nu jurisprudentie: iedere Nederlander kan worden overgeleverd voor een bagatel, mits het EAB maar voldoet aan de formele eisen. Een misverstand rond 100 zloty werd daartoe aangekruist als corruptie. Volgens dit vonnis moet dhr. Essen terug naar Polen, naar dat zelfde schurftige cachot waarin ook Hörchner zat. Weer die stinkend benauwde cel, weer bedorven varkensvoer, weer dagelijks even luchten en wekelijks onder de douche… Weer niet weten waar je aan toe bent en doodziek worden van ellende… Weer een dure Poolse advocaat en misschien na een jaar weer vrij op duizenden euro’s borgtocht…

Inmiddels heeft mr. Knoops een kort geding aangespannen tegen de staat, om deze uitlevering alsnog te voorkomen. De datum is al snel: 17 augustus om 10.30 in Den Haag. De uitspraak volgt meestal 14 dagen later…

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

27 Reacties op “De zaak Essen: naar Polen voor slechts 22 euro 50!”

 • Dit is absurd dat dit in ons land mogelijk is, er word totaal niet geluisterd naar hetgeen er aan de hand is. Alleen naar die krankzinnige overleveringswet. Het lijkt me toch duidelijk dat hier een stokje voor gestoken moet worden!!!

 • BOU:

  Update 25 juli 2009:

  Allereerst mijn dank voor de reacties, waarvan sommige zeer inhoudelijk waren. Naar aanleiding daarvan heb ik het bovenstaande artikel grondig herschreven. De juridische fout springt er nu veel duidelijker uit. Want om naar Polen te worden uitgeleverd voor 100 zloty, dat is echt volledig in strijd met het EVRM.

  Het artikel staat ook op Zaplog. Daar kan men het onder de aandacht brengen door er op te reageren. Wie op Zaplog een account aanmaakt, kan er ook naar linken. Dat levert nog meer aandacht op.

  Het bericht staat ook op Ekudo’s. Wie stemt het even omhoog? Want het staat nog niet op de voorpagina.

  Het bericht staat ook op Nujij. Daar heeft het wel de voorpagina gehaald. Wie stemt het nog even omhoog?

  Ook Micha Kat schrijft nu over het EAB en dus ook deze zaak. Ook daar kan men reageren.

  Het gaat om het EAB, zie bij voorbeeld ook deze zaak over Griekenland.

  Lees ook even mee met Steve Brown.
  Dank je wel, Steve. Opdat de Amsterdamse humor nooit verloren gaat, zolang de lepel in de brijpot staat.

  Update 1 augustus
  Dit artikel is in de loop van de week wel heel grondig herschreven!
  Lieve mensen, wat was ik boos! Overgeleverd aan Polen voor 100 zloty? Dan knap ik toch wel uit mijn vel…
  Een eerste versie van dit artikel staat hier, met excuses voor de boze toon en de warrige verhaallijn.

  Er komt nog een kort geding, reeds op 17 augustus, om 10.30 in Den Haag. Als mr. Knoops ook dat verliest, dan wordt niet alleen dhr. Essen overgeleverd aan Polen, maar ook kan voortaan elke Nederlander voor een bagatel worden overgeleverd aan ieder land in Europa!

  Dit is dus bepaald geen reclame voor een vakantie… in willekeurig welk goedkoop en zonnig Europees land dan ook. En evenmin is het een aanbeveling om zaken te doen met het voormalige Oostblok.

 • Marian Boon:

  Te GEK voor woorden!!!
  Waar zijn we hier in Nederland mee bezig??
  Zijn wij hier als Nederlands staatsburger wel goed op de hoogte hoe en waar ons kleine landje toe in staat is?
  Genieten wij nog bescherming van onze regering?
  In zake als deze bemoeit Nederland zich nergens mee en laat zijn landgenoten gewoon gaan waar de ons omringende landen niet en nooit aan mee zouden werken.
  Nederland heeft klakkeloos een verdrag ondertekend wat in feite zou kunnen betekenen dat iedereen in Nederland vogelvrij is verklaard.
  Uitgeleverd worden zonder goede kennis te nemen van de inhoud van het uitleveringsverzoek.
  Schending mensenrechten, HOEZO? Het is toch een Europees Verdrag!!! Dan MOGEN wij (justitie) er toch van uit gaan dat een gedetineerde dezelfde mogelijkheden en rechten heeft die in Nederland van toepassing zijn!!!
  JUSTITIE mag van mij wel een paar maanden logeren daar!! En allemaal op verschillende plekken zodat ze zich een GOED beeld kunnen vormen van de manier van handelen van de bewakers en de rechtbank.
  Je BENT STRONT en je BLIJFT STRONT!!!

  En wij ons geld maar blijven geven voor een goed en verenigd Europa!! POLEN is GEEN land die bij EEN EUROPA hoort, dat mogen ze eerst wel eens gaan bewijzen.

  Gr. Marian Boon.

  (bedankt voor dit uitgebreide artikel.

 • “Geen land solt zo met zijn onderdanen”, Nederlands Dagblad dinsdag 18 maart 2008.

  Normaliter reageer ik nooit op artikelen en meng ik mijzelf ook niet in juridische discussies. Heel eenvoudig, zonder inzage van een strafdossier kun je maar beter je mond houden is mijn persoonlijke mening. Maar in het geval van de heer Essen wil ik toch graag reageren op dit onzinnige en wrede Europese Arrestatiebevel.

  Europese Arrestatiebevel
  Het Europees Arrestatiebevel is een aanval op al eeuwen bestaande democratische burgerrechten. Het brede publiek heeft hiervan amper kennis kunnen nemen, want de media en de overheid hebben dit onderwerp voor het grootste gedeelte buiten de publiciteit gehouden. Zonder opgaaf van reden kan iedere Nederlandse staatsburger sinds mei 2004 door een andere lidstaat uit de EU opgeëist en vervolgens uitgeleverd worden. Een Nederlandse ingezetene kan bijvoorbeeld zonder pardon naar Polen overgebracht worden! Een officier van Justitie in Polen kan de Nederlandse politie verplichten iemand te arresteren als hij daarom vraagt. Geen enkele instantie in Nederland is meer bevoegd om de beschuldiging en het uitleveringsbevel gerechtelijk te onderzoeken. Het EAB houdt in dat een Nederlandse rechter het arrestatiebevel van een collega uit een ander EU-land dient te respecteren en uit te voeren .

  De politiek
  Onze politici beweren dat het EAB een van de maatregelen is welke op EU-niveau als gevolg van 11 september 2001 genomen is. Aanvankelijk zou het alleen om verdachten van terroristische activiteiten gaan, maar thans geldt het voor iedereen. Achter gesloten deuren worden zaken bedisseld waar de burger geen zicht op heeft, maar wel de gevolgen van voelt. Zo is de meeste mensen in Europa nooit naar hun mening gevraagd over belangrijke zaken, zoals de introductie van het Europees Arrestatiebevel, die geheel op eigen wijze door de Europolitici onder het mom van terrorismebestrijding er geruisloos doorgedrukt is.

  Wat vindt U van de volgende uitspraak van de premier van Luxemburg, Jean-Claude Juncker over de manier, waarop de besluitvorming in de regeringsconferenties van de EU tot stand komt, hij zei:

  ‘We nemen een besluit, lanceren het en kijken enige tijd toe of er geen groot geschreeuw opstijgt of enige opstand uitbreekt’.
  ‘Wanneer dat niet het geval is, vermits de meeste mensen helemaal niet begrijpen wat aan de hand is, gaan we weer verder, stap voor stap – tot de terugweg is afgesneden.’

  (Publicatie Der Spiegel, nr. 52, jaargang 1999, p.136).

  Wat dacht u bijvoorbeeld van dit staaltje polderpolitiek:

  Tijdens een Eerste Kamer vergadering d.d. 10 februari 2004, m.b.t. de invoering van het Europese Arrestatiebevel, vroeg de PVDA-fractie zich al af, en ik citeer:

  “Is de regering bereid te accepteren dat er in een klein percentage gevallen fouten zullen worden gemaakt waarvan Nederlandse staatsburgers de dupe worden, omdat dit kleine percentage opweegt tegen het veel grotere percentage overleveringen die aanvaardbaar zullen verlopen? Hoe hoog ligt dit percentage aanvaardbare fouten voor de regering?”

  De politici die verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het E.A.B. zijn blijkbaar gespeend van ieder realiteitsbesef en hebben geen enkele binding met de samenleving. Dat zij de rechtssystemen van voormalige Oostbloklanden vertrouwen en deze gelijk stellen aan die van Nederland, zegt alleen iets over hen zelf en over ons eigen Nederlandse rechtssysteem.

  Volgens het Soering-arrest is Nederland verantwoordelijk voor het lot van ten onrechte uitgeleverde of overgeleverde personen.

  De heer Essen en zijn familie wens ik veel sterkte toe. “If it doesn’t kill you, than it makes you stronger”, ik spreek uit ervaring.

  Robert Hörchner en zijn gezin.

 • De persconferentie die Robert Hörchner met zijn advocaat mr. Korvinus in de RAI te Amsterdam gaven is te vinden op alle websites over de XTC-affaire bij de Sociale Databank Nederland op: http://www.sdnl.nl/xtc.htm

  Deze nieuw uitlevering getuigt van een decadente afbrokkeling van de normen, waarden en beschaving in de Nederlandse Rechtspraak. Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA heeft een zeer groot archief aangelegd om de mogelijke belangenverstrengeling van rechters, advocaten en juristen te kunnen ontwaren.

  Iedereen die met het recht in aanraking komt doet er verstandig aan om de antecedenten van de rechters en advocaten na te trekken. Zie http://www.sdnl.nl/antecedenten-juristen.htm

  R.M. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  E-mail: sdn@planet.nl
  Website: http://www.sdnl.nl
  Tel. 035-5268153

 • Leon Vrins:

  Dat juristen af en toe bizarre, buitenproportionele redeneringen produceren wist ik al en ook dat je ze van alles kunt wijsmaken. Ook interessert het ze vaak geen bal wat ze hun slachtoffers aan doen.
  Louwes, Lucia de B., Ina Post, en vele anderen weten daar alles van.
  Misschien kan het geen kwaad een waarschuwing te doen uitgaan: neem geen Polen meer als je plannen hebt om te gaan (ver)bouwen.
  Enige tijd geleden heb ik bouwtekeningen gemaakt voor een alleraardigst stel mensen, die uiteindelijk, om budgettaire redenen, met een ploeg Polen in zee zijn gegaan.
  Zelden zo’n stel beunhazen bij elkaar gezien.Gewoon waterpas metselen bleek niet tot hun vaardigheden te behoren, om maar iets te noemen.
  Uiteindelijk werd het ook mijn klanten te bar en hebben ze die Poolse club weggestuurd en een deel van de rekening niet betaald. Volkomen terecht, maar gelet op wat de heer Essen is overkomen moeten we maar hopen dat die Poolse bouwvakkers niet op het onzalige idee komen mijn klanten alsnog voor de rechter te slepen vanwege een niet betaalde rekening. Ik verwacht het niet, maar helemaal zeker ben je nooit.

 • Harry:

  Wat moet je hier nu nog meer van zeggen.Ik word hier wel zo moedeloos van en het word nog veel erger (verdrag van Lissabon).Heb net bij klokkenluiders en op de speciale site over die corrupte rechter het hele dossier van die corrupte rechter en vice president van de Haagse rechtbank zitten lezen ene Hans Westenberg en ik heb weer genoeg voor vandaag als je het niet erg vind.Een opmerking nog als troost in de bijbel komt ook een passage voor ,EENS WAS IK OP HET RECHT EN DAAR HEERSTE HET ONRECHT, dus het is altijd al zo geweest en het zal altijd zo blijven.Op echt RECHT zal je toch moeten wachten totdat je je ogen voor de laatste keer dicht doet.Laten we daar dan maar op vertrouwen in GOD,s naam !!!!!

 • Brigit:

  het is echt in en intriest dat dit gewoon kan gebeuren. hieruit blijkt dat het met het nederlandse rechtsysteem iets heel erg mis is.
  ik wens jullie heel veel sterkte toe in deze verschrikkelijke moeilijke tijd.
  liefs, Brigit

 • Josianne:

  Te belachelijk voor woorden dit. Waar gaat het heen met nederland, zwak land.. Donner en ovj van festen mogen van mijn wel eventjes in een poolse cel gaan zitten voor een maand en dan daarna hun beslissing trekken over de europse verdragen.. Nederland levert maar klakkeloos uit.. Zijn de hollanders te bang om iets te weigeren?? Zo´n van festen citeert over zichzelf“ mijn lichte adhd trekken moeten nu eenmaal bevredigd worden“ Is ze niet goed in haar hoofd ofzo.. Mensen in pak met een goede advocaat zijn crimineel? Dus half nederland is crimineel?? De 3 rechters volgend de ovj maar.. Zwak zwak zwak… Hoe bedoel je een krom systeem?

  Groetjes Josanne Essen

 • Wat het nog krommer maakt. Nederland wil het vertrouwensbeginsel niet schenden.. Polen daarentegen heb van de 106 uitleveringen zich aan geen enkele afspraak gehouden. Er worden garanties gevraagd om eventuele detentie in Nederland uit te zitten, polen gaat hiermee akkoord maar eenmaal daar worden alle verdragen door hun aan hun laars gelapt. Het europees hof heeft hun al heel wat op de vingers getikt. Hier word niet naar geluisterd. Wie zijn wij dan om dat wel te doen? Officier van justitie Festen kan het allemaal mooi vertellen . Elk pleidooi van Dhr. Essen werd van tafel geveegd onder het mom van de olw. Advocaat Knoops die deze zaak behandeld kreeg geen ruimte om deze wanvertoning eerlijk aan te vechten. Omdat de “zaak” immers daar loopt !

 • huub:

  Het is schandalig dit!! Nederlanders uitleveren voor zulke flut zaken. Dat de regering dit soort zaken laat gebeuren. Uitleveren aan Polen voor een mogelijke omkoping van 22 euro. Polen is gebouwd op corruptie. Het is duidelijk dat dit zogenaamde verdrag weleens aangepast mag worden. Ik hoop dat er ergens in Den Haag een lichtje gaat branden en deze zaak alsnog een ander einde gaat krijgen. Want dit is onmenselijk!!!!!
  Groetjes Huub

 • Margriet de Kan:

  Niemand zal ontkennen dat er rechtgesproken moet worden! Recht hoort dan ook recht te zijn.
  Een reeele verdenking, een eerlijke procesgang, en alles dient te voldoen aan het EVRM.
  In het geval van Sjaak Essen, is er geen reële verdenking, geen strafbaar feit, geen eerlijke procesgang.
  Ik kan geen respect opbrengen voor een rechterlijk macht die geen stelling durft te nemen, geen waarborgen levert voor een eerlijke procesgang, een menswaardige benadering, een bescherming van een Nederlands onderdaan.
  Wat moet dit als landen als o.a. Roemenië, Turkije bij de EU komen? Worden wij Nederlanders enkel al op verdenking uitgeleverd aan regiems die het systeem van onderdrukking, vernedering nog niet ontgroeid zijn?
  Het is een diep menselijke tragedie voor Sjaak, Marian en de kinderen.
  En als wij mede Nederlanders hier niet tegen in opstand komen moeten ook wij ons schamen.

 • Ria:

  Schandalig wat hier gebeurt. Hoe kan de Nederlandse Overheid zo omgaan met haar onderdanen!!! Het is een heel grote fout geweest van minister Donner om het Europees Uitleveringsbevel te tekenen. Zolang de diverse landen binnen de EU geen gelijk rechtssysteem hebben, kan het toch niet zo zijn dat Nederlanders zo zonder meer uitgeleverd worden aan een land als bij voorbeeld Polen!
  Marian en Sjaak, ik wens jullie heel veel sterkte.

 • Petra:

  Beste mensen,
  Ik hoop dat het rechtssysteem tot inkeer komt en jullie verhaal toch wilt aanhoren!! Belachelijk dit!!
  Ik wens jullie heel veel sterkte.
  Liefs Petra van der Prijt

 • Hanneke Beemster:

  Schandalig, triest en oneerlijk! Dat Nederland zo’n zwak rechtssysteem heeft wordt hier maar weer eens bevestigd. Veel te bang om het procesgang te schenden, maar ze moeten kijken naar wat reeel is! Dit is onmenselijk voor 22 Euro! Wat proportionaliteitsbeginsel? Dit is totaal niet proportioneel!
  Sjaak, Marian, Huub, Kirsten, Josanne en Jaap, heel veel succes en sterkte.

 • blommaert annie:

  Hallo, wat hier gebeurt is toch mensonwaardig en dat noemen ze dan het beloofde land, ze moesten zich echt schamen terwijl er zoveel gebeurt waar ze nog niet eens naar kijken. Een moordenaar wordt nog zo niet gestraft. Waar zitten nu die hoge pieten met hun bla bla? Mensenrechten zeggen ze dan, voor 22euro ongelooflijk! Schrijf een brief naar de koningin, zou die dat begrijpen? Hebben die dan geen beetje respect voor hun eigen mensen? Kijk eens goed rond wat hier in Nederland gebeurt. Als ze die allemaal moesten opsluiten, dan liepen er geen mensen meer op straat en kon men eens rustig gaan wandelen. Maar nee, ze nemen altijd de verkeerde voor iets dat maar een peulenschilletje is. Word men daar zo voor behandeld? Echt, in deze tijd dat kan niet meer. Kom allen op voor dit mens en steun hun familie, die moeten lijden. We hopen op begrip van hogerhand,
  Marian en Sjaak, we staan achter jullie en heel veel sterkte!

 • Wieteke:

  (OvJ) Hanneke Festen zei tegen (Journaliste) Annemarie van Groezen: Advocaten kijken kritisch naar ons, evenals de samenleving. Dat vind ik prima, zolang we niet vals beschuldigd worden van complottheorieën, of bewuste tegenwerking. Als ik dat hoor, denk ik: bel me op als je wil weten hoe het zit.»

  Hanneke, mag ik even je telefoonnummer?

 • MareJane:

  We weten onderhand allemaal wel dat dit soort landen uitermate corrupt is. Het ergste van allemaal is dat ons recht en veiligheid door Hirsch Ballin verkwanseld is ten gunste van die o zo eerlijk (in dit geval Poolse) mede-eurolanden. Het is godsgeklaagd dat dat allemaal (via het inmiddels bekende achterdeurtje) is geregeld en waarbij men alle Nederlanders gewoon vogelvrij heeft verklaard. En die lui in die landen lachen zich kapot omdat we hier zo’n uitermate slap rechtssysteem hebben en dat Nederland helaas zijn ballen heeft verloren. De Nederlandse rechters en het kabinet zijn inmiddels verworden tot een gecastreerde club die de weg helemaal kwijt is en hun (tijdelijk teruggevonden) balletjes alleen op de zwakkeren en de kwetsbaren in de samenleving laten zien. Nederland is verworven tot een bananenrepubliek, verkwanseld en ontzettend corrupt op alle niveaus helaas, maar wat wil je ook: het volk ziet wat de “leiding” doet en wat zij kunnen, kunnen wij ook. Iedereen die nog ambities heeft om “iets” in de 3e Eurolanden te willen doen, kijk uit, want volgens het eerlijke EU-contract zijn we vogelvrij. Lang leve de vrijheid in de EU en dat hebben we allemaal te danken aan dit onzalige kabinet. Ik vind het steeds meer tijd worden dat dit zooitje opstapt zodat we misschien hun misstappen kunnen terugdraaien. Ik denk het wel, en het wordt nu wel eens tijd. En dan gaan we ook meteen alle deelnemers aan de rechterlijke macht maar eens screenen en dan eruit wanneer je niet deugt. Ga maar in Polen werken.

 • BOU:

  Petje, bedankt voor de link. Dit verhaal over een Grieks EAB is belangrijk! Ik zal Micha Kat zo ook even bedanken.

  Want het gaat hier niet om Polen, maar om het EAB. Vanuit Griekenland kan het zelfde gebeuren. Dat verhaal gaat over een Nederlandse man die een mobiel telefoonnummer had, waarmee ooit in Griekenland iemand werd opgelicht. Maar ten tijde van die oplichting bestond dat hele nummer nog niet! De onschuld stond dus vast, maar dat doet niet ter zake… althans niet bij het EAB!

Laat een reactie achter