Archief
Artikelen

Charles Darwin werd geboren in 1809, dit jaar precies twee eeuwen geleden, en zijn meest beroemde boek, The Origine of Species, verscheen in 1859,  precies 150 jaar geleden. Daarom is 2009 uitgeroepen tot het Darwin-jaar. Hoewel de evolutietheorie al anderhalve eeuw bestaat en deze theorie door vele feiten wordt gesteund, zijn er nog altijd mensen die niet in de evolutietheorie geloven. In de Bijbel staat immers dat God de hemel, de aarde en de mensheid heeft geschapen in zes dagen en de zevende dag nam hij rust. In het kader van het Darwin-jaar zijn sommige Christenen nu bezig met het verspreiden van 6 miljoen folders waarin de Bijbelse schepping wordt verkondigd als zijnde het ware verhaal. Een schepping door God in zes dagen tijd is echter in strijd met talloze wetenschappelijke gegevens. De evolutietheorie van Darwin wordt tegenwoordig gesteund door veel vondsten en feiten.

Volgens de gegevens van de astronomen is ons zonnestelsel ongeveer 4,6 miljard jaar geleden ontstaan uit een kosmische stofwolk, waarna de aarde langzaam afkoelde en de aardkorst begon te stollen. De eerste tekenen van leven zijn afkomstig van aminozuren die een stofwisseling kenden. Ze zijn ongeveer 3,85 miljard jaar oud, al is het nog altijd een raadsel hoe in de nog altijd hete heksenketel op aarde levende eiwitten of aminozuren konden ontstaan. Sommige geleerden vermoeden daarom dat deze eerste levende cellen uit de ruimte kwamen, maar dat verplaatst het probleem van het ontstaan van het leven slechts van een ziedende hitte op aarde naar de ijskoude duisternis van het heelal. Hoe dit eerste leven is ontstaan, is nog altijd onbekend. Voor wie gelooft dat het leven is geschapen door God, blijft de vraag: hoe deed God dat?

In elk geval draaide de aarde van meet af aan rond zijn as en langs de evenaar ontstond een continent: Rodinia. In de ondiepe kustwateren leefden bacteriën die sterk lijken op de nu nog levende blauwalgen. Ongeveer 2,6 miljard jaar geleden vormden deze microben ook een dunne korst op het land. Er ontstonden ook hogere organismen, de eukaryoten, met een celkern waarin het DNA veilig ligt opgeslagen. Rond 1,8 miljard jaar geleden verschenen de eerste meercellige fossielen. Al het leven was toen nog plantaardig, het ademde CO2 in en zuurstof uit. Rond 0,6 miljard of 600 miljoen jaar geleden ontstond de dierlijke levensvorm, die plantaardige cellen kon afbreken en de koolstof kon verbranden. Een dier ademt zuurstof in en CO2 uit.

Omstreeks 545 miljoen jaar geleden, na bijna 4 miljard jaar van trage evolutie, werd de gestage voortgang plotseling ruw verstoord. Terwijl het continent Rodinia uiteenviel, veranderde de aarde in een volledig bevroren planeet. Sommige soorten lijken daarbij te zijn uitgestorven, maar toen de aarde daarna weer ontdooide, wemelde het in de oceanen opeens van dieren die totaal verschilden van hun voorgangers. Velen van hen hadden een schelp of schaal en ook hun soortenrijkdom was enorm. Men noemt dit de Cambrische Revolutie, of de Cambrische explosie.

Het Cambrium duurde van 545 tot 488 miljoen jaar geleden en aan het einde vond een massale uitsterving plaats, waarin bij voorbeeld twee derde van de bekende soorten trilobieten opeens verdween. Ook het volgende tijdperk, het Ordovicium, begon met een plotselinge toename van nieuwe levensvormen. De zuidpool lag toen in het huidige Algerije en in de Sahara lag een ijskap. In de zeeën leefde een zeer diverse fauna, waarvan sommige dieren, zoals de zeester, ook nu nog bestaan. Andere dierlijke organismen hadden reeds een centrale zenuwstreng en kleine hersenen. Op het land begonnen zich levermossen te verspreiden, gevolgd door schaaldiertjes die leken op pissebedden. Het Ordovicium eindigde omstreeks 444 miljoen jaar geleden met een massale uitsterving, waarbij de helft van alle soorten omkwam. De temperatuur op aarde daalde en heel Afrika raakte bedolven onder een ijskap.

Tijdens het Siluur lag de zuidpool in Zuid-Afrika. Rond deze pool trokken de continenten zich samen, er ontstond een groot continent, Gondwana. Ten noorden van de evenaar lag een archipel, Laurazië, waaruit later Noord-Amerika, Groenland, Europa en Azië ontstonden. In zee ontwikkelden zich vissen, op het land ontstonden sporendragende vaatplanten, gevolgd door dieren als mijten, duizendpoten en schorpioenen. Aan het einde van het Siluur, omstreeks 408 miljoen jaar geleden, trok Laurazië zich samen en Groenland botste op Europa.

Het volgende tijdperk, het Devoon, was zeer dynamisch, met veel vulkanische activiteit en de vorming van reusachtige bergketens. De zuidpool lag nog steeds in Zuid-Afrika en Laurazië lag langs de evenaar, in de warme Golfstroom. Het klimaat was daar overwegend warm en vochtig. Er ontstonden opnieuw talloze nieuwe soorten, zoals vissen met ledematen, die de voorlopers zijn van de amfibieën, maar ook zaaddragende varens en bomen. In zee ontstonden de haaien en werden vissen en koraaldieren algemeen.

In het volgende tijdperk, het Carboon, schoven de twee grote continenten naar elkaar toe. Laurazië lag langs de evenaar en Gondwanaland rond de Zuidpool. In Laurazië strekten zich enorme tropische wouden uit, die maakten dat het zuurstofgehalte in de atmosfeer steeg naar 35%. Er ontstonden insecten, die dank zij de zuurstofrijke atmosfeer konden uitgroeien tot reusachtige vormen, en er ontstonden reptielen, die zich op het land konden voortplanten door eieren te leggen. De zuidpool lag nu in het huidige Antarctica, met een ijskap die groeide en slonk in het kosmische ritme van excentriciteit, precessie en nutatie. De eilanden van Laurazië botsten vervolgens op elkaar en daarna op Gondwanaland, er ontstond een groot continent.

Tijdens het volgende tijdperk, het Perm, was het klimaat strenger dan ooit tevoren. Er bestond nu nog maar een continent: Pangea, waar in het binnenland woestijnen ontstonden. Het Perm eindigde omstreeks 245 miljoen jaar geleden met een vrijwel totale uitsterving, de soortenrijkdom nam zeer drastisch af, ruim 90% van alle plant- en diersoorten, zowel in de oceaan als op het land, stierf uit. Deze periode is zo catastrofaal dat ook de kleine dieren uitstierven. Zelfs de insecten, die in hun geschiedenis van 500 miljoen jaar nog nooit ten prooi waren gevallen aan massaal uitsterven, zijn toen in grote aantallen verdwenen. De trilobieten, die 330 miljoen jaar lang tot de meest algemene zeedieren behoorden, en de reusachtige zeeschorpioenen die reeds 250 miljoen jaar gedijden, verdwenen aan het einde van het Perm. De ecosystemen van de wereld stortten ineen als kaartenhuizen. De hele aarde was opeens weer woest en ledig, God kon de schepping bijna geheel opnieuw beginnen.

Er vond nogmaals een explosie plaats van nieuwe levensvormen. In de woestijnen van Pangea ontstonden reptielen die niet over de grond kropen, maar hoog op hun poten liepen: de dinosauriërs. Ook ontstonden er warmbloedige reptielen, die hun lichaamstemperatuur zelf konden reguleren, net als later de zoogdieren. Aan het einde van het Trias, omstreeks 208 miljoen jaar geleden, vond er weer een massale uitsterving plaats, die ook de zoogdierachtige reptielen trof. Pangea splitste zich weer in Laurazië en Gondwanaland. Een warme Golfstroom, de Thetys, liep tussen hen door.

Tijdens de Jura was het klimaat overwegend warm en vochtig. Nergens lagen gletsjers en vrijwel overal groeiden tropische, subtropische of gematigde wouden. Er ontstonden vele soorten dinosauriërs, waarvan sommige veren hadden en konden vliegen. Dit zijn de voorouders van de vogels. Anderen kregen reusachtige afmetingen, wat wijst op een overvloed aan voedsel. Aan het einde van de Jura, omstreeks 145 miljoen jaar geleden, raakten de continenten stevig op drift. Noord-Amerika en Groenland splitsten zich af van Laurazie, zodat Eurazië een apart continent werd. Zuid-Amerika, Antarctica, Australië en India maakten zich los van Afrika, Gondwanaland viel in vijf brokken uiteen. Deze drastische aardscheur loopt rond de hele aarde. En weer stierven er vele soorten uit.

Het Krijt begon met een uitstroom van magma, dat stolde tot basalt op de bodems van de oceanen. Tijdens het Krijt was de gemiddelde temperatuur op aarde 23°C, veel hoger dan de huidige 12°C. Het was een van de warmste perioden uit de geschiedenis. Het Krijt eindigde 65 miljoen jaar geleden, de dinosauriërs stierven toen uit, maar ook vele andere soorten verdwenen, waaronder ook microscopisch kleine organismen, zowel op het land als in zee. Men schat het aantal uitgestorven soorten nu op 76%. Dat is weliswaar minder dan aan het einde van het Perm, maar het was wel veel! De kleine zoogdieren hebben het echter overleefd. Tegenwoordig wordt algemeen aanvaard dat een kosmische inslag deze plotselinge uitsterving heeft veroorzaakt.

De zoogdieren hebben zich sindsdien vertakt tot talloze soorten, waarbij de mens slechts een van de vele soorten is. Onze soort is ontstaan uit een voorganger die behoort tot de apen en uit dezelfde voorganger zijn ook de mensapen ontstaan. De genetische code van mensapen bestaat uit 24 chromosomen, maar die van de mens uit slechts 23. Als een mens zou afstammen van een wezen met 24 chromosomen, dan moeten twee chromosomen ooit versmolten zijn tot een. Inmiddels heeft men in het menselijk genoom inderdaad een chromosoom gevonden dat blijkt te bestaan uit twee versmolten chromosomen.

Toch zeggen sommige mensen nog steeds dat ze niet in de evolutietheorie geloven. Ze geven de voorkeur aan het geloof in een almachtige God die in zes dagen de hemel en de aarde schiep, want zo staat het immers in de Bijbel. Toen Andries Knevel begin februari van dit jaar voorzichtig opperde dat God de wereld niet in zes dagen geschapen heeft, barstte er een storm van Christelijke protesten los, waarop Knevel om vergeving vroeg. De evolutietheorie is echter geen geloof, maar een verzameling feiten die door de theorie hun verband krijgen. Om dit Christelijke achtereind van het evolutie-denken kan men eigenlijk alleen maar lachen.

Het wetenschappelijke wereldbeeld van Darwin was echter nog wel volledig mechanisch, zoals de hele wetenschap van zijn tijd. De evolutietheorie van Darwin behoeft daarom op sommige punten correctie. In 1925 publiceerde Albert Einstein een artikel over quantum-mechanica, waaruit bleek dat ieder atoom (en dus alle materie) eigenlijk slechts bestaat uit energie. Ieder deeltje is in feite een trilling, met een eigen frequentie. Het heeft enige decennia geduurd voor dit begrip volledig doordrong tot de biologie. Het heeft echter grote consequenties, ook voor de evolutietheorie!

Bruce Lipton is een ervaren cel-bioloog en hij legt zeer helder uit wat dit gegeven betekent. Hij laat zien dat het mechanische wereldbeeld van Darwin, waarbij de evolutie verloopt via toevallige veranderingen in de genen, niet klopt met de feiten. Het blijkt dat de genen niet onveranderlijk zijn (op toevallige veranderingen na), maar dat ze reageren op informatie uit de omgeving en dat zij op grond van die informatie voortdurend veranderen. Onze genen passen zich aan hun omgeving aan.

Deze uiterst boeiende lezing van Bruce Lipton wordt aangekondigd door een langharige hippie, maar laat dat geen reden zijn om af te haken. Lipton zelf vertelt uiterst boeiend, hij weet waarover hij spreekt en hij legt de meest ingewikkelde zaken op een simpele manier uit. In twee en een half uur tijd presenteert hij een nieuwe kijk op de evolutie. In het eerste uur geeft hij een duidelijke uitleg van de werking van een cel. Op een vrolijke manier maakt Lipton aanschouwelijk hoe aminozuren werken.

Bruce Lipton – The New Biology deel 1 duurt een uur.

Dit eerste uur was slechts een introductie.  In het tweede deel van zijn lezing gaat hij dieper in op de gevolgen van de nieuwe wetenschappelijke inzichten in de biologie. Zijn conclusies zijn verbazend, maar toch zegt Lipton niets nieuws. Liefde, verbondenheid en de kracht van gedachten, concepten die de kern vormen van iedere religie, blijken deel uit te maken van de identiteit van ieder mens en daardoor invloed uit te oefenen op de gezondheid, maar ook op de genen en daarmee op de hele evolutie.

Bruce Lipton – The New Biology deel 2 duurt anderhalf uur.

Terug naar boven

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

27 Reacties op “Bruce Lipton: voorbij de evolutietheorie”

 • Prachtig,te mogen herlezen wat ik ooit las.
  En wat GOED dat dit nu ook te lezen valt -met verwijzingen naar de bronnen zelfs- voor anderen die in minder gelukkige omstandigheden hun opleiding moesten volgen.

  BOU, het érgste wat ik ooit tegenkwam op dit gebied is de opmerking dat ‘god’ ook in staat is om fossielen te scheppen die met overtuigend juiste wetenschappelijk methoden (bijvoorbeeld) 60 miljoen jaar oud blijken te zijn, ondanks de schamele 6000 jaartjes die men aan ‘gods’ schepping toeschrijft.

  Triest, dat men menselijke zwakheid die zijn toevlucht neemt tot projectie in een zogenaamd wélwetende ‘godheid’ als evenknie beschouwt van een wetenschappeljk onderbouwd instituut als de evolutietheorie.

  Ach ja, je loopt verstandelijk wat achter of je doet dat niet, nietwaar?
  Met excuus aan onze officieel wat minder begaafden. Niet erg hoor!
  Wat wél erg is dat lieden met minder verstand pretenderen de wijsheid in pacht te hebben. Zoals de zes- dan wel zevendedags gelovigen.
  Ook voor hén geldt een excuus:
  Ze ziijn hersengespoeld.

 • hanss:

  Ik kan ook wel beweren dat mensen die in de evolutieTHEORIE geloven gehersenspoelden zijn en dat ze minder begaafd zouden zijn bij gebrek aan argumenten en elementaire beschaving, maar dat doe ik niet.

  Liever wijs ik op twee websites die uitdragen dat evolutie vooral iets is wat zich in de gedachten van velen afspeelt maar wat niet door de kille feiten wordt ondersteund in de realiteit.

  http://www.real-life.nl/evolutietheorie.html

  http://www.creatie.info/books/bookid/3

 • mr. drs. BOU:

  Beste Hanss, ik heb even je links gevolgd, maar wat een demogogie!

  In de tijd van Darwin stapelden de kille feiten zich op. Het theoretische kader was toen nog voornamelijk de Bijbel, het zogenaamde Woord van God. Maar de kille feiten pasten volstrekt niet in het kader van het Bijbelse scheppingsverhaal. Darwin plaatste die feiten in een nieuw kader: de evolutietheorie. Net als de wetten van Newton is deze theorie geen geloof, maar een manier om feiten te verklaren.

  Er is altijd een betere verklaring mogelijk, zoals blijkt uit de lezing van Lipton. Maar volgens mij heb jij zelfs niet de moeite genomen om eens rustig te luisteren naar wat deze cel-bioloog vertelt. In plaats daarvan kwispel je driftig met achterhaalde ideeën.

  Je kunt er niet omheen… op school, in de media, zelfs op straat komt het als een dwingend monster op je af: de leer dat jij, je vrienden en alle leven op aarde het gevolg is van stom toeval.

  Dwingend monster? Stom toeval? Luister naar Lipton, dan begrijp je misschien hoe de evolutie-theorie werkelijk in elkaar steekt. Hij legt heel duidelijk uit dat het geen toeval is, maar een wisselwerking.

  Evolutie of Schepping? Wat geloof jij?

  In geloof niet in evolutie. Geloof jij soms in de wetten van Newton? Of in de relativiteitstheorie? Of accepteer je dat dit wetenschappelijke benaderingen van de werkelijkheid zijn en dat de relativiteitstheorie meer feiten verklaart dan de wetten van Newton, zonder aan die wetten afbreuk te doen?

  Je zegt:

  …uitdragen dat evolutie vooral iets is wat zich in de gedachten van velen afspeelt maar wat niet door de kille feiten wordt ondersteund in de realiteit.

  Denk je dat de geleerden hun tijdschema’s uit hun duim hebben gezogen? Aan het ontstaan van de mensheid gaan miljoenen jaren van evolutie vooraf. De mens is genetisch nauw verwant aan de mensapen die zijn ontstaan uit onze gezamenlijke voorouder, een aap. Wie zelfs deze feiten niet onder ogen durft te zien, omdat ze in strijd zijn met het geloof in de Bijbel, loopt minstens anderhalve eeuw achter!

  En dan even technisch: Als je twee links achter elkaar plaatst, dan “denkt” WordPress dat het misschien spam is. Vandaar dat je reactie niet meteen werd geplaatst. Hij stond tussen de Viagra te wachten op mijn goedkeuring. 😉

 • mr. drs. BOU:

  Bij deze even de link naar torrents van Bruce Lipton. En bij Bol.com hebben ze zijn boek “De biologie van de overtuiging”. Met dank aan ABC.

 • Hanss!

  Eén van de kenmerken van hersenspoeling is nu juist dat het ‘normaal ontwikkelde’ verstand uitgeschakeld wordt op bepaalde punten terwijl de vrijgekomen ruimte dan wordt opgevuld met….ja, met wat men maar wil. Het lijkt wel wat op ‘de druppel holt de hardste steen’.

  Een kind dat sinds zijn/haar vroege jeugd wordt volgegoten (en dat hoeft nog niet eens bewust te zijn) met verhalen over een ‘god’ wéét op den duur, ook als volwassene, niet beter en volgt in tamelijk wat gevallen dus ook later het ingeslagen pad. Het zogeheten smálle pad in dit geval.
  Je moet van goeden huize komen om in te gaan zien dat dit toch wel een beetje een eigenaardig pad is, vol ongerijmdheden -al is mijn beeldspraak nu wat krakkemikkig.
  Om dan een ander en wat logischer, zeg wetenschappelijker, pad te betreden moet vooral strijd met jezelf worden geleverd. Een keiharde strijd soms. En geloof me, ik weet daarvan mee te praten.

  Ik zal niemand zijn geloof ontzeggen, het is vaak een troost in het leven van mensen die het moeilijk vinden om alléén te staan. En dan heeft het een functie. Maar laat men dat geloof, met zijn gebrek aan wélk bewijs dan ook, voor zichzelf houden.
  Dat laatste geldt níet voor wetenschappelijke zaken. Daar komen wél bewijzen aan de orde. En zelfs als wetenschappelijke inzichten mogelijk niet correct zijn, vallen die inzichten toch verre te prefereren boven ‘geloven’ die van oudsher gebaseerd zijn op menselijke angsten voor van alles en nog wat.
  Ik zeg wel eens: Hoe meer de wetenschap onthult, hoe kleiner ‘god’ wordt.

 • Antonius:

  Volgens Einstein gokt “god” niet, zijn er geen onzekerheden. Einstein aanvaarde nog dat er iets moest zijn dat absoluut was. Het was een foutieve aanname.

  Volgens Heisenberg ( kwantum ) is er geen bewijs voor het absolute ( dus ook voor god is geen bewijs ) en is het basis principe juist die van de onzekerheid en de waarschijnlijkheid.

  Ook de engelse bioloog Rupert Sheldrake ( boek: The presence of the past ) heeft beweerd dat evolutie niet door de genen wordt bepaald maar door evolutie, een uitwisseling van energien, gebaseerd op het principe van onzekerheid, een wisselwerking van morfogenetische velden, waaraan de genen gehoorzamen. De cosmos is een zichzelf creerende energie. Morfogenes en genezing en regeneratie zijn uitingen van de creatieve energie van de cosmos

  Bij overeenkomst in dynamische energie vindt bij kontakt evolutie plaats. Homeopathie bedient zich al heel lang ( 200 jaar, dus al voor Darwin ) van deze filosofie voor het genezen van ziektes.

  De evolutie van de mens zal zich volgens deze filosofie afspelen in het bewustzijn, via een holistische revolutie.

 • Hallo drs. Bou,

  Bedankt voor deze info.
  Ik heb 2 alinea’s van U op mijn blogje aangehaald, plus link.

  vriendelijke groeten, katootje. 🙂

 • mr. drs. BOU:

  Dank je wel voor het compliment, Katootje. Maar in de tweede alinea die je citeerde, staat een fout. Het was niet Einstein, maar Werner Heisenberg die in 1927 een artikel publiceerde over de onzekerheidsfactor in de qantummechanica etcetera… Op jouw blog kan ik niet reageren, misschien zou jij het zelf even kunnen verbeteren.

  Antonius, dank je wel voor de correctie en je hebt gelijk. Het was niet Einstein, maar Heisenberg en Niels Bohr. Wonderlijke wetenschap waaruit blijkt dat alles verbonden is op een niveau dat ver voorbij onze zintuigelijke waarneming ligt.

  Observator:

  Ik zeg wel eens: Hoe meer de wetenschap onthult, hoe kleiner ‘god’ wordt.

  .

  Ik zeg altijd: Hoe meer de wetenschap onthult, hoe groter God wordt.

 • Bedankt voor de rectificatie.
  Jammer dat u geen reactie op mijn blogje heeft kunnen plaatsen. De mogelijkheden staan toch aan, mag ik hopen?

  Boeiende info allemaal. Hoe alles in elkaar grijpt. Wat denkt u van Eckhart Tolle? En zou het boedhisme ‘onbewust’ op de hoogte zijn van het gegeven dat alles 1 is, aangezien zij erkennen dat alles een illusie is en dat pijn ontstaat door deze illusie niet te onderkennen.
  Mooi gegeven.
  :*

  Eckhart Tolle.
  http://www.youtube.com/watch?v=YnriAm3FoAA&feature=channel_page

 • Beste BOU,
  Je schrijft: ‘Ik zeg altijd: Hoe meer de wetenschap onthult, hoe groter God wordt’.
  Dat lijkt mij een misvatting, tenzij je een pantheïstisch godsbeeld huldigt.
  Want bijzonder veel zaken die aan ‘god’ werden toegeschreven zijn inmiddels toegevoegd aan natuurkunde en scheikunde, bijvoorbeeld.
  ‘Godsdienst’ berust op angst gekoppeld aan ontzag voor onbekendheden, die bij gebrek aan beter aan een ‘god’ worden geplakt.
  Waar die onbekendheden een wetenschappelijke verklaring vinden, en dat gaat nog steeds door, kunnen deze niet meer aan een ‘god’ toebehoren.
  ‘God’ is aldus een merkwaardige hypothese, de naam voor alles wat we nog niet weten.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Observator, volgens mij is er een energie die wij niet begrijpen. Deze gaat ver voorbij de materiële werkelijkheid waar de wetenschap zich mee bezig houdt. Maar ook deze materiële werkelijkheid kan slechts bestaan dank zij deze energie.

  Hoe meer de wetenschap ontdekt, des te groter wordt mijn verwondering. God is aldus geen merkwaardige hypothese, maar een besef van de grenzeloze oneindigheid.

  bijzonder veel zaken die aan ‘god’ werden toegeschreven zijn inmiddels toegevoegd aan natuurkunde en scheikunde, bijvoorbeeld.

  Natuurkunde en scheikunde maken bij voorbeeld ook deel uit van God. Juist deze kennis heeft gemaakt dat God steeds groter werd. Alleen de Christenen houden nog vast aan hun kleine begrip van God. Naar hun idee heeft God de hemel en de aarde geschapen in zes dagen en is deze schepping slechts iets meer dan 6.000 jaar oud. Wetenschappelijk juist blijkt echter dat God al enige miljarden jaren bezig is met het scheppen van hemel en aarde en dat dit proces nog lang niet ten einde is. Hoe meer we weten, des te groter wordt God! 😉

 • Wat ik al vermoedde, Bou, je bent een ver doorgevoerd pantheïste.
  Niks mis mee hoor.

  Tsja, als je alles wat er maar bestaat en functioneert ‘god’ wilt noemen, dan staat je dat natuurlijk vrij.

  ‘Energie = god’ of ‘God = energie’, is een stapje verder, maar ook te tolereren.

  Uiteindelijk komen we dan tot ‘pantha rei’, alles beweegt, is in beweging. En dat is, ook wetenschappelijk, volkomen correct.
  Maar dit alles ‘god’ noemen is een keuze die verwart.
  Met name voor de belijders van de door jou genoemde ‘kleine god(en)’.

  Bij het begrip ‘god’ denk je toch vrijwel altijd aan ‘die kleine’.
  En dat in aanmerking genomen wordt ‘god’ toch echt steeds kleiner naarmate de wetenschap vordert.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Observator, de Christelijke of Bijbelse god wordt inderdaad kleiner naarmate men meer begrijpt van de werkelijkheid die ons omringt. Maar naast een rationeel begrijpen is er ook nog een emotioneel en intuïtief ervaren. Dat wat ik God noem, bevindt zich meer op dat niveau. Het vermogen om de werkelijkheid als goddelijk te ervaren, neemt door meer kennis volgens mij alleen maar toe.

  Dat de Christelijke god te klein is om te passen binnen mijn kennis en ervaring, wil voor mij alleen maar zeggen dat God dus groter is dan de Christenen denken…

  Daarom ben ik het niet eens met het a-theïsme, dat het hele godsbegrip overboord heeft gezet omdat de Christelijke god te klein bleek. Het a-theïsme (= god bestaat niet) leidt volgens mij slechts tot een vorm van egoïstisch nihilisme waarin een mens moreel stuurloos wordt. Er zijn op dit moment zoveel mensen moreel stuurloos…

  Maar misschien moet ik het geen god noemen, maar het Hogere…

 • Beste Bou,

  ‘God’ is aldus een axioma. In feite de ultieme abstractie.
  En als je die abstractie de naam ‘god’ wilt geven is daar niets op tegen. De ‘godsdienst’ die daar bij hoort heet ‘Verwondering’.
  De gebruikelijke ‘aanbidding’ lijkt mij hier níet bij te horen.

  A-theïsme slaat bij mij, in de gangbare zin, en volgens mij is dat bij vrijwel iedereen zo, op de ‘kleine goden’, van oudsher de verpersonifiëringen van menselijke angsten.

  Dat het zo benoemde atheïsme tot nihilisme zou leiden is een veronderstelling waartegen ik me heftig verweer.
  Egoïstische nihilisten vind je in even grote mate onder de dienaars van de ‘kleine goden’. Misschien zelfs wel in grótere mate.
  En moreel hoogwaardigen vind je wel degelijk onder de a-theïsten.

 • mr. drs. BOU:

  Observator, misschien is het slechts een semantisch verschil. Daarnet schreef ik dit als reactie onder een ander artikel:

  Patman zegt: “…een alomaanwezige intelligentie…” Dit komt wel vrij dicht bij de manier waarop ik god ervaar.

  En inderdaad leidt dit tot verwondering, niet tot aanbidding. Maar het leidt er wel degelijk toe dat ik bepaalde leefregels hanteer, die ook in andere religies worden gegeven. Als alles verbonden is en ik kwets jou, dan kwets ik immers mezelf en ook het hogere…

 • Volgens mij, Bou, zijn we het meer eens dan we denken.
  Ik ben ook een ‘belijder’ van de ‘Verwondering’.
  Maar spreek in dit verband nooit over ‘god’.

  Leefregels….ze kunnen verschillen, maar zitten die niet grotendeels ín ons? Daar heb je toch geen (her)verbinding, ‘religie’, voor nodig?
  Hoewél ook ik mij ‘verbonden’ voel. Waardoor mijn leefregels wellicht beïnvloed worden of er zelfs door ontstaan.

  De woorden tussen ” zijn inderdaad aan semantiek onderhevig.

 • mr. drs. BOU:

  Observator, misschien zouden we niet de woorden “God” en “religie” moeten gebruiken, maar ik vind “morphogenetische velden” ook weer zo onbegrijpelijk klinken.

  Er is meer tussen hemel en aarde, Horatio… 😉

 • ‘Vorm-wordend veld’ spreekt ook mij niet zo aan.
  Een magnetisch veld kan, in bijvoorbeeld ijzervijlsel, vormen doen ontstaan. Bedoelt men dát, of zoiets, ermee?
  Magnetisme als intelligentie dan?

  Ojee, dan moeten we nu het woord ‘intelligentie’ weer bespreken.
  En ja, ik bevroed ook dat er méér is.
  Maar kan dat nog steeds geen ‘god’swerking noemen.
  Onverbeterlijk a-theïst dus toch…

 • Antonius:

  Observator.
  Ik had nog een stukje geschreven betreffende de opmerkingen die je maakte.
  ********************************************************

  God of bewustwording,

  what rules the blueprint?

  Kritalisatie is een natuurlijk proces dat optreedt onder invloed van energievelden, dat is zo een ‘vormend’ proces. Wat we zien is dat willekeurig geordende materie geometrische vormen aanneemt. Geometrische vormen zijn overal in de natuur aanwezig, bekijk je eigen lichaam of een bloem of een atoom met zijn ringen, gooi een steentje in het water etc. Dat zie je ook bij ijzervijlsel gebeuren onder invloed van een magneet, dus magnetisme dat een ordende eigenschappen heeft op de materie. DE kosmos laat daarmee haar intelligentie zien, geometrisch geordend, geen chaos.
  Niet materiele veld-energie is de intelligentie zelf, en bepaalt de vormen en het leven van de kosmos. Deze veld-energie zelf evolueert zelf ook, evolutie speelt zich af in verschillende lagen van ontwikkeling, van materie ( plasma ) tot leven met lichaam en dood, leven zonder lichaam en zonder lichamelijke dood.

  Alles gaat volgens de basiswet

  similarities resonate with similarities
  ( to create a higher order of “geometric formation” ).

  Morfogenese door velden of signalen.

  De evolutie van de mensen staat op een belangrijk punt, namelijk zij worden voor de logische keuze gesteld: bewustwording of vernietiging.
  De inteligentie van de mens begint in zijn nadeel te werken, omdat de inteligentie wordt gestuurd door het bewustzijn, dat onvoldoende door de intelligentie wordt ondersteund.

  Het kunnen kiezen is een evolutionair ontwikkeld vermogen dat de mens onderscheidt van het dier. De kosmos laat ons beide mogelijkheden, velen kiezen nog steeds voor de vernietiging, het eigenbelang, het geweld, de indoctrinatie, bij de meeste mensen is zijn keuzemogelijkheid beperkt, door confirmatie aan voorgekauwde regels van staat en godsdienst en soms ook de wetenschap.
  Een alternatief voor het absolute van god is meditatie, actief zoeken naar de bouwstenen van het leven en de natuur en de kosmos.

  Put yourself to work and go inside.

  Meditatie is een instrument om bewustwording te stimuleren en autonomie van individu en emotionele balans te bevorderen en is een vorm van evolutie naar een ander niveau van waarneming. De mens is gedeeltelijk een primitief wezen, dat niet weet wat er met hem gebeurt, maar is ook in staat zich van deze primitiviteit te ontdoen, het wordt hem aangeboden door de kosmos, deze leerschool.
  Het is afwachten welke krachten sterker zijn op aarde bij de homo sapiens want de intelligentie/bewustzijn relatie van de mens is nog steeds sterk verbonden met zijn primitieve drijfveren, een noodzakelijk “kwaad”, de illusoire noodzaak van overleving, door ego en concurerende ego’s. Daar is het verzinsel of illusie ‘god’ een onderdeel van, de goden zijn zelf concurenten van elkaar. God ( absolutisme ) als idee is dus een uitingsvorm vorm van in de weg zittend ego dat bewustwording ( evolutie ) tegengaat. Indien men het onbekende god noemt ( hij maakt geen keuze tot bewustwording van de kosmos ) is men ook geen onderdeel van deze bewustwording naar een hoger niveau van waarneming.

  Taoisten ( een bron waaruit Boeddha ook putte voor zijn leer ) hanteren een filosofie volgens een uitgebreide studie van hetzelf en de wet die zegt dat de natuur vanzelf ( evolutie ) gaat. Er is een correlatie van het taoistische principe met het onzekerheidsprincipe oftewel kwantum oftewel de evolutietheorie. Meditatie is morfogenese gestuurd door signalen.

  Perception is a belief

  Door de bewustwording ( van de rotatie ) van het licht leren taoisten het ( aan materie gebonden ) leven stop te zetten om in een hogere niveau van waarneming te geraken. ( it teaches how stop your beliefs ) Als een mens wil evolueren ( bewustworden van hetzelf en de kosmos ) raadt de taoist aan vrienden te worden met het licht en de handelingen en het denken en geloven en ( alle tegenstrijdigheden ) geheel stop te zetten. Kennis over leven en de kosmos bevinden zich in het primaire energieveld van de kosmos, het ( kosmische ) licht. Dat bewustworden en mediteren en het stoppen van dwanghandelingen en gedachtes is noeste arbeid, jaren lang ploeteren, zeker voor een westerling, die het bestaan van de geest ontkent en causaliteit aanbidt. Jezus en Boeddha waren beiden taoist en Ghandi ook. Zij zetten hun normale perceptoren af en openden daarmee frequentere en duidelijkere ontvangst van signalen van een niet materiele werkelijkheid die onzichtbaar is en veranderlijk en niet absoluut en kennis bevat en liefde.

  Belief is an illusion.

  God is het verzinsel van een zoekende mens, een idee-fixe, a quick solution dat hem afhoudt zelf de werkelijkheid te ontdekken, de absoluutheid geeft hem steun, zoals een kind steun krijgt van zijn/haar moeder of vader die ook alles weet. God is een figuur in een sprookje en de bijbel en de koran voor godsdienst waanzinnigen, zij houden de evolutie van het bewustzijn van de mens tegen! Godsdienst( waanzin ) en oorlog bepalen nog steeds teveel het bewustzijn van de mens. God is een obstakel, het heeft een enorm ego, geloven maakt een mens lui en mogelijk agressief en egoistisch en kortzichtig en afhankelijk.

  Belief is specially bad for women.

  En vooral, god is altijd een man, hoe zouden de gelovigen dat toch weten? Of is het ingebouwd sexisme en onderdrukking van de vrouw? Ik denk van wel. De vrouw is meer een handelsartikel dan een mens, meestal heeft een geit meer rechten dan een vrouw, dat was vroeger ook zo in het christendom en in het joodse geloof zo.

  Tenslotte:
  De oorsprong leren begrijpen ( liever: bewustworden ) van de kosmos is weliswaar wachten op een openbaring maar wel eentje waar een mens voor moet “werken”, het is in opdacht van de bewustwording van de natuur, van de kosmos zelf die zegt: ontdek ( mij ) en evolueer.

 • Antonius!

  Dus intelligentie is een geometrisch ordenend, niet materieel, principe?
  Gecombineerd met het hermetische principe van ‘zo boven zo beneden’?
  Plus analogie in plaats van causaliteit?
  Een en ander mogelijk kenbaar wordend door meditatie?
  En dan hebben wij te maken met het principe ‘god’?
  ‘What’s in a name?’ vraag ik me dan af. Zelfs al kan ik een heel stuk met je meegaan.

  En ja, de gangbare goden zijn puur gepersonifieerde menselijke belangeninstellingen. Het belang kan liggen in het beheersen van de angsten door er een naam aan te geven en het kan ook liggen in het beheersen van (grote) groepen mensen, wat maar al te vaak het geval is.
  Gangbare goden zijn niet alleen sprookjes, maar ook door mensen gebruikte machtsmiddelen.

  Nog iets: Waar staat hier de intuïtie? Is dat een werking waarbij alle gekende receptoren in feite ‘uit’ staan? Of hebben we hier te maken met een ontvangstmogelijkheid die bij velen is geatrofieerd in de loop der tijden?

Laat een reactie achter