Archief
Artikelen

illustratie: Hüseyin Baybasin

Uit het persbericht van de advocaten bleek dat Baybasin een klacht zal indienen tegen het besluit van het OM om Demmink niet te vervolgen. Het gaat daarbij om een procedure op grond van artikel 12 van afdeling 4 van de Algemene Bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 12 zegt dat een rechtstreeks belanghebbende schriftelijk een klacht kan indienen bij het gerechtshof. Omdat de beslissing is genomen door het Landelijk Parket, is het Hof van den Haag de bevoegde instantie. Die klacht moet schriftelijk, de advocaten van Baybasin moeten dus een klaagschrift schrijven. Hopelijk verschijnt dat op internet, zodat we de zaak kunnen volgen! Uit artikel 12a blijkt dat de advocaat generaal (een officier van justitie bij het Hof) daarop schriftelijk verslag moet doen. Uiteraard zijn we ook nieuwsgierig naar dat verslag!

Artikel 12b zegt: Als men een klaagschrift aan het verkeerde Hof richt, dan stuurt dit Hof het door naar het juiste adres. Met een advocate die in de Top 10 van Nederlandse advocaten staat, acht ik die kans gering. Artikel 12c zegt dat het Hof een klager zonder nader onderzoek mag wegsturen, als hij niet ontvankelijk is. Baybasin is rechtstreeks belanghebbend en dus zeker ontvankelijk! Ook mag het Hof de klacht naast zich neerleggen, als deze kennelijk ongegrond is. In het klaagschrift moeten dus duidelijke redenen staan.

Uit artikel 12d blijkt dat het Hof de klager moet horen. Er volgt in elk geval een zitting! De vraag is alleen, wanneer? Bij een strafbare feit dat is afgedaan met een boete of schadevergoeding, moet de klacht binnen drie maanden worden ingediend. Maar dat is hier niet het geval. Er staat verder nergens een termijn. Uiteraard hebben de advocaten van Baybasin belang bij spoed, maar het Hof zou de zaak kunnen rekken, in de hoop dat de publieke belangstelling dan afneemt. Het wordt dus een kwestie van geduld oefenen!

Artikel 12e zegt dat het Hof degene waartegen de klacht is gericht kan horen. Maar als het hof besluit om iemand te vervolgen, dan moet hij eerst worden gehoord. Dat blijkt uit artikel 12i. De adder onder het gras zit echter in lid 2 van dat artikel: het Hof kan besluiten om Demmink niet te vervolgen op grond van het algemeen belang. Wat dat is, dat kan het Hof min of meer zelf bepalen. Artikel 12 lid 2 zegt echter, dat ook rechtspersonen een klacht kunnen indienen. Voorwaarde is, dat ze in hun doelstellingen en in hun handelwijze een belang behartigen dat door het besluit tot niet vervolgen rechtstreeks wordt getroffen.

In de zaak Tonino heeft de stichting ChildRight een klacht ingediend o.g.v. artikel 12 lid 2. Ze bleken toen ontvankelijk, al werd hun klacht afgewezen. Zij procedeerden in het belang van de kinderen die het slachtoffer worden van kinderprostitutie en -porno. Als het Hof mag kiezen tussen Baybasin en Demmink, dan valt de keuze waarschijnlijk op Demmink, met een beroep op het algemeen belang. Maar dat is niet in het belang van de kinderen!

Daarom heb ik ChildRight verzocht om ook in deze zaak een klacht in te dienen. Bij deze mijn e-mail aan hen:

Aan: info@childright.nl, t.a.v. het bestuur.

Onderwerp: verzoek om klacht in te dienen tegen het OM

Geacht bestuur van de Stichting ChildRight,

Op vrijdag 13 juli j.l. heeft minister Hirsch Ballin van Justitie in een brief aan de 2e Kamer laten weten dat het Openbaar Ministerie niet zal overgaan tot strafrechtelijke vervolging van secretaris generaal van Justitie mr. Joris Demmink. Op deze man rust al vele jaren een verdenking van seksueel misbruik van minderjarige jongens. Op 2 april j.l. is er aangifte tegen hem gedaan van pedofilie en andere ernstige delicten. Voor de achtergrond verwijs ik U naar het weblog NWO-INFO, waarop ik alle informatie over deze zaak verzamel.

Uw stichting heeft in de zaak Tonino een klacht ingediend tegen het besluit om Tonino niet te vervolgen. Deze klacht werd afgewezen, maar uw stichting bleek als klager wel ontvankelijk! Omdat de zaak Demmink zich nog veel ernstiger laat aanzien dan de zaak Tonino, wil ik u dringend verzoeken om in het belang van de kinderen ook in deze zaak een klacht in te dienen.

In de hoop dat u deze stap ernstig wilt overwegen,

Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,
mr. drs. BOU

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter

Recente reacties